Prezentacija

Report
Okrugli sto:
Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća
i propuštene prilike u kreditiranju
Beograd, 07.10.2014., Narodna banka Srbije
Dve komponente projekta
I KOMPONENTA
II KOMPONENTA
- Kvantitativna
analiza performansi i
finansiranja MSP
- Analiza internih
praksi banaka u
oblasti prodaje i
upravljanja rizicima
- Postoji li
propuštena prilika za
banke u MSP
sektoru?
- Kako banke interno
mogu da unaprede
pristup MSP?
POVEĆANJE OBIMA
KREDITIRANJA ODRŽIVIH I
RASTUĆIH MSP OD STRANE
KOMERCIJALNIH BANAKA
I Komponenta
Glavna prepreka daljem
rastu – nedostatak
finansijskih sredstava
Mala privreda – velika prilika
Broj uspešnih
preduzeća
Ukupan broj
preduzeća
%
uspešnosti
Mikro
14.690
54.991
26,7
Mala
5.580
17.411
32,0
Srednja
688
2.720
25,3
Velika
141
779
18,1
21.099
75.901
27,8
Ukupno
•
60% malih preduzeća svoje
poslovanje finansira isključivo
sopstvenim sredstvima
•
Samo 33% preduzeća trenutno koristi
bankarski kredit. Svega 27%
preduzeća vidi bankarski kredit kao
značajan izvor finansiranja
Izvor: APR (CEVES-ova obrada podataka)
Velika preduzeća (2012)
Preduzeća koja koriste bankarske kredite (%)
Izvor podataka
Bilo veliko u 2005
37%
45%
8%
10%
Mala izrasla u
velike
Preduzetnik
Mikro
Mala
Srednja
Ukupno
Srednja izrasla u
velike
•
Novoosnovana
kao velika od 2005
USAID BEP
Anketa
22
31
44
55
36
APR
23
24
51
69
31
CEVES
Anketa*
33
32
52
60
35
Srbija je po lakoći pristupa kreditima
na 121. mestu (WEF)
I Komponenta
Među uspešnim mikro, malim i srednjim preduzećima ...
Čak 55% ne koristi
A.TEXT HERE!!
bankarskeTextkredite.
here Text here Text
Text here Text here Text
A.TEXT HERE!!
Text here
Text here Text
65% želi da
nastavi
Text here Text here Text
svoj rast, kroz
investiranje i
inoviranje
Direktna
propuštena
prilika za
banke
80% je u stanju da
podnese teret
dodatnog zaduživanja
80% preduzeća, koja
ne koriste kredite, ne
želi da se zaduži po
postojećim uslovima
Svako četvrto uspešno
preduzeće ≈ 5000 MSP
I Komponenta
...Osim propuštenih prilika, performansa MSP koje banke kreditiraju,
dodatno ukazuje na postojanje problema u privlačenju i odabiru klijenata
•
MSP koje banke
finansiraju jesu se
pokazala uspešnijim u
proseku,
ali ne u meri u kojoj bi
se to i očekivalo
Veličina
Mikro
•
Koncentracija uspešnih
preduzeća, kao i
njihova profitabilnost i
produktivnost,
marginalno su veći kod
kreditiranih (uspešnih
ima 5.5pp više u skupu
kreditiranih)
Mala
Srednja
MSP
Preduzeća koja ne Preduzeća koja
koriste kredite
koriste kredite
% Uspešnih
24,5
30,3
23,4
26,1
Izvor: APR (CEVES-ova obrada podataka)
30,8
34,4
26,7
31,6
II Komponenta
- Analiza praksi u bankama koje se tiču kreditiranja i procene rizika MSP
- Intervjui sa direktorima odeljenja za prodaju i upravljanje rizikom 11 banaka (koje čine nekih 70%
bankarskog tržišta)
- Upitnik od 77 pitanja, namenjeni rukovodiocima odeljenja za poslovanje sa MSP (funkcija prodaje) i
upitnik od 53 pitanja, za direktore odeljenja rizika (funkcija upravljanja rizikom)
1.
One stop shop
2.
3.
4.
Poslovni centri
Relationship
lending
Custom made
proizvodi
-Filijale banaka ne
pružaju sve usluge koje
MSP očekuju.
-Nedostatak
specijalizovanih
službenika.
-One stop shop:
dobijanje saveta;
podrška za
popunjavanje aplikacije
za kredit; pomoć pri
izradi biznis plana i
proceni rizika;
dostupnost svih
proizvoda banke.
-Poslovni centri:
prodajni timovi,
interne jedinice za
upravljanje rizikom i
RM.
-Nedostatak
sistemskog
korišćenja
kvalitativnih
informacija o klijentu.
-Veći ponder za
kvalitativne faktore
priodlučivanju o
kreditnim zahtevima.
-Visoko
standardizovani
proizvodi.
-Custom made
proizvodi: prilagođen
rok otplate poslovnom
ciklusu, usklađenost
proizvoda sa
njegovom namenom
itd.
II Komponenta
5.
Podsegmentacija
tržišta MSP
-Osnovni kriterijum za
segmentaciju visina
godišnjeg prometa.
-Podsegmentacija: lične
osobine osnivača/
menadžmenta; osobine
preduzeća; aktivnost
preduzeća/ poslovnih
procesa; vrsta podrške
itd.
6.
Ekonomska i
sektorska analiza
-Nedovoljno korišćenje
ekonomskih i sektorskih
podataka pri akviziciji
klijenata i proceni rizika.
-Potencijalno rešenje:
zajednički istraživački
centar ili istraživačka
jedinica unutar banke.
7.
Detaljna analiza
portfolija MSP
-Nedostatak
stručnjaka/znanja.
-Potrebno je analizirati
osobine MSP kod kojih
najčešće dolazi do
docnje/default i
konzervativnost
uspešnih MSP.
- Rešavanje pitanja finansijske nepismenosti MSP.
- Preduslov: uvid u reprezentativni uzorak
odbijenih kreditnih zahteva MSP.
- Rezultat: (i) sumiranje i analiza najznačanijih i
najčešćih grešaka i (ii) edukativne radionice.
EDUKACIJA
MSP
MOGUĆI
NAREDNI KORACI
POVEĆANJE
TRAŽNJE
REŠAVANJE
DOCNJE U
OTPLATI
- Rešavanje “nedostatka potrebe” uspešnih
MSP za kreditiranjem.
- Preduslov: ne postoji.
- Rezultat: (i) razumevanje motivacije za
osnivanje MSP; (ii) identifikovanje razloga
zbog kojih se MSP ne zadužuju kod banaka;
(iii) identifikovanje korelacije između motiva
cije vlasnika za osnivanje MSP i njegove
sklonosti ka zaduživanju; i
(iv) prepoznavanje uslova pod kojima bi
nezaduženo MSP bilo spremno da podigne
kredit.
- Rešavanje pitanja problematičnih plasmana i
unapređenje kreditne analize.
- Preduslov: u saradnji sa NBS ili UBS.
- Rezultat: (i) kreiran profil tipičnog MSP u docnji i (ii)
ocena značaja kvantitaivnih vs. kvalitativnih
parametara za kreiranje boljeg kreditnog portfolija.
HVALA NA PAŽNJI!
www.ceves.org.rs
[email protected]
Tel: 011/ 405-27-80

similar documents