Univerzitný vedecký park UK

Report
Univerzitný vedecký park UK
Research Forum 2014
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Cieľ projektu
Zriadenie Univerzitného vedeckého parku UK s
pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny,
environmentálnej medicíny a biotechnológií.
Jedna z najdôležitejších investícií UK v
posledných rokoch. Celkové náklady na projekt
predstavujú takmer 42 mil. EUR z toho UK
2 mil.EUR
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
2
Tri špecifické ciele – etapy riešenia
1) Zriadenie a organizácia UVP UK
2) Aplikovaný výskum v molekulárnej
medicíne, environmentálnej medicíne
a biotechnológiách zameraný na
transferovateľné výsledky
3) Vybudovanie technickej a výskumnej
infraštruktúry špecializovaných pracovísk
UVP UK
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
3
Zriadenie a organizácia UVP UK
• zriaďovacia a organizačná etapa UVP UK, v rámci
ktorej budú pripravené organizačné, právne
a legislatívne podmienky vzniku, existencie
a pôsobenia UVP UK.
• UVP UK ako samostatný subjekt s postavením fakulty
v rámci UK
• zriadenie výskumného inkubátora
• inkorporácia 2 kompetenčných centier a 8 centier
excelentnosti
• inkorporácia Centra pre transfer technológií
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
4
Aplikovaný výskum v molekulárnej medicíne,
environmentálnej medicíne a biotechnológiách
zameraný na transferovateľné výsledky
• Etapa vlastného aplikovaného výskumu realizovaného už v
rámci budovania UVP UK
• Zapojenie všetkých fakúlt UK mimo dvoch
• Aplikácia špičkových vedeckých metód prírodovedeckého,
farmaceutického a lekárskeho výskumu (6 aktivít)
• Pridanou hodnotou výskumu a jeho výsledkov
bude integrácia spoločensko-humanitnej dimenzie
výskumu (3 aktivity)
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
5
Vybudovanie technickej a výskumnej
infraštruktúry špecializovaných pracovísk UVP
UK
• Dve hlavne úlohy :
• Postaviť budovu cca. 20 mil.EUR
• Vybaviť ju všetkým potrebným na
plnohodnotné využívanie (nábytok,
laboratória, vedecké prístroje a zariadenia,
IKT a materiál pre výskum) cca.15 mil. EUR
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
6
Základné fakty o UVP UK -1
• Aktivity projektu UVP UK celkom 11 z toho:
6 výskum v oblasti lek. a prirod. vied
3 spoločenskovedné a právne vedy
1 organizácia UVP
1 infraštruktúra
• Zapojenie riešiteľov do projektu:
aktuálne 200, z nich 130 riešiteľov vykazuje
plánujeme zapojiť až 270 pracovníkov.
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
7
Základné fakty o UVP UK -2
Údaje o budove:
• Počet laboratórií: 80, kancelárií: 50 (vrátane
prevádzkových miestností)
• Zastavaná plocha: 13 132 m2
• Celkový obostavaný priestor: 50 401,87 m3
• Počet pracovníkov v budove: 239
• Kmeňoví pracovníci: 149, externisti: 90
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
8
Základné fakty o UVP UK -3
Údaje o budove pokračovanie:
•
•
•
•
6 poschodí z toho 1 podzemné
Počet nových parkovacích miest: 48
Plochy zelene: 3 659 m2
Komunikácie a spevnené plochy: 5 554 m2
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
9
Špecifiká projektu UVP UK
1) Celouniverzitný charakter projektu UVP UK
2) Postupné budovanie inštitúcie UVP UK
3) Špecifický prístup k riešeniu verejných
obstarávaní
4) Paralelnosť riešení
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
10
Celouniverzitný charakter projektu
UVP UK
• UVP UK silný integračný prvok, ktorý
posilňuje vzťahy medzi jednotlivými
fakultami a vytvára silný synergický efekt.
• UVP UK vytvára priestor v ktorom sa
stretávajú výskumníci z rôznych vedných
odborov, vrátane humanitných a teologických
(až 20 miest realizácie projektu)
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
11
Rozloženie pracovísk Univerzity
Komenského v Bratislave
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
12
Postupné budovanie inštitúcie UVP UK
• Útvar UVP UK, ktorý je aktuálne súčasťou
Oddelenia projektov v rámci Rektorátu UK,
budeme postupne dopĺňať aj o riešiteľov
odborných aktivít ( vedeckých pracovníkov)
• Podobným spôsobom budeme obsadzovať aj
pozície v manažmente UVP UK
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
13
Problém obstarania tech. a
výskumnej infraštruktúry
Ide vlastne o obstaranie všetkého mimo
samotnej budovy. Dva možné prístupy :
• Rozdeliť do relatívne nezávislých
samostatných predmetov
• Vytvoriť vzájomne zviazané takz. Funkčné
celky
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
14
Problém obstarania tech. a výskumnej
infraštruktúry 2
Možné rozdelenie do funkčných celkov:
• Komplexné vybavenie laboratórií a pracovní
budovy (80 laboratórií a 50 pracovní)
• Komplexná dodávka IKT do budovy, vrátane
softvéru a systémov riadenia UVP UK
• Komplexná dodávka spotrebného a
chemického materiálu
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
15
Paralelnosť riešení
Zložitosť spočívajúca v tom, že všetky hlavné činnosti sa
realizujú a prakticky aj končia súčasne:
1)
2)
3)
4)
Výstavba budovy - do 06/15
Vybavenie budovy (technolog., IKT,lab.) - do 06/15
Obstaranie chem. a spotreb. materiálu - do 10/14
Budovanie UVP po organizačnej a legislatívnej
stránke - do 06/15
5) Výskum - do 06/15
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
16
Riziká projektu
• Vyplývajúce z objektivných príčin (náročnosť
verejného obstarávania a náročnosť vykazovania
čo odčerpáva priveľa síl)
• Vyplývajúce z charakteru projektu (“všetko” treba
riešiť súčasne a naviac v časovom strese)
• Náročnosť na riadiaci aparát Univerzity (nároky
na flexibilitu – nutnosť operatívne reagovať a
meniť zaužívané zvyky)
• Nie všetci na UK majú pozitívny vzťah k projektu
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
17
Niekoľko opatrení na elimináciu rizík
• Pravidelné informovanie vedenia UK
• Dobudovanie aparátu projektu tímu (aktuálne
5 + 2 osoby)
• Zapojenie asistentov na fakultách prakticky na
všetkých fakultách plus odborníci na Rektoráte
• Vytvorenie Operatívnej skupiny
• Organizovanie pravidelných Informačných
stretnutí
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
18
Záver
Ide o mimoriadne náročný projekt ktorý však
môže priniesť aj mimoriadne prínosy:
• pre UK (rozvoj vedy a transfer jej výsledkov)
• pre Bratislavu (prínos k budovaniu mesta
vedy)
• pre SR ako takú (nielen veci montovať ale ich
aj vymýšlať)
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
19
Ďakujem za pozornosť
Viac na
www.uvp.uniba.sk
[email protected]
10/4/14
Research Forum
10.04.2014
20

similar documents