BROILA - NapraviSajt.net

Report
Električno brojilo
Električno brojilo
služi za merenje rada koji
je izvršila električna
energija,a koju korisnik
treba da plati.
Princip rada indukcionog brojila
• Na gvozdenom jezgru se
nalaze strujni i naponski
namotaji.
• Proticanjem struje kroz
kalem
stvara
se
magnetno polje.
• Magnetno polje izaziva
obrtanje kružne ploče čije
se kretanje prenosi na
brojčanik.
• Stalni magnet služi kao
kočnica i zaustavlja ploču
odmah po prestanku
proticanja struje kroz
strujne
namotaje
i
električnu instalaciju.
Postoje jednofazna i
trofazna brojila.
Svako brojilo nosi na
sebi fabričku tablicu na
kojoj se,pored oznake
proizviđača,daju i podaci o
struji,nominalnom naponu
i konstanti brojila.
Монофазно и трофазно једнотарифно
електрично бројило
Za specijalne tarife,koje predviđaju dve
vrste cena za električnu energiju,u odnosu na
vreme
njenog
korišćenja,izrađuju
se
tzv.dvotarifna brojila.Ova brojila imaju dva
brojčanika,a prebacivanje sa jednog na drugi
vrši uklopni sat.
Uklopni satovi spadaju u specijalnu vrstu
prekidača,koji su kombinovani sa satnim
mehanizmom.
Zadatak im je da,posle određenog vremenskog
perioda,isključe strujno kolo potrošača.
Na ovaj način se postiže ekonomičnost u
potrošnji električne energije.
Razvodne table

similar documents