socialne veščine - Pro

Report
Socialne veščine
Socialne veščine
V okviru vseživljenjskega učenja predstavljajo socialne veščine
ključni element.
V našem konceptu smo izpostavili štiri pristope za promocijo
vseživljenjskega učenja:
 Samoregulacijsko učenje
 Produkcijsko učenje
 Sodelovalno učenje
 Izkustveno/izkušenjsko učenje
Učenje v okviru naštetih pristopov zahteva socialne veščine.
Socialne veščine
Obvladovanje socialnih veščin je postalo nujno v današnji
družbi, ki jo opisujejo tudi kot postmoderno oziroma pozno
moderno (npr. Ulrich Beck in Zygmunt Bauman).
Naša družba je razmeroma “nevarna in sovražna”, izboljšamo
jo lahko le s krepitvijo zaupanja do drugih ljudi.
Bodočim trenerjem na področju vseživljenjskega učenja bi
morala biti krepitev socialnih veščin prednostno področje,
še posebej če bodo njihova ciljna skupina ljudje iz socialno
neugodnega položaja.
Socialne veščine
Naša definicija socialnih veščin
Socialne večine so sposobnosti in vedenja, ki pomagajo pri
preusmerjanju pozornosti stran od sebe k skupnim vezem z
drugimi posamezniki.
Socialno kompetentno vedenje združuje posameznikove cilje z
vrednotami in cilji celotne družbe.
Sodelovalne &
skupinske veščine
Komunikacija
Upravljanje s
konflikti
Proces skupinske
dinamike
Socialne veščine
Sodelovalne &
skupinske veščine
Komunikacija
Upravljanje s
konflikti
Proces skupinske
dinamike
Vidiki socialnih veščin so:
Sodelovanje in sposobnost dela v skupini:
Odprtost in strpnost, zmožnost združevanja, uporaba socialnih
virov, sposobnost pogajanja, vodstvene veščine, medkulturne
veščine;
Sposobnost komuniciranja:
Jezikovne veščine, aktivno poslušanje, povratne informacije,
sočutje, dajanje in sprejemanje priznanja;
Reševanje konfliktov / sposobnost sprejemanja kompromisov;
Procesi skupinske dinamike.
Socialne veščine
V konceptu Pro-Skills socialne veščine povezujemo z
različnimi socialnimi okolji, osredotočamo pa se na
sposobnosti posameznikov, da se le-ti aktivno in samostojno
vključujejo v ta okolja.
Sodelovanje &
skupinske veščine
Komunikacija
Upravljanje s
konflikti
Proces skupinske
dinamike
Socialne veščine
Naš cilj pri krepitvi socialnih veščin je začeti proces ter
spodbuditi posameznike, da bi:
•postali aktivni in samostojni državljani;
•bili sposobni povezovati se z drugimi;
•bili sposobni se strinjati oziroma izraziti drugačno mnenje.
Sodelovanje &
skupinske veščine
Komunikacija
Upravljanje s
konflikti
Proces skupinske
dinamike
Socialne veščine
Da bi dosegli ta cilj, smo v Pro-Skills konceptu definirali
dve ključni področji, ki se osredotočata na krepitev
socialnih veščin:
• zaupanje;
• povezovanje.
Sodelovanje &
skupinske veščine
Komunikacija
Upravljanje s
konflikti
Proces skupinske
dinamike
Socialne veščine
Ko opisujemo fenomen zaupanja, lahko določimo štiri
aktivne dimenzije igre:
1. Predvidevanje: je povezano z našim občutkom za
skladnost. Ima pomembno vlogo pri odločanju, katero
orodje bomo uporabili pri spreminjanju naše usode. Lahko
pa to temelji tudi na našem nezaupanju.
2. Izmenjava vrednot: gre za racionalno sprejemanje
odločitev na podlagi naših predvidevanj. Lahko gre za
spreminjanje pogojev ali izogibanje kaznim.
Socialne veščine
3. Zapoznela vzajemnost: je na nek način podobna
solidarnosti. Solidarnost ne pomeni samo deliti bogastvo
z dobrimi nameni. Gre za dejanje med enakovrednimi
stranmi, pri čemer lahko računamo na prejemanje enake
pozornosti na nedoločen način in v nedoločenem času.
4. Izpostavljena ranljivost: je povezana z našimi
potrebami po povezanosti in skrbnosti. Ta potreba je tako
velika, da se izpostavljamo zlorabam. Tudi ob racionalni
utemeljitvi bomo na koncu želeli biti del nečesa, kar nas
uničuje.
Socialne veščine
Vseživljenjsko
učenje
Sodelovalno učenje
Produkcijsko učenje
Izkustveno učenje
Komunikacija
Skupinska dinamika
Upravljanje s konflikti
Predvidevanje
Izmenjava vrednot
Zapoznela vzajemnost
Izpostavljena ranljivost
Socialne veščine
Če lahko kot trenerji v skupini vzpostavimo zaupanje, to lahko predstavlja
priložnost, da dokažemo, da smo vredni zaupanja.
To zagotavlja platformo za kratkoročno oziroma dolgoročno povezovanje z
drugimi.
Z učenjem povezovanja poskušamo vzpostaviti trdno osnovo za
posameznike, da bodo le-ti avtonomno nastopali ne glede na socialno
okolje. Posameznikom ponujamo tudi priložnost, da zaupajo drugim,
ter da drugi zaupajo njim.
Vseživljenjsko
učenje
Sodelovalno učenje
Produkcijsko učenje
Izkustveno učenje
Komunikacija
Skupinska dinamika
Upravljanje s konflikti
Predvidevanje * Izmenjava vrednot *
Zapoznela vzajemnost * Izpostavljena ranljivost
Socialne veščine

similar documents