Číslovky

Report
3. ročník
Mgr. Tímea Matušeková
-Koľko detí beží na bežeckej dráhe?
-Koľko detí sedí na lavičke?
-Koľko dievčat bude skákať do
diaľky?
-Koľko detí má biele tričko?
-Koľko detí pije džús?
-Na ktorom mieste skončil chlapec v
čiernych teplákoch?
-Ktoré miesto získal chlapec s
čelenkou?
Mgr. Tímea Matušeková
sú slová, ktoré vyjadrujú:
 počet osôb, zvierat alebo vecí,
 poradie osôb, zvierat alebo vecí.
Pýtame sa na ne otázkami:
koľko? koľkí? (aký počet)
alebo koľký / koľkí v poradí?
Mgr. Tímea Matušeková
môžeme zapísať číslicami alebo slovom.
Napríklad:
Mám dve sestry.
Zaplatili sme 2 eurá.
Mgr. Tímea Matušeková
Spočítaj osoby, zvieratá a veci na obrázku. Pod obrázok zapíš
počty číslom aj slovom.
strom
motýle
žabky
vtáčiky
deti
kvety
mravce
guľôčky
Mgr. Tímea Matušeková
Napíš slovom, koľko eur je na obrázkoch.
Skontroluj si to kliknutím na obrázky.
sedem
pätnásť
štyri
šesť
šestnásť
trinásť
päť
Mgr. Tímea Matušeková
Z písmen sa pokús poskladať číslovky. Najprv ich napíš do
rámčeka, potom klikni na obrázok.
2.
e
d
v
ä
n
s
ť
á
t
1.
3.
ä
p
t
á
s
n
š
ť
e
s
n
t
ť
s
á
Mgr. Tímea Matušeková
Vyfarbi tie časti obrázka, kde je nesprávny počet.
Teta suseda nesie štyri veľké košíky. Cez švihadlo skáču tri deti. Na
zastávke autobusu čakajú štyria ľudia. Pred obchodom sa rozprávajú
dvaja muži. Z auta vystupuje pán Blaho a jeho dve deti. Za bránkou
štekajú dva veľké psy. Rád sa pozerám na ulicu. V okne sme vždy dvaja.
Ja a môj pes Dudlo.
Mgr. Tímea Matušeková
Doplň do viet správne tvary číslovky pätnásť.
Pred triedou nastúpilo
chlapcov.
pätnásť
Knihu sme dali
dievčatám.
pätnástim
Napísal rozprávku o
drakoch.
pätnástich
Spriatelil som sa s
deťmi z Poľska.
pätnástimi
KONTROLA
Mgr. Tímea Matušeková
Vypočítaj príklady. Výsledky zapíš číslom aj slovom.
0+10=
5+10=
1+10=
6+10=
2+10=
7+10=
3+10=
8+10=
4+10=
9+10=
Mgr. Tímea Matušeková
označujúce poradie môžeme zapísať číslicami
alebo slovom. Za číslom píšeme bodku.
Napríklad:
Umiestnil sa na 3. mieste.
Stretli sme sa druhý raz.
Mgr. Tímea Matušeková
Vyfarbi obláčiky:
-s číslovkami označujúcimi poradie – modrou
-s číslovkami označujúcimi počet – červenou
-s podstatnými menami - žltou
KONTROLA
druhý
jeden
trinásty
kameň
tri
trinásť
piata
lampa
štrnásť
osemnásty
písanka
jedenásta
učebnica
telefón
štyri
strom
šestnásť
siedme
pero
ceruzka
desiaty
deväť
päť
sedemnásta
Mgr. Tímea Matušeková
píšeme aj za číslicami označujúcimi poradie
dňa a mesiaca.
Za rokom sa bodka nepíše, pretože táto
číslovka označuje počet.
Napríklad:
29.3.2010
(dvadsiateho deviateho tretí dve tisíc desať)
Mgr. Tímea Matušeková
Medzi čísla doplň bodky tak, aby vznikli dátumy.
112006
13121999
2161947
2642005
1.1.2006
13.12.1999
21.6.1947
26.4.2005
332002
14111998
1182007
16122004
3.3.2002
14.11.1998
11.8.2007
16.12.2004
KONTROLA
Mgr. Tímea Matušeková

Učivo si môžeš zopakovať na:
www.timi.wbl.sk
Mgr. Tímea Matušeková

similar documents