11. Financiranje izgradnje namakalnih sistemov in opreme iz

Report
NAMAKANJE V SLOVENIJI
TOMAŽ PRIMOŽIČ, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Gorišnica, 18. 9. 2014
NAMAKALNI SISTEMI V SLOVENIJI
- z namakalnimi sistemi je
opremljenih 7511 ha
kmetijskih zemljišč v
Sloveniji
- to predstavlja 1,62 %
kmetijskih zemljišč v
uporabi
- povprečje EU je 8,7 %
kmetijskih zemljišč v
uporabi
- večina velikih
namakalnih sistemov je
starejših od 20 let –
potrebne tehnološke
posodobitve
VELIKI NAMAKALNI SISTEMI V
SLOVENIJI
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014-2020
- Namakanje je opredeljeno v ukrepu 4.3:
Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in
gozdarstva
- Za izvedbo zemljiških operacij (komasacije,
razdružitev
solastnine,
agromelioracije,
namakanje) je predvidenih 23,7 mio EUR
Vrsta naložbe
Stopnja sofinanciranja
Komasacije in razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč
100
Agromelioracije
100
Namakalni sistemi
100
Namakalna oprema
50
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014-2020
- Dva ključna pogoja
namakalnih sistemov:
za
izgradnjo
novih
1. Odločba o uvedbi namakanja, ki jo izda
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo
2. Vodno dovoljenje, ki ga izda ARSO
FINANCIRANJE AGROMELIORACIJ NA
POGOJI
ZA
PRIDOBITEV
DOKUMENTOV
KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
•Agromelioracijsko območje in
•zbiranje podpisov
za uvedbo
območje
agromelioracije
•ZBIRAJO SE SOGLASJA ZA UVEDBO
•67NAMAKANJA
% soglasje lastnikov
•Iz soglasja
je razvidno, organov
da bodo vsi
•soglasja
pristojnih
uporabniki, ki podpišejo soglasje, podpisali
tudi pogodbo o uporabi namakalnega
sistema
•Ureditev lastnine namakalnega sistema,
ureditev razmerij uporabnik – investitor lastnik
ODLOČBA O UVEDBI
AGROMELIORACIJE
ODLOČBA O UVEDBI
(izda MKO)SISTEMA
NAMAKALNEGA
JAVNI RAZPIS PRP
JAVNI RAZPIS PRP
•Pogoj za kandidiranje je, da je
•Pripravi se projekt
komasacija
vsaj v fazi potrditve
•PODPIŠEJO SE POGODBE O UPORABI
idejne
zasnove
NAMAKALNEGA SISTEMA
•˝čakanje
na javni razpis˝
•Ureditev služnosti
•Izvede seagromelioracij
postopek PP / PVO (lahko
tudi prej)
•Deljenje
na dela
•˝čakanje na javni razpis˝
na staro in na dela na novo
stanje
•odločba o pravici do sredstev
•odločba o pravici do sredstev
•Izvedba
agromelioracijskih del
•Izgradnja namakalnega sistema
•Dela
na staro
in dela
na novo
•Vlaganje
zahtevkov
za izplačilo
•Poročanje
stanje
(včasih oboje, dvakratno
•UPORABA NAMAKALNEGA
SISTEMA
kandidiranje
na razpisih,
dve
odločbi…)
IZVEDBA in
ZAKLJUČEK
IZGRADNJA
in UPORABA
KOMASACIJESISTEMA
NAMAKALNEGA
SOSLEDJE ZEMLJIŠKIH OPERACIJ
KOMASACIJE
• Izvedba geodetskih del
• Financiranje iz PRP
AGROMELIORACIJE
• Izvedba na staro stanje
• Izvedba na novo stanje
NAMAKANJE
• Po končani komasaciji
• Priprava prvih projektov
HVALA ZA POZORNOST!
Dobrodošli tudi na: [email protected]

similar documents