Novosti v šolskem letu 2014 / 2015

Report
NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU
2014/15
RUŠE, 28.5.2014
NOVOSTI

V šolskem letu 2014/2015 se bodo začele
uporabljati določbe o spremembah in dopolnitvah
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 63/13, v
nadaljevanju zakon). V skladu z zakonom
osnovna šola izvaja neobvezne izbirne predmete (
v nadaljevanju NIP).
Pouk NIP se bo v skladu z 22. členom prehodnih
in končnih določb zakona začel izvajati
postopoma, in sicer v šolskem letu 2014/2015 za
učence 4. in 7. razreda:
4. razred: drugi tuji jezik, umetnost,
računalništvo, šport ali tehnika;
7. razred: drugi tuji jezik.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi
predmeti osnovne šole, torej se znanje pri
NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v
spričevalo. Prisotnost učencev pri NIP se
obravnava enako kot pri obveznih predmetih,
vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
 NIP sodi v razširjeni program, zato ti predmeti
niso uvrščeni med obvezne predmete – izvajajo se
pred ali po pouku


V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ
dve uri pouka NIP tedensko. Drugi tuji jezik se
v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko.
Ostali NIP (umetnost, računalništvo, šport ali
tehnika) se izvajajo po eno uro tedensko, učenec
lahko izbere dva predmeta.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi,
lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in
poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda

Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do
konca pouka v tekočem šolskem letu. V primeru,
da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec
premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna
v začetku septembra tekočega šolskega leta (5.
septembra), vendar le v okviru normativno
predpisanega števila učnih skupin oz. do
popolnitve posamezne učne skupine.

Drugi tuji jezik naj izberejo učenci, ki jih učenje
tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati drugi
tuji jezik neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do
6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oziroma
neprekinjeno šest let (od 4. do 9. razreda).
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku
NIP je 28 učencev
 Najmanjše število otrok v skupini je 12
 Pri predmetu tehnika in šport se deli, če bo v njej
21 učencev
 Največje možno število učnih skupin pri NIP, se v
skladu z normativi določi tako, da se število
učencev drugega VIZ obdobja deli s 24, v primeru
decimalnega števila, se število učnih skupin za
posamezno obdobje zaokroži navzgor
(149:24=6,=7 skupin)

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi,
lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in
poglablja od 4. do 6. razreda.
 NIP sodijo v razširjeni program osnovne šole,
zato bodo uvrščeni v urnik po obveznih
predmetih (po končanem pouku).


similar documents