LJUBLJANA

Report
Avtorica: Brita Barbarič, 4.b
Mentor: Mladen Kopasić
Ljubljana je postala prestolnica države 25. junija 1991. Tedaj
se je pridružila drugim prestolnicam Evrope in sveta.
Spada med manjše prestolnice in se jo da prehoditi iz enega
do drugega konca, v njej odkrivati korenine preteklosti in
kulturna bogastva.
Je idealna za popotnike, dobre pol ure je oddaljena od Alp,
le uro od morja in slabi dve ure do panonskih ravnic.
PREŠERNOV TRG VČASIH
PREŠERNOV TRG DANES

Po doslej znanih podatkih se je naselitev
Ljubljanske kotline, začela na Ljubljanskem
barju. Arheologi so odkrili na barju ostanke
več skupin koliščarskih naselbin, vrsto
ostankov kamnitega , koščenega in lesenega
orožja, bronastih predmetov in lončene
posode. Najatraktivnejša najdba o življenju
mostiščarjev je lesen čoln-drevak. Iz teh najdb
arheologi sklepajo, da so bili prebivalci kolišč
pretežno lovci, živinorejci in primitivni
poljedelci. Njihova kolišča so bila lesena, hiše
so imele pletene in ometane stene.

Začetki Emone segajo v 1. stoletje našega štetja.
Arheologi menijo , da je bila tudi Emona najprej vojaški
tabor in šele nato civilna naselbina Julia Aemona.
Mestna naselbina je bila obzidana že med letoma 14 in
15 našega štetja, obzidje je bilo debelo 2,5 m, visoko od
6 do 8 m. Obrambni stolpi so bili postavljeni v razdalji
60 m , okrog obzidja sta potekala obrambna jarka
napolnjena z vodo. Kot omenjajo antični viri, je bila
Emona v svoji zgodovini večkrat razdejana in požgana.
Dokončno je bila porušena, življenje v njej pa končano
proti koncu 6. stoletja pred vpadom Slovanov.

Prvič je Ljubljana v virih omenjena
leta 1144 z nemškim imenom
Laibach, že leta 1146 pa tudi s
slovanskim imenom Luwigana
(grad je bil v oblasti Nemcev) .
Okrog leta 1200 je dobila mestne
pravice, v drugi polovici 13. stoletja
je z njihovo pomočjo postala tudi
prestolnica dežele Kranjske. 1269
leta je Ljubljano zavzel češki kralj
Otokar. Leta 1335 pa je prešla pod
oblast Habsburžanov in ostala pod
njo vse do propada habsburške
monarhije. V Ljubljani sta cveteli
predvsem:obrt in trgovina. Njene
trgovske zveze so segale proti
vzhodu na Ogrsko in Hrvaško, proti
zahodu pa v Primorska mesta in tja
do skrajnega juga Italije. Leta 1461
so Habsburžani v Ljubljani
ustanovili škofijo; s tem so povečali
cerkveno upravno moč mesta.
Vodilna vloga Ljubljane se je v
srednjem veku kazala tudi na
umetnostnem področju, Ljubljanska
kiparska delavnica in slikarska
delavnica Janeza Ljubljanskega.

Ob prehodu v novi vek, je bila torej Ljubljana
glavno mesto Kranjske in je bil hkrati tudi čas
globoke krize iz nje sta izšli dve veliki gibanji:
kmečki upori in reformacija. Uporni kmetje so
menda Ljubljano v začetku 16. stoletja celo
oblegali. Za mesto je bilo v drugi polovici 16.
stoletja bolj pomembno reformacijsko gibanje, ki je
imelo v Ljubljani najpomembnejše središče in
oporišče. Gibanje je bilo tesno povezano z
osebnostjo Primoža Trubarja, ki je v Ljubljani
deloval kot stolni vikar in kanonik. Zasluga
Trubarja in z njim reformacijskega gibanja je bila ,
da smo Slovenci 1550-tega leta , dobili dve
slovenski knjigi Abecednik in Katekizem.
Ljubljana je postala tudi pomembno izobraževalno
središče. Dobila je stanovsko latinsko šolo, prvo
tiskarno in prvo javno knjižnico. Podoba mesta se
je v tem stoletju odločilno spremenila. Zato je bil
delno kriv katastrofalni potres. Reformacijsko
gibanje je doseglo višek okrog leta 1580, takoj nato
pa je sledila protireformacija. V Ljubljano so leta
1597, prišli Jezuiti. Ukinjeno je bilo protestantsko
šolstvo, prenehalo je tiskanje knjig in zastal je
razvoj zgodnjega kapitalizma. Cerkveni redovi so
popolnoma prevladali nad življenjem v mestu.
Na koncu 18. stoletja so začeli podirati obrambne
naprave.
Ljubljana v 19. Stoletju

Začetek 19. stoletja so zaznamovale
francosko-avstrijske vojne. Ko so Francozi
leta 1809 prišli v naše kraje, je Ljubljana
postala prestolnica Ilirskih provinc.
Kratkotrajna francoska okupacija je močno
spodbudila razvoj mesta in slovenske
kulture, odprla se je visoka šola. Francozi
so v Ljubljano prinesli tudi idejo o zelenem
mestu in zasadili prvi drevored ob
Ljubljanici. Po obnovitvi avstrijski oblasti
se je razvoj Ljubljane ustavil. Kulturni
razcvet je povezan s pesnikom Francetom
Prešernom, saj je kultura dosegla evropsko
raven. V tem času so podrli obzidje in tako
se je Ljubljana začela svobodneje razvijati.
Urejati so začeli nabrežne ulice, boljšo
povezavo obeh bregov, pa so namesto
starih lesenih mostov postavili nove
kamnite oz. železne. Leta 1895 je Ljubljano
prizadel potres, zato je bila potrebna
temeljita obnova in tako se je začela želja
ustvariti lepšo slovensko prestolnico.
Ljubljana med
obema vojnama
Avstro-Ogrska je razpadla in Slovenija se je s
svojo prestolnico pridružila novi državi:
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta
1918 je bila v Ljubljani ustanovljena narodna
vlada Slovenije. Po vojni je Ljubljana kljub
pritiskom iz Beograda oživela. V mesto so se
vračali številni izobraženci, ki so delovali v
tujini in veliko pripomogli k temu , da je bila
ustanovljena slovenska univerza, Narodna
galerija, muzeji in Narodna univerzitetna
knjižnica. Odločilno vlogo v oblikovanju nove
mestne podobe med vojnama je odigral
arhitekt Jože Plečnik. Od njegove zamisli o
Veliki Ljubljani so bili uresničeni samo
nekateri:novi mostovi in tržnica, novi cerkvi v
Šiški in na Barju, Žale in Navje, na koncu pa še
stadion za Bežigradom.

11. aprila 1941, pet dni po napadu na
Jugoslavijo, so mesto zasedle
italijanske čete. Že 26. aprila, dobrih
14 dni po zasedbi, je bila v Ljubljani
ustanovljena osvobodilna fronta
(OF). Odpor v mestu je bil tako
močan, da so okupatorji februarja
1942 vso Ljubljano opasali s 35 km
dolgo bodečo žico in jo obdali z
bunkerji. Na stotine ljudi so
odpeljali v taborišča ali pa so jih
postrelili . Več tisoč Ljubljančanov je
zapustilo mesto in odšlo v partizane.
Pod nemško okupacijo je zavladalo
še večje nasilje. Nemcem so se tedaj
pridružili tudi domači izdajalci
domobranci. Ti so poslali v zapore in
taborišča okoli 6000 Ljubljančanov,
mnoge med njimi so nečloveško
mučili in jih ubili. Ljubljana je bila
osvobojena 9. maja 1945, ko so v
mesto vkorakale partizanske čete,
dan kasneje pa tudi prva slovenska
vlada.

Slovenija in z njo Ljubljana je
postala po letu 1945 del
Socialistične federativne
republike Jugoslavije (SFRJ).
V mestu so se hitro razvijali
industrija, obrt, bančništvo,
gostinstvo, turizem,
itd…Nagel razvoj je v mesto
privabilo velike množice
ljudi s podeželja, izredno pa
se je povečal obseg mesta.
Ljubljana pa je leta 1961
dobila tudi mednarodno
letališče Brnik-danes letališče
Jožeta Pučnika. Krona mesta
pa ostaja grad, saj ima značaj
imenitnosti in starodavnosti.
Križanke,
Robov vodnjak,
Ljubljanica,
Emonec (kip iz rimskega
pokopališča)
Opera,
Tromostovje,
Filharmonija
Zmajski most
Park Tivoli
SLOVAR:
HABSBURŽANI – najstarejša in največja vladarska družina izvirajo iz Švice
STOLNI VIKAR- predstavnik, namestnik pooblaščenec
KANONIK- Krščanski duhovnik, ki ga škof imenuje za svojega svetovalca
REFORMACIJA- versko, kulturno in politično gibanje
PROTIREFORMACIJA-notranja preureditev rimskokatoliške cerkve
JEZUITI- družba Jezusova skupnost moških redovnikov cerkve
ILIRSKA PROVINCA- ustanovil jo je Napoleon, ko je Avstrija izgubila vojno proti Franciji
SHS- Kraljevina Srbov Hrvatov in Slovencev s sedežem v Beogradu
DOMOBRANCI- so bili oboroženi,opremljeni in plačani s strani Nemcev,
zaprisegli so Hitlerju
SFRJ- Socialistična federativna republika Jugoslavija,
država je bila sestavljena iz šestih republik (Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Srbije, Črne gore, Makedonije) in dveh pokrajin (Vojvodine in Kosova)







LITERATURA :
VODIČ PO MESTU
VSA SLOVENSKA MESTA /Darinka Kladnik
NAJLEPŠA MESTA SLOVENIJE in ODKRIJTE LEPOTE
SLOVENSKIH KRAJEV / Mladinska knjiga
INTERNETNI VIRI:
GOOGLE SLIKE
WIKIPEDIJA, prosta enciklopedija

PRNST

similar documents