architektúry informa*ných systémov klient

Report
ARCHITEKTÚRY INFORMAČNÝCH
SYSTÉMOV KLIENT- SERVER A SOA
Bc. Jakub Chovan
OBSAH
•
•
•
•
•
•
ÚVOD
ZÁKLADNÉ POJMY
ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA ARCHITEKTÚR
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
SOA A ARCGIS
ÚVOD
• architektúra -> návrh a dizajn budov, interiérov a
záhrad
• nespájať len s jedným oborom
• návrh a dizajn v ľubovoľnej oblasti zamerania
• dielo navrhovateľa vytvárajúce funkčný priestor pre
ďalšiu realizáciu podľa základných ideových predstáv
a technických možností daných dobou
ZÁKLADNÉ POJMY
• informačný systém - podporný systém pre systém
riadenia
• architektúra informačných systémov - koncepčný
rámec riešenia IS
• predstava o systéme ešte pred jeho realizáciou
• neočakávať detailné parametre
• zahŕňa pohľad zákazníka aj vývojára
ZÁKLADNÉ POJMY
• pravidlo jedného papiera
• počiatočný bod pre dosiahnutie potrebnej úrovne
konzistencie, integrácie a interoperability IS
• jeden z kľúčových prvkov riadenia IS
• musí rešpektovať stratégiu podniku, podnikové ciele
a ciele IS
ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA ARCHITEKTÚR
ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA ARCHITEKTÚR
• EIS (Executive IS) - strategické riadenie podniku
• DSS (Decision Support System) - manažérske
plánovanie
• MIS (Management IS) - riadenie podniku na taktickej
úrovni
• TPS (Transaction Processing System) - operatívna časť
informačného systému
• OIS (Office IS) a EDI (Electronic Data Interchange)
ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA ARCHITEKTÚR
• globálne - základná schéma vyjadrujúca hrubú
podobu budúceho IS
• čiastkové - detailnejšie návrhy z rôznych pohľadov na
systém (dátová, procesná, hardwarová
technologická)
• technologická - prepája softwarovú, hardwarovú
a dátovú architektúru a poskytuje popis
technologického riešenia
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
• rozdelenie systému na dve časti – klient a server
• základný princíp - zasielanie požiadaviek z klientskych
počítačov na server, ktorý požiadavky spracuje
a spätne zašle požadované informácie
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
• klient
– užívateľské rozhranie
– formátuje dotaz na službu
– zobrazuje výsledok dotazu
• server
–
–
–
–
ukladanie a správa dát
plnenie požiadavok klientov
pustený nonstop
viacužívateľský prístup
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
• pre konkrétnu požiadavku si klient a server nemôžu
vymeniť role
• výmena informácií medzi klientom a serverom
prebieha striktne prostredníctvom správ
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
• dvojvrstvová architektúra
– server odpovedá na požiadavky klienta priamo zo svojich
zdrojov
– nevolá ďalšie aplikácie aby mohol poskytnúť požadovanú
službu
• trojvrstvová architektúra
–
–
–
–
obsahuje sprostredkovateľskú úroveň
klient - požaduje službu
aplikačný server - volá ďalší server
dátový server - poskytuje aplikačnému serveru dáta
ARCHITEKTÚRA KLIENT-SERVER
• výhody
–
–
–
–
–
relatívne finančne nenáročná sieť
výpočtová kapacita
prispôsobivosť pre špecifické aplikácie
menšia záťaž siete
väčšia bezpečnosť
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
• nový trend v budovaní podnikových informačných
systémov
• vzájomne previazané procesy postavené na službách
• používatelia nemusia poznať podrobne všetky
systémy a riešenia
• zavedenie prebieha postupne
• implementácia služieb nie je viazaná na žiadny
programovací jazyk alebo technológiu
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
• 3 základné logické komponenty
– spotrebiteľ
– infraštruktúra SOA
• aplikácie
• služby
• podpora služieb
– producent
• komponenty sú stanovené podľa dodávateľov na
základe ich súčasných softwarových riešení
• mnoho rozdielnych reprezentácií SOA
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
• spotrebiteľ
– entita využívajúca služby ponúkané producentom
– poskytovanie užívateľského rozhrania koncového užívateľa
• aplikácie
– grafické rozhranie a rozličný stupeň biznis logiky
– bohatý klient, webová aplikácia, mobilná aplikácia
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
• služby
– entita vykonávajúca špecifickú úlohu vtedy, keď je vyzvaná
– komponenty architektúry, ktoré vykonávajú biznis logiku
pre organizáciu
– dve základné perspektívy na služby: biznis a technická
• podpora služieb
– entita poskytujúca na pozadí podporné funkcie pre SOA
– srdce rôznych komponent, ktoré podporujú SOA
– premostenie komunikácie medzi zákazníkmi a producentmi
SERVISNE ORIENTOVANÁ ARCHITEKTÚRA
• výhody
– lepšia návratnosť investícií
– mobilita kódu
– lepšia bezpečnosť
• nevýhody a prekážky v rozvoji
– zasahuje nielen IT
– nutnosť veľkých počiatočných investícií
– nedostatočne vyspelá technológia, štandardy a zložitosť
implementácie
– nedostatočné riadenie
SOA A ARCGIS
• ESRI ponúka riešenie pre vývoj geopriestorovej SOA
• zahŕňa desktopové aj serverové technológie
– ArcGIS - definovanie a autorizovanie obsahu, ktorý sa stane
základom pre bežné priestorové služby
– ArcGIS Server - poskytuje aplikácie a služby pre koncových
užívateľov, ktoré umožňujú mapovanie,
analýzy, zber dát
• ESRI využíva priemyselný štandard OASIS ako
referenčný model pre SOA ako súčasť ArcGIS Server
SOA A ARCGIS
POUŽITÉ ZDROJE
• RYCHLÝ, Marek. Formální specifikace architektur informačních systémů. s.
19. Dostupné z:
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/0506VPD-Rychly.pdf
• ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. In: [online]. [cit. 2013-04-08].
Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~dan11/is_skripta/IS%202011%20%20Architektura%20IS.pdf
• HORÁK, Jiří. Vybrané kapitoly z informačních systémú. Ostrava, 2010.
• Geospatial Service-Oriented Architecture (SOA): An ESRI White Paper.
[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:
http://www.slideshare.net/Zubin67/geospatial-serviceorientedarchitecture-soa
•
The Benefits of a Service-Oriented Architecture. [online]. [cit. 2013-04-08].
Dostupné z: http://www.developer.com/services/article.php/1041191/TheBenefits-of-a-Service-Oriented-Architecture.htm
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents