Linijski spektri atoma

Report
LINIJSKI SPEKTRI
ATOMA
 Užarena čvrsta tela, tečnosti i gasovi pri visokom pritisku i temperaturi
emituju svetlost s kontinuiranim talasnim dužinama
 Razređeni gasovi i pare metala emituju diskretni - linijski spektar
Linijski spektri vodonika žive i neona
Prve dve trаkе su dvа еmisiоnа spеktrа.
Treća је аpsorpcioni spektar (u njemu nedostaju
linije jer је svetlost tе talasne dužine
apsorbovao gas).
Linijski spektri
Talasne dužine slede precizni
matematički uzorak
Emisioni i apsorpcioni spektri su
jedinstveni za svaki atom (element)
Ovakvi eksperimentalni podaci koji se
mogu precizno matematički opisati
odražavaju određenu strukturu atoma !
Izvor – zagrejano čvrsto telo
-kontinuirani spektar
Lymanova serija (1916)
Razređeni gas vodonika – linijski spektar
1 
1
 R  2  2 ,

n 
1
1
Pashenova serija(1908)
n  2 , 3, 4 , 
1 
 1
 R  2  2  , n  4 , 5, 6 , 

n 
3
1
Balmerova serija (1885)
Brackettova serija(1922)
1 
 1
 R  2  2  , n  3, 4 , 5 , 

n 
2
1 
 1
 R  2  2  , n  5, 6 , 7 , 

n 
4
1
1
Opšta relacija
H
H
R  1,097  10
H
7
m
H
1
Rydbergova
konstanta
1
 1
 R 2  2

n
m
1

,

n  m  1, m  2 , m  3, 
4
Spektri elemenata -primeri
5

similar documents