SAMBA SAMen in BAlans Vzw Centrum Jongeren

Report
SAMBA
SAMEN IN BALANS
Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding
Vzw De Witte Berken
SAMBA


Een innovatief project
Tussen
 Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding
te Kortrijk
 Vzw De Witte Berken te Wervik
VZW CENTRUM JONGEREN- EN
GEZINSBEGELEIDING (CJGB)
40 modules contextbegeleiding (voorheen 27 TB
en 13 IKT)
 16 modules contextbegeleiding gericht op
autonoom wonen


HCA-dienst
VZW DE WITTE BERKEN (DWB)

Bestaat uit twee voorzieningen:

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg De Witte
Berken
Jongens en meisjes van 0 tot 20 jaar
 22 modules verblijf
 23 modules contextbegeleiding


OOOC Centrum De Wijzer
Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar
 Capaciteit 20
 Vanaf 01/01/2014: instap in EMK


Samba is van toepassing in organisatie De Witte
Berken
AANLEIDING PROJECT

Najaar 2012: overleg tussen beide voorzieningen:
Kunnen we de uitstroom van De Witte Berken
bevorderen door thuisbegeleiding of intensieve
kortdurende thuisbegeleiding naadloos te laten
volgen op de plaatsing?
 Kunnen we tijdelijk een dubbele maatregel laten
lopen vanuit 2 VZW’s?
 Kunnen kinderen uit de thuisbegeleiding van het
Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding
tijdelijk in crisis worden opgenomen binnen De Witte
Berken?
 Hoe kunnen we leren van elkaar?

AANLEIDING PROJECT

Op dat moment weinig perspectief:
geen dubbele maatregel mogelijk vanuit 2 VZW’s
 geen voorrang bij het centraal wachtbeheer mogelijk
 …



Naar aanleiding van start EMK in januari 2013
werd een nieuw overleg gepland met nieuwe
ideeën. Een innovatief project geeft nieuwe
mogelijkheden!
Gaandeweg ontstond “SAMBA” = Samen in
Balans
DOELSTELLINGEN SAMBA




Voor DWB: het versterken en ondersteunen van de
contextbegeleiding door expertise van CJGB in te
brengen.
Voor CJGB: het versterken van het aanbod van
CJGB door tijdelijk beroep te kunnen doen op een
verblijfsmodule van DWB binnen de
contextbegeleiding ( of CB AW) van het CJGB.
Zoeken naar afstemming tussen beide organisaties bij
cliëntsituaties die door beiden begeleid worden.
Good practices delen met externe voorzieningen.
VERSTERKEN VAN DE CONTEXTBEGELEIDING IN
DE WITTE BERKEN


Een medewerker van het CJGB wordt 12u/week
ingezet in DWB.
Takenpakket bestaat uit:





Vorming voor de contextcoördinator
Vorming voor de contextbegeleiders
Vorming in het contextueel werken voor begeleiders
Coaching in dossiers
Met aandacht voor nieuwe methodieken
AANBOD TIJDELIJKE VERBLIJFSMODULE
AAN CJGB


DWB houdt één module verblijf ter beschikking
van CJGB.
Het CJGB kan 24u/24u en 7d op 7d aanmelden
voor deze module.

Voor een periode van max. 1 maand.

Het CJGB doet de contextbegeleiding verder.

Doel: vastgelopen situaties binnen de
contextbegeleiding aanpakken en definitieve
plaatsing vermijden.
ZOEKEN NAAR AFSTEMMING TUSSEN BEIDE
VZW’S

Zowel op cliëntniveau :
Wie doet wat t.a.v. cliëntsysteem?
Wie houdt wie op de hoogte?
Praktische afspraken zoals bv. vervoer….
Coördinatie van de hulpverlening?

Als op organisatieniveau :
Bijhouden in welke situaties we beroep doen op ‘het
bed’ : Crisis? Time out? Sanctie?...
Voor welke duur?
Verhouding aanmeldingen/effectieve opnames?
Sterktes en knelpunten van het aanbod
ZOEKEN NAAR AFSTEMMING



Kennismaken met mogelijkheden van
contextbegeleiding binnen verblijfsmodules
Kennismaken met contextbegeleiding vanuit
mobiel aanbod
Passend integreren van contextbegeleiding
binnen verblijfsmodules
DELEN VAN GOOD PRACTICES

Samenwerking tussen beide voorzieningen zowel
inhoudelijk als procesmatig

Hervormingsprocessen in beide voorzieningen:

…
TIMING

Start project: 1 september 2013

Duur: max. 3 jaar

Het project wordt geëvalueerd:
Driemaandelijks tussen beide voorzieningen
 Zesmaandelijks met het Agentschap Jongerenwelzijn
en met de verwijzers.

INZET




CJGB: 3 modules contextbegeleiding met
basisintensiteit
DWB: 1 module verblijf in combinatie met 1
module contextbegeleiding.
In beide voorzieningen werd een
projectmedewerker aangesteld: nauwe
samenwerking i.f.v. contextbegeleiding
In beide organisaties : 1 procesbegeleider die het
proces van het project opvolgt.
MEERWAARDE


Voor CJGB: versterking van het aanbod : het
enkel mobiele aanbod van CJGB wordt
aangevuld met een verblijfsmodule van DWB
waardoor flexibel ingegaan kan worden op de
nood aan een tijdelijke opvang binnen CB en CB
AW , dus meer zorg op maat en meer continuïteit
binnen het cliënttraject.
Voor DWB: het effectiever en efficiënter
betrekken van de context waardoor de kansen op
een vlottere en snellere overgang naar verblijf in
de context vergroot worden.
MEERWAARDE

Voor verwijzers:
Bij crisissituaties in CJGB: snelle mogelijkheid tot
opvang.
 In DWB: maximale benutting van mogelijkheden
context, vermoedelijk vlottere door- en uitstroom.


Voor andere voorzieningen:

Delen van good practices
VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN


Sinds 1 september 2013
Vooral kennismaking en afstemming tussen
organisaties
In DWB:
aanstelling contextcoördinator + selecties en
aanstelling van twee contextbegeleiders
oprichting contextteam
opstart coaching van CB

VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN
Voor CJGB-projectmedewerker :
Verkennen van de bestaande CB in DWB
Kennismaken met contextteam
Bundelen van de vragen van het contextteam
Voorbereiding vorming (o.a. gebruik van duplo’s,
introductie SOS, enz…)
Coaching in dossiers
Bundelen van de vragen voor gebruik ‘projectbed’
en verdere afspraken


Samen een BALANS zoeken…
VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN

Gebruik van ‘het bed’ tot op heden :
Voor welke jongeren afgewogen en waarom niet?
-Jongere (17j) uit CB AW :
jongere heeft tot ‘s avonds laat een job en wil
ook niet naar DWB
-Jongere (3j) uit CB :
moeder is niet mobiel, kan niet in DWB
geraken
-Jongere (2j) uit CB :
oplossing in het netwerk (oma) gevonden
VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN
In welke situatie opgestart?
Binnen module CB-kort als time out/rustpunt :
meisje van 14j
vechtscheiding
bezorgdheid over grensoverschrijdend gedrag door
grootvader
pestgedrag op school, kan niet meer naar school terug

= escalatie van problemen leidde tot crisissituatie thuis en
verblijf thuis was onhoudbaar geworden.
In overleg met de jongere en context en met consulent werd
beslist de jongere even uit de gezinscontext te halen…
VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN
Concreet :
Jongere is 18/11 in een leefgroep van DWB
terechtgekomen.
 Afspraak voor de duur van 1 week, verlengbaar
tot max 1 maand.
 Contextbegeleiding gebeurt verder door CJGB.
 Er was elke dag een contact tussen de
contextbegeleidster en de jongere, en tussen de
begeleidster van DWB en contextbegeleidster.
 Evaluatie na 1 week : jongere, context, begeleider
DWB, begeleider CJGB, verwijzer.

VERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN

Resultaat van de evaluatie : de opname wordt
verlengd :
door meisje tijdelijk uit gezin te halen meer
openheid in gesprekken met contextbegeleidster.
meisje vraagt zelf naar verlenging, vindt rust in
de opname. Ook moeder is vragende partij voor
verlenging,
 situatie gedeblokkeerd, nieuwe
aanknopingspunten voor CB
VERLOOP VAN SAMBA TOT OP HEDEN

Te vroeg om conclusies te trekken…

De start is genomen…

Wordt vervolgd!

similar documents