TYÇP

Report
Toplum Yararına
Çalışma
Programları
İşsizliğin yoğun olduğu
dönemlerde işsizlerin kısa süreli
istihdam ve eğitimini
amaçlayan toplum yararına bir
iş ya da hizmetin
gerçekleştirilmesini sağlayan
programlardır.
Programlara Kimler Katılabilir ?
 Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 18 yaşını tamamlamış olmak,
 Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak,
 Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirinin
olmaması.
 Programın başladığı tarihten itibaren geriye doğru bir
yıl içinde yüklenicinin bünyesinde veya alt
yüklenicilerinden birinde çalışmamış olmak.
TYÇP’lerden YARARLANMA
SÜRESİ NE KADARDIR?
 24 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en
fazla sekiz aydır.
 24 ay dolmadan sekiz aylık süre tamamlanmışsa; en
son yararlanılan TYÇP’nin bitiş tarihinden itibaren
yirmi dört ay geçmeden, TYÇP’den yeniden
yararlanılamaz.
 En son yararlanılan programın bitiş tarihinden
itibaren 24 ay sonra –kişinin 24 ay içinde 8 ayı
tamamlamaması halinde- kalan süre sıfırlanıp 8
aylık yararlanma hakkı yeniden doğar.
 TYÇP KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ

Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen Toplum Yararına Çalışma
Programına (TYÇP) katılmak istiyorum.

Düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programına ilişkin olarak:

 İşkur’da kayıtlı işsiz olduğumu,

 TYÇP’lerden yararlanma sürelerinin;

. 24 aylık süre içerisinde 8 ayı geçemeyeceğini,

. 24 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla Sekizı ay olduğunu,

. 24 ay dolmadan sekiz aylık süre tamamlanmamışsa; en son yararlanılan
TYÇP’nini bitiş tarihinden

İtibaren yirmi dört ay geçmeden, TYÇP’den yeniden yararlanılamayacağını,

. En son yararlanılan programın bitiş tarihinden itibaren 24 ay sonra –
kişinin 24 ay içinde 8 ayı

Tamamlamaması halinde – kalan süre sıfırlanıp 8 aylık yararlanma hakkı
yeniden doğacağını,













Emekli, malül, dul ve yetim aylığı almadığımı,
Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirim olmadığını (Özürlü Maaşı vb.),
Katılımcı duyurusunda belirtildiği şekilde son 1 yıl içinde işbirliği yapılan kuruluşun veya alt
yüklenicinin bünyesinde çalışmadığımı,
- Daha önce Toplum Yararına Çalışma Programına katılmış olanların, daha önceki süreler dâhil
edilerek
toplamda 8 ayı tamamladıklarında peşin olarak işten ayrılmış olduklarını kabul ettiğimi ve
bu 8 aylık
süreye daha önce katılmış bulunulan kursların da dâhil olduğunu bildiğimi,
Resmi sağlık raporuyla belgelenen hastalık hali, doğum, aile fertlerinden birinin ölümü hariç olmak
üzere devam edilmeyen günler için ödeme yapılmayacağını ve ayrıca program süresinin 1/20’den fazla
devamsızlık yaptığım ve/veya disiplin kurallarına uymadığım takdirde programla ilişiğimin
kesileceğini bildiğimi;
Devam izlenim föyünde imzamın olmadığımı (giriş-çıkış imzalarının herhangi birinde) günler için
hiçbir ödeme yapılmayacağını ve bundan dolayı iŞKUR’u sorumlu tutamayacağını bildiğimi;
 Programa davet ederken veya programa katılmam nedeniyle uğrayabileceğim
hastalık ve/veya kaza nedeniyle Kurumdan hiçbir hak talep etmeyeceğimi,
verdiğim tüm bilgilerin ve belgelerin doğru olduğunu,

 Maaş ödemesi için İŞVERENİN evrakları tam ve zamanında getirmesinin
gerekli olduğunu bildiğimi ve bu gecikmelerden İŞKUR’U sorumlu
tutmayacağımı,

 Maaş ödemelerinin takip eden ayın 15-25’i arasında yapılabileceğini bildiğimi,

 Programın; 01.03.2012 tarihinde başlayıp 31.08.2012 tarihinde sona ereceğini,


Beyan, kabul ve taahhüt ederim.













KATILIMCININ
T.C. Kimlik No:
Adı:
Soyadı:
Tarih:
İmza:

similar documents