Dr. Banu SAKLAMAZ

Report
İş Sağlığı ve Güvenliği
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün
Deneyimleri
Çalışan Sağlığı Şubesi
• 4 Hekim
• 3 İş Güvenliği Uzmanı
• 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni
Görev Tanımı;
• Pilot çalışmalar ve projeler,
• Eğitim programları,
• Kurum bünyesindeki 6331 sayılı kanunla ilgili
çalışmalar,
• Çalışan Sağlığı Birimleri
Mevzuat;
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
bağlı yönetmelikler,
• İş birliği protokolü
• Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama Esas ve
Usulleri Hakkındaki Yönerge,
• Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve
Çalıştırılmasına Dair Yönerge
Şube Faaliyetleri
6331 sayılı Kanun
gereği yürütülen
çalışmalar
1- Risk değerlendirme analizleri
2- Acil durum eylem planları
3-İSG eğitimleri
4-Çalışanların sağlık gözetimleri
ÇSB faaliyetleri
1-İş yeri hekimliği hizmetleri
2-İşe giriş ve periyodik
muayeneler
ÇSB Faaliyetleri
Çalışan Sağlığı Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği
Protokolü
(26.01.2010)
Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama
Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge,
(16.06.2011 tarihli ve 20065 sayılı)
İşyeri hekimliği yetkisi
Çiğli ÇSB (yetki tarihi: 20.04.2011)
Torbalı ÇSB (yetki tarihi: 10.02.2012)
Yürütülen Çalışmalar
• İşyerlerinin envanterinin çıkarılması,
• İnsan gücü planlaması
*İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
eğitimleri,
*Temel İş Sağlığı Hizmetleri Eğitimleri,
• ÇSB Rehberi,
• Kamu kurumları ile protokol,
• Sözleşmeler,
• İl Nüfusu 4.005.459
• İşyeri Sayısı 108.819
• Aktif Sigortalı Sayısı 1.115.334
İş Yeri Hekimi;
MEVCUT
SERTİFİKALI
YENİLEME
EĞİTİMİ
OLAN
AKTİF ÇALIŞAN
İŞYERİ HEKİMİ
SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE
EĞİTİME GÖNDERİLEN
82
49
9
22+7
İş Güvenliği Uzmanı;
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI
İŞ GÜVENLİĞİ
OLABİLECEK
UZMANI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE
NİTELİKTEKİ
BELGESİNE SAHİP
EĞİTİME
TOPLAM PERSONEL PERSONEL SAYISI
GÖNDERİLEN
SAYISI
102
10
3
Temel İş Sağlığı
Eğitimleri
Eğitimciler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof.Dr.M.Melikşah ERTEM
Dr.Banu SAKLAMAZ
Dr.Serap GÖKMEN
Dr.Yusuf ÖZDEMİR
Dr.Zeynep GENÇDUR ÖZDEMİR
Dr.İsmail ARSLAN
Dr.Tevfik OĞUZ
Dr.Özkan ORHUN
Mh.Emine Şen KUTSAL
Eğitim Konuları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mevzuat
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı
İş Sağlığı Epidemiyolojisi
İş Yerlerindeki Tehlike Kaynakları ve Riskler
Risk Grubu Çalışanlar
İş Kazaları
Meslek Hastalıkları
İş Yeri Gözetimi
Çalışan Sağlığı Birimlerinin Dosya Yönetimi
TİSH Eğitimlerinde
• 30 TSM
• 4 Eğitim (2 günlük)
•97 Yardımcı sağlık personeli
Çalışan Sağlığı Birimleri
ÇSB
ADI
YETKİ
BELGESİ
TARİHİ
İŞYERİ
HEKİMİ
SAYISI
SÖZLEŞMELİ
İŞYERİ
SAYISI
HİZMET
VERİLEN
ÇALIŞAN
SAYISI
*İŞE GİRİŞ VE
PERİYODİK
MUAYENELER
7
9
1459
*İŞE GİRİŞ VE
PERİYODİK
MUAYENELER
2
0
0
YÜRÜTÜLEN
FAALİYET
*İŞYERİ HEKİMLİĞİ
FAALİYETİ
ÇİĞLİ
ÇSB
20.04.2011
TORBA
LI ÇSB
10.02.2012
Çiğli ÇSB 2012 Yılı Faaliyet
Raporu
İŞE GİRİŞ PERİYODİK ACİL ENJ./
HEKİM İŞYERİ ÇALIŞAN
AŞILANAN RİSK EĞİTİM
MUA. MUAYENE MÜD. PANS.
SAYISI SAYISI SAYISI
KİŞİ SAYISI ANALİZİ SAYISI
SAYISI
SAYISI SAYISI SAYISI
7
15
2238
831
2703
684
2904
676
10
51
EĞİTİM
ALAN
KİŞİ
SAYISI
1413
Çiğli ÇSB’den hizmet alan
işyerlerinde 2012 yılında
meydana gelen iş
kazalarının
değerlendirmesi
Çiğli ÇSB 2013 yılı Faaliyet Raporu
(ilk 10 ay)
İŞE
EĞİTİM
PERİYODİK ACİL ENJ./
HEKİM İŞYERİ ÇALIŞAN GİRİŞ
AŞILANAN RİSK EĞİTİM ALAN
MUAYENE MÜD. PANS.
SAYISI SAYISI SAYISI MUA.
KİŞİ SAYISI ANALİZİ SAYISI KİŞİ
SAYISI
SAYISI SAYISI
SAYISI
SAYISI
5
9
1459
396
686
8
615
389
35
140
1062
ÇİĞLİ ÇSB
AYLAR
TORBALI ÇSB
Müracaat Sayısı
Rapor Verilen
Kişi Sayısı
Müracaat Sayısı
Rapor Verilen
Kişi Sayısı
427
392
399
378
637
580
404
371
413
367
467
410
494
432
441
447
328
295
382
393
195
168
234
243
78
63
21
36
76
52
42
31
73
69
40
44
51
51
31
31
İşe giriş/periyodik muayene (2013)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
TOPLAM
Kamu kurumları ile protokol
Karşıyaka ADSM
İzmir Tersanesi Komutanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği
Protokolü
(21.08.2013)
1-9 çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli
işyerlerinin İSG hizmetleri
(1 Ocak 2014 den itibaren)
TSM
Tarım İş Kolu Çalışanlarına Yönelik
Maruziyet Çalışması
• Çalışma Konusu: Tarım iş kolunda çalışanlarda
organofosforlu ve karbamatlı insektisisit maruziyet
• Çalışma Bölgesi: Menderes Ataköy
• Proje ortakları: Halk Sağlığı Müdürlüğü
Halk Sağlığı Laboratuvarı
• Araştırma Tipi: Kesitsel
6331 sayılı Kanun
kapsamındaki
çalışmalar
• İSG Biriminin kurulması,
• Risk değerlendirme analizleri,
• Acil durum eylem planları ve ekipleri,
• İSG eğitimleri,
• Çalışanlarımızın sağlık gözetimleri,
• İSG Kurulu,
Bilgilendirme Toplantıları
• Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve
Şube Müdürlerine
• TSM Sorumlu Hekimlerine ve Halk Sağlığı
Laboratuvarı Sorumlusuna
İSG Kurulu
• İSG kurulu için Valilik Oluru alındı.
• 18.04.2013 tarihinde ilk toplantı gerçekleştirildi.
*Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlere
başlanılması
*Bakanlıktan görüş alınması
• Aile sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin kim tarafından yürütüleceği,
• Yürütülecek çalışmalardan doğacak olan maliyetlerin nasıl karşılanacağı,
*İç yönergenin hazırlanması
Risk Değerlendirme Çalışmaları
• Personel listeleri (risk grubu çalışanlar vb.)
• Çalışan temsilcilerinin seçimi
• Binaların yerleşim planları
• Malzeme ve ekipman listeleri
• Tehlikelerin tanımlanması için soru listeleri
• Formlar
• Risk analizi prosedürü
TSM SAYISI
RİSK ANALİZİ TAMAMLANAN
TSM SAYISI
30
14
Risk Değerlendirme Analizleri
Toplum Sağlığı
Merkezlerimizin
43%
57%
RAD YAPILAN
RAD
YAPILMAYAN
Acil Durum Planları
• Acil durum ekipleri
• Mevcut acil durum eylem planlarının revizyonu
• Eğitimler
*Tüm çalışanların
*Ekiplerin
• Tatbikatlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
• Mekan
• Malzeme ve ekipman talebi
• İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
görevlendirmesi
• Çalışanların Sağlık Gözetimi
• İşyeri ortam gözetimi ve ölçümler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
• 1.Modül Eğitimler
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yükümlülükleri
Ekranlı Araç Kullanımında Alınması Gereken Güvenik
Önlemleri
• 2. Modül Eğitimleri
Ergonomi
Biyolojik Risk Faktörleri
Kimyasal Risk Faktörleri
İş Yerindeki Psikososyal Risk Faktörleri
birim
sayısı
Müdürlük
Şubeler
Toplum
Sağlığı
Merkezleri
Halk Sağlığı
Laboratuvarı
TOPLAM
çalışan
sayısı
Eğitim
alan
257
223
13
oturum
sayısı
9
1329
1042
52
210
155
4
1796
1420
65
30
1
44
İSG-1. Modül Eğitimleri
2000
1796
1800
1600
1420
1329
1400
1200
1042
1000
çalışan sayısı
eğitim alan
800
600
400
200
257 223
210 155
0
müdürlük
TSM
HSL
Toplam
Teşekkürler

similar documents