VFU-information - Luleå tekniska universitet

Report
Kristina Bäck
VFU-handläggare
Studenter förskola och tidigare år
ht 13
Studenter i
Ht 13
Kommuner
Luleå
Piteå
Boden
Älvsbyn
Skellefteå
Kalix
56 antagna ht 13
Förskola
25 (6 övr. sverige)
10
6
32 antagna ht 13 22 antagna ht 13
År f-3
År 4-6
7 (5 övriga)
1
4
4 (2 övriga)
1
1
3
2
1
1
1
Överkalix
Haparanda
1
Övertorneå
Gällivare
1
Jokkmokk
1
Kiruna
Pajala
Arjeplog
Arvidsjaur
1
55 st
20 st
12 st
Studenter Gy ht 13
DaDa
Gymnasiet
Luleå
Piteå
Boden
Älvsbyn
Skellefteå
Kalix
Da En
DaHi
MuMu
SaHi
1(2)
1 (1)
2
1
5(2)
2
SvEn
SvHi
7(1)
3(1)
1
2
1
2
1
1
Överkalix
Haparanda
Övertorneå
Gällivare
1
Jokkmokk
1
Kiruna
Pajala
Arjeplog
Arvidsjaur
tot.
2
2
1
8
5
12
9
Presentation
Bakgrund
 Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” (SOU
2008:109) föreslog en modell med fältskolor som en
kvalitetshöjande åtgärd
 Hösten 2010 inledde Stockholms universitet ett
pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor
 Våren 2013 inbjöds 4 lärosäten (LTU) till
utbildningsdepartementet för att få information om
försöksverksamhet med övningsskolor
Huvudsyfte med övningsskolor
-stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
 Genom att upprätta ett nära samarbete mellan
universitetets lärarutbildare och skolans handledare…
 …i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och
stärka de blivande lärarnas professionsutveckling
Långsiktiga mål med projektet
 Övningsskolorna blir nav i lokal och regional




skolutveckling
Alla studenter ges ett antal likvärdiga
professionsutvecklande seminarier
Pröva olika modeller för handledning, enskilt, i par
och i grupp
”Övningsskolorna” blir bas för praxisnära
examensarbeten
”Övningsskolorna” fungerar som värdar för
gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och
utvecklingsinsatser
Övningsskola/förskola vs. annan
skola/förskola
 Hög koncentration av studenter och utbildade




handledare
Kontinuerligt stort antal studenter
Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som
mellan studenter under vfu-perioden
Huvuddelen av vfu bör fullgöras vid en övningsskola
eller övningsförskola
Skola som inte är övningsskola eller övningsförskola
kommer ifråga för en mindre del av vfu:n
Projektets omfattning
 5-årigt projekt: start vt 2014, slut ht 2018
 Merparten av lärarstudenternas vfu till exempel:
- förskollärare (2 av 4 vfu-perioder samt fältst.)
- grundlärare (vfu 1 samt vfu 3)
- ämneslärare (vfu 1 samt vfu 3)
Villkor för deltagande är att övningsskolorna/förskolorna ska
omfatta minst hälften av en högskolas
lärar/förskollärarstudenter när verksamheten är fullt utbyggd
Exempel på aktiviteter
 Universitetet anordnar introduktion inför vfu-
kurserna
 ”Övningsskolan” upprättar en handlingsplan för att
kunna ta emot många studenter
 Universitetets UU-lärare och ”övningsskolan”
upprättar ett kalendarium för terminens aktiviteter
 Universitetets UU-lärare erbjuder regelbundna möten
med handledarna i syfte att fördjupa
handledarkompetensen och därmed studenterna
professionsutveckling
…fler exempel på aktiviteter
 Universitetet anordnar handledarutbildning om 7,5 hp
på campus
 Universitetets UU-lärare erbjuder seminarier för
handledarna
 Övningsskolan anordnar professionsutvecklande
seminarier för studenterna
 Systematisk utvärdering genomförs
Studentseminarier, exempel
 Skolans värdegrund
 Ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap i




klassrummet
Vad innebär det att ha ett professionellt
förhållningssätt gentemot elever?
Från kompis till lärare
Konflikthantering
Formativ bedömning
Handledarseminarier, exempel
 Handledaruppdraget
 Att ge konstruktiv kritik till studenter
 Att möta och stödja VFU-studenter som har svårt att
nå förväntade studieresultat
Tidsplan
 Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013
ut en remiss till samtliga 29 lärosäten med
lärarutbildning
– remissvar 12 augusti
– intresseanmälan kommuner/fristående
verksamheter 6 september till
[email protected]
– ansökan senarelagd (UHR inväntar Förordningstext)
– projektstart vt 2014
Urval för övningsskoleprojektet 2014-18
 Universitets- och högskolerådet avgör vilka
högskolor som ska få delta
 Strävan efter att projektet kommer att omfatta
högskolor med olika förutsättningar för att ge en
bredare erfarenhet av försöksverksamheten

similar documents