prezentace V

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL205
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Říjen 2012
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví kyselin - pravidla pro tvorbu vzorců a názvů
bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin, příklady k
procvičování.
Přehled citací a odkazů:
MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd.
Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.
EU OP VK
Názvosloví kyselin
 Název
odvozujeme od hydridu nekovu
přidáním koncovky –ová.
Název hydridu
Název kyseliny
HF - fluorovodík
Kyselina fluorovodíková
HCl - chlorovodík
Kyselina chlorovodíková
HBr - bromovodík
Kyselina bromovodíková
HI - jodovodík
Kyselina jodovodíková
H2S - sulfan
Kyselina sirovodíková
 Kyseliny
jsou látky schopné ve vodném
prostředí odštěpit vodíkový kation.
 Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny
– obsahují atomy vodíku, kyslíku a atom
(atomy) prvku, od kterého je kyselina
odvozena.
 Název je tvořen podstatným jménem
kyselina.
 Přídavné jméno udává druh a oxidační číslo
centrálního atomu kyseliny.
 Oxidační číslo centrálního atomu je vždy
kladné.
 Některé
prvky tvoří pro určité oxidační číslo
více kyselin, které se liší počtem atomů
vodíku a kyslíku.
 Při tvorbě názvu nesmíme zapomenout
vyjádřit počet atomů vodíku pomocí
číselného údaje (di – dva, tri – tři, tetra –
čtyři, penta – pět, hexa – šest, ….).
Vzorec kyseliny
Název kyseliny
HIO4
Kyselina hydrogenjodistá
H3IO5
Kyselina trihydrogenjodistá
H5IO6
Kyselina pentahydrogenjodistá
U
kyselin, které nemají více kombinací, se
číslovky neuvádí.
H2SO4 – kyselina sírová
HNO3 – kyselina dusičná
Př.: Napište vzorec kyseliny
hexahydrogentellurové.
a) Napíšeme značku centrálního atomu a jeho
oxidační číslo.
b) Před značku napíšeme značku atomu vodíku
doplněnou oxidačním číslem a indexem,
který vyjadřuje počet atomů vodíku v
molekule.
c) Za značku centrálního atomu napíšeme
značku kyslíku doplněnou oxidačním číslem.
HI6TeVIO-II
d) Součet
oxidačních čísel v molekule musí být
nula. Z toho vyplývá, že součet kladných
oxidačních čísel je třeba vyrovnat součtem
záporných oxidačních čísel atomu kyslíku.
H6TeO6
Př. : Pojmenujte kyselinu H3PO4.
a) Vypočítáme oxidační číslo centrálního
atomu. Protože součet oxidačních čísel v
molekule musí být roven nule (4*(-2) + 3 = -5),
je oxidační číslo fosforu V.
HI3PVO-II4
b) K centrálnímu prvku, fosforu, připojíme
koncovku, která odpovídá danému
oxidačnímu číslu.
c) Nesmíme zapomenout, že v molekule jsou
tři atomy vodíku – trihydrogen.
kyselina trihydrogenfosforečná
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
Kyselina
bromná
manganistá
uhličitá
selenová
dusitá
hydrogenjodistá
siřičitá
chlorečná
chloritá
bromovodíková
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
HBrO
HMnO4
H2CO3
H2SeO4
HNO2
HIO4
H2SO3
HClO3
HClO2
HBr
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
H3IO5
H3IO4
HBrO4
HBrO3
H2SeO3
H2SO4
HNO3
H2SiO3
H3ReO5
HClO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k. trihydrogenjodistá
k. trihydrogenjodičná
k. bromistá
k. bromičná
k. seleničitá
k. sírová
k. dusičná
k. křemičitá
k. trihydrogenrhenistá
k. chlorná

similar documents