De security agent

Report
De security agent
Drs. Sander Van Loock
IWT-Bursaal
Instituut voor Verbintenissenrecht,
KU Leuven
Stadsbank van Lening (Amsterdam)
“Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby.
Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my.
Geef pand, ik geef u geld. waarom zoude ik u borgen?
Of is 't u niet genoeg dat gy van 't mynen teert?
Maart eyst gey u pand terug, zo dient ge in tyds te zorgen,
Dat my myn hoofdsom, met de rente wederkeert.
Zo help ik u en my, en toon, aan de onderzoekers
Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.”
- Balthazar Huydecoper (1760)
Probleemstelling
• Zekerheden vestigen, beheren en uitwinnen voor
fluctuerende groep van schuldeisers (vb: gesyndiceerde
kredieten) door 1 persoon
• Security agent / security trustee
• Schuldeisers fluctueren zonder invloed op zekerheden
• Geen insolventierisico
Plan
1.
2.
3.
4.
5.
Inleiding
Verbintenisrechtelijke constructie: Parallel debt
De security agent in art. 5 WFZ: een zwaluw…
De security agent in art. 3 Pandwet: … die de lente maakt
Conclusie
2. Parallel debt
• Creatie van bijkomende en onafhankelijke schuld (parallel
debt) gelijk aan het gehele krediet ten voordele van
security agent.
• Vestiging zekerheidsrecht op die schuldvordering
• Geen risico op dubbele betaling
Security agent
10
PD: 30
10
10
2. Parallel debt: Belvédère
• Belvédère (Cass. com. fr. 13 september 2011)
o
o
Hoedanigheid schuldeiser/security trustee bepaald door
lex contractus (NY recht)
Parallel debt naar NY recht is niet strijdig met
internationale openbare orde
3. Art. 5 WFZ
• Zakelijke zekerheidsovereenkomsten gesloten in eigen
naam door vertegenwoordiger, maar voor rekening van
begunstigden
o Beperkt toepassingsgebied: WFZ
• Geldig en tegenwerpelijk aan derden wanneer
begunstigden identificeerbaar
o Hoeven niet nominatim vermeld te worden
o Kunnen fluctueren
o Beschermd bij insolventie security agent
4. Art. 3 Pandwet
• Pandovereenkomsten gesloten door vertegenwoordiger
voor rekening van begunstigden
o Ratione materiae: pand op ieder roerend lichamelijk of
onlichamelijk goed of een bepaald geheel van roerende
goederen (art. 7)
o Ratione personae: geen beperkingen aanstelling
vertegenwoordiger
• Geldig en tegenwerpelijk aan derden wanneer
begunstigden identificeerbaar
o Hoeven niet nominatim vermeld te worden
o Kunnen fluctueren
o Beschermd bij insolventie security agent
4. Art. 3 Pandwet
• Kwalificatie: middellijke vertegenwoordiging?
• Alle rechten die normaal toekomen aan de pandhouder
(vestiging, registratie, uitwinning)
• Hoofdelijk aansprakelijk met de begunstigden voor
tekortkomingen in zijn opdracht, tenzij andersluidend
beding
• Vragen
5. Conclusie
• Introductie van security agent in het BW is welkome
modernisering
• Pandrechten kunnen gevestigd, geregistreerd, beheerd en
uitgewonnen worden door security agent voor rekening
van fluctuerende groep van begunstigden.
• Bescherming bij insolventie security agent

similar documents