SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBOS B*DAI, SPREND*IANT

Report
SOCIALINIO PEDAGOGO
PAGALBOS BŪDAI, SPRENDŽIANT
PAAUGLIŲ SOCIALIZACIJOS
PROBLEMAS VAIKŲ GLOBOS
NAMUOSE
Darbo autorius:
SD -11 studentas Vytautas V. Preikša
Vadovė:
Sveikatos vadybo magistrė, Utenos
kolegijos lektorė – Jolita Lubienė
Temos aktualumas ir problema
Paauglystėje jaunas žmogus pergyvena
staigius kūno pokyčius, lydimus nuotaikų kaitos
bei nesaugumo jausmo; jis siekia išsiaiškinti, kas
toks yra, maištaudamas bando prisitaikyti prie
aplinkos.
Todėl šiame amžiuje ypač svarbi yra
socializacija, kuri suprantama kaip nuolatinis
žmogaus tobulėjimas sąveikaujant su
mikroaplinka ir makroaplinka.
Paauglys perima socialinį patyrimą, kai yra
ugdomas, ir tada, kai jį veikia įvairūs stichiniai,
dažnai prieštaringi socialiniai veiksniai.
Daugiausiai socializaciją lemia mokymasis ir
auklėjimas.
Socializaciją vaikų globos namuose galima
įvardyti kaip specifines pedagogiškai orientuotas
programas, kurių metu siekiama padėti
paaugliams įsisavinti socialines normas bei
kultūrines vertybes.
Pagrindinis socialinio - edukacinio darbo
tikslas tiek mokyklose, tiek vaikų globos namuose
– vaikų rengimas savarankiškam gyvenimui.
Socialinio pedagogo veikla, teikiant pagalbą
ugdytiniams, grindžiama socialinio darbo
metodais ir priemonėmis. Čia svarbu išskirti
socialinę adaptaciją, individualizaciją ir
integraciją.
Taigi, metodinio veikimo tikslas yra ne tik
paauglio esamos situacijos pokytis, esamų
problemų sprendimas, bet ir asmens
įgalinimas tolesnei vaikų globos namų
auklėtinio savarankiškai ir sėkmingai
gyvenimo praktikai.
Tyrimo objektas ir uždaviniai
Objektas:
Tikslas:
Socialinio pedagogo
pagalbos būdai,
sprendžiant paauglių
socializacijos problemas
vaikų globos namuose
Išanalizuoti socialinio
pedagogo pagalbos būdus,
sprendžiant paauglių
socializacijos problemas
vaikų globos namuose
Tyrimo uždavinys
Ištirti socialinio pedagogo pagalbos būdus,
sprendžiant paauglių socializacijos
problemas vaikų globos namuose
Tyrimo metodai
• Anketinė apklausa (raštu)
• Statistinė duomenų analizė.
Tyrimo charakteristika
Atliekant tyrimą buvo sudarytos dvi
anketos, kurios buvo pateiktos dviems
respondentų grupėms: paaugliams ir šioje
įstaigoje dirbantiems socialiniams
pedagogams.
Tyrimo rezultatai
Paauglių nuomonių pasiskirstymas apie tai, kaip jie dažniausiai sprendžia
iškilusias problemas
Paauglių nuomonių pasiskirstymas apie tai, iš kur jie sulaukia pagalbos,
patarimų iškilus problemai
Paauglių laisvalaikio praleidimo būdai su draugais
4%
11%
13%
7%
20%
17%
9%
Gerai taip kaip yra
Žaisti kompiuteriu
Šokti
Būrelių
Lauke
13%
2%
4%
Žvejoti
Maudytis
Ekskursijų
Būti su tėvais,sesėm,broliais
Nežino
Paauglių nuomonių pasiskirstymas kaip jie norėtų leisti laisvalaikį
Socialinių pedagogų įvardintos priežastys, dėl kurių kyla paaugliams
socializacijos problemos
Socializacijos veiksniai darantys įtaką paaugliui
Teikiamos pagalbos pobūdis globos namuose dirbant su paaugliu
Socialinio pedagogo darbo metodai
Kliūtys, trukdančios spręsti paauglių socializacijos problemas
Socialinio pedagogo realizuojamos kompetencijos
Išvados
1. Socialinio pedagogo veikla ir jos modelis
socializuojant paauglius globos namuose grindžiami
funkcijomis ir socialiniais vaidmenimis bei remiasi
kompleksinės paramos sudarymo principu,
diagnostine, korekcine ir konsultacine pagalba
ugdytiniams. Veikla pasireiškia veiksmingai
sprendžiant problemas, bendradarbiaujant su
įvairiomis socialinėmis institucijomis, vietos
bendruomene, kryptingai plėtojant prevencinę veiklą
ir teikiant socialinę pagalbą paaugliams ir jų
tėvams/globėjams.
2. Tyrimo metu buvo atskleisti socialinio pedagogo
taikomi pagalbos būdai, sprendžiant paauglių
socializacijos problemas vaikų globos namuose. Visi
globos namų specialistai pirmenybę teikia būtent
individualiai pagalbai, socialinių įgūdžių ugdymui,
ypač pedagoginių, prevencinių priemonių taikymui.
Taip pat taikomi kompleksiniai pagalbos būdai,
konsultacijos, psichologinė pagalba, grupinis
mokymas duoda teigiamus rezultatus sprendžiant
paauglių socializacijos problemas.
Pasiūlymai
Socialiniam pedagogui, dirbančiam su paaugliais
turinčiais socializacijos problemų, rekomenduotina:
1. Dažniausios socializacijos problemos yra susijusios
su paauglių netinkamu elgesiu, todėl socialiniam
pedagogui rekomenduotinas prevencinių programų
vykdymas, papildomo ugdymo organizavimas, o
atitinkamus darbo metodus ir priemones nukreipti
būtent elgesio korekcijai.
2. Socialiniam pedagogui būtina gilintis į paauglių
poreikius, kurie turi socializacijos problemų, nes tik
lūkesčių atitikimas lemia iškilusių nesutarimų sėkmę.
3. Paauglių individualias problemas reikia spręsti
telkiant ir koordinuojant visų globos namų ir paauglio
artimųjų pastangas.

similar documents