Pravidlá pre organizáciu odborných podujatí

Report
Pravidlá pre organizáciu
odborných podujatí pre
členov AIFP na Slovensku
Spracovala: Pracovná skupina AIFP pre etiku marec/2013
Schválilo: Predstavenstvo AIFP apríl/ 2013
Kto sme a koho reprezentujeme?
•
•
•
•
•
•
AIFP = asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
(www.aifp.sk)
Založená v r. 1997 (pôvodne ako SAFS)
Výlučne spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom liekov
25 medzinárodných farmaceutických spoločností
≈ 60 % obratu celkového trhu s liekmi v SR v EUR
Člen EFPIA (Európska asociácia farmaceutického priemyslu) od 2004
Členovia AIFP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A&D Pharma
Abbott
Abbvie
Amgen
AstraZeneca
Baxter
Bayer
Biogen Idec
Boehringer Ingelheim
Celgene
CSC Angelini
Eli Lilly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GlaxoSmithKline
Jansen Cilag JJ
Lundbeck
Meda Pharma
Merck Sharp & Dohme
Merck
Novartis
Novo Nordisk
Pfizer
sanofi-aventis Pharma
Servier
Takeda Pharmaceuticals
UCB
Členské spoločnosti AIFP
sú najvýznamnejší sponzori odborných
podujatí
V roku 2013 naši členovia vynaložili celkom
20 081 207,87 €.
na marketing a propagáciu - vrátane nákladov na podporu odborných a
vzdelávacích podujatí pre zdravotníckych pracovníkov
Zdroj: Web MZ SR http://www.health.gov.sk
Právne a etické rámce, z ktorých
vychádzame a ktoré nás zaväzujú:
•
Zákony:
•
Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z. §8
•
Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
•
Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z.
• Etický kódex FP na Slovensku:
www.aifp.sk
– AIFP odporúčania pre členov I, II, III
– Vnútorné pravidlá firiem (SOPs )
NOVÉ (od 2.1.2013)
Novela zákona o liekoch a ZP č.
362/2011 Z.z.
•
•
Odborné podujatie na účely tohto zákona je podujatie, ktoré je
určené výhradne na odborný, vedecký alebo vzdelávací účel a je
určené výhradne pre zdravotníckych pracovníkov.
Súčasťou takéhoto podujatia môžu byť v primeranej miere
sprievodné aktivity, ktorých časový rozsah neprekročí 20 %
z celkového časového rozsahu podujatia a ktoré nesmú byť v rozpore
s osobitným predpisom.* Do celkového časového rozsahu podujatia
sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie a nocľah. * Zákon o
reklame
NOVÉ (od 2.1.2013)
Novela zákona o liekoch a ZP č.
362/2011 Z.z.
•
§74a (8) Farmaceutickej spoločnosti sa zakazuje priamo alebo
prostredníctvom tretej osoby financovať, sponzorovať alebo inak
priamo alebo nepriamo finančne alebo materiálne podporovať iné
ako odborné podujatie alebo účasť zdravotníckeho pracovníka na
inom ako odbornom podujatí. Zdravotníckemu pracovníkovi sa
zakazuje zúčastňovať sa na inom ako odbornom podujatí
financovanom, sponzorovanom alebo inak priamo alebo nepriamo
finančne alebo materiálne podporovanom farmaceutickou
spoločnosťou alebo treťou osobou na základe dohody uzavretej
farmaceutickou spoločnosťou.
Čo novela zákona nerieši
Účasť zdravotníckych pracovníkov na podujatiach JE naďalej ZAKÁZÁNÁ,
ak sú financované alebo sponzorované farmaceutickým priemyslom (aj
cez tretie strany) a majú iný ako odborný, vedecký alebo vzdelávací účel
Napr.
• Samostatné propagačné podujatia (napr. tzv. launch sympóziá)
• Charitatívne a spoločenské akcie
Najdôležitejšie aspekty organizácie
odborných podujatí:
•
•
•
•
•
•
Program
Sprievodné podujatia
Reklamné aktivity
Miesto a lokalita kde sa podujatie koná
Pohostinnosť
Iné aktivity, sprevádzajúce osoby
Program
•
„Pohostinnosť nesmie zahŕňať organizovanie ani sponzorovanie
zábavných podujatí (napríklad športu alebo rekreácie). Členovia by sa
mali vyhýbať lokalitám známym pre ich zábavné zariadenia.“
•
Zdroj: Etický kódex FP, Kapitola 7.
Program
•
•
Vedecký program podujatia, jeho rozvrh a štruktúra - z programu
musí byť jasné, že podujatie má skutočný vedecký účel;
Program - vhodné je podujatie s takým programom, ktoré
neobsahuje žiadne oddychové ani športové aktivity, a ktorého
pracovná časť nie je prerušovaná oddychovými a športovými
aktivitami počas dňa (lyžovanie, surfovanie, rôzne turnaje, výlety a
pod.).
• Zdroj: Etický kódex FP, Kapitola 7.
SAFS Odporúčanie I , B.(2)
Program a spoločenské podujatia
•
•
•
V oficiálnom programe odborného podujatia by tak malo byť striktne
odlíšené, čo tvorí odborný alebo pracovný program podujatia, ktorý
by mal byť pre účastníkov povinný,
Spoločenské podujatia alebo iné sociálne eventy sa môžu
organizovať, ale malo by sa tak diať mimo oficiálneho odborného
alebo pracovného programu podujatia.
Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Etický kódex FP, Kapitola 7.
SAFS Odporúčanie I , (B.5.)
Spoločenské podujatia
•
•
•
Tzv. „social events“ - oddychové, spoločenské, kultúrne ani športové
aktivity nesmú byť hradené z registračného poplatku ani
sponzorských príspevkov od farmaceutických spoločností.
Mali by byť výhradne dobrovoľné a hradené z iných prostriedkov,
ako z grantov od členov liekového reťazca (najlepšie z poplatkov
vyberaných priamo od účastníkov podujatia, prípadne vlastných
zdrojov organizátora alebo zo zdrojov mimo liekového reťazca).
Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Etický kódex FP, Kapitola 7.
SAFS Odporúčanie I , (B.5.)
Príklad 1.
•
Medzinárodné hodnotenie konferencií v rámci EÚ na web asociácie
farm. spoločností EFPIA - záväzné pre členov AIFP
www.efpia-e4ethics.eu
Ako referencia slúži program, ktorý musí byť publikovaný na
webovej stránke hodnoteného podujatia.
Príklad 2. SK
Správne
Príklad 3. SK
Nesprávne
Príklad 4. SK
Nesprávne
Reklamné aktivity
•
Súčasťou tlačenej alebo elektronickej formy programu odborného
podujatia môže byť aj reklama liekov;
• Reklama liekov môže byť súčasťou abstraktu alebo iného
písomného výstupu z odborného podujatia.
• V oboch uvedených prípadoch však takáto reklama lieku musí
byť riadne označená ako reklama a musí byť zreteľne
odlíšiteľná.
• Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z.
AIFP Odporúčanie I ,(A.4)
Reklamné aktivity
V rámci odborných blokov, ktoré prebiehajú v prednáškových
miestnostiach, je možné:
• používať názov spoločnosti a jej logo (nie však reklamným
spôsobom, ani na žiadnych reklamných nosičoch),
• v pozvánkach, v programe, v názve bloku a prezentáciách
používať iba INN názvy („generické názvy“); povinnosť používať
generické názvy sa netýka povolenej reklamy podľa odseku A.4.
AIFP odporúčania I ,
• používať SPC liekov,
• používať vizuál značky (len ilustračný obrázok a jeho farebnú
kombináciu, nie logo s názvom lieku).
• Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z.
AIFP Odporúčanie I ,(A.4)
Miesto a lokalita kde sa podujatie koná
•
•
•
Musí byť v súlade s hlavným dôvodom podujatia (vedecký/odborný);
treba sa vyhnúť miestam, ktoré sú známe ako rekreačné alebo
extravagantné.
Ubytovanie - prednostné použitie maximálne 4* hotelov. 5 a viac *
hotely by mali byť využívané len vtedy, ak v danej lokalite neexistuje
iná vhodná alternatíva. Do úvahy treba zobrať aj lokalitu a
významnosť podujatia.
Zdroj: Etický kódex FP, Kapitola 7.
AIFP Odporúčanie I , (B.6.)
Pohostinnosť
•
Pohostinnosť poskytovaná (priamo alebo nepriamo)
zdravotníckym pracovníkom – pohostinnosť poskytnutá
v súvislosti s podujatím musí byť limitovaná na cestu,
ubytovanie, vlastný registračný poplatok a stravovanie a nesmie
byť rozšírená na obdobie pred začiatkom a po oficiálnom
skončení podujatia.
• Poskytnutá pohostinnosť musí byť na primeranej úrovni a
striktne obmedzená na hlavný účel podujatia - všeobecným
pravidlom je poskytovať takú pohostinnosť, ktorú by si účastník príslušník odbornej zdravotníckej verejnosti bol ochotný uhradiť
sám.
• Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Etický kódex FP, Kapitola 7.
AIFP Odporúčanie I ,(B.3)
Iné aktivity,
sprevádzajúce osoby
•
•
•
Iné aktivity – pohostinnosť nesme zahŕňať sponzorovanie alebo
organizovanie zábavných (napr. aj športových alebo iných
oddychových ) aktivít.
Sprevádzajúce osoby - pohostinnosť môže byť poskytnutá
výhradne len kvalifikovaným účastníkom podujatia.
Zdroj: Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
Etický kódex FP, Kapitola 7.

similar documents