Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava

Report
HRVATSKA SUDSKA PRAKSA
S PODRUČJA
AUTORSKOG PRAVA
VODITELJICE: KAMELIJA PARAĆ, DRAŽENKA DELADIO
(VISOKI TRGOVAČKI SUD RH)
ZAGREB, 21. STUDENI 2014.
TUŽITELJ: JAVNA TELEVIZIJA
2
TUŽENIK: STRUKOVNA UDRUGA NOVINARA
TUŽBENI ZAHTJEV
Radi sprječavanja povrede autorskog prava tužitelja zabranjuje
se tuženiku javno prikazivanje emisije „Latinica“ pod nazivom
„Zločini privatizacije ne zastarijevaju“, bilo kojeg njezinog dijela
kao i slijedećih priloga:
- novinarski prilog pod nazivom „Pravo(m) u NAMU!“
novinarke i autorice A.J.
- novinarski prilog pod nazivom „Noćne more u tvornici
snova“ novinarke i autorice N. B. L.
- novinarski prilog pod nazivom „Tko je jamio nije
platio“ novinara i autora P.Š.
3
te bilo kojih drugih emisija „Latinica“, njihovih dijelova i
novinarskih priloga na kojima je tužitelj isključivi nositelj
autorskih prava.
ČINJENICE
Tužitelj je 6. prosinca 2010. po redovnom programu
trebao emitirati emisiju „Latinica“ pod nazivom
„Zločini privatizacije ne zastarijevaju“ sa
slijedećim novinarskim prilozima:
- „Pravo(m) u NAMU!“ novinarke i autorice A.J.,
- „Noćne more u tvornici snova“ novinarke i
autorice N. B. L.,
4
- „Tko je jamio nije platio“ novinara i autora P. Š.
ČINJENICE
- Urednik TV emisije „Latinica“ bio je D. L., a
emisija je stvorena u radnom odnosu kod tužitelja
- Navedeni novinari su u radnom odnosu kod
tužitelja i njihovi navedeni novinarski prilozi
stvoreni su u radnom odnosu kod tužitelja
5
- Tužitelj je 6. prosinca 2010. obavijestio da zastaje
do daljnjeg sa emitiranjem emisije „Latinica“ pod
nazivom „Zločini privatizacije ne zastarijevaju“
uvažavajući navode jednog Odvjetničkog društva
da bi prikazivanje navedenih priloga moglo
prouzročiti nenadoknadivu štetu njihovoj stranci.
ČINJENICE
- Tuženik je 15. prosinca 2010. na svojoj web-stranici
obavijestio javnost o održavanju Okruglog stola s temom
„Cenzurirano“ 16. prosinca 2010. s najavom da će se
prikazati neobjavljeni prilozi novinara „Latinice“
- Prvostupanjski sud je 16. prosinca 2010. odredio
privremenu mjeru poslovni broj R1-450/10 kojom je zabranio
javno prikazivanje emisije „Latinica“ pod nazivom „Zločini
privatizacije ne zastarijevaju“ s predmetnim prilozima
novinara.
6
- Na Okruglom stolu tuženika nije prikazana predmetna
emisija „Latinica“ ni predmetni novinarski prilozi, već je
objavljen prilog novinara J. O. koji je bio učinjen za potrebe
jedne od emisija „Latinica“.
ODGOVOR NA TUŽBU
- poziva se na članak 45. ZAPSP-a,
- da je okrugli stol zatvorenog tipa, da je na skupu
bilo samo oko 50-tak ljudi
7
- da je tužitelj o skidanju emisije „Latinica”
obavijestio samo urednika emisije, a nije
obavijestio novinare kao autore te ih nije pitao za
suglasnost
PRAVNA OSNOVA
- Tužitelj se poziva na članke 75., 76. Zakona o
autorskom pravu i srodnim pravima ( Narodne
novine broj 167/03,79/07, u daljnjem tekstu –
ZAPSP) i na svoj Pravilnik o autorskom pravu i
srodnim pravima od 26. listopada 2006. a koji
uređuje pitanja zasnivanja isključivog i
neograničenog prava iskorištavanja autorskih djela
nastalih u radnom odnosu u korist tužitelja.-
8
- Tužitelj je isključivi nositelj autorskih prava kako
na samoj emisiji „Latinica” tako i na svim prilozima
koji se prikazuju u sklopu ove emisije. Dostavljeni
su ugovori o radnom odnosu za urednika emisije
te za novinare-autore priloga
ČL.44.ST.3. ZAPSP-A
9
Nositelj isključivog prava iskorištavanja može autorsko
djelo koristiti na način koji je u skladu sa sadržajem
njegovog prava te svakoga drugog, uključujući autora,
isključiti od takvog korištenja, ako ovim Zakonom nije
drukčije određeno. Pri osnivanju isključivog prava
iskorištavanja može se odrediti da autor pridržava za sebe
pravo korištenja autorskog djela.
ČLANAK 75. ZAPSP-A
10
Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, po ovom Zakonu,
označava djelo koje za vrijeme trajanja radnog odnosa kod
određenog poslodavca stvori autor – zaposlenik izvršavajući
svoje obveze ili po uputama toga poslodavca. Odnosi u pogledu
autorskog djela stvorenog u radnom odnosu uređuju se ovim
Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje
radni odnos.
ČLANAK 76. ZAPSP-A
11
Ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska
djela, ugovorom o radu određuje se, između ostalog, stječe li
poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te
posebice, ako ga stječe, opseg i trajanje prava iskorištavanja
autorskog djela. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili
drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije
određeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor
bez ograničenja.
PRVOSTUPANJSKA
PRESUDA
Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev
u cijelosti iz slijedećih razloga:
12
- Tužitelj je u predmetnoj pravnoj stvari postupio
suprotno svrsi prava iskorištavanja autorskih dijela,
onemogućivši javno prikazivanje stvorenih novinarskih
priloga, pa novinari - autori spornih priloga imaju
pravo, sukladno odredbi članka 45. ZAPSP-a,
zahtijevati ukinuće tužiteljevog isključivog prava
iskorištavanja njihovih novinarskih priloga - autorskih
djela.
RAZLOZI PRESUDE
13
- Okrugli stol koji je tuženik organizirao nije bio
javni skup već se radilo o zatvorenom skupu strogo ograničenim brojem gostiju i stručnom
raspravom o predmetnim novinarskim prilozima.
ŽALBENI RAZLOZI
Tužitelj u žalbi navodi da je prvostupanjski sud:
- pogrešno utvrdio činjenicu da je predmetni okrugli
stol zatvoreni skup
- pogrešno primijenio odredbu članka 45. Zakona o
autorskom pravu i srodnim pravima
14
- pogrešno izjednačio tuženika s autorima djela i
pripisao mu ista prava koja pripadaju autoru u odnosu
na nositelja isključivog prava iskorištavanja
ŽALBENI POSTUPAK
15
Činjenično stanje - nesporno
ŽALBENI POSTUPAK
Predmet tužbenog zahtjeva :
zaštita autorskog prava iskorištavanja
autorskog djela stvorenog u radnom
16
odnosu
ŽALBENI POSTUPAK
- urednik emisije i novinari – autori pojedinih priloga – u
radnom odnosu kod tužitelja
17
- emisija je stvorena u radnom odnosu kod tužitelja
ŽALBENI POSTUPAK
čl. 75. ZAPSP-a – autorsko djelo stvoreno u
radnom odnosu
čl. 76. ZAPSP-a – pravo iskorištavanja autorskog
djela stvorenog u radnom odnosu
- ugovor o radu
18
- Pravilnik – tužitelj stječe sva isključiva i
neograničena prava korištenja autorskih djela
stvorenih u radnom odnosu
ŽALBENI POSTUPAK
19
čl. 44. st. 3. ZAPSP-a – tužitelj nositelj
isključivog prava iskorištavanja
ŽALBENI POSTUPAK
čl. 45. ZAPSP-a – autor može zahtijevati ukinuće isključivog
prava iskorištavanja ako ga nositelj prava ne izvršava
20
(zakoniti interesi autora povrijeđeni)
ŽALBENI POSTUPAK
21
OKRUGLI STOL – pokušaj korištenja autorskog
djela
ŽALBENI POSTUPAK
čl. 3.st.4. ZAPSP-a – javno korištenje
korištenje pristupačno javnosti
22
korištenje u prostoru koji je pristupačan javnosti ( klub tuženika )
ŽALBENI POSTUPAK
čl. 3.st.3. ZAPSP-a - javnost
23
veći broj osoba izvan uobičajenog užeg kruga osoba usko
povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama ( obavijest
na web stranici, e-mail )
ŽALBENI POSTUPAK
- Tužitelj - pravo javnog priopćavanja audio - vizualnog djela
- čl. 25. ZAPSP-a
24
- čl. 44.st.3. ZAPSP-a
ŽALBENI POSTUPAK
tužitelj – pravo na zaštitu
čl. 172.st.2. ZAPSP-a
25
čl. 177. ZAPSP-a
REVIZIJA
Bitne povrede odredaba parničnog postupka- čl. 354.st.2.toč
11. ZPP-a
Pogrešna primjena materijalnog prava:
- okrugli stol – značaj javnosti
- primjena odredbi čl. 44.st.3. ZAPSP-a
26
- uvjeti za primjenu odredbe čl.45. ZAPSP-a
REVIZIJA
27
- odbijena kao neosnovana
OZNAKA PREDMETA
P-569/11 ( TSZ )
Pž-7598/11 ( VTS RH )
28
Revt-342/13 ( VS RH )

similar documents