Sahällskunskap 1b

Report
Samhällskunskap 1b
Bedömning
Kunskapskrav – progression Lpf 94
G
VG
MVG
Dra slutsatser
Analysera
Redogöra
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet
Kunskapskrav – progression
E
C
A
Dra slutsatser
Dra slutsatser
Dra slutsatser
Analysera
Analysera
Analysera
Redogöra
Redogöra
Redogöra
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet
Progressionsuttryck
Redogöra
Betyget E
Betyget C
Betyget A
översiktligt
utförligt
utförligt och
nyanserat
välgrundade
välgrundade och
nyanserade
Dra slutsatser
Utförande
med visst handlag
med gott handlag
med mycket gott
handlag
Utvärdera
enkla omdömen
nyanserade
omdömen
nyanserade
omdömen samt ger
förslag på hur
arbetet kan
förbättras
Färdigheter och kvaliteter
i Sh 1b
Redogöra
Översiktligt
Utförligt
Analysera
Enkla
Dra slutsatser
Enkla
Välgrundade
Kvantitet – orsaker o konsekvenser
Någon
Några
Utförligt och
nyanserat
Komplexa/
avancerade
Välgrundade och
nyanserade
Flera
Utförande – Använda begrepp, teorier,
modeller och metoder
Diskutera – orsaker, konsekvenser och
möjliga lösningar
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och
nyanserat
Argumentera
Enkla
Välgrundade
Värdera
Enkla omdömen
Nyanserade
omdömen
Utförande - Granska och tolka
information
Reflektera
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Välgrundade och
nyanserade
Nyanserade
omdömen samt
ger förslag på hur
arbetet kan
förbättras
Med säkerhet
Enkla
Välgrundade
Utförande – på ett strukturerat sätt
uttrycka sina kunskaper
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Välgrundade och
nyanserade
Med säkerhet
Till övervägande del
A
B
C
D
E
Formativ bedömning –
bedömning för lärande
Bedömning kan ha flera syften. En bedömning
med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig
har ett summativt syfte medan en bedömning
med avsikten att stärka elevens lärande har ett
formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs
bedömningar med bägge dessa syften.
Kännetecken för formativ bedömning
En formativ bedömningsprocess kännetecknas
av att målet för undervisningen tydliggörs, att
information söks om var eleven befinner sig i
förhållande till målet och att återkoppling ges
som talar om hur eleven ska komma vidare mot
målet. Forskning har visat att formativ
bedömning ökar elevernas lärande.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning_och_betyg/formativ_bedomning

similar documents