Asfaltové směsi

Report
Projekt 1716/2011
Aktualizace a rozšíření výuky předmětu
experimentální analýza konstrukcí
F1 / a
Vlastnosti
ČSN EN 12697
ČSN 73 6160
Empirické
Funkční
EMPIRICKÉ VLASTNOSTI
 Volumetrické (zrnitost, obsah asfaltového pojiva,
maximální objemová hmotnost, zhutněná objemová
hmotnost, mezerovitost, mezerovitost směsi
kameniva, stupeň vyplnění mezer)
 Mechanicko-fyzikální (pevnost v příčném tahu,
Marshallova zkouška, nasákavost, úbytek hmoty, číslo
tvrdosti)
Funkční vlastnosti












Tuhost
Únava
Odolnost vůči účinkům vody
Odolnost vůči tvorbě trvalých deformací
Zhutnitelnost
Přilnavost asfaltu ke kamenivu
Stanovení k segregaci asfaltové směsi
Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty
Propustnost
Cyklická zkouška v tlaku
Drenážní schopnost
Odolnost vůči pohonným hmotám
Obsah asfaltového pojiva, zrnitost
ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za
horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva
ČSN EN 12697-2 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za
horka Část 2: Zrnitost
stanovení
extrakci pojiva
oddělení
množství pojiva z
rozpuštěním v horkém
minerálního
rozdílu nebo
nebo studeném
materiálu od
znovuzískáním
rozpouštědle;
roztoku pojiva;
pojiva;
ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální
objemové hmotnosti
 Postup A: Volumetrický postup – pomocí
pyknometru, kdy se objem vzorku měří jako
objem vody nebo rozpouštědla vytěsněného
vzorkem v pyknometru.
 Postup B: Hydrostatický postup – pomocí metody
vážení pod vodou, kdy se objem vzorku vypočítává ze
suché hmotnosti vzorku a z jeho hmotnosti ve vodě
 Postup C: Matematický postup, kdy se maximální
objemová hmotnost vypočítá z jejího složení
(obsah pojiva + obsah kameniva) a objemových
hmotností složek.
ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální
objemové hmotnosti
ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální
objemové hmotnosti
ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální
objemové hmotnosti
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
 objemová hmotnost – suchá (pro tělesa s velmi uzavřeným
povrchem);
 objemová hmotnost – nasycený suchý povrch (pro tělesa s
uzavřeným povrchem);
 objemová hmotnost – utěsněné zkušební těleso (pro tělesa
s otevřeným nebo hrubým povrchem);
 objemová hmotnost podle rozměrů (pro tělesa s
pravidelným povrchem mající geometrický tvar, tj.
čtverce, obdélníky, válce apod.).
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
 objemová hmotnost – suchá (pro tělesa s velmi
uzavřeným povrchem);
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
 objemová hmotnost – nasycený suchý povrch (pro
tělesa s uzavřeným povrchem);
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
 objemová hmotnost – utěsněné zkušební těleso (pro
tělesa s otevřeným nebo hrubým povrchem);
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa
 objemová hmotnost podle rozměrů (pro tělesa s
pravidelným povrchem mající geometrický tvar, tj.
čtverce, obdélníky, válce apod.).
ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti
asfaltových směsí
ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti
asfaltových směsí
ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti
asfaltových směsí
ČSN EN 12697-34 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška
 Rozměry 63.5±2.5 mm,





101.5±0.1 mm
Hutnící energie 2x50, 2x75
úderů
Teplota hutnění dle
použitého asfaltového
pojiva
SM – stabilita podle
Marshalla v kN
PM – tuhost podle
Marshalla v mm.10-1
TM – tuhost podle
Marshalla (poměr SM/PM)
ČSN EN 12697-34 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška
ČSN EN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka část 23: Stanovení pevnosti v
příčném tahu
15°C
 50 mm.min-1
ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 12: Stanovení odolnosti
zkušebního tělesa vůči vodě
2x25 úderů
Vakuový systém, který umožňuje snížit tlak v komoře na
hodnostu 6,7 ± 3,0 kPa
Temperování 40°C – 72 hodin
Zkouška při 15°C (5°C – 25°C)
ČSN EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka
část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce
drenážního
 Ztráta hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa
(Marshallova)
 300 otáček
 Jen těleso
ČSN EN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 18: Stékavost pojiva
ČSN EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na
krychli nebo Marshallově zkušebním tělese
 krychli o rozměrech, délka hrany (70,7 ± 0,1)




mm a výška krychle (70,7 ± 0,1) mm
na Marshallově zkušebním tělese
Válcový zkušební trn z nerezové oceli s kruhovým
průřezem o průměru
(11,3 ± 0,1) mm nebo
(25,2 ± 0,1) mm
40°C
Penetrace po 30 (číslo tvrdosti) a 60 minutách
(přírůstek čísla tvrdosti)
ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění
kolem
ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění
kolem
ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění
kolem
ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke
kamenivu
 8/16 vzorek – 300 g
 12 g pojiva
 60 min – 60 °C (negativní
působení vody)
 hodnocení
ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke
kamenivu
ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke
kamenivu
ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke
kamenivu
ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových
směsí
 zkouška spojení vrstev podle Leutnera
 kvality spojení vrstev a splnění návrhových
předpokladů konstrukce vozovky
 Rychlost lisu 50 mm.min-1
 Smykat ve směru jízdy
MODULY TUHOSTI x ÚNAVA
 2 bodové zkoušky (2 – Point Bending Test) na
komolém klínu
 3 bodové zkoušky na trámečcích
nosník)
 4 bodové zkoušky na trámečcích
nosník)
 zkoušky v příčném tahu (válečková tělesa)
(prostý
(prostý
2 bodová zkouška - Trapezoid
 Teplota 15°C
 Frekvence
zatěžování:
5,10,15,20,25 Hz
 Konstantní
deformace: max
50.10-5m
4 bodová zkouška na trámečcích
 Teplota: 15°C, 20°C
 Frekvence zatěžování:
2;5;8;10;20 a 30 Hz
 Konstantní deformace:
50.10-6m
4 bodová zkouška na trámečcích
OKRAJOVÉ
PODMÍNKY
ZKOUŠKY
zkouška v příčném tahu
(válečková tělesa)
 Teplota
 Konstantní
deformace
 Konstantní
zatížení

similar documents