Budu*nost nastavni*ke profesije * kompetentni profesionalci u

Report
Jelena Vranješević
Učiteljski fakultet, Beograd
Stručni seminar Centra za obrazovne politike: Promene u akademskoj i nastavničkoj
profesiji, Subotica 23 – 25. novembar, 2012
Kompetentni pojedinci
 Nastavnici kao ključni faktor od kojeg zavisi kvalitet
obrazovno-vaspitnog procesa, kao i uspeh i motivacija
učenika
 Očekivanja od nastavnika:
a) Stručno znanje , pedagoško-psihološko i metodičko
znanje
b) Preuzimanje lične i profesionalne odgovornosti za
proces učenja i poučavanja
c) Stavovi i vrednosni sistem u čijem se centru nalazi
briga o najboljem interesu dece i njihovoj dobrobiti
 Preuzimanje odgovornosti za sopstveni profesionalni
razvoj i usavršavanje
 Doprinos kreiranju i razmeni znanja o uspešnom
učenju i poučavanju
 Učestvovanje u kreiranju obrazovnih promena,
zasnovanim na istraživanjima u obrazovanju
 Preuzimanje uloge agensa promene i lidera u razvoju i
unapređivanju škole i obrazovnog sistema u celini
Kompetencije – inicijalno
obrazovanje
 Znanja iz određene akademske/stručne oblasti;
pedagoška, psihološka, didaktička i metodička znanja
 Učiteljski fakulteti - pedagoška, psihološka i
didaktičko-metodička znanja (52%)
 Nastavnički fakulteti – PPDM znanja zastupljena u
manjoj meri; razlike među fakultetima; manje prakse
Kompetencije – profesionalno
usavršavanje
 Kontinuirano stručno usavršavanje – Pravilnik o
stalnom stručnom usavršavanju (2012)
a) Programi obuka (akreditovanih)
b) Učestvovanje na akreditovanim stručnim skupovima
c) Učestvovanje na letnjim i zimskim školama
d) Stručna i studijska putovanja
e) Stručno usavršavanje u obrazovno-vaspitnoj ustanovi
(ugledni časovi, istraživanja, realizacija projekata,
ogledi/model centri, isl.)
Prioritetne oblasti profesionalnog
usavršavanja
 prevencija diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i





zanemarivanja
inkluzija
komunikacijske veštine; saradnja sa roditeljima i
učenicima
učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje;
nastava i upravljanje odeljenjem
jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito
u oblasti inovativnih metoda
informaciono-komunikacione tehnologije
Kompetentni sistem
 inkluzivan
 decentralizovan, efikasan i transparentan
 angažuje edukovane, refleksivne, kreativne i motivisane




profesionalce
promoviše kulturu evaluacije/samoevaluacije i
kontinuiranog razvoja škole
neguje pravednost, toleranciju i konstruktivnu
komunikaciju
u stanju da zadovolji posebne obrazovne potrebe kao i
potrebe manjinskih i marginalizovanih grupa
uključuje perspektivu celoživotnog učenja
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i
njihovog profesionalnog razvoja (NPS, 2011)
 Četiri vrste kompetencija koje predstavljaju skup
potrebnih znanja, veština i vrednosnih stavova:
a) Nastavna oblast, predmet i metodika nastave
b) Učenje i podučavanje
c) Pružanje podrške razvoju ličnosti učenika
d) Komunikacija i saradnja sa učenicima, roditeljima i
kolegama.
 Svaka kompetencija se prati kroz pet domena: znanje,
planiranje, realizacija, evaluacija i stručno
usavršavanje.
Šta kaže praksa?
 Sistem je još uvek pretežno centralizovan: to umanjuje
ulogu nastavnika u obrazovnom procesu i čini ih
manje vidljivim
 Uloga nastavnika: implementator vs. kreator
sopstvene prakse
 Nedostatak kompetencija za preuzimanje autonomne
uloge u obrazovanju
 Efekat samoispunjujućih proročanstava
 Nastavnici nisu konsultovani: standarde vide kao
nešto nametnuto; ne vide smisao standarda
 Kontinuitet / diskontinuitet između inicijalnog
obrazovanja nastavnika i njihovog daljeg
profesionalnog razvoja
 Jaz između inicijalnog obrazovanja i prakse
 „Fragmentisanost“ sistema obrazovanja nastavnika
Kako do kompetentnih pojedinaca
u kompetentnom sistemu?
Pitanje:
1. Na koji način ojačati vezu između inicijalnog
obrazovanja nastavnika i profesionalnog razvoja u
praksi?
 HAMOK projekat - Harmonizacija i modernizacija
kurikuluma za obrazovanje učitelja
Cilj: usklađivanje obrazovanja učitelja sa EU
standardima i povezivanje visokog obrazovanja sa
osnovnim obrazovanjem
 harmonizacija i modernizacija postojećih kurikuluma
za obrazovanje učitelja
 unapređivanje metodologije nastave,
 razvoj novih kurseva za doživotno obrazovanje
učitelja.
TEMPUS MASTS - Master program za obrazovanje
predmetnih nastavnika
 Razvoj i unapređenje profesionalnih kompetencija
nastavnika
 Povezanost inicijalnog obrazovanja sa zahtevima
prakse
 Fokus na pedogoško-psihološkim i metodičkim
znanjima
Pitanje:
2. Kako na najefikasniji način iskoristiti period
pripravništva ?
 Važnost perioda pripravništva (razvoj profesionalnih
kompetencija; motivacija; „zadržavanje“ u struci...)
Projekat:
 ZUOV i SDC: Profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju – Razvijanje sistema mentorstva
Pitanje:
3. Na koji način omogućiti razmenu iskustva i znanja u
sistemu obrazovanja nastavnika (dvosmerna vs.
jednosmerna komunikacija)?
 Kako koristiti iskustva iz prakse u procesu kreiranje
obrazovnih politika/buduće prakse?
 Nastavnici kao istraživači u obrazovanju
 Projekat RANON
 Projekat: Nastavnici kao lideri
Pitanje:
4. Da li su kompetencije i profesionalni razvoj
univerzitetskih nastavnika u skladu sa zahtevima
nastavničke profesije i prakse?
Pitanje:
4. Kako sprečiti „standardizaciju“ standarda? Kako
koristiti standarde kao podsticaj za razvoj i promociju
nastavničke profesije, a ne kao sredstvo kontrole?
Projekat ATEPIE - Advancing Teacher Professionalism
for Inclusive Education
http://www.cep.edu.rs/atepie
 Mogućnost unapređenja postojećih standarda
a) Kompetencije se definišu kao profesionalno znanje,
veštine i vrednosti
b) Šest tematskih oblasti: Učenik i učenje; Okruženje za
učenje; Škola, porodica, zajednica; Poučavanje, praćenje i
ocenjivanje; Razvoj škole i obrazovnih sistema;
Profesionalni razvoj i odgovornost
 Poziv na unapređivanja standarda kroz
participativni proces i kritičku refleksiju
postojećeg
 Definisanje kvalitetne obrazovne prakse kroz
razmenu i komparaciju postojećeg stanja i pravaca
razvoja (zemlje u regionu)
 Mogućnost uticaja na definisanje okvira
kvalifikacija nastavnika koji će biti usklađen sa
očekivanjima u praksi

similar documents