366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Datum vytvoření: 20. 11. 2013
Vzdělávací oblast: Účetnictví 2
Ročník: čtvrtý
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Anotace
 Žáci získávají nové informace k tématu Pohledávky a
závazky ke společníkům (pohledávky ke společníkům,
závazky ke společníkům, příjmy společníků, ostatní
závazky ke společníkům) a ověřují si své znalosti.
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Metodické pokyny
 Powerpointová prezentace je určena jak k výuce
nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu
jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď
kliknutím na zatmavené místo).
 Součástí prezentace jsou tři příklady, včetně řešení.
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Pohledávky a závazky ke společníkům
Pohledávky a závazky ke společníkům v rámci obchodních
společností se evidují:
 v účtových skupinách 35 – Pohledávky ke společníkům a sdružení
 v účtových skupinách 36 – Závazky ke společníkům a sdružení
Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v
právu věřitele požadovat po dlužníkovi např. peníze.
Závazek je vztahem, který vzniká mezi věřitelem a dlužníkem.
Dlužník má povinnost splatit svůj dluh a věřitel má právo očekávat
plnění této pohledávky.
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Pohledávky ke společníkům
Pohledávky společníků vůči společnosti mohou vznikat zejména
z těchto důvodů:
a)
společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady
- evidují se na účtu 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
b)
společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě
smlouvy o půjčce) a tyto peníze budou muset po
uplynutí sjednaného období společnosti vrátit
- evidují se na účtu 355 – Ostatní pohledávky
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Příklad 1
Na základě uzavřené smlouvy o půjčce společnost poskytla
společníkovi půjčku ve výši 2,4 milionu Kč na období 1. 3. 2013
– 31. 10. 2013. Zároveň s tím byl stanoven úrok ve výši 8% p.a.
Úkol:
 vypočítejte měsíční výši úroku a úrok za celé období
poskytnutí půjčky
 zaúčtujte poskytnutí půjčky, splátku půjčky od společníka a
celkový přijatý úrok z půjčky
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Řešení 1
 Výpočet měsíčního úroku
(2.400.000 x 0,08) / 12 = 16.000 Kč
 Výpočet úroku za celé období půjčky
16.000 x 8 (měsíců) = 128.000 Kč
Účtování:
1. VBÚ – poskytnutí půjčky společníkovi 2.400.000 Kč
355/221
2. VBÚ – splátka celé půjčky od společníka 2. 400.000 Kč
221/355
3. VBÚ – přijatý úrok z půjčky celkem 128.000 Kč
221/662
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Závazky ke společníkům
Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto
důvodů:
a)





společnost rozděluje mezi společníky zisk, popřípadě
jeho část
tento závazek se eviduje na účtu 364 – Závazky ke
společníkům při rozdělování zisku
závazek na účtu 364 se souvztažně účtuje s účtem 431 –
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
zdanění těchto příjmů je povinností společnosti
příjem je zdaněn srážkovou daní 15%
společníci obdrží čistý příjem, který již nedaní
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Příklad 2
Společnost rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši
150.000 Kč. Před výplatou z nich srazila daň ve výši 15%,
tj. 22.500 Kč.
Úkol:
 zaúčtujte přiznání podílu na zisku, srážku daně, výplatu
podílu na zisku a odvod daně finančnímu úřadu
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Řešení 2
Účtování:
1. VÚD – přiznání podílu na zisku 150.000 Kč
431/364
2. VÚD – srážka daně 22.500 Kč
364/342
3. VBÚ – výplata podílu na zisku 127.500 Kč
364/221
4. VBÚ – odvod daně finančnímu úřadu 22.500 Kč
342/221
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Závazky ke společníkům
Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto
důvodů:
společníci půjčili peníze společnosti
 tento závazek se eviduje na účtu 365 – Ostatní závazky ke
společníkům
 na tomto účtu se účtuje o krátkodobých půjčkách a o úrocích
z těchto poskytnutých půjček
 v případě, že se jedná o dlouhodobé půjčky, eviduje se tento
závazek na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé závazky
b)
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Závazky ke společníkům
Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto
důvodů:
c)
společníci pobírají odměnu za práci pro společnost
 tento závazek se eviduje na účtu 366 – Závazky ke společníkům a
členům družstva ze závislé činnosti
 tyto příjmy se posuzují jako příjmy ze závislé činnosti a jejich
účtování je obdobné jako u mezd zaměstnanců, s těmito dvěma
rozdíly:
místo účtu 331 - Zaměstnanci se používá účet 366 - Závazky ke
společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
místo účtu 521 - Mzdové náklady se používá účet 522 - Příjmy
společníků a členů družstva ze závislé činnosti
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Příklad 3
Společník vykonává práci pro společnost na základě
pracovněprávního vztahu. Jeho měsíční příjem činí 30.000 Kč.
Úkol:
 zaúčtujte příklad do níže uvedené tabulky
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Řešení 3
Účtování:
Číslo
Obsah účetního případu
Kč
MD
Dal
1.
Hrubý měsíční příjem společníka
30.000
522
366
2.
Sražené zdravotní pojištění 4,5%
1.350
366
336.1
3.
Sražené sociální pojištění 6,5%
1.950
366
336.2
4.
Sražená záloha na daň
3.960
366
342
5.
Zdravotní pojištění společnosti 9%
2.700
524
336.1
6.
Sociální pojištění společnosti 25%
7.500
524
336.2
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Otázky
1. V jaké účtové skupině se účtují Pohledávky ke společníkům a
sdružení?
v účtových skupinách 35
2. Co se eviduje na účtu 353?
pohledávky za upsaný vlastní kapitál
3. Na kterém účtu evidujeme půjčku společníků společnosti?
na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům
4. Příjmy ze závislé činnosti společníků se účtují místo účtu 331 –
Zaměstnanci na účet?
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511
Zdroje
ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a
veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-8087237-59-5.
ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví
2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6.,
upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-8723756-4.
VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

similar documents