Koordinerende enhet

Report
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
1
KOORDINERENDE ENHET (KE)
FOR
HABILITERING OG REHABILITERING
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
2
KE Fredrikstad kommune
• Helse og velferd seksjonen
– Tildelingskontoret i Helsehus, Kråkerøy fra
høsten 2013
Tlf: 69 30 59 90 / 69 30 59 80
[email protected]
[email protected]
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
3
Kommunalsjef
kst. Jon Erik Olsen
Tildelingskontoret
Stab
leder: Anne-Line Dahle
(virksomhet)
Tjenester til
funksjonshemmede
Omsorgssentre
Hjemmesykepleie
Medisinske tjenester
Friskliv og mestring
Leder: Lillian S. Rosten
Leder: Leif Nybøle
(etat)
(virksomhet)
Mat, vaskeri og
praktisk bistand
NAV
Leder: Ronny Kløvfjell
leder: Arne Hæhre
Leder: Inger Næss
Leder: Birgitte Skauen
Kopperud
Leder: Wenche M.
Halvorsen
(etat)
(etat)
(etat)
- Botiltak (voksne)
- Sykehjem (langtid)
- Hjemmesykepleie
- Lindrende enhet
- Base rus og psykiatri
- Kiæråsen avlastning
(barn)
- Omsorgsboliger
- Rehabilitering døgn
- Dagsentre psykiatri
(psykiatri og eldre)
- Miljøarbeidere/
hjemmetjeneste rus
- Sykehjem korttid
- Base støttekontakter
- Demenstiltak
- Dagtilbud eldre
- Utviklingssenter for
sykehjem i Østfold
- BPA-oppfølging
- Legevakt og
behandlingssenger
- Base ergoterapi og
fysioterapi
- Praktisk bistand i
hjemmet
(hjemmehjelp)
- Feltpleie og LAR
- Ambulerende
rehabiliteringsteam
- Vaskeritjeneste
- Aktivitetstilbud
- BPA-oppfølging
- Vaktsentral,
velferdsteknologi
- Base for kommunalt
ansatte leger
(virksomhet)
- Mat og ernæring,
institusjonskjøkken
og kantiner
- Økonomisk
sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- Flyktningoppfølging
- Rehabilitering dag
- Frisklivssentral
- Lærings- og
mestringssenter
- Eldresentre/
Eldres hus
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
4
KE organisering og ansvar
• Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 7-3
• Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5b
• Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
5
Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator
• § 1 formål: sikre at personer som har behov for
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan
bidra til stimulering av egen læring, motivasjon,
økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og
deltakelse. Formålet er også å styrke
samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og
bruker og eventuelt pårørende, og mellom
tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå
eller på tvers av forvaltningsnivåene
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
6
KE
• En koordinerende enhet for habiliteringsog rehabiliteringsvirksomheten i
kommunen
• KE skal bidra til at pasienter og brukere
med behov for sosial, psykososial eller
medisinsk habilitering og rehabilitering
sikres et helhetlig tilbud
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
7
KE
• Generell oversikt over habilitering og
rehabiliteringstilbudet i kommunen
• Ta i mot henvendelse, barn, unge og voksne
som er i behov av langvarige og koordinerte
tjenester
• Koordinator - oppnevning, opplæring og
veiledning
• Individuell plan – motta meldinger om behov,
rutiner og prosedyrer
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
8
KE Verktøy
• Systemer og rutiner for tverrfaglig arbeid i
seksjon helse og velferd OG oppvekst og
utdanning
• Prosedyrer og vedtak for arbeid med IP og
koordinator forankret administrativt
• Retningslinje 2
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
9
Overordnet samarbeidsavtale mellom
kommunene i Østfold og sykehuset Østfold
• Retningslinje 2- helhetlige og
sammenhengende helsetjenester til
pasienter og brukere med behov for
koordinerte tjenester
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
10
• Verktøy 1: koordinator
• Verktøy 2: arbeid med individuell plan
• Verktøy 3: koordinering av tjenester
gjennom ansvarsgruppe
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
11
Retten til IP er hjemlet i:
• Lov om pasient og brukerrettigheter
• Lov kommunale helse- og omsorgstjenester
(§7-1)
• Lov om spesialisthelsetjeneste (§2-5)
• Lov om psykisk helsevern (§4-1)
• Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen
• Lov om barneverntjeneste
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
12
Rett til koordinator
• Lov kommunale helse- og
omsorgstjenester (§7-2)
• Lov om spesialisthelsetjeneste (§2-5a)
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
13
KE i praksis
• Telefon, e - post, melding pr brev fra
brukere, pårørende, nærpersoner.
• Telefon, e-post, meldinger pr brev fra
ansatte innad i kommunen og utenfor
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
14
• Ikke vedtak på IP men vedtak etter lov om
sosiale tjenester i NAV.
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
15
Suksesskriterier
• Brukermedvirkning
• Forankring i kommunen
• Legitimitet blant
tjenesteytere/samarbeidspartnere
• Informasjon om rolle og funksjon
• Felles forståelse for hva habilitering og
rehabilitering innebærer
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
16
• Kommunikasjonsverktøy
• Forprosjekt elektronisk verktøy og
koordinering
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
17
Elektronisk verktøy for IP
• Alle involverte parter som skal samhandle rundt
en pasient/bruker som er i behov av langvarige
og koordinerte tjenester, og som har rett til en
individuell plan samhandler elektronisk i et felles
verktøy som sikrer både prosessen rundt planen
og informasjonsflyt mot behandlende parters
elektroniske pasientjournaler.
• Planen er tilgjengelig for involverte parter og gir
brukeren styringsretten over egen plan.
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
18
Forprosjekt skal avklare
• Juridiske hindre
• Organisatoriske utfordringer
• Samhandling og flyt av dokumenter og
informasjon
• Kompetansebehov
• Brukergrensesnitt og funksjonsbehov
(utforme kravspekk for system)
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
19
Eksempler på behov for elektronisk
samhandling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melding om behov for koordinering, til koordinerende enhet.
Melding om behov for koordinator
Behov for individuell plan, vurdering av rett til Individuell plan, melding fra tjenesteytere og
melding fra pasient/bruker
Må kunne overføre en individuell plan fra et koordinerende organ til et annet – overføre
individuell plan
Skifte av koordinator – melding om bytte av koordinator
Igangsetting av koordinering, ansvarsgruppe og IP i kommunale virksomheter – må sende
melding til koordinerende organ – sende melding om igangsetting av IP
Utveksle mål og tiltak med underliggende journal fra fagsystem til samlet system for IP –
koordinerende enhet - oppdatering av IP
Koordinering og meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten, og andre aktører som
også har et koordinerende ansvar mot kommunens koordinerende enhet – utveksle
brukere og IP
Videreformidling av henvendelse – pasient som skrives ut av spesialisthelsetjenesten som
har behov for kommunale tjenester – melding om videreformidling av tjenester – mot
fastlege som har oppfølgingsansvar eller andre virksomheter i kommunen.
Dialogmelding mellom koordinator og behandlende parter samt koordinerende enhet
Melding om avslutting av IP må meldes til koordinerende enhet
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
20
I prosjektgruppen
Prosjektleder
Marit Solhøi Jansen, Fredrikstad
Teknisk koordinator
Ulf Harry Evensen, Fredrikstad
Medlem
Christine Rud, Fredrikstad
Medlem
Kristine Næss, Sarpsborg
Medlem
Bodil Lorentzen, Sarpsborg
Medlem
Merete Herbjørgsrud Borg, SMP
Medlem
Tone C. Nordmark, Veum, alderspsykiatrisk seksjon
Medlem
Berit Ludvigsen, DPS
Observatører
Hanne Nordli / Veslemøy Ramsfjell, Borg innovasjon
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
21
Samhandlingsforum
03.04.13
Marit S. Jansen / Anita E. Hansen
22

similar documents