Tobakspolicy - epost.skola.umea.se

Report
Policy för tobak
Riktlinjer och handlingsplan
Tobakspolicy
• Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till
ungdomar under 18 år.
• Rökning är förbjudet för alla ungdomar och alla
vuxna på skolgården.
• Personalen snusar inte under lektionerna, och
har i egenskap av förebilder ett ansvar och bör
därför inte röka eller snusa under skoltid. Detta
för att eleverna ska få ett tobaksfritt bemötande.
• Policyn omfattar även de personer som tillfälligt
besöker skolan.
Tobakspolicy
• Lärarna sprider regelbundet, aktivt ut information om
tobakens skadeverkningar inom ramen för skolans
verksamhet för att hålla motivationen hög.
• Förekommer användning av tobak ska även detta tas
upp av mentor/klasslärare och vårdnadshavare vid
utvecklingssamtal, för att gemensamt diskutera
lösningar.
• Kurator/och eller skolsköterska ska kunna förmedla
tobaksavvänjningsstöd som t ex motiverande samtal
(MI), samt nikotinhjälpmedel vid behov. Detta bör ske i
samarbete med mentorer/klasslärare och föräldrar.
Tobakspolicy
• När en elev bryter mot skolans tobakspolicy ska
personalen aktivt se till att det uppmärksammas
och åtgärdas.
• Skolans tobakspolicy ska vara lättillgänglig och
känd för alla berörda (elever, personal, föräldrar
och övriga besökare).
• Förebyggande arbete bedrivs genom Tobaksfri
Duo
• Skolan ska vara en arbetsplats där man har fokus
på och en strategi för att främja hälsa och
friskvård.
Handlingsplan
Elever
Förebyggande:
• Varje elev och förälder ska vid början av varje läsår från
årskurs 6 via brev eller mejl få kännedom om skolans
tobakspolicy och vad som händer när man bryter mot den.
Vid föräldramöten påminner pedagogisk personal om att
policydokumentet med handlingsplan finns på skolans
hemsida.
• Skolan jobbar tobaksförebyggande tematiskt och
ämnesövergripande, för att kontinuerligt tydliggöra vilka
vinster som finns med ett tobaksfritt liv (Lgr11, se bilaga).
• Varje mentor/klasslärare tar upp ämnet minst en gång
under läsåret.
Handlingsplan
• Tobakens barn eller annan aktuell film som
belyser tobakens skadeverkningar visas för varje
7:a i början av höstterminen.
• Kontraktsskrivning med Tobaksfri Duo. Denna
följs upp för att fånga elever som missat att
teckna avtal. Tobaksbrukande elever erbjuds stöd
för att sluta.
• Tobaksfri Duo centralt, erbjuder regelbundet
aktiviteter och utbildningar med målsättningen
att eleverna ska delta i dessa.
Handlingsplan
• Skolan utser elevrepresentanter som tillsammans
med de vuxna planerar aktiviteter för att skolans
tobaksförebyggande arbete ska vara synligt och
attraktivt.
• Alla elever bör under sin skoltid ha sett filmen
”Tobakens barn” och arbetat med
uppföljningsmaterial till filmen. Lärarhandledning
finns på www.tobaccoschildren.org
• På hemsidan www.tobaksnolla.org finns bra material
att arbeta med.
Handlingsplan
• Tobaksfria dagen och tobaksfria veckan, vecka
47 uppmärksammas alltid med någon
aktivitet.
• Vid utvecklingssamtalet följs Tobaksfri Duo
upp och elever och föräldrar kan vid detta
tillfälle fylla i den årliga försäkran där man
intygar sin tobaksfrihet. Deltagande i
vårlotteriet.
Handlingsplan
Elever:
• Åtgärder som vidtas när en elev bryter mot
skolans tobakspolicy.
• All personal som ser en elev bruka tobak
förklarar vad som gäller kring tobaksbruk
under skoltid, samt ser till att eleven fimpar
cigarretten eller att snusen läggs ut. Därefter
kontaktas mentor som i sin tur kontaktar
föräldrarna.
Handlingsplan
• Om samma elev vid ytterligare ett tillfälle bryter mot
skolans tobakspolicy kommer ett första brev att skickas
hem till föräldrarna. Där ska det framgå att eleven
brukat tobak och på vilket sätt som skolan utifrån
tobakspolicyn förväntar sig att föräldrarna tar upp
detta med sitt barn. Brevet ska även innehålla skolans
policy med handlingsplan. Man ska också i skrivelsen
uppmana föräldrarna att aktivt motivera sitt barn och
ta ansvar för att eleven inte igen bryter mot skolans
tobakspolicy (brevet är förskrivet och kommer att
skickas hem som mejl via skolexpeditionen).
Handlingsplan
• En skrivelse ska även skickas vid andra
överträdelsen. Efter denna förseelse ska eleven
kallas till skolsköterska och/eller kurator för
samtal kring sin tobaksanvändning, där
tobaksavvänjningsstöd ska erbjudas.
Vårdnadshavarna uppmanas också att ta kontakt
med skolhälsovården.
• Om avstegen mot skolan tobakspolicy fortsätter
efter detta kommer rektor, klasslärare och
skolhälsovård att kalla till möte med elev och
föräldrar (orosmöte, gruppsammankomst).
Handlingsplan
• Man bestämmer vid tillfället också en ny tid för
uppföljning för att se hur det gått med
tobaksavvänjningen.
• Ingångens alkohol och drogrådgivning har
möjlighet att erbjuda stöd till elever som behöver
hjälp med sitt tobaksbruk. Rökning medför ökad
risk för andra riskbeteenden som t ex bruk av
alkohol och hasch och bör därför tas på allvar.
Folktandvården erbjuder ungdomar
rökavvänjning.
Handlingsplan
• Personal:
• Personal som röker inom skolans område under skoltid
eller vid andra former av pedagogisk verksamhet som
bedrivs utanför skolans område kommer att kallas till
närmsta chef för samtal kring hur man kan lösa detta.
• Personalen ska vara snusfri i sina möten med eleverna.
• Avvänjning i form av motiverande samtal och
nikotinhjälpmedel erbjuds till skolans personal inom
det åtgärdsprogram som finns för ”tobaksfri arbetstid i
Umeå kommun”.
Handlingsplan
• Det är ytterst olämpligt att skolans personal röker
strax utanför skolans område, där de är synliga
för elever.
• För den som vill sluta finns ett vykort som heter
jag vill sluta, via det kan man få kontakt med
närmaste tobaksavvänjare för att få hjälp med sin
avvänjning.
• Det går att hitta information kring Umeå
kommuns satsning Tobaksfritt liv där man under
2010 erbjuds gratis tobaksstöd individuellt och i
grupp.
Handlingsplan
• Implementering:
• Förankring av policy med handlingsplan i skolans
ledningsgrupp
• Policy med handlingsplan ska vara synlig
(lättillgänglig) på respektive skolas hemsida och
vara känd av personalen
• Information om policyn på föräldramöten och för
eleverna vid terminsstart. Alla ska vara
uppdaterade kring tobaksarbetet och veta vad
som gäller
Handlingsplan
• Rutin och tydlighet i tobaksarbetet oavsett skola
(rektor och berörd personal känner till sin roll
kring policyn, så att den efterlevs enligt beslut)
• Det tobaksförebyggande arbetet ska vara ett
kontinuerligt inslag i den ordinarie
undervisningen
• En karta på tobaksfri skolzon bör finnas med i
policyn, så att det tydliggörs var gränsen för
skolområdet går.
Handlingsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Länkar med tips om utbildningsmaterial m.m.:
www.fhi.se,
www.ac.lst.se
www.umea.se
www.vasterbottenforebygger.se
www.tobaksfri.se
www.fimpa.nu (Handledning för ungdomar som vill sluta med tobak)
www.slutarokalinjen.org
www.tobaksfakta.se
www.1177.se
www.halsolinjen.nu/slutaroka
www.intranet.umea.se/tobaksfri
www.tobaccoschildren.org
www.tobaksnolla.org
Styrdokument
• Lagstiftning
• Det är förbjudet att sälja tobak till ungdomar
under 18 år.
• Rökning är förbjudet för alla, både ungdomar
och vuxna inom skolans område. Detta gäller
dygnet runt och året om oavsett verksamhet
som pågår.
• Skolledningen ansvarar för att lagens
intentioner upprätthålls inom skolområdet.
Nationella folkhälsomål
• Målet för samhällets insatser inom
tobaksområdet är att minska tobaksbruket. (Mål
för folkhälsa, prop. 2002/03:35) Etappmål för att
uppnå ett minskat tobaksbruk är:
• en tobaksfri livsstart från år 2014,
• en halvering till år 2014 av antalet ungdomar
under 18 år som börjar röka eller snusa,
• en halvering till år 2014 av andelen rökare bland
de grupper som röker mest samt,
• ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin
omgivning.
Folkhälsoinstitutet
• De viktigaste bakomliggande
bestämningsfaktorerna för tobaksbruk är
tillgänglighet, pris och social acceptans och
man kan säga att det svenska arbetet mot
tobak vilar på fyra grundpelare: skydd,
förebyggande, normförändring och
avvänjning.
Skolan
• Ovan nämnda grundpelare kan tillvaratas och beaktas vid
utformningen av en tobakspolicy för skolan och kan i
huvudsak formuleras i följande punkter:
• Skolan ska aktivt arbeta för en minskad tobaksanvändning
hos elever och personal inom skolans område och i dess
närhet.
• Skolan ska aktivt förhindra och förebygga tobaksbruk bland
elever och personal
Bedriva ett återkommande arbete inom den pedagogiska
verksamheten som t ex vid temadagar, inom kärnämnena,
eller ämnet livskunskap. Det tobaksförebyggande arbetet
ska föras in i undervisningens årshjul.
Skolan
• Utarbeta en policy för elever och personal om vad som
gäller kring tobaksbruk inom skolans område och under
skoltid.
• Ha fokus på hälsofrämjande arbete, tobaksfri arbetstid
och aktuell lagstiftning på området med målet att
uppnå nollvisionen kring tobak.
• Skolan bedriver ett aktivt samarbete med tobaksfri duo
och tobaksfri arbetstid.
• Målsättningen är att det ska finnas tillgång till
tobaksavvänjning för dem som väljer att sluta med
tobak.
Skolan
• I styrdokumenten Lgr11 har skolan och
rektors ansvar kring tobak formulerats på
följande sätt:
• Ansvar enligt Lgr11: Ämnesövergripande
kunskapsområden integreras i undervisningen
i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex och samlevnad, samt
riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
Skolan
• Rektors ansvar:
• Enligt Lgr11 har rektor ett särskilt ansvar för
att ämnesövergripande kunskapsområden
integreras i undervisningen i olika ämnen.
Förutom sexualitet och samlevnad nämns
uppdraget till rektor (i nämnd ordning) miljö,
trafik, jämställdhet, konsumentfrågor och
riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
Skolan
• Från juni 2010 tillämpas rökfri arbetstid i 111 av
290 av Sveriges kommuner, där ett flertal också
har inkluderat snus. Även Umeå kommun
bedriver ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för
tobaksfri arbetstid under 2010 och 2011 med
målet att ingå i detta sammanhang innan 2014.
• ”Ett långsiktigt och hälsofrämjande, positivt
stimulerande förhållningssätt ska vara
vägledande i det tobaksförebyggande arbetet i
Umeå kommun”
Information och material
• Webbplatser
• www.fhi.se – Statens folkhälsoinstituts webbplats där
material kan beställas och laddas ner. Här finns även en
lista över landstingens kontaktpersoner för
tobaksprevention.
• Nu finns ”Berusning på schemat? Stöd och inspiration för
undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak”.
Den är tänkt att användas som en praktisk handbok för
inspiration och vägledning bland pedagoger och annan
skolpersonal om hur man kan ta sig an frågan om ANDTundervisning. Boken finns i en version för grundskolan och
en för gymnasiet. Här ges förslag på vad undervisningen
kan innehålla och hur ANDT-frågor utifrån kursplanerna kan
integreras i skolans ämnen.
Information och material
• www.tobaksfakta.se – Fakta och nyheter om
tobak och snus. Innehåller bland annat en
avdelning om tobaksfritt arbetsliv, en avdelning
för professionella med aktuell lista över
läkemedel för avvänjning, en enkel sluta
• röka-skola och sluta snusa-skola, en
beroendemätare, en motivationsmätare, en
förteckning över tobaksavvänjare i varje län samt
information på invandrarspråk.
• www.apoteket.se – Apotekets webbplats med
information om läkemedlen.
Information och material
• Telefonstöd
• Sluta röka-linjen 020-84 00 00,
www.slutarokalinjen.org. Ger råd och stöd
kostnadsfritt per telefon eller e-post, både till
de som själva vill sluta röka eller snusa och de
som vill får råd om hur man kan stödja andra.
Affisch
• samt bordsställ med små kort kan beställas
kostnadsfritt.
Material och rapporter
• Det motiverande samtalet om tobaksvanor. Holm Ivarsson B.
Statens folkhälsoinstitut. Rapport R 2003:40.
• En handledning för tobaksavvänjning. Hjalmarson A. Statens
folkhälsoinstitut. Rapport R 2006:14.
• Expertens bästa råd för att sluta röka och snusa. Enkelt
informationsblad från Statens folkhälsoinstitut. Reviderat 2009.
Kostnadsfritt.
• Fimpa dig fri. Holm Ivarsson B. En enkel självhjälpsbok för att sluta
röka och snusa. Reviderad 2009. Förlagshuset Gothia. Beställs på
www.adlibris. com. Boken beräknas finnas för fri nedladdning på
www.1177.se från 2011.
• MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården.
Holm Ivarsson B. 2009. Förlagshuset Gothia.
• Rådgivning om tobak. Informationsbroschyr från Statens
folkhälsoinstitut. 2009. Kostnadsfritt.
Material och rapporter
• Sluta röka och snusa på 4 veckor. En självhjälpsbok för att sluta röka
och snusa. Holm Ivarsson B. 2008. Viva förlag. Beställs på
www.barbroivarsson.se
• Tobaksfritt liv. Funderat på att sluta? Pantzar, M. Liber förlag. En
självhjälpsbok. Till boken finns en handledning för professionella.
Reviderad 2010. Beställs på www.adlibris.com
• Vägen till ett rökfritt liv. Ett självhjälpshäfte. Reviderat 2009. Läkare
mot tobak. Beställ via Yrkesföreningar mot tobaks kansli 08-668 81
58. Kostnadsfri. Foldern finns på flera invandrarspråk, se nedan.
• Information på invandrarspråk. Se www.tobaksfakta.se för skriftlig
information på engelska, arabiska, albanska, bosnisk-serbiska, dari,
pashto, persiska, serbiska, somaliska, sorani, spanska och turkiska.

similar documents