Sturingsinformatie: monitoring en evaluatie

Report
Sturingsinformatie:
monitoring en evaluatie
Marja van Leeuwen (swv VO Helmond Peelland),
Bas Wijnen (NJi),
Rob Naarden (PO-raad)
Lunteren 2014
Opbouw
• Doel en aanleiding monitoring, sturingsinformatie en
verantwoording
• Voortraject
• Planning
• Ervaringen uit Helmond
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Aanleiding
• Behoefte aan inzicht en sturing op:
• financiën
• leerlingenstromen
• toelaatbaarheidsverklaringen
• niveau van basisondersteuning
• effecten van passend onderwijs
• samenwerking onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Met welk doel?
• controle
• sturing op de doelstellingen van het swv
• sturing op scholen/ besturen binnen het swv en interne
verantwoording
• sturing op de samenwerking met gemeenten/ jeugdhulp
• verantwoording (horizontaal/ verticaal)
• benchmark
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Ontwikkelingen schooljaar
2013-2014
• Aparte trajecten:
• DUO
• Schoolinfo: inventarisatie met swv’s voor VO-set
• PO-raad
• Ontwikkeling en proef set indicatoren onderwijs-jeugd met drie
regio’s, vastgesteld in overleg met PO-raad, VO-raad
en VNG
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Resultaat
• één dashboard voor alle swv’s PO en VO
• met verschillende modules waarin de verschillende
informatiedoelen bij elkaar komen
• op basis waarvan sturingsmogelijkheden ontstaan voor
schoolbesturen/ samenwerkingsverband en gemeenten
• vergelijkingsmogelijkheid voor regio’s om zich te spiegelen aan
elkaar
• goede praktijken uit te wisselen: leren van elkaar
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Context en samenhang
• Onderwijs-jeugdhulp-deel is een gezamenlijk traject van swv en
gemeenten.
• Streven: gemeenten ontvangen dezelfde informatie in hun
‘venster’.
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Monitoring principes
• Zoveel mogelijk bestaande bestanden gebruiken en zo weinig
mogelijk vragen
• Aantal vragenlijsten voor het veld zoveel mogelijk beperkten
• interactief
• Onderdeel van lerende omgeving; uitwisselen ervaringen en
praktijken
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Planning
• Schooljaar 2014-2015
• Programma van eisen dashboard
• Aanbesteding functioneel ontwerp
• Aanbesteding
• Voorjaar 2015: pilots
• Schooljaar 2015-2016: dashboard/ digitale omgeving
beschikbaar voor alle swv’s.
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Wat in 2014-2015 bijhouden?
• uiteraard de financiën (verantwoording)
•
•
•
•
rechtmatigheid
doelmatigheid/soort inzet
goede TLV registratie
registratie van arrangementen en specifieke voorzieningen
(omvang/gebruik)
• OPDC
• basisondersteuning (dekkend netwerk). “Thermometer”?
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Wat heb je eraan? Module onderwijs-jeugdhulp
• Helpt de samenhang tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd
goed te gaan regelen;
• Helpt om te sturen op de transformatie-doelen;
• Helpt om het gesprek met gemeente beter te voeden door heldere
indicatoren;
• Ondersteunend aan vormgeven eigen beleid swv;
• Helpt om regie te krijgen op sturingsvraagstuk met gemeente.
• Helpt om te sturen op effectiviteit
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Opbouw indicatoren onderwijs-jeugdhulp
• Context
• Hulpgebruik
• Preventie, eigen kracht en normaliseren
• Participatie
• Integraliteit, ontschotting, budget-efficiëntie en betere
samenwerking
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Module onderwijs-jeugdhulp
• Cijfers uit landelijke bestanden
• Proces-indicatoren (vragenlijsten)
• Tevredenheid ouders/ zorgcoördinator school/
jeugdhulpmedewerker (vragenlijsten)
•
geduid, door norm of door benchmark
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Wat betekent deelname voor een regio?
• bestuurlijke dekking: overeenstemming met gemeenten over
deelname
• tijdsinvestering: partners bevragen en partners laten bevragen
• Nadenken over benutting en inbedding in je eigen
kwaliteitscyclus
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Ervaringen uit de praktijk…
• Welk rapportcijfer geeft u de
samenwerking met de
gemeente?
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Ervaringen uit de praktijk
Op welke manieren werkt u samen?
• Gezamenlijke aandacht voor preventie en versterken van de basis thuis,
op school en in de wijk
• Casusoverleg waaraan onderwijs en jeugdhulp deelnemen
• Gezamenlijke toewijzing van hulp
• Gezamenlijke arrangementen voor jeugdhulp en onderwijs
• Gezamenlijke scholing
• Gezamenlijke evaluatie van de uitvoering
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
% van de totale respondenten (n=12)
Op welke manieren wordt er samengewerkt?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
92
67
33
8
ja
gezamenlijke
aandacht
2-10-2014
75
67
33
nee
100
92
nee
8
ja
gezamenlijk
casusoverleg
nee
ja
nee
ja
gezamenlijke gezamenlijke
toewijzing hulp arrangementen
Lunteren najaar 2014
25
0
nee
ja
gezamenlijke
scholing
nee
ja
gezamenlijke
evaluatie
uitvoering
Geef aan in hoeverre de volgende afspraken
van toepassing zijn:
•
•
•
•
•
•
•
Ik heb vaste contactpersonen binnen de lokale ondersteuningsstructuur
We trekken samen op in signalering, analyse en uitvoering
Het functioneren op school maakt onderdeel uit van de jeugd- en gezinsplannen
Het functioneren thuis maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief
Ondersteuning en hulp wordt gecoördineerd en gemonitord
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is of wordt geïmplementeerd
plannen van aanpak zijn gericht op versterking van de situatie van jeugdige, gezin en
school
• Er is afstemming tussen school, jeugdgezondheidszorg en leerplicht rondom
ziekteverzuim
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Welke afspraken zijn van toepassing?
afstemming tussen school, jgz & leerplicht…
75
17
plannen zijn gericht op versterking van de situatie…
75
17
meldcode kindermishandeling is/wordt…
67
25
ondersteuning en hulp wordt gecoördineerd &…
83
functioneren thuis komt terug in…
58
schoolfunctioneren komt terug in jeugd en…
33
67
samen optrekken in signalering, analyse en…
25
75
vaste contactpersonen binnen school of lokale…
8
17
83
8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% van de respondenten (n=12)
ja
2-10-2014
nee
Lunteren najaar 2014
Op welke manieren wordt er samengewerkt?
• We hebben een gezamenlijke visie bepaald
• We hebben gezamenlijke werkprocessen
• We implementeren gezamenlijk
• We kopen samen in
• We verantwoorden gezamenlijk
• Anders…
2-10-2014
Lunteren najaar 2014
Op welke manieren wordt er samengewerkt? (sturing)
Gezamenlijke visie(-ontwikkeling)
Gezamenlijk bepalen van werkprocessen
Gezamenlijke inrichting van de implementatie
Gezamenlijke inkoop van hulp
Gezamenlijke verantwoording 0
andere manieren 0
100
100
33
33
0
0
67
67
100
100
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% van de respondenten (n=3)
ja
2-10-2014
nee
Lunteren najaar 2014
Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Kantoorgebouw Forum ||
Postadres
Postbus 8282
3503 RG Utrecht
T 0302324800
F 0302324848
E [email protected]
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
2-10-2014
Lunteren najaar 2014

similar documents