NComputing Introduction Deck - บริษัท สยาม เน็ ท เวอร์ ค แอนด์

Report
Desktop
Virtualization
By Wichai Amatamahutana
[email protected]
SNC
Company Background and Best Performance Award
้ เมือ
บริษ ท
ั สยามเน็ ท เวอร์ค แอนด์ คอมพิว เตอร์ ก่อ ต งั้ ขึน
่ ปี 1999
โดยทีม งานที่ม ี
ี่ วชาญทงทางด้
ประสบการณ์เชย
ั้
านระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ได้ร ับความไว้วางใจ
ื่ เสย
ี งต่างๆ
จากองค์กร และหน่วยงานราชการทีม
่ ช
ี อ
- 1999 Authorized Reseller Compaq, HP
- 2004 NComputing Distributor
- 2010 Microsoft Partner , Faronics Distributor
2
SNC
>2,500,000
ลูกค้ากว่า 40,000 ราย
ใน 100 ประเทศ
ภายในเวลา < 24 เดือน!
3
SNC
is
APAC #1 in Desktop
Virtualization
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4
SNC
NComputing in Thailand Market
Site Reference
5
ยอดขาย > 30,000 เครือ่ ง
SNC
รางว ัลจากการพ ัฒนาอย่างไม่หยุดยงจากสาขาต่
ั้
างๆ
Technology
Business
Education
Social Impact
Channel
Economic Development
MARKET
SHARE
LEADERSHIP
AWARD - 2009
Virtualization - Clients
6
SNC
7
SNC
8
8
Why share a PC?
* Source: Global consumer survey
9
SNC
Main Issue
ทาไมต้องซื้อคอมพิวเตอร์ถงึ 10 เครือ่ ง
ในเมื่อเราจาเป็ นแค่เครือ่ งเดียว ?
10
SNC
How it work?
vSpace
11
TM
SNC
ETHERNET
L-series
PCI CARD
X-series
USB
U-series
12
SNC
Windows XP, W7, WMS 2011
Max 10 Users
Windows Server 2003, 2008
Linux Ubuntu
Max 30 Users
www.ncomputing.com/support
13
SNC
14
SNC
15
SNC
ื่ มต่อ ผ่านทาง Ethernet หรือ LAN
• เชอ
• มัลติมเี ดีย
• ไม่จากัดระยะทางจาก PC
้
• ใชไฟฟ้
าเพียงแค่ 3-5 วัตต์
้
• สามารถรองรับผู ้ใชงานได
้ถึง 30 คน /1 PC
100 คน / 1 Server
• มีความยืดหยุน
่ กับองค์กรณ์ขนาดกลางถึง
ใหญ่ได ้อย่างดี
16
SNC
L130
L230
0
•ไม่ รองรับการใช้ งาน USB และไมโครโฟน
•ความละเอียด 16 bit
17
• รองรับการใช้งาน USB และ ไมโครโฟน
•ความละเอียด 24 bit
Introducing L300
L300 Virtual Desktop Access Device
เปี่ ยมไปด้วยความสามารถทงในด้
ั้
านม ัลติมเี ดีย หรือแม้กระทง่ ั
การใชง้ านร่วมก ับระบบระด ับ Enterprise
ขององค์กรต่างๆ ได้อย่างลงต ัว
18
SNC
19
SNC
20
SNC
Feature & Selling Point
 แสดงผลแบบ Full Screen ละเอียดสูงสุด 1960x1080 pixel
 Automatic Failover
รองร ับ USB 2.0
่
 สามารถนาไป Adapt ก ับระบบองค์กรอย่างง่ายดายเชน
Citrix หรือ VMWare
21
SNC
•
Dell Vostro 410
Intel 2.4GHz Quad core (Q6600), 500GB
HDD, 3GB Memory
•
30 ผูใ้ ชง้ าน ทางานบน :
– โปรแกรมสานักงาน
– โปรแกรมนาเสนอข ้อมูล
– อินเตอร์เน็ต
22
SNC
ื่ มต่อระหว่าง
Step 2: เชอ
Terminal และ network เข ้า
ด ้วยกัน
Step 1: ติดตัง้ อุปกรณ์ L Series เข ้า
กับหน ้าจอ,เมาส,์ และคียบ
์ อร์ด
Step 3: ลงโปรแกรม
Ncomputing ทีเ่ ครือ
่ งหลัก
้
โดยตรง หรือ ใชการ
Ghost
23
SNC
24
•
ื่ มต่อ PC โดยตรง ด ้วย PCI card
สามารถเชอ
•
้
ผู ้ใชงานได
้ถึง 11 คนต่อหนึง่ PC(ด ้วย X550
2 ชุด)
•
ราคาตา่ สุดๆ
•
มัลติมเี ดียดีทส
ี่ ด
ุ
•
สามารถวางระยะห่างได ้ถึง 10 เมตรจาก PC
< 5m ใช ้ CAT5e, >5 - 10m ใช ้ CAT6 STP
•
25
้
ใชไฟฟ้
าเพียงแค่ 1 วัตต์ (Power on LAN)
SNC
25
X550 kit
1 kit = 6 users
2 kits = 11 users
26
SNC
:05
:10
:30
Step 1:
ติดตัง้ PCI card ลงในเครือ
่ ง PCหลัก
:20
Step 3:
ื่ มสายเคเบิล จาก
ต่อเชอ
Ncomputing สู่ PCI card
Step 2:
ต่อสาย Ncomputing เข ้ากับหน ้าจอ
keyboard และ mouse อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ
Step 4:
ลงโปรแกรม vSpaceTM
ทีเ่ ครือ
่ งหลักโดยตรง หรือ
้
ใชการ
Ghost
Install in less than 30 minutes
27
SNC
11 User by 1 PC on X-Sereis
• Dell Vostro 200
2.4 GHz Core Duo ,2GB RAM,80GB HDD
• 11 ผูใ้ ชง้ าน ทางานบน:
มัลติมเี ดีย
โปรแกรมสานักงาน
โปรแกรมนาเสนอข ้อมูล
อินเตอร์เน็ต
2.4 GHz Core Duo
Typical CPU utilization 60-70%
1.3 GB of Memory available (of 2GB)
28
SNC
29
SNC
• Show HD DVD Clip
ื่ มต่อผ่าน USB เจ้า
• Thin Client ทีเ่ ชอ
แรกของโลก
ิ ธิภาพไกล ้เคียงกับ X-Series
• ได ้ประสท
• ราคาย่อมเยาว์
้
• ใชกระแสไฟจากพอร์
ท USB เท่านั น
้
• ความละเอียด 1680 x 1050
• เล่นภาพ Video แบบ Full Screen
30
SNC
U170 - 4 users
ื่ มต่อ U170 ผ่าน USB Hub ทีม
เชอ
่ แ
ี หล่งจ่ายไฟ
หรือ Power USB Hub
31
SNC
32
SNC
33
SNC
34
SNC
3 Host
Admin.
35
SNC
NComputing สามารถลดต้นทุนในด้าน
ื้ Hardware
การจ ัดซอ
จากการยกต ัวอย่างการออกแบบห้องเรียน 30 ทีน
่ ง่ ั
50+%
36
SNC
33 User Configuration
Computer:
Traditional PC Approach
NComputing Solution
Acer
Acer
Intel Pentiam Dual-Core
1GB DDR2, 320 GB S-ATA
Intel Core2 Quad
2GB DDR3, 750 GB S-ATA
NComputing X550
12,650 x 33 = 417,450
-
18,500 x 3 = 55,500
3,980 x 30 = 119,400
Monitor LCD 17 "
4,000 x 33 = 132,000
4,000 x 33 = 132,000
PS2 Keyboard & mouse
500 x 33 = 16,500
500 x 33 = 16,500
UPS+Power Wiring
3,000 x 33 = 99,000
3,000 x 3 = 9,000
Total
Cost Per User
664,950
20,150
Diff 332,550
37
SNC
332,400
10,072
50%
Savings
Windows MultiPoint Server 2011
ิ ค ้าใหม่ Windows, ขึน
้
้
สน
้ อยูก
่ บ
ั เทคโนโลยี Windows ล่าสุดทีช
่ ว่ ยให ้ผู ้ใชหลายคนใช
คอมพิ
วเตอร์เครือ
่ งหนึง่
้ ละคนเป็ นอิสระ และประสบการณ์ของพวกเขาคุ ้นเคยคอมพิวเตอร์ Windows, ลดการใช ้
ร่วมกัน โดยให ้ผู ้ใชแต่
ิ้ สว่ น
ชน
คุณประโยชน์สาค ัญ /
ความสามารถ
• ลดต ้นทุนการเป็ นเจ ้าของ : ภาพจาลอง
ื่ มต่อโดยตรง
การเชอ
• ประสบการณ์ทค
ี่ ุ ้นเคย Windows : ความ
หลากหลายของ Windows 7 สว่ นประกอบ
และคุณลักษณะรวม
• เทคโนโลยีงา่ ย : การตัง้ ค่าและการจัดการ
้ ไ่ ม่มป
ออกแบบสาหรับผู ้ใชที
ี ระสบการณ์
ด ้านไอที
ความแตกต่าง
• เทคโนโลยี Windows ล่าสุด
• ได ้รับการสนับสนุนโดยไมโครซอฟท์ท ี่
สามารถเข ้าถึงการอัปเดต, service packs,
และแก ้ไขความปลอดภัย
• ความคุ ้นเคยการใช ้ Windows
38
ึ ษา
เป้าหมายกลุม
่ การศก
ึ ษา
 โรงเรียนและสถาบ ันการศก
 ห้องปฏิบ ัติการ ,ห้องเรียน, ห้องสมุด
SNC
ความสามารถของ Windows
้
• ใชประโยชน์
จากพืน
้ ฐาน Windows
่
7 คุณสมบัตแ
ิ ละประสบการณ์เชน
Desktop Windows, Internet
Explorer, Windows Media Player,
Windows Search, Jump Lists, ส,ี
และอืน
่ ๆ
• จะชว่ ยให ้นักเรียนสามารถปรับแต่ง
เอง Desktop - เปลีย
่ นไอคอนแถบ
งาน, ปรับแต่งเมนูเริม
่ ต ้นและการตัง้ ค่า
เพิม
่ เติมเพียงครัง้ เดียวของพวกเขาอยู่
กับพวกเขาไม่วา่ สงิ่ ทีส
่ ถานีพวกเขา
ไม่ได ้เข ้าสูร่ ะบบ
39
SNC
W 2008
Server
1 CAL +
1 RDSCAL
1 CAL + 1
RDSCAL
…….
1 CAL + 1
RDSCAL
CAL = Client Access License
RDSCAL = Remote Desktop Server Client Access License
*The number of CALs or RDSCALs can be based on either the number of users or the number of access
devices. It’s easiest to just use “Device” CALs and “Device” RDSCALs.
40
NComputing สามารถตอบโจทย์ในเรือ
่ งการลงทุนระยะยาว
จากการยกต ัวอย่างการออกแบบห้องเรียน 30 ทีน
่ ง่ ั
• ลดปั ญหาความล ้าสมัยอุปกรณ์
70+%
Lower
ื้ /อัพเกรด จาก PC
– จัดซอ
ตัวหลักเท่านั น
้
้
– อุปกรณ์มอ
ี ายุการใชงาน
สูงถึง 10 ปี
• ลดต ้นทุนค่าไฟฟ้ าระยะยาว
90%
• ลดค่าใชจ่้ ายการบริหารจัดการ
70%
41
SNC
• บริหารลูกข่ายโดยง่าย เพียงเครือ่ งแม่เท่านัน้
42
SNC
ิ้ สว่ นมากชน
ิ้
•ชน
ิ้ เดียว
•อุปกรณ์ชน
้ งงานสูงมากกว่า 110 Watts
•อัตราการใชพลั
้ งงานน ้อย สูงสุดเพียง 5 Watts
•ใชพลั
•เปลืองเนือ
้ ทีแ
่ ละค่า Furniture
้ อ
•ใชเนื
้ ทีส
่ งู สุดไม่เกิน 1 ตารางฟุต
43
SNC
้ า่ ยก ับความล้าสม ัยของ PC
ต ัวอย่างการลดต้นทุน : ลดค่าใชจ
Year
44
SNC
44
$
1
45
2
3
4
5
SNC
6
7
8
9
10
Year
45
46
SNC
46
33 User Configuration
Maintenance PC 5 Year
Traditional PC Approach
10,000 x 33 = 330,000
NComputing Solution
10,000 x 3 = 30,000
(2,000 Baht/Year/Unit)
Total
Cost Per User(5 Year)
330,000
30,000
10,000
909
Diff 300,000
47
SNC
90%
Savings
33 User Configuration
Traditional PC
Approach (110 W)
NComputing Solution
(1 W)
Electricity Cost 5 Year(฿3/Kw)
(5Y x 245 Days x 8 hr x 3 Baht/kw)
106,722
10,584
Diff 96,138
48
SNC
90%
Savings
33 User Configuration
Hardware
Maintenance 5 Years
Electricity 5 Years
Total Budget 5 Years
Traditional PC Approach
597,300
330,000
106,722
1,034,022
Diff 661,038
49
SNC
NComputing Solution
332,400
30,000
10,584
372,984
64 %
Savings
Admins
50
.0
SNC
NComputing - คอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม
ลดค่าพลังงานสูงถึง 90%
–
–
–
ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1-5 Watts
(เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า PC ที่ 110 Watts)
ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมากและชัดเจน และ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดพลังงานความร้อนสะสมทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวะ
ทางาน
ลดความล้าสมัยของอุปกรณ์
–
–
เป็นอุปกรณ์ทไ่ี ม่มวี ตั ถุเคลื่อนที่ จึงสามารถทา
ให้มอี ายุใช้งานสูงถึง 10 ปี
สามารถอัพเกรดหรือซือ้ PC ทดแทนเพียง
เครือ่ งเดียวสามารถได้รบั ประโยชน์ในกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานทัง้ หมด
ลดปริมาณขยะอิเล็คทรอนิกส์
–
51
NComputing มีน้ าหนักเพียง 100 กรัม
(เปรียบเทียบกับ PC ทีม
่ นี ้ าหนักถึง 10 kg)
SNC
“Green”
ื่ มน
คุณประโยชน์มากมาย พร้อมความเชอ
่ั
52
พิสจ
ู น์
รางว ัล
ลดต้นทุน
ร ักษ์โลก
SNC
ื ค้นบนเว็บของ NComputing
ข้อมูลสบ
•
ส่วนของผูส้ นใจทัวไป
่ :
–
–
–
–
–
–
•
Whitepaper: http://marketing.ncomputing.com/EducationWhitepaper.html
Education: http://www.ncomputing.com/education
X-Series: http://www.ncomputing.com/product-xseries
NComputing Videos: http://www.youtube.com/user/NComputingVideos
Success Stories: http://www.ncomputing.com/stories
Microsoft Licensing: www.ncomputing.com/mslicensing
ส่วนของ Partner :
www.ncomputing.com/partners
– Microsoft Licensing Overview Presentation
– Frequently Asked Questions
53
SNC
54
SNC
Education
Call Centers
Public Access
Business
Manufacturers
Libraries
55
55
ลักษณะของหน่ วยงาน
โรงเรี ยน,มหาวิทยาลัย, ศูนย์การเรี ยนรู้,ห้อง
อบรมของบริ ษทั และหน่วยงานของรัฐ
56
ลักษณะการใช้ งาน
ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์จานวนมากในห้องเรี ยน,
ต้องการความปลอดภัย, ความสะดวกในการดูแล
การใช้งาน ด้วยต้นทุนที่ต่า
ประสบการณ์การติดตงให้
ั้
ลก
ู ค้า
• สงิ่ ทีล
่ ก
ู ค้าต้องการ
- ห ้องเรียนสาหรับนักเรียน 50 คน
- ต ้องการMonitor LCD แต่งบประมาณเดิม
ื้ ได ้เพียง Monitor CRT
สามารถซอ
•
สงิ่ ทีน
่ าเสนอให้ลก
ู ค้า
- คอมพิวเตอร์ 1 เครือ
่ ง/ L Series 10 ตัว
•
ปัญหาในการนาเสนอ
้
- ต ้องพิสจ
ู น์ให ้มั่นใจว่าสามารถใชงานตามที
เ่ สนอได ้จริง
•
บทสรุปทีไ่ ด้
- ลูกค ้าสามารถสร ้างห ้องเรียนโดยใช ้ Monitor LCD ได ้ตามงบประมาณเดิม
- การติดตัง้ ห ้องเรียนคอมพิวเตอร์จานวน 50 เครือ
่ ง สามารถทาให ้เสร็จได ้ในเพียงวัน
เดียว
57
ตัวอย่างผูใ้ ช้งาน
58
โรงงาน
ลักษณะของหน่ วยงาน
ลักษณะการใช้ งาน
โรงงาน,คลังสิ นค้า และ พื้นที่การใช้งานที่ไม่ เป็ นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่ องฝุ่ นละออง,ความร้อน,การ
สะดวกใช้งานคอมพิวเตอร์
สัน่ สะเทือนสูง. ใช้โปรแกรมพื้นฐานทัว่ ไป (เช่น
ERP). ยากต่อการremote เข้าไปช่วยแก้ไขปั ญหา
59
ตัวอย่างการใช้งาน
ประสบการณ์การติดตั้งให้ลกู ค้า
• สิ่งที่ลกู ค้าต้องการ
- นาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในพื้ นที่การผลิตทั้งหมด 20 จุด
ที่มีปัญหาฝุ่นละออง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
- ผูใ้ ช้งานใช้งานเพียง ERP บริษัทเพียงอย่างเดียว
• สิ่งที่นาเสนอให้ลกู ค้า
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ L Series 6-7 เครื่อง
• ปั ญหาในการนาเสนอ
- ระยะทางระหว่างคอมพิวเตอร์และ L series
• บทสรุปที่ได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโรงงานได้เป็ นอย่างดี
- สามารถควบคุมผูใ้ ช้งานได้จากที่ที่เดียว
60
ตัวอย่างการใช้งาน
61
พื้ นที่สาธารณะ
ลักษณะของหน่ วยงาน
จุดใช้งานสาธารณะ, kiosks, internet cafe
62
ลักษณะการใช้ งาน
มีการเปลี่ยนผูใ้ ช้งานบ่อย. ยากต่อการดูแลในจุดที่ใช้
งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ประสบการณ์ การติดตั้งให้ ลูกค้ า
• สิ่ งทีล่ ูกค้ าต้ องการ
- จุดให้บริ การพนักงานของแผนกบุคคล
แทนคอมพิวเตอร์เก่าที่อายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี
• สิ่ งทีน่ าเสนอให้ ลูกค้ า
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง/L Series 5 เครื่ อง
• ปัญหาในการนาเสนอ
- ผูใ้ ช้งานต่อต้านการใช้ L Series
• บทสรุปทีไ่ ด้
- สามารถมีจุดให้บริ การผูใ้ ช้งานได้อย่าง
ทัว่ ถึง
63
ตัวอย่างการใช้งาน
64
การบันทึกข้อมูลและการให้บริการทางโทรศัพท์
ลักษณะของหน่ วยงาน
การบันทึกข้อมูลและการให้บริ การทาง
โทรศัพท์
65
ลักษณะการใช้ งาน
จานวนผูใ้ ช้งานมาก,มีพ้นื ที่การใช้งานน้อยและ
เปลี่ยนผูใ้ ช้งานบ่อย มีโปรแกรมการใช้งานน้อย
ตัวอย่างผูใ้ ช้งาน
ประสบการณ์ การติดตั้งให้ ลูกค้ า
• สิ่ งทีล่ ูกค้ าต้ องการ
- ควบคุมผูใ้ ช้งานจากศูนย์กลาง
- พื้นที่ใช้งานมีจากัด
• สิ่ งทีน่ าเสนอให้ ลูกค้ า
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง/ L Series 10 เครื่ อง
• ปัญหาในการนาเสนอ
- ผูท้ ี่ควบคุมการใช้งานอยูก่ รุ งเทพ แต่ผใู้ ช้งาน
อยูเ่ ชียงใหม่
• บทสรุปทีไ่ ด้
- สามารถติดตั้ง Call center จานวน 50 เครื่ อง
โดยควบคุมและดูแลการใช้งานจากกรุ งเทพได้
66
สานักงานสาขา
ลักษณะของหน่ วยงาน
สานักงานทัว่ ไปและสาขา
67
ลักษณะการใช้ งาน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ยากต่อการดูแลผูใ้ ช้งาน,พื้นที่
การใช้งานค่อนข้างจากัด,ใช้โปรแกรมพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
68
SNC
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
69
SNC
โรงเรียนป้อมนาคราช จานวน 80 เครื่อง
โรงเรียนป้ อมนาคราช สมุทรปราการ
70
SNC
VBAC
71
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 56 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรี ยนเขื่อนคาแก้ว
จ.สุ รินทร์
72
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 7ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนชุ มชนประชาสามัคคี
จ.กาแพงเพชร
73
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านหนองคา จ.ร้ อยเอ็ด
74
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านปางสุ ด จ.นครสวรรค์
75
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านโป่ งดู่ประชาอุทศิ
จ.กาแพงเพชร
76
SNC
โรงเรียนบ้ านศาลเจ้ าไก่ ต่อ
จ.นครสวรรค์
77
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 7 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรี ยนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร
จ.นครสวรรค์
78
SNC
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
(โรงเรียนในฝัน)
79
SNC
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
(โรงเรียนในฝัน)
80
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 63 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
(โรงเรียนพระราชทาน)
81
SNC
82
SNC
บริษทั ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด(มหาชน)
•
83
SNC
NT Tool (Thailand)
84
SNC
85
SNC
48 Branch 250 Unit
86
SNC
Thai Union Frozen
87
88
SNC
89
SNC
90
SNC
เราคนไทย ร่วมด้วยช่วยกัน
91
92
93
94

similar documents