Netradicin* temin* pamoka, inicijuojant *vairias mokini* veiklas ir

Report
Netradicinė teminė
pamoka, inicijuojant
įvairias mokinių veiklas
ir metodus
Parengė Vilija Juodsnukienė
Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytoja - metodininkė
Projektas „Lyderių Laikas 2”, Metodinių naujovių grupės vadove
2013 11 12
Pasiruošimas
• Mokytojų komandos
formavimas;
• Tėvų, mokinių įtraukimas
į grupę;
• Detalus darbo
planavimas;
• Idėjų darbo grupėje
generavimas;
• Klasių parinkimas.
Įsitraukimą skatinančios
iniciatyvos įgyvendinimas
Tiriamieji – kūrybiniai – praktiniai
darbai ir jų pristatymas
netradicinėje erdvėje
Svarbu: teorija ir praktika; santykis
su šiandiena; visų klasės mokinių
įsitraukimas.
Įsitraukimas: mokytojai ir
mokiniai
I grupė – 6 dalykų
mokytojos (lietuvių kalba,
istorija, matematika, tikyba,
kūno kultūra, technologijos)
ir I e klasės mokiniai;
II grupė – 4 mokytojos
(biologija, lietuvių kalba,
chemija, anglų kalba) ir II a
klasės mokiniai.
II a klasė: Vitaminas C ir jo
reikšmė
• Teorijos analizė;
• Tyrimas: PH vandenyje ir
gaiviuosiuose gėrimuose, siejimas su
vitaminu C;
• Anketavimas;
• Tekstų kalbinė analizė;
• Tekstų vertimas į anglų kalbą.
I e klasė: XIX a. antrosios pusės lietuvių gyvenimo būdas,
tradicijos, papročiai, vertybių sistema ir jų santykis su
šiandiena
Problema:
Kas išliko? Kas pakito? Kaip
pakito? Kodėl?
Kokiu būdu dirbta?
Pasiskirstymas grupėmis (3-4)
ir darbas pasirinkta tema:
temos analizė , anketavimas,
rezultatų suvedimas,
savo darbo rezultatų
pristatymas bendroje
pamokoje klasėje
Potemės: I e
• Geometrinės figūros ir jų
elementai tautinių rūbų
detalėse ir motyvuose;
Potemės: I e
• Tautiniai elementai
šiuolaikiniuose
drabužiuose. Riešinės
• Analizuota M.Valančiaus
„Palangos Juzė“, išrinktos
vertybės, parengtos
anketos, kokios vertybės
išlikusios, kokios
išnykusios ar nykstančios
Sportas ir sportiniai žaidimai
XIX a. ir šiandien. Ritinys
• Lietuvių gyvenamoji
aplinka, buitis, maistas
XIX a. pabaigoje ir dabar
• Tikėjimo ir
autoritetų svarba
vertybių
formavimui XIX a.
pabaigoje ir dabar.
Sąsajos su gyvenimu, gyvenamąja aplinka, aktualijomis;
Vertybinių nuostatų ugdymas;
Tos pačios temos (problemos) pristatymas kitu aspektu;
Komandinio darbo įgūdžiai ;
Į darbą buvo įtraukti visi mokiniai.
KAS NAUJA IR SVARBU
Reikalavimai darbui
• Temą reikia pristatyti IT . Darbo kriterijai:
• Pateiktis turi būti sudaryta iš 10 (12) skaidrių, iš kurių: a) pirma skaidrė – įvadinė, kur
pristatoma tema ir autorius, data; b) antra skaidrė – darbo tikslas; c) turinys, kur nurodyta,
kas bus pristatoma; d) ketvirta -aštunta skaidrės – pagrindinės pristatymo skaidrės (gali būti
mažiau); devinta skaidrė – apibendrinimas, išvados; e) paskutinė skaidrė – šaltiniai, kuriais
remiantis, paruošta pateiktis.
• Pristatymas turi užtrukti 5-7 minutes.
• Pateiktis turi būti aiški, ryški, raidės ir iliustracijos pakankamo dydžio, negali būti gramatinių
klaidų, nereikalingų žymėjimų, pabraukymų.
• Pateiktyje turi būti išlaikytas teksto ir iliustracijų proporcijos: iliustracijos turi sudaryti bent
ketvirtadalį skaidrių.
• Tekstas turi būti aiškus, trumpas. Vengti rišlaus teksto, pateikti tik tezes, svarbiausius
teiginius, pagrindinę informaciją. Kita informacija turi būti pateikiama žodžiu.
• Tekste visos sąvokos turi būti suprantamos pranešėjui. Gali būti kai kurių sąvokų
paaiškinimai.
• Visos iliustracijos (žemėlapiai, nuotraukos, schemos, piešiniai) turėtų turėti savo
pavadinimus.
• Pristatant pateiktį, perskaitoma skaidrėje pateikta informacija ir pakomentuojama,
papildoma žodžiu.
• Pristatant pateiktį, reikia kreiptis į auditoriją, bendrauti su jais pristatymo tema (galima
užduoti klausimų).
• Po pristatymo reikia klausti auditorijos, ar ji neturi klausimų, siūlymų, pastebėjimų.
Užduočių pavyzdžiai
• Klausimai projekto pristatymo vertinimui. Matematika.
• Lietuvių tautinio kostiumo raštams būdinga cikliškumas,
.................... ir .................... raštai.
(linijos-juostos)
( languoti)
• Tiek raštuose, tiek atskiruose raštų motyvuose dominuoja
..........................
(simetrija)
•
3. Įmantresnius raštus, bei daugiau matematinių elementų
galima pastebėti Klaipėdos krašto tautiniame kostiume, ypač
rankogalių, liemenių, bei galvos apdangalų raštų detalėse ir
motyvuose,
Juos išgaudavo ................... (siuvinėjant) ir ................
(neriant).
Užduotis
• 4. Iš pateiktų paveikslėlių priskirkite Lietuvos etninėms
grupėms tautinius kostiumus:
• A. Dzūkų
B. Aukštaičių
C. Suvalkiečių
D. Žemaičių
• 1.
2.
3.
4.
•
Klausimai ir teiginiai
pamokos apibendrinimui
• Atsakykite į klausimus, įrašykite teisingus žodžius:
• Kokios XIX amžiaus Lietuvos vertybės ar etikos normos jau yra nykstančios, ne tokios aktualios
šiandieninei visuomenei?
• Išvardinkite 5 lietuviams svarbiausias vertybes XXI amžiuje?
• Kaip pasikeitė lietuvių gyvenimas lyginant XIX ir XXI a. (nuo… iki; iš …į): Vaikų skaičius
šeimose…………………………..Maistas……........................................................Gyvenamoji
vieta………………………………. Vidutinis amžius ………………………..Darbai ……………..
• Kokio tipo ornamentus (augalinį, gyvūninį, geometrinį) pastebėjote mergaičių
darbuose?.........................
• Kokiame mokomajame dalyke galima pritaikyti šias ornamentų figūras?...................................
• Kokiose kitose rankdarbių technikose galime pritaikyti šių šiuos riešinių motyvus?......................
• Kuris iš pristatytų kunigų rūpinosi, vargšais, našlaičiais, narkomanais?
• Kokie žaidimai pradėti žaisti XVII amžiuje Lietuvoje žaidžiami ir šiandien?
• Kokios sporto šakos buvo populiariausios Lietuvoje XIX amžiaus antroje puse XX amžiaus
pradžioje?
• Pirmos važnyčiotojų varžybos Lietuvoje įvyko 1863 metais. Jos vyksta ir šiais laikais. Kur?
• Lietuvių tautinio kostiumo raštams būdinga cikliškumas, .................... ir .................... raštai.
• Tiek raštuose, tiek atskiruose raštų motyvuose dominuoja ..........................
• Įmantresnius raštus, bei daugiau matematinių elementų galima pastebėti Klaipėdos krašto
tautiniame kostiume, ypač rankogalių, liemenių, bei galvos apdangalų raštų detalėse ir
motyvuose, Juos išgaudavo ................... ir ................
PPP
Mokinių nuomonė. Kas patiko:
• Pati pamoka, pristatymai;
• Sužinojau naujų dalykų;
• Patiko darbas komandoje, mokytojų palaikymas;
• Patiko lyginti vertybes;
• Patiko, kad visi gražiai pasirengę, pamoka buvo labai įdomi ir
greitai praėjo;
• Į darbą buvo įtraukti visi mokiniai.
Tobulinti:
• Komandinį darbą;
• Ne visi vienodai dirbo.
Įsitraukimą skatinančios
iniciatyvos tvarumas
• Parengtas pirmosios įsitraukimą
skatinančios iniciatyvos aprašas;
• Metodas įgyvendinamas ir bus
įgyvendintas visose pirmose ir
antrose gimnazijos klasėse;
• Į iniciatyvos įgyvendinimą bus įtraukta
daugiau kaip pusė gimnazijos
mokytojų.
Tiriamieji – kūrybiniai praktiniai darbai. Tikslai
• Turinys turi padėti mokiniui pažinti save ir kitus, rasti
atsakymus į esminius žmogaus gyvenimo klausimus, perimti
kultūros ir žinojimo pagrindus.
• Skatinti mokinius apmąstyti savo šalies ir pasaulio kultūros
paveldo įvairovę, visuotines vertybes, jų išsaugojimo ir
puoselėjimo būtinybę, ugdytis pagarbą savo šalies kultūrai ir
tolerantišką požiūrį į kultūrinius žmonių skirtumus.
• Turi padėti mokiniui tapti aktyviu piliečiu, mąstančiu,
kūrybingu visuomenės nariu, pasirengusiu mokytis visą
gyvenimą, tobulėti pačiam ir prisidėti prie visuomenės
tobulėjimo.
II klasės tema. Adventas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Advento vakaro dainos ir rateliai; MUZIKA
KŪNO KULTŪRA
Advento pasakojimai ir smulkioji tautosaka
LIETUVIŲ
Advento patiekalai TECHNOLOGIJOS
Advento darbai DAILĖ ir TECHNOLOGIJOS
Klimato įtaka advento papročiams GEOGRAFIJA
Vyrų, moterų ir vaikų darbai, elgesys advento
metu ISTORIJA
Advento draudimai ir tikėjimai RELIGIJA, ETIKA
Advento ir kitų kultūrų ryšys UŽSIENIO KALBA
Advento samprata skirtingais amžiais TIKYBA
Advento ekonomija EKONOMIKA MATEMATIKA
Minučių reikšmė - advento paros skaičiavimai –
gretinimas su vasaros para, žmogaus darbo laikas
ir miegas dabar MATEMATIKA
Advento patiekalų maistinė vertė BIOLOGIJA
Belaukiant Kalėdų
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents