brandos egzaminas 2013–2015 metais.

Report
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) brandos
egzaminas 2013–2015 metais
Nacionalinis egzaminų centras
Egzaminų skyriaus vedėja
dr. Asta Ranonytė
• Pagrindiniai klausimai:
• Koks bus egzaminas 2013 metais?
• Ką reikia padaryti, planuojant 2015 metų
brandos egzamino organizavimą ir vykdymą?
Pasitinkant 2013 metus
• 2013 metais bus organizuojami ir vykdomi
užsienio kalbos įskaitos (ugdymo procese) ir
brandos egzaminai pagal atnaujintas programas:
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzamino programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197;
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
įskaitos programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197
2013 metų įskaitos ir egzamino naujovės
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
įskaitos programoje skelbiama, kad įskaitos užduotys
rengiamos remiantis Vidurinio ugdymo užsienio kalbų
bendrųjų programų į kalbos mokėjimo lygius B1 ir B2
orientuoto kurso reikalavimais.
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzamino programoje skelbiama, kad:
• Egzamino trukmė 3 val. 30 min. ir egzamino užduoties
struktūra:
• Sakytinio teksto supratimas (klausymas);
• Rašytinio teksto supratimas (skaitymas);
• Rašytinio teksto kūrimas (rašymas);
• Egzamino vertinimas yra kriterinis.
Kriteriniai slenksčiai – tai specialiomis technologinėmis egzaminų
rengimo ir mokinių darbų vertinimo priemonėmis griežtai
kontroliuojami taškai, būtini atskirti skirtingo lygmens pasiekimus.
Išlaikymo riba
Laikančiųjų skaičius
Trys kriteriniai slenksčiai
Patenkinamas
lygis
Pagrindinis
(vidutinis) lygis
Aukštesnysis
lygis
Testo taškai
Minimalūs
reikalavimai
PATENKINAMAS
LYGIS
20 proc. iš bendrojo
kurso
B1
B1
BENDRASIS KURSAS
40 proc.
16–40 taškų
III KRITERINIS SLENKSTIS
II KRITERINIS SLENKSTIS
I KRITERINIS SLENKSTIS
IŠLAIKYMO RIBA
VBE užduoties projekcija
PAGRINDINIS
(VIDURINIS)
LYGIS
B2
41–80
taškų
AUKŠTENYSIS
LYGIS
B2+
IŠPLĖSTINIS KURSAS
60 proc.
81–100 taškų
Neatsakyti klausimai
• Kokia yra užsienio kalbos brandos egzamino
kriterinių slenksčių skaitinė vertė ir kuo ji
grindžiama?
• Kokie yra užsienio kalbos įskaitos užduočių
tipų pagal B1 ir B2 reikalavimus pavyzdžiai ir
koks jų vertinimas?
Įskaita
Egzaminas
Užsienio kalbos mokėjimo lygis
Žvilgsnis į 2015 metus
• Iššūkis ir neišvengiamybė – Bendrieji Europos
kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenys.
• Siekiamybė – keturias kalbinės veiklos sritis
matuojantis brandos egzaminas.
• Ką reikia padaryti?
Rengiantis 2015 metams
Vykdyti brandos egzaminą, kuris tikrina keturias kalbines
veiklos sritis, rengiant užduotis atitinkančias B1 ir B2
lygius.
Pasitikrinti ar rengiamos užduotys atitinka Bendruosiuose
Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenyse apibrėžtiems lygiams.
Pasitikrinti ar turime pakankamai organizacinių išteklių,
vykdyti egzaminą, tikrinantį keturias kalbines veiklos
sritis.
Organizuoti tęstinius vertintojų mokymus, prioritetus
teikiant sakytinės sąveikos ir raiškos (kalbėjimo) ir
rašytinio teksto kūrimo (rašymo) vertinimui.
Diskusiniai klausimai
• Ar įmanomas vienas egzamino modelis anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių kalbų egzaminams?
• Ar įmanoma vykdyti sakytinės sąveikos ir raiškos
(kalbėjimo) dalį kaip egzamino dalį?
• Ar įmanoma ir jei taip, tai kaip vadovautis BEKM,
rengiant egzamino modelį / užduotį? Kokie yra
egzamino modelio atitikimo BEKM kriterijai: užduočių
struktūra, tipai, klausimų formuluotės (B1 ir B2 lygio) ar
/ ir mokinių atliktys?
• Koks radikaliausias egzamino modelio nuokrypis –
atskiros programos skirtingoms kalboms, egzamino
vykdymas elektroninėje aplinkoje?
Kokios NEC veiklos užsienio kalbos
egzamino srityje
Yra parengtas vieningo užsienio kalbos brandos
egzamino modelio projektas;
Yra parengtos keturios bandomosios užduotys;
Organizuojamas bandomųjų užduočių tyrimas
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
Telkiami Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai, kurie po
bandomojo tyrimo turi pateikti atsakymus ar
rengiamos užduotys atitinka Europos kalbų
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse
apibrėžtus lygius.
Užsienio kalbos brandos egzamino
bandomasis tyrimas
• Terminai
• Dalyviai
• Organizavimas
•
•
Terminai:
2012 m. rugsėjo 24–28 dienomis organizuojamas užsienio kalbų (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) brandos egzamino bandomasis tyrimas.
•
2012 m. rugsėjo 21 dieną organizuojamas vienos dienos (8 akad. valandų)
seminaras 100 mokytojų, kurie dalyvaus bandomajame tyrime.
•
2012 m. rugsėjo 4–10 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus
paskelbta informacija apie registraciją į bandomąjį tyrimą.
•
2012 m. rugsėjo 12–14 dienomis vyks bandomojo tyrimo datų ir laikymo vietų
derinimas su bandomajame tyrime dalyvaujančiomis mokyklomis, vykdymo
instrukcijų pateikimas.
•
Kodėl?
• Dalyviai:
• Bandomajame užsienio kalbos brandos egzamino vykdyme
kviečiama dalyvauti 3500 12 (IV gimnazijos) klasės mokinių:
• 2100 užsienio kalbos (anglų),
• 200 užsienio kalbos (prancūzų),
• 800 užsienio kalbos (rusų),
• 400 užsienio kalbos (vokiečių)
• Bandomajame tyrime taip pat turi dalyvauti 100 užsienio
kalbos mokytojų, kurie dalyvavo vienos dienos (8 akad. val.)
mokymuose (09 21):
• Užsienio kalbos (anglų) – 55
• Užsienio kalbos (prancūzų) – 10
• Užsienio kalbos (rusų) – 23
• Užsienio kalbos (vokiečių) – 12
Bandomojo tyrimo organizavimas (I)
• Registracija:
• Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, nurodant
kokios užsienio kalbos bandomajame tyrime
pageidaujama dalyvauti, savivaldybę, miestą /
rajoną, mokyklos pavadinimas ir tikslus adresas,
atsakingą (-us) mokytoją (us) ir jo (ų) kontaktiniai
duomenys (tai bus ir registracija į 09 21
mokymus), mokinių vardus ir pavardes, egzamino
modelio tipą*.
• Užsienio kalbos brandos egzamino bandomasis
tyrimas vienoje mokykloje, vienos užsienio kalbos
mokinių grupei vyks dvi dienas.
Bandomojo tyrimo organizavimas (II)
• I diena:
• Užduoties* atlikimas raštu:
• skaitymas – 70 min.
• klausymas – 40 min.
• rašymas – 100 min.
Bandomojo tyrimo užduoties raštu atlikimo trukmė – 3 val. 30
min.
• Bandomojo tyrimo dalyviai gauna tris skirtingus užduoties
sąsiuvinius ir tris atsakymų lapus. Kiekviena užduotis
atliekama per tai užduočiai skirtą laiką. Pasibaigus
užduoties atlikimo laikui, atsakymų lapai surenkami.
•
* Užduotis parengta pagal atnaujintą Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių) Brandos egzamino programą (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197).
Bandomojo tyrimo organizavimas (III)
• II diena. Kalbėjimo dalis:
• I MODELIS:
• Kalbėjimo dalis organizuojama pagal įprastą užsienio kalbos įskaitos
tvarką: mokiniai ją atlieka savo mokyklose. Mokyklos gauna
centralizuotai parengtą užduotį**. Mokiniai atsakinėja poromis,
juos egzaminuoja tos pačios mokyklos mokytojai, nedėstantys
atsakinėjantiems mokiniams.
• Kalbėjimo dalyje dalyvauja du mokytojai: vienas –
egzaminuojantysis, kitas – vertinantis mokytojas. Pastarasis pildo
atskirą kalbėjimo dalies vertinimo lapą.
• Visų bandomojo tyrimo dalyvių kalbėjimo dalies atliktys
įrašomos***.
•
** Užduotis parengta pagal Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
įskaitos programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 mm liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197)
• ***Būtina dalyvavimo bandomajame tyrime sąlygą – mokykla pati
aprūpina reikalinga technine įranga įrašui atlikti ir jo perkėlimui į
elektorinę laikmeną (skaitmeninis diktofonas, iš kurio duomenys
perkeliami į kompaktinę plokštelę).
Bandomojo tyrimo organizavimas (IV)
• II diena. Kalbėjimo dalis:
• II MODELIS:
• Mokyklos, dalyvaujančios bandomajame tyrime yra poruojamos:
egzaminuojantys ir vertinantys mokytojai egzaminą vykdo ne savo
mokykloje, o mokykloje-porininkėje. Mokiniai atsakinėja poromis savo
mokykloje. Mokyklos gauna centralizuotai parengtą užduotį**. Dalyviai
atsakinėja poromis, juos vertina kitos mokyklos-porininkės mokytojai.
• Kalbėjimo dalyje dalyvauja du mokytojai: vienas – egzaminuojantysis, kitas
– vertinantis mokytojas. Pastarasis pildo atskirą kalbėjimo dalies vertinimo
lapą.
• Visų bandomojo tyrimo dalyvių kalbėjimo dalies atliktys įrašomos***.
•
** Užduotis parengta pagal Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos
programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 mm liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-1197)
• ***Būtina dalyvavimo bandomajame tyrime sąlygą – mokykla pati
aprūpina reikalinga technine įranga įrašui atlikti ir jo perkėlimui į
elektorinę laikmeną (skaitmeninis diktofonas, iš kurio duomenys
perkeliami į kompaktinę plokštelę).
Bandomojo tyrimo organizavimas (V)
• II diena. Kalbėjimo dalis:
• III MODELIS (Vilniaus mieste)
• Dalyviai kalbėjimo dalį atlieka savo mokyklose, tačiau juos egzaminuoja
jiems nedėstantis mokytojas, kurį NEC deleguoja atvykti į mokykloje
organizuojamą bandomojo tyrimo kalbėjimo dalį.
• Mokyklos gauna centralizuotai parengtą užduotį**.
• Mokiniai atsakinėja po vieną.
• Kalbėjimo dalyje dalyvauja vienas NEC deleguotas mokytojas (testuotojas),
atliekantis ir egzaminuotojo, ir vertintojo funkcijas. Jis pildo ir atskirą
kalbėjimo dalies vertinimo lapą.
• Visų bandomojo tyrimo dalyvių kalbėjimo dalies atliktys įrašomos***.
•
** Užduotis parengta pagal Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos
programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 mm liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-1197)
• ***Būtina dalyvavimo bandomajame tyrime sąlygą – mokykla pati
aprūpina reikalinga technine įranga įrašui atlikti ir jo perkėlimui į
elektorinę laikmeną (skaitmeninis diktofonas, iš kurio duomenys
perkeliami į kompaktinę plokštelę).
• 2012 m. spalio 5–19 dienomis bandomojo tyrimo
dalyvių darbų vertinimas. (kviečiami mokytojai,
kurie dalyvavo bandomojo tyrimo organizavime,
pageidautina, turintys VBE vertinimo patirties).
• Spalio mėnesio pradžioje prasidės vertintojų
mokymų ciklas 300 dalyvių (preliminariai anglų k. –
200, rusų k. – 50, vokiečių k. – 35, prancūzų k. – 15
dalyvių). Seminaro trukmė – 4 d. (32 akad. val.)
Seminaras vyks organizuojant 2 dienų (16 akad. val.) +
2 dienų (16 akad. val.) mokymus.
• 2012 m. spalio 24–31 dienomis bandomojo tyrimo
dalyvių rezultatų skelbimas.
Laukiami rezultatai
• Sukurtos ir išbandytos 2013 metų užsienio kalbos
brandos egzaminų pavyzdinės užduotys ir
patikrintas 2015 metų brandos egzamino modelio
įgyvendinimas;
• Statistiniais duomenimis pagrįsti brandos
egzamino kandidatų darbų vertinimo kriteriniai
slenksčiai;
• Apmokyta 300 užsienio kalbos brandos egzaminų
kandidatų darbų vertintojų, akcentuojant
sakytinės sąveikos ir raiškos (kalbėjimo) ir
rašytinio teksto kūrimo (rašymo) vertinimą.
Jūsų klausimai ir pastabos
Ačiū
[email protected]
[email protected]

similar documents