Система менеджменту якості Дніпропетровського університету

Report
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯКОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
2014р.
Місія і стратегічні цілі Університету

Місія Університету: створення реальних освітніх та
наукових цінностей, що відповідають новітнім вимогам та
потребам ХХІ сторіччя й орієнтовані на динамічний
розвиток економіки та суспільства, європейську й світову
інтеграцію держави; надання всім, хто обрав навчання в
Дніпропетровському Університеті імені Альфреда Нобеля,
таких знань та вмінь, які забезпечать їм мобільність та
конкурентоспроможність на ринку праці в Україні та за її
межами.

Основна ідея місії відображається у слогані Університету
«Освіта для життя».
Для виконання своєї місії Університет
прагне:

бути серед провідних українських вищих навчальних закладів економічного, юридичного,
гуманітарного та соціально-політичного напрямів завдяки наданню якісної, доступної,
безперервної, інноваційної вищої освіти;

формувати свій імідж як одного з провідних центрів освіти і науки в європейському та світовому
освітньо-науковому просторі;

розвивати творчу самореалізацію особистості завдяки розкриттю талантів та здібностей
людини;

бути активним учасником академічного, соціально-економічного та культурного розвитку
країни;

формувати гуманістичне світосприйняття, високу мотивацію до побудови демократичного
суспільства;

бути відкритим для встановлення партнерських відносин з регіональними співтовариствами в
освітніх, наукових та культурних проектах;

бути співтовариством однодумців — студентів, викладачів та співробітників, які поділяють
відповідальність за виконання місії Університету та отримують визнання за свій вклад в його
розвиток;

поширювати членство у визнаних у світі міжнародних асоціаціях університетів та приймати
активну участь у їх діяльності;

постійно вдосконалювати систему менеджменту своєї діяльності, щоб відповідати вимогам
міжнародних стандартів якості ISO серії 9001.
Базовими принципами, якими керується в
своїй діяльності Університет, є:






академічна фундаментальність та безперервність освіти;
забезпечення якості освіти і наукових досліджень, їх інноваційна
спрямованість;
єдність науки, освіти і виховання;
відкритість новим потребам суспільства та інтеграція у світовий
науково-освітній простір;
збереження високого духу академічного партнерства,
гуманістичної спрямованості, корпоративної етики;
сприяння створенню умов для розвитку особистості майбутнього
спеціаліста, якому притаманні високий професіоналізм,
відповідальність, моральність, культура, інтелігентність, соціальна
активність.
Цінності та пріоритети

Університет високо цінує свої традиції і підтримує специфіку
багатопрофільного вищого навчального закладу, поєднуючи фундаментальну
і професійну підготовку студентів і слухачів, створюючи умови для
формування і розвитку наукових шкіл.

Як відкрита система Університет розвиває партнерські зв’язки з
підприємствами, установами та організаціями, учбовими і науковими
центрами, органами влади, громадськістю тощо.

Університет підтримує:


інтеграцію у європейську систему вищої освіти,

оволодіння новими напрямами і технологіями освіти і науки,

збереження кращих традицій вітчизняної вищої школи.
Постійне вдосконалення потенціалу професорсько-викладацького складу,
співробітників, аспірантів і студентів, слухачів є запорукою успішного
розвитку Університету, оскільки саме вони формують його академічне
середовище, сприяють нарощуванню навчально-методичного та
дослідницького потенціалу.
Стратегічні цілі Університету:

Запровадження міжнародних стандартів академічної освіти шляхом:

розвитку інноваційних методів навчання;

постійного підвищення рівня кваліфікації всіх науково-педагогічних
працівників та управлінських кадрів;

розвитку партнерства між Університетом та провідними університетами
України та світу.

Підвищення конкурентоспроможності випускників Університету на
ринку праці.

Задоволення потреб роботодавців та суспільства в якісній вищий,
післявузівській та додатковій професійній освіті.

Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень на
рівні світових досягнень.
Процесна модель ВНЗ
Карта процесів університету
Процеси діяльності університета
1.1.
1.2.
Аналіз СУЯ з боку вищого керівництва
Управління внутрішніми аудитами
В
У
У
У
У
У
1.3.
1.4.
Управління невідповідною продукцією
Управління коригувальними та запобіжними діями
У
У
1.5.
1.6.
Планування
Моніторинг результатів діяльності
У
У
В
В
У
У
1. Управлінські процеси
У
У
У
В
У
У
У
У
У
У
В
У
У
В
У
У
У
Адміністративно-господарське управління
Музей
Медіа-центр
Невипускові кафедри
Випускові кафедри
Центр карєри
Центр маркетингових та соціологічних досліджень
Аспірантура та докторантура
Школа бізнесу
ІТЦ
Міжнародний відділ
НМЦ
Канцелярія
Науковий відділ
Бібліотека
Відділ кадрів
Управління з формування контингенту
(Приймальна комісія)
ЦДПРІС
ПВК (ЦУЯ)
Студентська рада
Помічник ректора з ліцензування та акредитації
Проректор за науково-педагогічної роботи та
загальних питань
Перший проректор з НПР
Ректор
Керівництво
університету та
структурні підрозділи
Проректор за науково-педагогічної роботи та
організації навчально-виховного процесу
Матриця відповідальності
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
2. Процеси життєвого циклу
2.1.
Ліцензування та акредитація
В
2.2.
Довузівська підготовка абітурієнтів до вступу до ВНЗ
2.3.
Набір студентів
2.4.
Навчальний процес
В
2.5.
Виховний процес
В
2.6.
Науково-дослідна робота
2.7.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації
2.8.
Післядипломна освіта
3.1.
3.2.
Управління персоналом
Управління інфраструктурою
У
3.3.
3.4.
3.6.
Управління закупівлями
Управління документацією та записами
Управління міжнародним співробітництвом
У
У
У
В
У
У
У
У
У
В
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
В
У
У
В
В
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
3. Процеси, що забезпечують діяльність
У
У
У
У
У
В
У
У
В
В
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
В
У
У
У
У
В
У
У
У
В
У
У
У
У
В
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
Внутрішні аудити

Основні напрями внутрішнього аудиту:

задоволеність зовнішніх замовників (студента, слухача, роботодавця);

орієнтація всіх співробітників університету на замовника;

участь колективу, а не тільки керівників в вирішенні проблем замовника;

розумна економія витрат без утиску інтересів замовника;

об’єктивна оцінка інформації про якість послуг, що надаються;

встановлення цілей зверху-вниз по всій ієрархії організації;

документування технологічних операцій та процедур управління;

наявність стандартів якості та їх дотримання;

документування процедур корекції невідповідностей на рівні процесів та самої
системи управління;

широкий зворотній зв’язок уздовж всієї організації;

використання методів статистичного аналізу якості.
Реєстр документації університету

Класифікація документів університету
Рівень документу
Тип документу
Настанова з якості
К
СТР
Концепція
Стратегія
Стандарт
СТ
Обов’язкові стандарти
Задокументована процедура
ЗП
Задокументовані процедури
П
Положення
ПІ
Посадові інструкції
ПП
Положення про підрозділи
ПО
Положення про об’єднання
І
Інструкції
ГР
Графіки, розклади
ПЛ
Плани
Р
Реєстри
ПР
Протоколи
Настанови з якості
Робочі інструкції
ІІІ
Записи
V
Назва документу
НЯ
І
ІІ
Позначення
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання

Визначними відзнаками Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля

Університет чітко визначив замовників своїх послуг, знає їх потреби та бажає перевершувати їх
очікування.

Лідерство вищого керівництва, які є є зразками та носіями культури ділової досконалості, їх
приверженість ідеям досконалості та активна діяльність по впровадженню принципів ТQM,
розповсюдження культури досконалості серед персоналу, споживачів, партнерів, суспільства.
Лідерство - пріоритетний принцип політики та стратегії нашого Університету.

Атмосфера творчості, широке залучення персоналу в інноваційну діяльність. Постійне
удосконалення – стиль праці співробітників Університету.

Університет має чітко сформульовані Місію та Стратегію, успішно виконує взяті на себе обов’язки
щодо створення реальних освітніх та наукових цінностей, які відповідають сучасним вимогам й
потребам 21-го століття та орієнтовані на динамічний розвиток економіки та суспільства,
європейську і світову інтеграцію України.

Цільова системна робота по удосконаленню системи управління, що забезпечує високу
організованість, постійний аналіз й покращення ефективності роботи шляхом підвищення рівня
комп’ютеризації, впровадження новітніх сучасних інформаційних технологій, постійне
підвищення кваліфікації персоналу.

Постійне розширення та поглиблення взаємовигідних партнерських стосунків з українськими та
міжнародними організаціями, тісна співпраця з партнерами, залучення у спільні проекти, що
направлені на розширення та підвищення якості освітніх послуг.
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання

Університет отримав сертифікат відповідності
його системи управління якістю вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 від:





органа сертифікації “ПРИРОСТ- член DQS-group” (Україна);
органа сертифікації “DQS GmbH” (Німеччина);
міжнародної сертифікаційної мережі IQNet (головний офіс
розташований в м.Берн, Швейцарія; об'єднує 34 країни та 37
органів сертифікації);
органа сертифікації China Quality Mark Certification Group
(Китай).
Завершується робота по отриманню сертифіката від органа
сертифікації The Standards Institution of Israel (Ізраїль).
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання

Під час розвитку організації виникає потреба подальшого
вдосконалення системи управління якістю, яка не має обмежуватися
тільки мінімальним набором вимог стандарту ISO 9001. Так
Університет звернув увагу на Модель досконалості EFQM (European
Foundation for Quality Management), яка:

більш чітко задає шлях розвитку СУЯ та визначає рівні її зрілості;

задає структуру для оцінки результатів діяльності організації та вказує
шляхи для покращення цих результатів;

дозволяє не тільки оцінити рівень розвитку організації по 1000-бальній
шкалі;

дає змогу розробити підходи по покращенню результатів діяльності
організації.
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання

Модель досконалості EFQM:

Фундаментальні концепції досконалості;

Критерії моделі досконалості EFQM;

Логіка RADAR.
Підтвердження якості управління
університету через міжнародне визнання

Першим кроком Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля до
розвитку СУЯ на основі Моделі досконалості стала участь у 17-му
Українському національному конкурсі якості та 8-му Міжнародному турнірі з
якості країн Центральної та Східної Європи, які проводилися за концепціями
та критеріями Моделі досконалості EFQM.

Зовнішня експертна комісія, що зустрілася з вищим керівництвом, відвідала
структурні підрозділи та кафедри, спілкувалася із співробітниками та
студентами Університету, надала результати своєї роботи в формі детального
звіту, який дав можливість побачити діяльність Університету з об'єктивної
точки зору.

За результатами участі у вищезазначених конкурсах Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля був визнаний Лауреатом 17-го
Українського національного конкурсу якості та кращим в категорії
“Лідерство через бачення, натхнення та чесність” та досяг рівня Фіналіста 8го Міжнародного турніру з якості країн Центральної та Східної Європи.
Нагороди 17-го Українського національного
конкурсу якості
Нагороди 8-го Міжнародного турніру з якості
країн Центральної та Східної Європи
Нагороди 18-го Українського національного
конкурсу якості та сертифікат “Визнана
досконалість в Європі” за схемою EFQM
Клуб лідерів якості країн
Центральної та Східної Європи

За свої здобутки у сфері вдосконалення якості Університет отримав змогу
вступити в Клуб лідерів якості країн Центральної та Східної Європи – елітне
об'єднання підприємств та організацій, спрямоване на створення умов для
формування та розповсюдження позитивного іміджу його членів,
підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках
через:

Організацію для підприємств-членів Клубу міжнародного бенчмаркінґу в сфері
якості, ділової досконалості, соціального спрямування та конкурентоздатності;

Сприяння постійному підвищенню рівня ділової досконалості підприємств-членів
Клубу, розробка методичних рекомендацій по подальшому вдосконаленню їх
діяльності;

Пропаганда та просування підприємств-членів Клубу та їх досягнень на
міжнародному рівні, сприяння їм в організації співробітництва з партнерами з
Центральної та Східної Європи;

Сприяння просуванню ідей TQM та Моделі EFQM в країнах Центральної та Східної
Європи шляхом узагальнення та розповсюдження передового досвіду підприємствчленів Клубу в напрямі підвищення ділової досконалості, покращення якості
послуг, підвищення конкурентоздатності.
Нагороди 10-го Ювілейного Всеукраїнського
конкурсу якості товарів, робіт та послуг “100
кращих товарів”

similar documents