Konjunkturseminar juni 2013

Report
Konjunkturseminar juni 2013
18.03.2013
Agenda
• Det store bildet!
v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen
• Detaljhandelsprognoser
v/ direktør Harald Jachwitz Andersen
18.03.2013
Fra noen få skyer i horisonten til…
18.03.2013
Nå bremser det opp !
• Konkurstakten all time high
• Arbeidsledigheten er på vei opp, sysselsettingen på vei ned
• Avkjøling i boligmarkedet
• Kapitaltørke for små og mellomstore bedrifter
• Forventningene nedjusteres i alle næringer
18.03.2013
Andelen konkurser i varehandelen har aldri vært
høyere
•
Konkursraten høyere enn under de
svake konjunkturene mot slutten av
80-tallet og tidlig på 90-tallet
Detaljhandel i alt. Åpnede konkurser i prosent av antall foretak
2006 - 2013
4.0
3.5
3.2
3.0
Konkursraten opp 50 % det siste
året
2.5
Prosent
•
2.8
2.1
2.0
1.7
1.5
1.0
0.5
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kilde: SSB. 2013: Virke-anslag basert på utviklingen i 1. kvartal
18.03.2013
Nordmenn ennå ikke bekymret
• Trygg på egen jobbsituasjon framover
– Andelen «mer trygg» og «mindre trygg» (enn for tre måneder siden)
er lave og om lag like (12-15%)
– Ingen forskjell på ansatte i privat og offentlig sektor
• Noe mer bekymret for egen økonomisk situasjon fremover
– 21% er «mer bekymret» nå enn for tre måneder siden, mens 12% er
mindre bekymret
• Virksomhetene også mer positive enn negative.
– Flere forventer økt omsetning og bedre resultater
Kilde: Norstat-undersøkelse gjennomført i uke 24 for Virke.
18.03.2013
Nå må det skje noe!
• Vi går tyngre tider i møte – dette handler ikke bare om en
ettermiddagsbyge
• Det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss til økonomisk ruskevær er å
øke vår omstillingsevne
– Produktivitetsveksten bremset opp allerede i 2005
– Ingen vilje til politisk endring så langt
• Nok prat om gårsdagens solskinnshistorier – vi trenger politisk handling
nå
– Vi trenger tiltak som virker på både kort og lang sikt – ellers blir det
verre
18.03.2013
Få ut den forbanna…
18.03.2013
Virkes tiltak
1. Gi bånn gass på samferdsel – mange lønnsomme prosjekter står i kø
2. Innfør skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg - kr 30.000
3. Lett på kapitalkravene til bankenes utlån til smb
4. Fjern formuesskatten
5. Øk adgangen til midlertidige ansettelser
6. Innfør mer fleksible arbeidstidsordninger
7. Sats på den kompetanse arbeidslivet trenger - ikke ta en spansk en!
8. Utvid SkatteFunn til å gjelde alle former for innovasjon
18.03.2013
Agenda
• Detaljhandelsprognoser
v/ direktør Harald Jachwitz Andersen
18.03.2013
Varehandelen er Norges største sysselsetter
Husholdningenes konsum av varer
mill. kroner
• Norsk varehandel sysselsetter
nærmere 365 000 personer
600,000
536,052
495,674
• Omsatte for over 1 385 milliarder
kroner i 2011
• Bidro med verdiskaping1) på over
54 mrd.
• Detaljhandelen er et av våre
viktigste barometre for
temperaturen i norsk økonomi
1) Driftsresultat
18.03.2013
Konsum mill kr
500,000
400,000
334,233
300,000
192,275
200,000
89,347
100,000
29,709
0
1970
1980
1990
2000
2009
2011*
Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB
Svak utvikling hittil i år
• Samlet sett under 1% vekst (pr april)
• Sko (-12%) og byggevare (-6%) trekker særlig ned
• Ingen bransjer har gjort det særlig sprekt, men sport (+4%)
og el.hushold (+4%) har gjort det best
• Netthandelen vokser trolig raskt
18.03.2013
Høy sparerate – forbrukerne holder igjen
Utvikling i disponibel inntekt og sparerate 1998 - 2012
1,400,000
Sparerate i % av disponibel inntekt
Fortsatt høy
sparerate
12
10
8,5%
8
1,000,000
6
800,000
4
600,000
2
0
400,000
-2
200,000
0
Sparerate (%)
Disponibel inntekt
1,200,000
Disponibel inntekt
-4
-6
Kilde: SSB
18.03.2013
Været påvirker enkeltbransjer
•
Kald start på året påvirker
spesielt byggevarebransjen
ved at prosjekter utsettes
(tele i bakken mm)
Avvik fra normaltemperatur,
Byggevare + 20,5% (+17,1%) *)
Butikkhandel med blomster: + 30,3%
jan – mai, 2010 - 2013
5
4
2012
4.3
2013
•
•
I fjor var de første månedene
på året varmere enn normalt
og bidro til å trekke opp
byggevareomsetningen
(+ 17% i mars ift året før)
Mars i år godt under normalen
og trekker
byggevareomsetningen ned
(-6% i mars ift året før)
18.03.2013
Avvik fra normaltemperatur
3
2
2.6
1.5
1.2
1
0
0.2
0.1
0
Jan
Feb
Mar
Apr
-0.1 -0.1
Mai
-1
-2
Byggevare: - 18,5% (– 6,2%) *)
Butikkhandel blomster/planter: -15,8%
-3
-3.0
-4
Kilde: Met.no, Statistisk sentralbyrå (DOI)
*) Virkedagsjustert i parentes
Arbeidsledigheten tenderer opp
- antall sysselsatte ned
Antall arbeidsledige (15-74 år), sesongjustert
Antall sysselsatte (15-74 år)
- 1 000 personer
- 1 000 personer
105
2,620
100
100
2,604
2,600
95
2,580
90
2,583
2,560
85
80
2,540
81
75
2,520
70
2,500
65
2,480
60
2,460
Kilde: SSB
18.03.2013
Kilde: SSB
*) inkl. motorvognreparasjoner
Utflating i boligmarkedet?
• Bruktboligprisene opp 0,1 prosent fra april til mai i år*), omsetning
dempet og omsetningstid opp
• Bankene strammer mer til i utlånspraksis ift norske husholdninger
Utflating?
18.03.2013
*) Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Igangsetting
har falt
Vi shopper stadig mer i utlandet – utlendingene er
ikke like ivrige i Norge
Økt reiseaktivitet gir økt konsum – og særlig til utlandet
•
•
•
Forskjell i økonomisk utvikling
setter sitt preg på konsumet
Nordmenns konsum i utlandet
mer enn doblet på 10 år,
utlendingers konsum opp 30% i
samme periode
Stadig større andel av
nordmenns ferieforbruk går til
utlandet (75% i 2012 mot 60% i
2002)
«Handelsbalansen» blir stadig
skjevere:
-
Vi har i 2012 et gap på 47
mrd. kroner
(faste priser)
80
70
+ 126%
på 10 år
72 mrd. kr.
60
Mrd. kroner
•
50
Gap 2012:
47 mrd. kr
40
30
25 mrd. kr.
20
10
+ 28%
på 10 år
0
Kilde: SSB
18.03.2013
Økt kapitalkrav i bankene – påvirker små og
mellomstore virksomheter mest!
• Banklånfinansieringen har falt jevnt og trutt siden januar 2012
• De store virksomhetene kompenserer med å ta opp obligasjonslån
Obligasjonsmarkedet er ikke for
det brede lag av virksomheter
Finansiering av norske bedrifter
(endring i utestående volum, base = 100)
MEN
90% av norske bedrifter
har under 10 ansatte
Kilde: DNB
Den muligheten har ikke det brede lag av norske bedrifter!
18.03.2013
Konkursrekord
Utvikling antall konkurser for utvalgte detaljhandelsbransjer
• Både antall konkurser og
rate er på vei opp
80
• Enkeltbransjer:
- Økning på 41% innen klær
- Små sportsbutikker sliter pga
bransjerestrukturering
- Kioskhandel fortsetter
fallende trend
2012
70
2013
+41%
Antall konkurser
60
• Antall konkurser opp med
40 % i perioden jan-mai
2013 sammenlignet med
foregående år *)
76
54
50
40
30
20
10
+36%
19
14
1819
+36%
15
11
7
3
5
1
2
5
2 4
3 1
0
Kilde: Brønnøysundregistrene
18.03.2013
*)
Samlet for de utvalgte detaljhandelsbransjer som Virke kommenterer ifm konjunkturseminar
Økt fokus på e-handel
•
•
•
Handelen flyttes fra butikk på nett –
forbrukerne handler stadig mer fra
utenlandske nettbutikker
Norsk
eHandelsbarometer
Alle som driver med salg av varer og/ eller
tjenester berøres
• Måler forbrukernes e-handel med
varer og utvalgte tjenester
– Bidrar til redusert butikkomsetning og økt
konkursrate i utsatte bransjer
• Skal hjelpe virksomheter til bedre
navigering i det digitale landskapet
Svakhet med ved dagens statistikk
– Estimat på netthandelens størrelse varierer
fra 13 – 22 mrd (ulike definisjoner og ulike
målemetode)
•
Virke etablerer i samarbeid
med TNS Gallup:
Vi trenger bedre faktagrunnlag !
• Fange opp utviklingstrekk og trender
i forbrukeratferd ifm netthandel
• Skal gi det beste anslag på
forbrukernes e-handel målt i kroner
-
105 kategorier
Norge/utland
Forskjeller i demografiske variabler
• Lanseres 18 september!
18.03.2013
Hvordan påvirkes enkeltbransjene (1 av 2)
NEDJUSTERES
• Byggevarer
– Temperaturer under normalen har bidratt til redusert byggeaktivitet
– Jevnt over lavere aktivitet enn aktørene selv har ventet så langt i år
– Lite trolig at bransjen klarer å hente inn tapt omsetning i løpet av
året, men vi venter forløp som i fjor herfra og ut året
– Ledigheten øker mest i bygg og anlegg, og siden september i fjor
har det vært en økning i ledigheten – indikerer lavere vekst
• Sko
– Sport og klesbutikkene stjeler markedsandeler fra skobutikkene
– Kald vår bidro til at forbrukerne utsatte skohandelen for
vår/sommermånedene,
– vanskelig å ta igjen tapt omsetning
• Bredt vareutvalg
– Noe lavere etableringstakt av nye butikker trekker vår prognose
svakt ned
– Dog er den nye aktøren Rusta på vei inn i det norske markedet,
men får ikke effekt før i 2014
18.03.2013
Hvordan påvirkes enkeltbransjene (2 av 2)
OPPJUSTERES
• Sport
– De store varehusene fortsetter veksten, delvis på bekostning av
de små
– Fjorårets etableringer av stormarkeder på høstparten i fjor får
full effekt i år samt at det etableres flere i år
• Elektro, Radio, TV
– Hvitevarer, nettbrett og smarttelefoner vokser, avtakende
omsetningsfall innen lyd og bilde, samt foto
– Fortsatt fokus på oppussing og strøm på hytta bidrar til
hvitevarevekst
– Vi vil ofte ha flaggskipmodeller og betaler deretter
– Økt priskonkurranse mellom aktørene synliggjort i
mediekampanjer
Bidrar i sum til en nedjustering av vekstforventninger til detaljhandel i alt
18.03.2013
Reviderte prognoser for detaljhandelen 2013
- 3 bransjer nedjustert, 2 bransjer oppjustert
Prognoser for utvalgte detaljhandelsbransjer
Dagligvare/kiosk
Sport
4.0 %
Klær
Sko
2013E revidert
3.5 %
+1%
3.0 %
0.0 %
-1%
Møbler og interiør
4.0 %
Elektro, radio, TV
5.0 %
Bredt utvalg ellers
6.0 %
Byggvarehus
4.0 %
DETALJHANDEL I ALT
0.0 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
-1%
-3%
-0,5%
3.0 %
4.0 %
Detaljhandel i alt nedjustert fra 3,5% til 3,0%
Risiko begge veier – men kanskje mest på nedsiden
18.03.2013
+1%
5.0 %
6.0 %
7.0 %

similar documents