KM Slot print - กรมการบินพลเรือน

Report
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการจัดสรรเวลา (SLOT)
โดย นายวิจต
ิ ร ศรลัมพ ์
คณะทางานการจัดสรรเวลา (slot
coordinator)
สกข.
SLOT ?
• Slot หรือ Timeslot หมายถึง กาหนดเวลา
เข้า และออกของเทีย
่ วบินในช่วงวัน หรือ
ระยะเวลาทีก
่ าหนด ณ สนามบินทีม
่ ป
ี ริมาณ
การจราจรทางอากาศหนาแน่น หรือมีขอจ
้ ากัด
ในดานปั
จจัยอานวยความสะดวกพืน
้ ฐาน เช่น
้
ทางวิง่
อาคารผูโดยสาร
หลุมจอด เป็ น
้
ต้ น
โดยมีการวางแผนและประสานงาน
แผนเทีย
่ วบินลวงหน
่
้ าตามกฎระเบียบของ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวางประเทศ
่
(The International Air Transport
วัตถุประสงค ์
• เพือ
่ จัดระเบียบและวางแผนควบคุมการจราจรทาง
เพือ
่ จัดสรรการใช้สิ่ ง
อากาศทีท
่ าอากาศยาน
่
อานวยความสะดวกพืน
้ ฐาน ตามตารางเวลา
เทีย
่ วบินอยางมี
ประสิ ทธิภาพ ปลอดภัย และ
่
ประหยัด
รวมทัง้ เพือ
่ ป้องกันผลกระทบทาง
เศรษฐกิจดวย
เช่น เทีย
่ วบินลาช
้
่ ้าไมตรงเวลา
่
เกิดความไมสะดวกต
อการเดิ
นทางของผูโดยสาร
่
่
้
่ ด
ั สรรเวลาเขา/ออกนี
่ าหน้าทีจ
โดยผูที
้ เรียกวา่
้
้ ท
ผู้ประสานงานการจัดสรรเวลา (Slot
Coordinator)
ความเป็ นมา
• เมือ
่ เดือนมกราคม 2491 (ค.ศ.1948) สายการบิน 3
สาย คือ British Airways, Air France และ Alitalia
Airlines ไดมี
้ การนัดประชุมกัน ณ เมืองออสโล
ประเทศนอรเวย
่ หารือรวมกั
นเกีย
่ วกับการวางแผน
่
์ ์ เพือ
ในการจัดตารางการบินสาหรับการ ทาการบินในฤดู
การบินถัดไป
เพือ
่ ให้ตารางการบินของแตละสาย
่
มีการเชือ
่ มตอเที
่ วบินระหวางกั
นอยางเหมาะสม
หรือ
่ ย
่
่
เพือ
่ การแบงสรรการใช
น
้
ณ ทา่
่
้อุปกรณภาคพื
์
อากาศยานรวมกั
นให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน
้ การประชุม
่
ในครัง้ นั้นไดถื
่ ตนของการประชุ
มการจัด
้ อเป็ นจุดเริม
้
ตารางการบิน (Schedules Conference)
• ในเวลาตอมา
การขนส่งทางอากาศไดมี
่
้ การเติบโต
• ในการนี้ สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวางประเทศ
่
(The International Air Transport Association : IATA)
ไดเข
นหน่วยงานกลางในการจัดประชุม
้ ามาเป็
้
Schedules Conference
• IATA และสายการบินทีเ่ กีย
่ วของได
ร้ วมกั
นพิจารณา
้
่
กาหนดกติกาและหลักเกณฑต
ของการจัดสรรเวลา
์ างๆ
่
คือ IATA Worldwide Scheduling Guidelines (WSG)
เพือ
่ ใช้เป็ นคูมื
ั ส
ิ ากลทีส
่ ายการบินตางๆ
่ อหรือหลักปฏิบต
่
เห็ นชอบรวมกั
น IATA Worldwide Scheduling
่
Guidelines ไดมี
กเกณฑต
้ การปรับปรุงแกไขหลั
้
์ างๆ
่
เพือ
่ ให้เหมาะสมกับปัจจุบน
ั ทุกๆ 1-2 ปี จนถึงฉบับที่ 21
(ปี 2011) กอนที
จ
่ ะมีการปรับปรุงรางครั
ง้ ใหญพร
บ
่
่
่ อมกั
้
เปลีย
่ นชือ
่ เรียกเป็ น IATA Worldwide Slot Guidelines
ซึง่ ฉบับปัจจุบน
ั ทีใ่ ช้อยูเป็
่ นฉบับที่ 3
ความเป็ นมา Slot Coordinator ของประเทศไทย
• ปี 2520 กรมการบินพลเรือน (กรมการบินพาณิชย)์ ไดมี
้ หนังสื อแจ้ง
แตงตั
ั การบินไทยฯ เป็ นผู้แทนของกรมการบิน
่ ง้ ไปยัง IATA ให้บริษท
พลเรือน ในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้ประสานงานการจัดสรรเวลาเข้า/ออก
หรือเป็ น Slot Coordinator ณ ทาอากาศยานดอนเมื
อง
่
• ปี 2548 กรมการบินพลเรือน (กรมการขนส่งทางอากาศ) ไดแจ
้ ้ง
แตงตั
ั
ทาอากาศยาน
่ ง้ ไปยัง IATA ให้บริษท
่
ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทน Slot Coordinator เพิม
่ เติม เพือ
่
ทางานรวมกั
บ
บริษท
ั การบินไทยฯ ในการจัดสรรเวลา
่
เข้า/ออก ณ ทาอากาศยานที
อ
่ ยูในความรั
บผิดชอบ ตามคารอง
่
่
้
ขอของบริษท
ั ทาอากาศยานไทยฯ
่
• ปี 2550 เพือ
่ ให้การจัดสรรเวลาเขา/ออกท
าอากาศยานของไทยมี
้
่
ความโปรงใส
เป็ นกลางและไมเลื
ั ิ
กรมการบินพลเรือนใน
่
่ อกปฏิบต
ฐานะหน่วยงานกากับดูแลดานการขนส
้
่ งทางอากาศ จึงไดปรั
้ บ
โครงสรางองค
ประกอบของคณะผู
้
้แทน Slot Coordinator ของ
์
ประเทศไทย เป็ น คณะกรรมการ Slot Coordinators ทีป
่ ระกอบดวย
้
3 หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง คือ
ความเป็ นมา Slot Coordinator ของประเทศไทย (ตอ)
่
• ปี 2553 กรมการบินพลเรือนไดก
้ าหนดนโยบายให้กรมการบินพล
เรือนเป็ นหน่วยงานหลักในการทาหน้าทีเ่ ป็ น ผู้ประสานงานการ
จัดสรรเวลาอยางเป็
นทางการ โดยไดออกค
าสั่ ง 2 ฉบับ
่
้
- คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการการจัดสรรเวลา (Slot
Coordination Committee) ประกอบดวยผู
แทนจาก
4 หน่วยงาน
้
้
ดังนี้
(1) กรมการบินพลเรือน
(2) บริษท
ั
การบินไทย จากัด (มหาชน)
(3) บริษท
ั ทาอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
(4)
่
บริษท
ั วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จากัด
่
- คาสั่ งแตงตั
ดสรรเวลา (Slot
่ ง้ คณะทางานผูประสานงานการจั
้
Coordinator) ประกอบดวยผู
แทนจากผู
แทนจาก
3 หน่วยงาน ดังนี้
้
้
้
(1) กรมการบินพลเรือน
(2) บริษท
ั
การบินไทย จากัด (มหาชน)
(3) บริษท
ั ทาอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
่
• พรอมทัง้ มีการเชือ
่ มตอระบบการบริหารจัดการการจัดสรรเวลาเขา/
ประเภทสนามบิน
IATA ไดจั
บความหนาแน่น/แออัดของ
้ ดแบงระดั
่
การจราจรทีส
่ นามบินไว้ 3 ระดับ เพือ
่ ความสะดวก
ในการจัดระเบียบและความจาเป็ นในการจัดสรร slot
ดังนี้
• LEVEL 1
ไมมี
่ ความแออัดของการจราจร มีส่ิ ง
อานวยความสะดวกพอเพียง
• LEVEL 2
มีความแออัดจราจรปานกลาง มี
ระดับใกลเคี
้ ยงขีดความสามารถของสนามบิน
• LEVEL 3
มีปญ
ั หาความแออัดการจราจร ตอง
้
มีการจัดระเบียบ Timeslot ของเทีย
่ วบิน
ขัน
้ ตอนการจัดสรร Slot
IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG) ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั มิ าตรฐานและแนวทางการ
ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดตารางการบินและการจัดสรร slot มีหลักการโดยสรุปดังนี้
1. สายการบินจัดทาแผนตารางการบิน และยืน่ ขอ slot กับ Coordinator ตามเวลาที่
IATA กาหนดไว้ในการประชุมแต่ละครัง้
2. สนามบินกาหนดขีดความสามารถของปจั จัยพืน้ ฐาน และส่งข้อมูลมายัง Slot
Coordinator เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบต่อไป
3. หลักเกณฑ์การพิจารณา Timeslot ตามระบบ Timeslot Allocation ของ IATA
ในทีน่ ้ไี ด้แก่ IATA SPC RULES (Schedules Procedure Committee) ตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจน
ใน WSG ตลอดจนนโยบายขององค์การการบินระหว่างประเทศทีส่ าคัญได้แก่ ระบบ Historical
Slot ทีถ่ อื เป็ น Grand Father Rights ส่วนเทีย่ วบินทีย่ น่ื ขอเวลานอกเหนือจาก Historical Slot
หรือมีความจาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นเวลาจะต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ เกณฑ์การ
จัดสรร slot และการจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง ดังนี้
ขัน
้ ตอนการจัดสรร Slot (ตอ)
่
- Historical slot
- Change of historical slot
- Introduction of year round services
- New Entrants
- Technical Flights
และขอพิ
่ ๆ ซึง่ เป็ นองคประกอบในการจั
ดสรร
้ จารณาอืน
์
slot ทีม
่ ค
ี วามแตกตางกั
นไป เช่น
่
Curfew Hours
Air Traffic
Control
Flight Hours (Short and Long Haul Flight)
Service Type
ตัวอยางรู
่ ปแบบ MESSAGE ในการส่งคาขอ –
ตอบรับ
ซึง่ ใช้ตามมาตรฐาน SSIM Chapter 6 ของ
คาขอ SLOT ใหม่
IATA
SCR
S09
05FEB
LHR
NAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE0900 1030NCE JJ
GI BRGDS
คาตอบ (กรณีทจ
ี่ ด
ั สรรให้ตรงตามทีข
่ อได)้
SCR
S09
05FEB
LHR
KAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE0900 1030NCE JJ
GI BRGDS
คาขอแกไข
SLOT
้
SCR
S09
05FEB
LHR
CAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE0900 1030NCE JJ
RAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE1000 1130NCE JJ
GI BRGDS
คาตอบ (กรณีทจ
ี่ ด
ั สรรให้ได)้
SCR
S09
05FEB
LHR
XAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE0900 1030NCE JJ
KAF700 AF701 30MAR23OCT 1234500 290AB3 NCE1000 1130NCE JJ
GI BRGDS
ระบบฐานขอมู
้ ลการบริหารจัดการการจัดสรรเวลา
หรือ SCORE
กระบวนการการจัดสรรเวลาเขา/ออก
ซึ่งดาเนินการ
้
ภายใต้คณะทางานผู้ประสานงานการจัดสรรเวลา โดย
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง คือ กรมการบินพลเรือน
บริษท
ั การบินไทยฯ และ บริษท
ั ทาอากาศยานไทยฯ
่
นั้น
บริษท
ั การบินไทยฯ ไดลงทุ
นในการนาระบบ
้
ฐานขอมู
้ ลการบริหารจัดการการจัดสรรเวลา หรือระบบ
SCORE ของประเทศ Denmark มาใช้ในการจัดสรร
เวลาเทีย
่ วบิน ซึ่งเป็ นระบบทีท
่ น
ั สมัย มีประสิ ทธิภาพ
เชือ
่ ถือได้ มีความโปรงใสและเป็
นไปตามมาตรฐานสากล
่
ซึ่งไดรั
้ บการรองรับจาก IATA และไดรั
้ บการยอมรับจาก
องคกรการควบคุ
ม Timeslot ทัว่ โลก
ในปัจจุบน
ั
์
ปัญหาเกีย
่ วกับการจัดสรรเวลา
ปัจจุบน
ั ประเทศไทยมีการเติบโตของภาคการ
ทองเที
ย
่ วและการขนส่งทางอากาศ
่
อยางต
อเนื
่ าอากาศยานสุ
วรรณภูมท
ิ ม
ี่ ค
ี วาม
่
่ ่อง ในขณะทีท
่
หนาแน่นของการจราจรสูง หรือ
ทาอากาศยานภู
เก็ตทีม
่ ค
ี วามหนาแน่นของการจราจรเกินขีด
่
ความสามารถแลว
ี ความสามารถในการรองรับเทา่
้ ยังมีขด
เดิม จึงเป็ นปัญหาในการจัดสรรเวลาเขา/ออก
เนื่องจาก
้
Slot Coordinator ไมสามารถจั
ดสรร Slot ให้ตรงตามเวลา
่
ทีส
่ ายการบินตองการได
้
้ ดังนั้น การเสนอให้สายการบิน
ปรับเปลีย
่ นเวลาเป็ นสิ่ งที่ Slot Coordinator ไมสามารถ
่
หลีกเลีย
่ งได้ เนื่องจากหากมีการอนุ ญาตให้มีเทีย
่ วบินเขา/
้
ออกทับซ้อนกับเทีย
่ วบินของ
สายการบินอืน
่ ยอมก
อให
่
่
้เกิดปัญหาความหนาแน่นภายใน
อาคารผูโดยสาร และปัญหาความไมเพียงพอของหลุมจอด

similar documents