Пиезокерамика - "Самел

Report
Пиезокерамичните изделия са компоненти преобразуващи
механичната енергия в електрическа и обратно – това се
нарича прав обратен пиезоефект.
Пиезокерамичните елементи са проектирани за работа в
радиоелектронната
и
акустичната
електроника,
в
радиотехниката, в медицинската и измервателна апаратура,
в компютърната техника и др.
 Пиезокерамични материали 020; 032 – керамика на базата на модифицирани
оловни титанати – цирконати и тройни системи. Предназначени за изготвяне
на честотноизбирателни системи. Притежават висока температурна и
временна стабилност.
 Пиезокерамични материали 040; 062 - керамика на базата на модифицирани
оловни титанати – цирконати и тройни системи. Притежават високи пиезосвойства при много ниски диелектрични загуби и висок качествен фактор.
Устойчиви са на механични напрежения и са стабилни във времето.
Предназначени са за мощни ултразвукови излъчватели за почистване,
заваряване, пиезо-трансформатори, пиезо-двигатели и др.
 Пиезокерамични материали 050; 060 - керамика на базата на модифицирани
оловни титанати – цирконати. Притежават високи пиезосвойства и нисък
качествен фактор. Предназначени са за производство на излъчватели и
приемници във въздушна среда, електроакустични преобразуватели и др.
 Пиезокерамични материали Б1 - керамика на базата на бариев титанат. Има
добри пиезосвойства и сравнително ниска цена. Предназначен е за
хидроакустични прибори и апаратура. Максимална работна температура до
60° С.
Параметър
Означение
Измерение
ПКМ 040
ПКМ 042
ПКМ 050
ПКМ 060
ПКМ Б-1
ρ
103 kg/m3
>7.4
>7.4
>7.0
>7.32
>5.3
σH
106Pa
>300
>300
>300
>300
>350
Термична проводимост
λ
W/m ˚C
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Температура на Кюри
T˚
˚C
>280
>270
>270
>180
>98
E33/E0
-
1200±240
1300±260
1500±300
2300±460
1200±240
tg δ
10-2
≤2.0
≤0.5
≤2.5
≤3.5
≤2.0
>1011
-
>1010
108
>1010
-
>1010
-
>0.4
>0.52
>100
>240
>0.5
>0.58
>0.6
>120
>280
>0.4
>0.52
>100
>300
>0.5
>0.6
>135
>400
>0.37
>45
>100
2400
2100
>300
2300
2100
>750
2000
1900
>70
2000
2050
>50
3150
3050
>300
Плътност
Якост на натиск
Относителна
диелектрична
проницаемост
Диелектрични загуби
Специално обемно ел.
съпротивление: при 25˚C
при 125˚C
Коефициенти на
електромеханична връзка
Пиезомодули
Честотни константи
Механична
доброкачесвеност
Температурен
коефициент на честотата
30/70 ˚C
Временна стабилност за
декада
ρeв
ρeв
Kp
K33
K15
d31
d33
Ω. cm
Ω. cm
10-12 .C/N
10-12 .C/N
>1011
-
Np
Nt
m. Hz
m. Hz
Qm
-
Tkf
%
≤0.5
-
-
-
-
% dec.
% dec
% dec
-2.5
-2.0
1.5
-2.5
-3.0
-3.0
-4.0
-3.0
-5.0
-3.0
-6.0
F
Kp
E33/E0
Пиезокерамични шайби
ПКЕ 042 – Д 50 и ПКЕ 042 –Д 38
Те се използват като мощни електрически
преобразуватели в различни видове електронно
оборудване.
Статичен капацитет:
При ПКЕ 042 – Д 50
При ПКЕ 042 – Д 38
Диелектрични загуби
Честотен диапазон на пропускане
Резонансна честота по-голяма или равна, ∆f
Размер, DxdxH:
- При ПКЕ 042 – D 50
- При ПКЕ 042 – D 38
ПКЕ 060 – Д 14
Използва се като пиезокерамичен сензор в
електронно оборудване.
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, DxdxH
ПКЕ 060 – Д 8
Този елемент намира приложение в
ултразвукови преобразуватели и ултразвуково
почистване.
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Диелектрични загуби
Размер, DxdxH
2000÷3000pF
1280÷1920pF
≤ 0,5.10-2
330 ± 15 kHz
≥ 1,1 kHz
50x20x6,35 mm
38x12,5x6,35
mm
115 ±1,15 kHz
4 ÷8 kHz
14x4x2 mm
160 ± 20 pF
180 ±15 kHz
≥15,5 kHz
≤ 3,5.10-2
8x2,7x6 mm
Пиезокерамични
цилиндри
Тези елементи се използват в
хидрофонни устройства,
хидроакустично оборудване и
локатори
ПКЕ 050 – С 42
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, DxdxH
≥ 9000pF
24 ±3 kHz
≥ 0,5 kHz
42x36x20 mm
ПКЕ 42 – С 20
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, DxdxH
≥ 7600pF
92 ÷98 kHz
≥ 8 kHz
20x16x20 mm
ПКЕ 42 – С 20
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, DxdxH
≥ 3500pF
160 ÷170 kHz
≥ 10 kHz
20x16x10 mm
Пиезокерамични
пластини
ПКЕ 050 – ПЛ 24
Тези пиезокерамични елементи
намират широко приложение в
антенни устройства на хидроакустично
оборудване.
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, AxBxH
≥ 550pF
105 ± 5 kHz
≥ 4,5kHz
24x15x8 mm
ПКЕ 050 – ПЛ 15
Намира приложение като сензор в
модерни машини за текстилно
производство.
Отчита динамичното налягане при
заплаха и генерира сигнал за спиране
на машината/ автомобил и др.
Статичен капацитет
Честота на резонанс
Резонансно разстояние, ∆f
Размер, AxBxH
1400 ÷ 2000pF
105 ± 5 kHz
≥2kHz
15x8x1 mm
Пиезокерамични дискове
Други детайли от
пиезокерамика :
• Резонатори
• Филтри
• Генератори
ПКЕ 060 – Д 20x1 и ПКЕ 61–Д 30x1
Елементите са проектирани за получаване на звуково
налягане в хидроакустично оборудване.
Също така намират приложение в пиезокерамичните
сензори за охрана на обекти, сейфове и др.
Диелектрична проницаемост
1950 ÷ 2700
Диелектрични загуби в слабо поле
≤ 1,2.10-2
Пиезомодули, d31
(125 ÷ 191).10-2 C/N
Акустична честота
3350 ÷ 3590 m/s
Честота на резонанс
- При ПКЕ 061 – D 20x1
114,5 ÷ 124,4 kHz
- При ПКЕ 061 – D 30x1
76,5 ÷ 82,5 kHz
Размер, DxH:
- При ПКЕ 061 – D 20x1
20x1 mm
- При ПКЕ 061 – D 30x1
30x1 mm
ПКЕ 03 – Д 15x2
Честота на резонанс
Fr= 160 ± 10 kHz
Лента на пропускане
Fr= 5 ÷10 kHz
ПКЕ 42 – Д 11x1
Статичен капацитет
C = 2000 ± 3000 pF
Честота на резонанс
Fr= 210 ± 10 kHz
Лента на пропускане
F ≥ 20 kHz
Диелектрични загуби tgδ
≤ 2 E-2
ПКР 03– Д 5x1
Статичен капацитет
C ≥100 pF
Честота на резонанс
Fr= 465 ± 10 kHz
Лента на пропускане
F = 6 ÷ 21 kHz
Диелектрични загуби tgδ ≤2
5E -2
Складов № 0128.078
ПКР 03– Д 5x0,5
Статичен капацитет
C ≥300 pF
Честота на резонанс
Fr= 450 ± 10 kHz
Лента на пропускане
F = 5 ÷ 15 kHz
Диелектрични загуби tgδ ≤2
5E -2
Складов № 0128.069

similar documents