3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv

Report
Lærerens analyse og fortolkning
Undervisning i og med romanerne med henblik på dannelse og kompetencer
i dansk
3 UNGDOMSROMANER I ET
KOMPETENCEPERSPEKTIV
PROGRAM
1.
Praktikerfaringer i dansk

2.
3.
Vi tager en runde
Oplæg til arbejdet med romanerne
Praktiske aftaler:


Studietimer og grupper – hvordan?
Skoleovertagelse – status og opgaver
SUM MED PRAKTIKGRUPPEN I 5 MINUTTER

Hvilke observationer vil I dele med jeres
holdkammerater i runden omkring
praktikerfaringer?
 Observationer
vedr. elevforudsætninger
 Observationer vedr. (dansk)lærerfaglige
problemstillinger
 Andre relevante observationer
BESKRIVELSE AF FORLØBET
Forløbet skal tænkes som en proces, hvor de tre
romaner analyseres og fortolkes med henblik
på at identificere mulige
undervisningsaktiviteter og det dannelses/
kompetencepotentiale romanerne rummer
Kapitlerne I skal læse i ”Stjernebilleder” tænkes
som den analyseguide I kan anvende i forhold
til arbejdet med romanerne.
PROCESSEN
1.
2.



3.
(torsdag uge 49) Oplæg ved rabo – vi fordeler romanerne
på grupper
(studiegrupper):
Udarbejder lærerfaglig analyse og fortolkning af
romanerne
Giver bud på hvilke kompetence/dannelsesmål analysen
afføder
Giver bud på enkelte forslag til undervisningsaktiviteter i
forbindelse med læsningen af romanerne i folkeskolens
9.klasse.
(uge 51) Grupperne fremlægger arbejdet for hinanden og
lægger et skriftligt produkt ud på studienet.
GRUPPER PÅ ROMANER
Max. 3 i hver gruppe
 Efter umiddelbar interesse - englekraft og ægte
brøker (evt. fangeren i rugen)
 Rabo fordeler endeligt 

DEN LÆRERFAGLIGE ANALYSE
Én definition: ”Den lærerfaglige analyse og
fortolkning er den analyse og fortolkning som
indgår i lærerens faglige forberedelse.”
Er den hensigtsmæssig?
DEN LÆRERFAGLIGE ANALYSE
Thomas Illum Hansen i ”Procesorienteret
litteraturpædagogik:
 Synlig sammenhæng mellem den lærerfaglige
analyse og den litteraturpædagogiske praksis
 Hvis praksis skal være flerstemmig og åbent
fortolkende, må:
Den lærerfaglige analyse ikke være mesterfortolkninger
eller ideallæsninger
 Den lærerfaglige analyse og karakteristik af teksten
finde og fremhæve de træk ved teksten der kan skabe
en flerstemmig fortolkningsproces

DEN LÆRERFAGLIGE ANALYSE
Den procesorienterede litteraturpædagogik som
beskrevet af TIH er ikke en ”anything goes”
tilgang. Læreren skal tværtimod have et godt
overblik over teksten, have foretaget en
udtømmende analyse – dog hele tiden med
blik for den litteraturpædagogiske praksis (jf.
”Stjernebilleder, b.1 s.48)
DEN LÆRERFAGLIGE ANALYSE – ENGLEKRAFT
(X-ANTAL GRUPPER)
Anvend den analyseguide, der præsenteres i
”Stjernebilleder” på romanen:
 Fortæller og synsvinkel
 Handling, komposition og tid
 Personer og miljø
 Sproget – tekstens æstetik
 Tema og motiv
Tænk analysen som led i lærerens forarbejde, hvor de
steder i teksten fremhæves, der kan skabe en
flerstemmig fortolkningsproces
DEN LÆRERFAGLIGE ANALYSE – ÆGTE BRØKER
(X-ANTAL GRUPPER)
Anvend den analyseguide, der præsenteres i
”Stjernebilleder” på romanen:
 Fortæller og synsvinkel
 Handling, komposition og tid
 Personer og miljø
 Sproget – tekstens æstetik
 Tema og motiv
Tænk analysen som led i lærerens forarbejde, hvor de
steder i teksten fremhæves, der kan skabe en
flerstemmig fortolkningsproces
DIDAKTISKE KATEGORIER (JF. HIIM OG HIPPE)
rammefaktorer
arbejdsmåder
Elev- og
lærerforudsætni
nger
Vurdering
indhold
mål
KOMPETENCER OG ARBEJDSMÅDER
Weekend på Motel Paradis:
Dyk ned i scenen hvor hovedpersonen finder
blomkålene i drivhuset. Er det bare blomkål
hun finder. Skriv hvad I tror det er og begrund
gerne med eksempler fra teksten?

Den hermeneutiske kompetence,
scenariekompetencen??!!
KOMPETENCER OG MÅL

Kompetencer kan indgå som mål i forskellige undervisningsforløb i
dansk:
Eks.: målet i et forløb med romanen ”Nordkraft”: At eleverne:
 Udvikler etiske kompetencer, herunder at kunne skelne mellem
negative og positive handlinger, samt at kunne beskrive, begrunde og
diskutere, hvad man forstår ved disse
 Udvikler empatiske kompetencer, hvor de kan forstå et andet
menneskes følelser og handlinger
 Udvikler narrative kompetencer, hvor de kan forstå og diskutere
andres fortællinger om livet, verden og mennesker
 Udvikler scenariekompetencer, hvor…
 Udvikler æstetiske kompetencer, hvor…
 M.fl.
DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger
ligger der i kompetencetilgangen?
 Hvor placerer kompetencetilgangen danskfaget
i forhold til faget som færdigheds-,
kommunikations-, eller dannelsesfag?
 Hvordan kan kompetencediskursen bidrage til
udviklingen af didaktisk kompetence?
 Flere følger – find selv på flere!


similar documents