คุณเเม่น้องป๊อป-จุรีรัตน์ สิริพิพัฒน์

Report
Dr.Pop
ฐาวรา สิ ริพิพฒั น์
> อายุ 25 ปี
>
> Prince of Sci-Fi
สอนให้ ลูกใช้ ชีวติ ในสั งคม
อย่ างมีความสุ ขและพัฒนา
กระบวนการคิดด้ วยการอ่ าน
DR.POP
CASE STUDY
การให้ นา้ หนัก บทบาทของการดูแล
ปฐมวัย ตัง้ แต่ แรกเกิด ประถม
มัธยม
มหาวิทยาลัย
วัยทางาน
บทบาทของพ่ อแม่
90 %
ของลูก
10%
70 %
30 %
10 %
30%
70 %
90 %
วางแนวทางสู่ เป้ าหมาย
( ปูพนื้ ฐานให้ แน่ น )
1. รั กหนังสือ - รั กการอ่ าน = เพิ่มความรู้ - เสริมการเรี ยน
2. ชอบภาษาอังกฤษ – ชอบเทคโนโลยี =ในการทางาน =up date
3. อยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี = ไม่ทาร้ ายตัวเองและสังคม
4. มี Creative idea = คิดนอกกรอบ,คิดต่างในทางบวก
พัฒนาความคิดด้ วยการอ่ าน
“Learning by Doing รู้ ไม่ ส้ ูสัมผัส”
ความสามารถที่ทาได้ วิทยากร พิธีกร ร้ องเพลง
เต้ น แต่งเพลง ที่สาคัญคือ เขียนหนังสือ
ในที่นี ้จะเจาะลึกตรงเขียนหนังสือ
การอ่ าน สู่ การเขียน
จินตนาการ
“สร้ างสรรค์งานใหม่ให้ แก่โลก”
จินตนาการ -> สูค่ วามเป็ นวิทยาศาสตร์ สูง่ าน Creation
อ่ านมากมีข้อมูลมาก
7 อุปนิสัยสาหรับเด็กดีมีความสุ ข
•
•
•
•
•
•
•
เป็ นหน้ าที่ของเธอ
มีแผนเสมอ
ทางานแล้ วจึงเล่น
ทุกคนชนะได้
ฟั งก่อนที่จะพูด
รวมกันย่อมดีกว่า
รักษาสมดุล

similar documents