ผู้จัดทำ - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม.10

Report
漫画日本の
มารู ้จกั สมาชิกแต่ละคนในวง K-On กันเลยจ้า
สมาชิกคนที่1
ฮิราซาว่ า ยุย (Hirasawa Yui ) วัน เกิด 27 พฤศจิกายน ราศีธนู
ส่ วนสู ง 156 ซม. น้ าหนัก 50 กก. กรุ๊ ปเลือด O
ตัวละครหลักของเรื่ อง เป็ นหนึ่งในสมาชิกของชมรมK-ON ใ
ช้กีตาร์ ไฟฟ้ ายีห่ อ้ Gibson รุ่ น Les Paul Standard
สี Heritage Cherry Sunburst โดยยุยตั้งชื่อเล่นให้กบั กีตาร์วา่ ‘กีตะ’
เธอนั้นทึ่ม เรี ยนไม่เก่ง
แต่ทว่าหากเธอตั้งใจทาอะไรแล้ว จะตั้งใจทาจนสาเร็ จ เข้าชมรม K-ON
เพราะเข้าใจผิดว่าเป็ นชมรม “เคองงาคุ” (ดนตรี เบาๆ อย่างการผิวปาก)
เริ่ มเล่นกีตาร์ โดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน ไม่รู้แม้กระทัง่ จูนเนอร์คืออะไร
เป็ นคนลืมง่าย แต่มีประสาทสัมผัสทางดนตรี ดีเยีย่ ม (มีความสามารถพิเศษที่เรี ยกว่า
เพอร์เฟคพิช เป็ น 1 ใน 5 ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์) ขนาดจูนสายได้โดย
ไม่ตอ้ งมีจูนเนอร์ มีความกล้าแสดงออกสู ง ความเครี ยดไม่มีผลกับยุยเลย
(ยุยแทบจะไม่เคยเครี ยดยกเว้นเรื่ องขนมและของกิน)
เป็ นคนที่กินเท่าไหร่ กไ็ ม่อว้ น แพ้อากาศร้อนและแอร์ ฤดูร้อนจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมา
ส่ วนฤดูหนาวจะหมกอยูแ่ ต่ในโต๊ะอุ่นขา ผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับเฉี ยดฉิ วตลอด
สมาชิกคนที่ 2
ทานากะ ริทสึ (Tainaka Ritsu) วันเกิด 21 สิ งหาคม ราศีสิงห์
ส่ วนสู ง 154 ซม. น้ าหนัก 48 กก. กรุ๊ ปเลือด B
ริทสึ (หรื อริ ทจัง ชื่อเล่นที่ต้ งั โดยยุย) เป็ นประธานชมรม K-ON
เล่นกลอง Yamaha Hipgig Drumset
สาเหตุที่เธอเล่นกลองนั้นเธอบอกว่ามัน “เท่” แต่จริ งๆแล้ว
เธอไม่ถนัดเล่นเครื่ องดนตรี ที่ใช้นิ้ว เป็ นคนลากมิโอะเข้าชมรม
เวลาตีกลองจะตีโอเวอร์เบส (ไม่ค่อยตีฉาบกับแคลช)
แต่พออยูใ่ นวงเสี ยงกลับลงตัวพอดี มักลืมเตรี ยมเอกสารสาคัญๆ
เสมอ เช่น ใบขออนุญาตทากิจกรรมชมรม ฯลฯ
ให้กบั กรรมการนักเรี ยนประจา เป็ นคนคิดปุ๊ บทาปั๊บ
เป็ นเพื่อนกับมิโอะมาตั้งแต่สมัยประถม ชอบแกล้งมิโอะตลอด
โดยเฉพาะการแอบถ่ายรู ป และเป็ นคนชวนมิโอะเล่นดนตรี
มีนอ้ งชายชื่อซาโตชิ
สมาชิกคนที4
่
โคโตบุกิ สึ มุกิ (Kotobuki Tsumugi) วันเกิด 2 กรกฎาคม ราศีกรกฎ
ส่ วนสู ง 157 ซม. น้ าหนัก 53 กก. กรุ๊ ปเลือด O
สึ มุกิ หรื อ มุกิ สาวเรี ยบร้อยของชมรมK-ON
เล่นคียบ์ อร์ด Korg Triton Extreme 76 Key
ก่อนหน้านี้เธอเริ่ มเล่นเปี ยโนเมื่ออายุ 4 ขวบ และเคยชนะการประกวดมาแล้ว
เธอเป็ นลูกสาวของประธานบริ ษทั และมีบา้ นพักตากอากาศมากมายอยูท่ วั่ ญี่ปุ่น
ตอนที่ยยุ ไปซื้อกีตา้ ร์ เธอก็ต่อราคาให้ เธอชอบนาขนมและชามาที่หอ้ งชมรมเสมอ
จริ งๆแล้ว เธอสนใจที่จะเข้าร่ วมชมรมประสานเสี ยง แต่กเ็ ข้าร่ วมชมรม K-ON
เพราะคาชวนแกมบังคับของริ ทสึ มักตื่นเต้นกับเรื่ องธรรมดาๆ เช่น เข้าร้านฟาสฟู้ ต ฯลฯ
เป็ นคนที่แข็งแรงมากแม้ตอ้ งยกของหนักๆก็ไม่มีเหงื่อสักหยด
มีฝีมือในงานศิลปะในระดับเยีย่ ม นิสยั ดี แต่จะมีนิสยั ยูริอยูห่ น่อยๆ
สมาชิกคนที5
่
นากาโนะ อาซึสะ (Nakano Azusa) วันเกิด 11 พฤศจิกายน
ราศีพิจิก ส่ วนสู ง 150 ซม. น้ าหนัก 46 กก. กรุ๊ ปเลือด AB
อาซึสะ เป็ นนักเรี ยนใหม่ซ่ ึงเข้าร่ วมชมรม K-ON!
เธออยูห่ อ้ งเดียวกับอุย เล่นกีตาร์ต้ งั แต่อยูช่ ้ นั ประถม และพ่อแม่ของเธอทางาน
ในวงดนตรี แจ๊ซ ใช้กีตา้ ร์ไฟฟ้ า Fender Mustang มีฉายาว่า อาซึเหมียว
ซึ่งยูอิเป็ นคนตั้งให้

similar documents