เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ธเนศ

Report
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
อาจารย์ ธเนศ บริสุทธิ์
โรงเรียนสงวนหญิง
• การเรี ยนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับโลลก
อุปกรณ์ ในแต่ ละชนิดมีความ
แตกต่ างกันออกไป
เครื่องมือและเทคลนลลยีทาง
ภูมิศาสตร์
นาเสนอ
การจัดเก็บโ
รวบโรวม
วิเคราะห์
ประลยชน์ จากการใช้ เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
• มนุษย์ สามารถรั บโรู้ และเข้ าใจถึงปรากฏการณ์ ต่างๆที่เกิดขึน้
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เกิดขึน้ จากการกระทาของมนุษย์
รวมทัง้ สามารถอธิบโายและวิเคราะห์ ถึงผลกระทบโและความสัมพันธ์ ที่
เกิด จากปรากฏการณ์ ต่ า งๆได้ ท าให้ ส ามารถวางแผนและบโริ ห าร
จัดการสิ่งต่ างๆ ตามความแตกต่ างของวัตถุประสงค์
• เครื่ องมือการสื่อสารข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงถึงข้ อมูลตาแหน่ งที่ต้ังและ
การกระจายของลั ก ษณะทางธรรมชาติ แ ละที่ ม นุ ษ ย์ สร้ างขึ้ น ลดยน า
องค์ ประกอบโของลักษณะต่ างๆมาแสดงบโนพืน้ ราบโด้ วยการย่ อส่ วนให้ เล็กลง
ตามขนาดที่ต้องการ และใช้ สี เส้ น เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง และมาตร
ส่ วนทีก่ าหนดขึ้นมาแทนสิ่งทีป่ รากฏอยู่บนผิวโลก
การจาแนกตามลักษณะรายละเอียดที่ปรากฏบโน
แผนที่
แผนที่ลายเส้น
แผนที่รูปถ่าย
แผนที่แบบผสม
Line maps
Photo maps
Annotated maps
• เป็ นแผนที่ที่แสดง
รายละเอียดใน
พื ้นที่ด้วยเส้ น เช่น
เส้ นตรง เส้ นโค้ ง
หรื อเส้ นใดๆ ที่
ประกอบเป็ น
รูปแบบต่าง
• แผนที่ที่ทาจากรูป
ถ่ายทางอากาศ
ของภาพภูมิ
ประเทศทังหมด
้
หรื อบางส่วน
• แผนที่ที่มี
รายละเอียดผสม
ระหว่างแผนที่
ลายเส้ นกับแผนที่
รูปถ่าย
แผนที่ลายเส้ น
Line maps
แผนที่รูปถ่ าย Photo maps
แผนที่แบโบโผสม
Annotated maps
2.การจาแนกตามลักษณะการใช้ งาน
2.1 แผนที่ท่ วั ไป General
maps
ทรวดทรง, ลักษณะ
แผนที่แบบราบ
Planimetric maps
เป็ นแผนที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่
ปรากฏบนผิว โลกเฉพาะสัณฐาน
ทางราบเท่านัน้
แผนที่ภมู ิประเทศ
Topographic
maps
เป็ นแผนที่แสดงรายละเอียดทัง้
ทางแนวรายและแนวนิ่ง หรื ออาจ
แสดงให้ เป็ น 3มิติ
• แผนทีแ่ บบราบ
Planimetric
maps
แผนทีภ่ มู ิประเทศ
Topographic maps
2.2 แผนที่พเิ ศษหรือแผนที่เฉพาะเรื่อง Special maps or
Thematic maps
สร้ างขึน้ บโนแผนที่
พืน้ ฐาน เพื่อใช้ ใน
กิจการเฉพาะอย่ าง
3. การจาแนกตามมาตรฐานของสมาคมการทาแผนที่
ระหว่ างประเทศ (ICA)
เป็ นแผนที ร่ วมผังเมื อง และแผนที ภ่ ูมิศาสตร์
แผนทีเ่ ส้นทางเดิ นเรื อ แผนที ่
เส้นทางการบิ น
สิ่ งทีถ่ ือเอาเป็ นหลัก
สาหรับเทียบกาหนด
แผนทีธ่ รณี , แผนทีพ่ ืชพรรณธรรมชาติ
, แผนทีก่ ารใช้ทีด่ ิ น
FONT
SIZE
แผนทีธ่ รณีวทิ ยา
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้ อมูลบโริการ >> แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php
?nid=8904
การอ่ านและการแปลความหมายแผนที่
• ดูร้ ูเรื่อง เช่ น การอ่ าน / การ
แปล ของแผนที่
• เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในสิ่ง
ต่ างๆทีอ่ ยู่ในแผนที่
• เพื่อให้ ประโยชน์ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
หมายถึง สิ่ งต่างๆทีป่ รากฏอยู่บนแผ่นแผนที ่
ซึ่งผูผ้ ลิ ตแผนทีจ่ ดั แสดงไว้เพือ่ เป็ นเครื ่องมือให้
ผูใ้ ช้แผนทีไ่ ด้ทราบ
แผนทีท่ ีจ่ ดั ทาขึ้นเพือ่ แสดงพืน้ ที ่
ใดพืน้ ทีห่ นึ่งเรี ยกว่า “ระวาง”
Sheet
องค์ ประกอบของแผนที่
องค์ประกอบของแผนที ่
มี อยู่ 3 ส่วนสาคัญ
1 เส้นขอบระวาง
2 องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง
3 องค์ประกอบภายใน
ขอบระวาง
แหล่งเว็บไซต์ทีเ่ กี ่ยวข้อง (ภูมิศาสตร์ )
• เว็บโไซต์ เกี่ยวกับโภูมศิ าสตร์ http://writer.dekd.com/baikaow_4114/story/viewlongc.php?id=422142&chapt
er=41

similar documents