กรอบการดำเนินงานของโครงการย่อย

Report
กรอบการทางาน: โครงการย่ อย
กรอบการทางาน: โครงการย่ อย
• ประเด็น1 : กระบวนการทางาน
– โครงการย่ อยต้ องปฏิบัตติ ามโครงการที่ย่ นื เสนอและกาหนดไว้ ในสัญญาฯ
– โครงการย่ อยสามารถดาเนินการภายใต้ รูปแบบความร่ วมมือทัง้ ด้ านการ
ปฏิบัตงิ านและการสนับสนุนต่ างๆ กับอปท. และภาคีเครื อข่ ายทัง้ ในและ
นอกพืน้ ที่ได้ อย่ างเต็มที่
– โครงการย่ อยต้ องมีการประชุมเพื่อวางแผนหรื อกาหนดกระบวนการทางาน
ในแต่ ละเดือน และนาส่ งรายงานการประชุมตามแบบฟอร์ มที่ส่วนกลาง
กาหนดทุกเดือน โดยอาจกาหนดให้ มีการประชุมวาระสามัญเพื่อวาง
แผนการทางานแต่ ละเดือน ในช่ วงสัปดาห์ แรกของเดือนนัน้ หรื อสัปดาห์
สุดท้ ายของเดือนก่ อนหน้ า
กรอบการทางาน: โครงการย่ อย
• ประเด็น1 : กระบวนการทางาน (ต่ อ)
– โครงการย่ อยต้ องติดต่ อสื่อสารกับ node หรื อส่ วนกลางสม่าเสมอ ต้ องไม่
ขาดการติดต่ อเป็ นระยะเวลานานกว่ า 2 สัปดาห์ ตดิ ต่ อกัน
– หากโครงการย่ อยต้ องการให้ โครงการหลักลงพืน้ ที่เพื่อเยี่ยมชมผลการ
ดาเนินงาน หรื อกิจกรรมหรื อให้ ความช่ วยเหลือใดๆ ต้ องแจ้ งส่ วนกลางให้
ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมที่โครงการย่ อยจะดาเนินการอย่ างน้ อย 2
สัปดาห์ ผ่ านช่ องทางการสื่อสารต่ างๆ หากประสบปั ญหาใดๆ ต้ องแจ้ ง
ส่ วนกลาง หรื อ Node โดยทันที
กรอบการทางาน: โครงการย่ อย
• ประเด็น2 : การประเมินความสาเร็จของโครงการ
– โครงการย่ อยต้ องดาเนินการประเมินความสาเร็จของโครงการตามตัวชีว้ ัดที่
ระบุไว้ ในสัญญา ด้ วยตนเอง โดยมี Node เป็ นเสมือนพี่เลีย้ ง ที่ช่วยให้
คาปรึกษาในการดาเนินงานด้ านการประเมินความสาเร็จดังกล่ าว
– โครงการย่ อยต้ องจัดทาข้ อมูลตามตัวชีว้ ัดไว้ ในเบือ้ งต้ น เพื่อให้ สามารถใช้
เป็ นข้ อมูลในการวัดความสาเร็จของโครงการตามที่ระบุไว้ ได้ ดังนัน้
โครงการย่ อยจึงควรจัดทาเครื่ องมือสาหรั บประเมินผลก่ อนเริ่มการทางาน
ของโครงการ
– โครงการย่ อยต้ องประเมินความสาเร็จของโครงการทัง้ ในภาพรวมตาม
ตัวชีว้ ัด และรายกิจกรรม เพื่อใช้ ในการสรุ ปและถอดบทเรี ยนในตอนท้ าย
กรอบการทางาน: โครงการย่ อย
• ประเด็น3 : การสรุ ปโครงการและการส่ งมอบงาน
– โครงการย่ อยต้ องบริหารจัดการงบประมาณด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
ธรรมาภิบาล รวมถึงจัดเก็บเอกสารการใช้ จ่ายต่ างๆ ของโครงการอย่ างเป็ น
ระเบียบ และดาเนินการจัดการบัญชี พร้ อมส่ งรายงานผลการดาเนินงานและ
รายงานการเงินที่สมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ มที่โครงการกาหนดไว้ อย่ างเคร่ งครั ด
– การเบิกจ่ ายงบประมาณ จะยึดเอกสารการเงินที่ย่ นื เสนอเป็ นหลัก ทัง้ นี ้
หากเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการใช้ จ่ายงบประมาณสูญหาย โครงการ
ย่ อยจะต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนดังกล่ าวด้ วยตนเอง
– การส่ งงานจะต้ องส่ งภายใน 30 วัน นับจากวันสิน้ สุดโครงการที่ได้ ระบุไว้ ใน
สัญญาฯ หากล่ าช้ า ต้ องชีแ้ จงเหตุผล เพื่อขอกาหนดวันส่ งงานใหม่ อีกครั ง้
หากพ้ นกาหนดจะต้ องชาระค่ าปรั บตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญา

similar documents