ยุคโลหะ

Report
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร์ ม.4-6)
โดย
นายสุนทร พุกสุข
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั
ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Pre – Historic Period)
เริ่มราว 500,000 B.C. ตัง้ แต่สมัยที่มนุษย์ยงั ไม่ร้จู กั ประดิษฐ์
อักษรขึน้ ใช้ แบ่งเป็ นยุคหินกับยุคโลหะ
สมัยประวัติศาสตร์ (Historic Period) เริ่มราว 3,500
B.C. ตัง้ แต่มนุษย์ร้จู กั คิดประดิษฐ์อกั ษรขึน้ ใช้สาหรับบันทึก
หลักฐานเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยุคหินเก่า (Old Stone Age) 500,000-10,000 ปี
มาแล้ว
ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 10,000-6,000 ปี
มาแล้ว
ยุคหินใหม่ (New Stone Age) 6,000-4,000 ปี
มาแล้ว
สมัยประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
http://wonder7.4t.com/project/pyramid.html
http://edtseng.com/2012/11/message-1651-the-thinker
http://miolonggi.wordpress.com/category
http://iamkaew.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
http://board.plungjai.com/index.php?action=printpage;topic=729.0
mrewert.pbworks.com
http://writer.dek-d.com/Ayothaya_knight/story/viewlongc.php?
id=298414&chapter=35
http://www.indepencil.com/
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/no12-1445/china/a(kornpawat)_p2.htm
http://sky6315.blogspot.com/2010/05/blog-post_4805.html
http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/khonkaen/hilight.htm
http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/04/
http://www.chanpradit.ac.th/~nattinee/yun116451/index%202.htm
http://www.thetimes.co.uk/tto/science/biology/article2856227.ece
http://www.dot-domesday.me.uk/migrate.htm
www.huntfor.com
www.rickdoble.net
http://www.eyelid.co.uk/hiero1.htm
rajivawijesinha.wordpress.com
http://www.italian-renaissance-art.com/Mona-Lisa.html
writer.dek-d.com
http://202.143.144.83/~skb/computor/ganjana/west_modern_ww2.htm
http://atcloud.com/groups/53/show_story?story_id=37592

similar documents