ไฟล์ Powerpoint

Report
10 เคล็ดลับ จำง่ ำย กำรอ่ ำนหนังสื อสอบ
1. ปิ ด ทีวี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต mp3 มีสติอยูก่ บั หนังสื อ
2. นัง่ สมาธิสกั 5 นาที
3. อ่านหนึ่งรอบ แล้วสรุ ป โดยไม่เปิ ดหนังสื อ
4. เช็คคาตอบ
5. อ่านอีกหนึ่งรอบ
6. สรุ ปใหม่ เปิ ดหนังสื อได้เอาไว้อ่าน
7. ถ้าทาเป็ น Mind Mapping จะอ่านง่ายขึ้น
8. มีเอกสารอะไรที่ครู แจก อย่าคิดว่าไม่สาคัญ
9. ท่องในส่ วนที่ครู พดู ย้าบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง/คาบ
10. ก่อนวันสอบ ห้ามหักโหมอ่านหนังสื อถึงเที่ยงคืน เพราะสมองจะไม่
รับรู ้อะไรทั้งสิ้ น
วิธีอ่ำนหนังสื อ แบบว่ ำอยำกสอบผ่ ำน....
1. คนทีอ่ ่ำนหนังสื อคนเดียวมักจะเสี ยเปรียบ คนทีอ่ ่ำนเป็ นกลุ่มมักจะ
ได้ เปรียบ เนื่องจำกอ่ำนคนเดียวอำจเข้ ำใจคลำดเคลือ่ น หรืออ่ ำนไม่ ตรง
จุด หรือ(บำงคน)อำจอ่ำนไม่ รู้เรื่อง ถ้ ำอ่ำนเป็ นกลุ่มโอกำสอ่ำนผิดจุดจะ
ยำกขึน้ และยังพอช่ วยกันฉุดได้
** แต่ วธิ ีนีไ้ ม่ เหมำะสำหรับคนชอบแชตนะ
2. ควรอ่ำนเองที่บ้ำนก่อน 1 รอบ และจับกลุ่มติว เสร็จแล้วกลับไปอ่ำน
ทบทวนเองที่บ้ำนอีก 1 รอบ (ต้ องรับผิดชอบตัวเอง)
3. ผลัดกันติว ใครเข้ ำใจเรื่องใดมำกทีส่ ุ ดก็ให้ เป็ นผู้ติว ข้ อสำคัญ อย่ ำคิดแต่
จะเป็ นผู้รับอย่ ำงเดียว จงคิดว่ ำเป็ นผู้ให้ ก่อน แล้วคนอืน่ ก็จะให้ ตอบเอง
4. ผู้ติวจะได้ ทบทวนเนือ้ หำ และจะรู้ว่ำตัวเองขำดอะไร บกพร่ องอะไร จำก
คำถำมของเพือ่ นที่สงสั ย บำงครั้งเพือ่ นก็สำมำรถเสริมเติมเต็มในบำงจุด
ทีผ่ ู้ติวขำดหำยได้
5. กำรติวจะทำให้ เกิดกำรแชร์ ควำมคิด และฝึ กวิธีทำงำนร่ วมกับผู้อนื่ ช่ วย
พัฒนำทั้งด้ ำน IQ และ EQ (อ่ำนเองจะพัฒนำแต่ IQ)
อ่ ำนเมื่ออยำกอ่ ำน
“อ่ ำนเมื่ออยำกอ่ ำน” แต่ ต้องไม่ ใช่ ว่ำมีแต่
ไม่ อยำกอ่ ำนนะ ต้ องทำให้ อยำกอ่ ำนบ่ อยๆ อยำกอ่ ำนมำกๆ อยำก
รู้ มำกๆ เพือ่ ให้ กำรอ่ ำนมีประสิ ทธิภำพ อ่ ำนทุกเวลำทีส่ ำมำรถทำ
ได้ นั่นแหละดีทสี่ ุ ดอย่ ำงกำรติดสู ตรไว้ ในห้ องนำ้ พกสู ตรติดตัว
พกโน้ ตย่ อไว้ ทกี่ ระเป๋ ำเสื้อตลอดเวลำ หรือมีหนังสื อติดตัวทุกที่
เพือ่ ให้ อยำกอ่ ำนเมื่อไร ก็หยิบขึน้ มำอ่ ำนได้ ทนั ที ไม่ ต้องรอเวลำ
ไม่ ต้องจัดตำรำงให้ ย่ งุ ยำก แล้ วถ้ ำจะจัดตำรำงเวลำอ่ ำนหนังสื อ
จะทำยังไงดี? ง่ ำยนิดเดียวมำดูเลย
1. เลือกเวลำที่เหมำะสม
เวลำที่เหมำะสมหมำยควำมว่ ำ เวลำที่ต้องกำรจะ
อ่ ำน เวลำที่ว่ำงจำกงำนอืน่ เวลำทีอ่ ยำกจะอ่ ำนหนังสื อ หรือเป็ น
เวลำทีอ่ ่ ำนแล้ วได้ เนือ้ หำมำกทีส่ ุ ด เข้ ำใจมำกทีส่ ุด เวลำของแต่ ละ
คนไม่ เหมือนกัน บำงคนชอบอ่ ำนตอนเช้ ำตรู่ บำงคนชอบอ่ำน
ตอนกลำงคืนก่ อนนอน บำงคนชอบอ่ ำนเวลำกลำงวัน แล้ วแต่
กำรจัดสรรเวลำของแต่ ละคนย่ อมไม่ เหมือนกัน ต้ องเลือกดูเวลำ
ทีเ่ หมำะสมของตัวเอง กำรจัดเวลำต้ องให้ ได้ อย่ ำงน้ อย 2 ชั่วโมง
2. วำงลำดับวิชำและเนือ้ หำ
ขั้นตอนต่ อมำ คือ เลือกวิชำที่จะอ่ ำน มีหลัก
ง่ ำยๆ คือ เอำวิชำที่ชอบก่ อน เพือ่ ให้ เรำอ่ ำนได้ เยอะๆ และอ่ ำนได้
เร็ว ควรเลือกเรื่องที่ชอบอ่ ำนก่ อนเป็ นอันดับแรก จะได้ มีกำลังใจ
อ่ ำนเนือ้ หำอืน่ ต่ อไป ไม่ แนะนำวิชำที่ยำก และเนือ้ หำทีไ่ ม่ ชอบนะ
เพรำะจะทำให้ เสี ยเวลำเปล่ ำ กำรอ่ ำนหนังสื อควรอ่ ำนให้ ได้ ตำมที่
เรำวำงแผนเอำไว้ วิธีกำรก็คอื List รำยกำรหรือเนือ้ หำ บททีจ่ ะ
อ่ ำนให้ หมด จำกนั้นค่ อยเลือกลำดับเนือ้ หำว่ ำจะอ่ ำนเรื่องใด
ก่ อนหลัง แล้ วค่ อยลงมืออ่ ำน
3. ลงมือทำ
ถ้ ำไม่ มีข้อนีก้ ไ็ ม่ มีทำงสำเร็จ กำรลงมือทำคือกำรลงมืออ่ำน
อย่ ำงจริงจัง อย่ ำผัดวันประกันพรุ่ง บำงคนลงมือทำ แต่ ไม่
จริงจัง ก็ไม่ ได้ นะ ขอให้ นึกถึงชำวนำแล้ วกัน ถ้ ำลงมือทำนำเริ่ม
ตั้งแต่ หว่ ำน ไถ แล้ วทิง้ ค้ ำงไว้ แต่ ไม่ ทำให้ สำเร็ จ ไม่ ดูแล
จนกระทัง่ เก็บเกีย่ ว หรือทิง้ ไว้ ไม่ เก็บเกีย่ ว กำรทำนำก็จะไม่
สำเร็จ เรำก็จะไม่ มีข้ำวกิน ดังนั้น ขอให้ “ทำอะไร ทำจริง” ทำให้
ได้ จริงๆ
4. ตรวจสอบผลงำน
ผลของกำรอ่ ำน ดูได้ จำกว่ ำ ทำข้ อสอบได้ หรือไม่ ถ้ ำอ่ ำน
แล้ วทำข้ อสอบได้ ก็แสดงว่ ำอ่ ำนรู้ เรื่อง อ่ ำนเข้ ำใจ ได้ เนือ้ หำจริงๆ
แต่ ถ้ำอ่ ำนแล้ วทำข้ อสอบไม่ ได้ ก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่ ขอ
แนะนำว่ ำ อ่ ำนแล้ วต้ องจดบันทึกไว้ ด้วยนะ จะได้ รู้ ว่ำ เรำอ่ ำนไป
ถึงไหนแล้ ว และอ่ ำนไปได้ เนือ้ หำอะไรบ้ ำง กำรจดบันทึก ก็คอื
กำรทำโน้ ตย่ อนั่นแหละ ทำสรุปไว้ เลยว่ ำอ่ ำนอะไรไปแล้ วบ้ ำง
เก็บไว้ ให้ มำกทีส่ ุ ด จะได้ เป็ นผลงำนของตัวเอง เก็บไว้ อ่ำนเมื่อ
ต้ องกำร เก็บไว้ อ่ำนตอนใกล้ สอบ
ยังมีเวลำเพียงพอสำหรับกำรเริ่มต้ นที่ดี ยังไม่ สำยเกินไป
หำกคิดจะเริ่มอย่ ำงจริงจัง อย่ ำอ่ ำนเพียงแค่ ได้ เปิ ดหนังสื อ อย่ ำ
โกหกตัวเองว่ ำได้ อ่ำนแล้ ว อย่ ำหลอกตัวเอง อย่ ำหลอกคนอื่น ตัว
เรำเองนั่นแหละรู้ แก่ ใจเรำ เรำต้ องตั้งใจทำ ต้ องทำได้ เพือ่
อนำคตของตัวเอง
เผย...เคล็ดลับ!!! ควำมจำดี-อ่ ำนและรู้ แล้ว ให้
"รีบนอนให้ หลับ"
เคล็ดให้ ควำมจำระยะยำวฝังหัว พอรู้ แล้ วให้ งบี หลับ
กลำงวัน มีข้อแนะนำกับผู้ทอี่ ่ ำนข่ ำวเรื่องนีว้ ่ ำ หำกอยำกจะจดจำให้ ได้ แม่ น
พออ่ ำนจบแล้ วให้ ไปรีบนอนงีบให้ หลับ
นักวิจัยสมองของมหำวิทยำลัยไฮฟำของอิสรำเอล ได้ สำรวจพบวีแ่ ววว่ ำ
กำรนอนช่ วยเก็บงำควำมจำระยะยำวทีบ่ ำงครั้งบำงครำวมักจะผ่ ำนไปเร็ว
โดยเฉพำะหำกได้ นอนกลำงวันได้ นำน 90 นำที จะได้ ผลดีทสี่ ุ ด
นำยอำวี คำร์ นี นักวิทยำศำสตร์ ยอมรับว่ ำ “เรำก็ยงั ไม่ รู้ กลไกของ
ขบวนกำรควำมจำทีเ่ ป็ นไปตอนนอนหลับชัดเจนเหมือนกัน แต่ ผลกำรวิจัยส่ อ
ว่ ำ มันอำจจะเป็ นไปได้ ว่ำช่ วยเร่ งฝังหัวไว้ ให้ เร็วขึน้ ”
ควำมจำระยะยำว หมำยถึงควำมจำทีค่ งอยู่กบั เรำได้ แรมปี
อย่ ำงเช่ น กำรได้ รับอุบัติเหตุทำงรถ หรือควำมจำในวิธีกำรต่ ำงๆ เช่ น กำรฝึ ก
ตีกลอง
เขำรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยในวำรสำร “ประสำทวิทยำศำสตร์
ธรรมชำติ” ของสหรัฐฯว่ ำ ได้ ทำกำรศึกษำโดยกำรบอกให้ กลุ่มตัวอย่ ำง 2
กลุ่ม จดจำวิธีกำรบำงอย่ ำง หลังจำกนั้นให้ กลุ่มทีห่ นึง่ งีบตอนบ่ ำยไปนำน
1 ชม. พบว่ ำกลุ่มทีไ่ ด้ งีบ แสดงให้ เห็นว่ ำทำงำนได้ ดีขนึ้ กว่ ำเดิมมำก ทั้ง
ยังพบด้ วยว่ ำ กำรหลับชั่ว 90 นำที ช่ วยให้ สมองเก็บงำควำมจำระยะยำว
ได้ เร็วขึน้ มำก
ดร.คำร์ นีกล่ำวชี้ว่ำ “กำรนอนงีบกลำงวัน จะช่ วยย่ นระยะเวลำของ
กำรเก็บงำควำมจำแทนทีต่ ้ องใช้ เวลำตั้ง 6-8 ชม. สมองสำมำรถบีบอัด
ควำมจำ ในช่ วงเวลำหลับแค่ 90 นำที เอำไว้ ได้ ”.
เคล็ดลับ ก่ อนสอบ ทำดูไม่ เสี ยหำย
•
•
•
•
•
เวลำสอบอย่ำใช้ ปำกกำสี ดำนะ เพรำะว่ ำมันคือสี แห่ งควำมมืดมน
สำหรับกำรสอบ วิธีแก้คอื ใช้ ปำกกำนำ้ เงินซะนะ
ก้ ำวแรกทีก่ ้ ำวเข้ ำห้ องต้ องเป็ นเท้ ำซ้ ำยถึงจะดี แต่ ต้องเข้ ำทำงประตูหน้ ำนะ พอเข้ ำไป
แล้ วก็หันหน้ ำไปทำงโต๊ ะคนคุมสอบ แล้ วท่ องว่ ำ”เรำทำได้ ” ประมำณ 3 ครั้ง
ก่ อนถึงวันสอบให้ ไปนั่งขัดรองเท้ ำนักเรียน ขัดๆ ถูๆ ไปประมำณ 3 นำที แล้วทำงทีด่ ี
อย่ำเอำไปใส่ จนถึงวันสอบ แล้วจะมีสมำธิ
เอำหนังสื อในวิชำทีไ่ ม่ ชัวร์ สอดไว้ ใต้ หมอน แต่ ได้ แค่ เล่มเดียวนะ
หน้ ำไหนอ่ำนแล้วไม่ เข้ ำใจ ให้ ปริ้นรู ปดำรำคนโปรดมำเป็ นทีข่ ้นั หนังสื อ
วำงไว้ แป้ ปๆ ก็หยิบมำอ่ำน แล้วก็จะจำได้
สุ ดท้ ำยก็คอื ทบทวนบทเรียน ใครทำได้ ถือว่ ำผ่ ำนแน่ ๆ แต่ ถ้ำอยำกได้ เคล็ดไม่ ลบั ก็จะ
บอก คือเวลำเรำอ่ำนสอบ ให้ จดสำระสำคัญไว้ แล้วพอก่อนสอบก็เอำที่จดไว้ นั่นแห
ละมำอ่ำน
ปัญหำทีพ่ บบ่ อยๆ..เหตุเบื่ออ่ ำนหนังสื อ
ตำเพลีย (eyestrain)
ในยำมที่ตำอ่อนเปลีย้ เพลียกำลังลง จะทำให้ เรำไม่ สำมำรถตั้งสมำธิ ในกำร
อ่ำนหนังสื อต่ อไปได้ เพรำะจะมีอำกำรปวดรอบๆ ตำและหน้ ำผำก เรำเรียกว่ ำ " ตำ
เพลีย " ซึ่งมักเกิดจำกกำรใช้ สำยตำมำกในกำรอ่ำนเพือ่ กำรทำงำน หรืออ่ ำนตำรำ
เพือ่ กำรศึกษำหรือสอบก็ตำม ซึ่งถ้ ำแหล่งของแสงไม่ เพียงพอ หรือมีควำมผิดปกติ
ในกำรนำภำพเป็ นลำแสงให้ ตกลงพอดีทจี่ อรับภำพด้ วยแล้ว ก็จะยิง่ เกิดง่ ำยขึน้
สำเหตุทที่ ำให้ ตำเพลียได้ บ่อยคือ คนทีม่ สี ำยตำยำว ทำให้ กล้ ำมเนือ้ บังคับกำร
เคลือ่ นไหวของลูกตำต้ องทำงำนหนักในควำมพยำยำม ทีจ่ ะเปลีย่ นรู ปร่ ำงของเลนส์
จนแสงตกที่จอรับภำพให้ ได้ นำนๆ เข้ ำกล้ำมเนือ้ ก็ล้ำ รวมทั้งกล้ำมเนื้อหน้ ำผำกและ
ก่อให้ เกิดอำกำรปวดดังกล่ำว ภำวะนีจ้ ะลดลงได้ ถ้ำจัดแสงให้ เหมำะสม โดยให้ ส่อง
มำจำกด้ ำนหลังไหล่ หรือใช้ ตำอ่ำนหนังสื อแล้วพักเป็ นระยะๆ และถ้ ำจำเป็ นก็ให้ ใช้
แว่ นที่ตดั มำอย่ำงเหมำะสม
ทำยนิสัยจำกกำรอ่ ำนหนังสื อ
สิ่ งทีจ่ ะทำให้ รู้นิสัยของคนเรำนั้นมีหลำยสิ่ ง
หลำยอย่ ำงและ กริยำท่ ำทำงหรือควำมสนใจในบำง
สิ่ งก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่สำมำรถบ่ งบอกนิสัยของคนเรำได้
เช่ นกัน อย่ ำงกำรอ่ ำนหนังสื อก็สำมำรถบ่ งบอกได้
เช่ นกันนะ ลองมำดูกนั นะว่ ำจะตรงกับนิสัย
ของคุณหรือเปล่ ำ
1**สมมุติว่ำเรำหยิบหนังสื อมำหนึ่งเล่ม หำกเรำเปิ ด
อ่ำนแค่ คร่ ำว ๆ โดยไม่ ได้ ใส่ ใจทีจ่ ะอ่ำนรำยละเอียดมำกนัก
แสดงว่ ำเป็ นคนใจร้ อน วู่วำม เวลำจะทำงำนอะไรก็ จะไม่
ค่ อย
ละเอียดถี่ถ้วนนักจะให้ ควำมสนใจแต่ เรื่องหลัก ๆ ไม่ มีกำร
วำงแผนล่วงหน้ ำ นึกอยำกจะทำอะไรก็จะลงมือเลยแบบตำมใจตัวเอง
โดยไม่ คดิ ให้ รอบคอบเสี ยก่อน จึงมักจะมีเรื่องให้ ผดิ หวังอยู่เสมอ
2**เปิ ดอ่ำนแต่ เรื่องทีต่ นเองสนใจ แสดงว่ ำเป็ นคนทีม่ ีควำมเป็ นเด็ก
อยู่ในตัวสู ง มักเอำแต่ ใจตัวเอง นึกคิดอะไรก็ทำไปอย่ ำงนั้น ไม่ ค่อยนึกถึง
จิตใจผู้อนื่ เท่ ำใดนัก แต่ เป็ นคนจิตใจดี ใจกว้ ำง ชอบ ช่ วยเหลือผู้อนื่ แต่
ด้ วยควำมทีเ่ ป็ นคนไม่ ค่อยมีมนุษย์ สัมพันธ์ เลยทำให้ ไม่ ค่อย
มีคนกล้ำเข้ ำใกล้หรือกล้ำเข้ ำมำทำควำมรู้จักด้ วย
3**ชอบอ่ำนทุกหน้ ำและทุกเรื่อง จะเป็ นคนใจกว้ ำง ยอมรับ
ควำมคิดหรือสิ่ งใหม่ ๆ ได้ ง่ำยไม่ ว่ำจะเป็ นควำมคิดของใครก็ตำม เป็ นคน
ทีใ่ ห้ โอกำสคนอืน่ สู งควำมสนใจใคร่ รู้ในสิ่ งต่ ำง ๆ และทันเหตุกำรณ์ และ
หำกสนใจในเรื่องใด ก็มักจะทุ่มเทให้ กบั เรื่องนั้นเพือ่ ให้ รู้จริง มีควำมคิด
กว้ ำงไกลมำกและมักจะได้ รับกำรยอมรับจำกคนรอบข้ ำง
4**ชอบออกเสี ยงเวลำอ่ำนหนังสื อ แสดงให้ เห็นถึง
กำรมีใจคอเปิ ดเผยจริงใจและซื่อสั ตย์ ต่อทุกคนทีค่ บด้ วย
และเป็ นคนไว้ ใจได้ ไม่ ค่อยมีพษิ มีภัยกับใคร เป็ น คนรักสงบ มีชีวติ เรียบ
ง่ ำย สมถะ รักธรรมชำติ ถึงแม้ จะไม่ ใช่ คนมีภูมิควำมรู้อะไรมำกนักแต่ ก็
มีควำมน่ ำนับถืออยู่ในตัว มีโลกส่ วนตัวและมีโลกในอุดมคติของตัวเอง
5**ชอบขีดเส้ นข้ อควำมสำคัญเวลำอ่ำนหนังสื อ อุปนิสัย
เป็ นคนช่ ำงจดจำและค่ อนข้ ำงยึดมัน่ ในตัวเอง สิ่ งไหนที่
เป็ นของตนเองก็ไม่ อยำกให้ ใครมำแย่ งไป
แต่ กเ็ ป็ นคนทำงำนเก่งและทำได้ ดี เพรำะเวลำทำงำนมักจะทำ
อย่ ำงจริงจัง และไม่ ชอบเสี ยเวลำกับเรื่องไร้ สำระ
6**ชอบพับขอบหนังสื อ เวลำอ่ำนหนังสื อค้ ำงไว้ มักจะใช้ วิธีพบั
ขอบแทนกำรใช้ ที่คนั่ หนังสื อ แสดงว่ ำเป็ นคนไม่ ค่อยเรียบร้ อยนัก แต่ เมื่อ
ได้ ลงมือทำอะไรก็มักจะทำอย่ ำงจริงจัง หมกมุ่นจนทำสำเร็จ ไม่ ค่อยใส่ ใจ
คนรอบข้ ำงนัก ดูเหมือนเป็ นคนเห็นแก่ตัวแต่ ทจี่ ริงเค้ ำไม่ เก่งเรื่อง
โฆษณำประชำสั มพันธ์ ตัวเองซะมำกกว่ ำ ยิง่ เวลำมีคนมำขอควำม
ช่ วยเหลือเค้ ำก็จะพร้ อมจะให้ ควำมร่ วมมืออย่ ำงเต็มที่
สมำชิกทีจ่ ัดทำ
1.น.ส.สรสวรรค์
2.น.ส.อนุกลู
3.นำยรัตนวิชญ์
ยอดพิกลุ
เคนโสภำ
ถือควำมสั ตย์
รหัส 5380102236
รหัส 5380102245
รหัส 5380102257
นักศึกษำโปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นปี 3 หมู่2
แหล่งข้อมูล
นางฟ้าซาตาน. (2551). เทคนิคการอ่ านหนังสือสอบ. [ออนไลน์]. แหล่งข้ อมูล : http://webboard .yenta4.com
/topic/21155 [17 มกราคม 2556].
พรศักดิ์. (ม.ป.ป.). เทคนิคอ่ านหนังสือสอบ. [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล : http://ptongma.wordpress
.com/2010/04/29 [17 มกราคม 2556].
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ทน์. (2553). เทคนิคการอ่ านหนังสือ. [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล :
http://webboard.yenta4.com/topic/406562 [17 มกราคม 2556.]
มิ ้นท์. (ม.ป.ป.). เทคนิคอ่ านหนังสือ. [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล : http://www.dek-d.com/
content/education [17 มกราคม 2556].
ณัฐนิช เมืองมูล. (2555). การอ่ านหนังสือสอบ. [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล : http://202.143.139.
213/rungsit/node/3055 [17 มกราคม 2556].
Eduzones. (ม.ป.ป.). เทคนิคอ่ านหนังสือสอบ. [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล : http://blog.eduzones.
com/anisada/78706 [17 มกราคม 2556].
Sfutureclassroom.(ม.ป.ป.). เทคนิคการอ่ านหนังสือสอบ . [ออนไลน์] : แหล่งข้ อมูล :
http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=130
[17 มกราคม 2556].

similar documents