Teorik Ders 6

Report
Dizi Kullanan Örnekler
• Karakter Dizisi
 ‘merhaba’ gibi bir string aslında, C’de bağımsız karakterlerden
oluşmuş static bir dizidir.
 Bir string kullanılarak ilk değerler atanabilir. Örneğin;
char string1[] = "first";
 null karakteri olan ‘\0’ string’i sonlandırır.
 String1 aslında 6 elemanlıdır. Ve aşağıdakine denktir.
char string1[] = { 'f', 'i', 'r', 's', 't', '\0' };
 Her bir karaktere erişlebilir.
string1[3]’ ‘s’ karakteridir.
 Bir dizinin ismi bu dizinin başlangıç adresi olup böylece scanf için &
kullanılmaya ihtiyaç duyulmaz.
scanf( "%s", string2 );
 İlk boşluk karakteri gelen dek klavyeden okumaya devam eder.
 Dizinin büyüklüğüne dikkat etmez bu sebepten dizinin sonunda öteye de
yazabilir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
char string1[20],string2[]="string literal";
int i;
printf("Bir string giriniz:");
scanf("%s",string1);
printf("string1: %s\nstring2: %s\n"
"karakterler arasinda boslukla string1:\n",
string1,string2);
for(int i=0;string1[i]!='\0';i++)
printf("%c ",string1[i]);
printf("\n");
getch();
return 0;
}
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void staticArrayInit( void );
void automaticArrayInit( void );
int main()
{
printf( "Her fonksiyon ilk cagri:\n" );
staticArrayInit();
automaticArrayInit();
printf( "\n\nHer fonksiyon ikinci cagri:\n" );
staticArrayInit();
automaticArrayInit();
getch();
return 0;
}
void staticArrayInit( void )
{static int a[ 3 ];
int i;
printf( "\nstaticArrayInit'e girerlen degerler:\n" );
for ( i = 0; i <= 2; i++ )
printf( "a[%d] = %d ", i, a[ i ] );
printf( "\nstaticArrayInit'den cikarken degerler:\n" );
for ( i = 0; i <= 2; i++ )
printf( "a[%d] = %d ", i, a[ i ] += 5 );
}
void automaticArrayInit( void )
{
int a[ 3 ] = { 1, 2, 3 }, i;
printf( "\n\nautomaticArrayInit'e girerlen degerler :\n" );
for ( i = 0; i <= 2; i++ )
printf("a[ %d ] = %d ", i, a[ i ] );
printf( "\nautomaticArrayInit'den cikarken degerler:\n" );
for ( i = 0; i <= 2; i++ )
printf( "a[ %d ] = %d ", i, a[ i ] += 5 );
}
Dizileri Fonksiyonlara
Geçirmek
• Dizileri geçirmek
 İsmini parantez kullanmadan belirtmeliyiz.
int myArray[ 24 ];
myFunction( myArray, 24 );
 Dizi boyutu da genellikle geçirilir.
 Referansa göre çağırma yöntemiyle geçirilir.
 İsmi, dizinin ilk elemanının adresidir.
 Fonksiyon dizinin nerede tutulduğunu kesin olarak bilir.
 Elemanları orijinal hafıza konumunda değiştirir.
• Dizi elemanlarını geçirmek
 Değere göre çağırır.
 İndislenmiş adı ile fonksiyona geçirilir.(myArray[ 3 ])
Dizileri Fonksiyonlara
Geçirmek
• Fonksiyon prototipinde
void modifyArray( int b[], int arraySize );
 b parametresi tamsayılardan oluşan bir dizi
 arraySize ise dizi elemanlarının sayısı
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
char dizi[5];
printf("dizi=%x\n&dizi[0]=%x\n"
"&dizi=%x\n",
dizi,&dizi[0],&dizi);
getch();
return 0;
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define BOYUT 5
void diziyiAyarla(int [], int);
void elemaniAyarla(int);
int main()
{
int a[BOYUT]={0,1,2,3,4},i;
printf("Butun dizinin referansa gore cagrilarak gecmesininin"
" etkileri: \nOrjinal dizinin degerleri: \n");
for(i=0;i<BOYUT;i++) printf("%3d",a[i]);
printf("\n");
diziyiAyarla(a,BOYUT);
printf("Ayarlanan Dizi: \n");
for(i=0;i<BOYUT;i++) printf("%3d",a[i]);
printf("\nDizi elemaninin degere gore cagrilarak gecmesininin"
" etkileri: \n\na[3] degeri:%d\n",a[3]);
elemaniAyarla(a[3]);
printf("a[3] degeri:%d\n",a[3]);
getch();
return 0;
}
void diziyiAyarla(int a[],int boyut)
{
int i;
for(i=0;i<boyut;i++) a[i]*=2;
}
void elemaniAyarla(int a)
{
printf("elemani ayarladaki deger: %d\n",a*=2);
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define BOYUT 3
void diziyiAyarla(const int [], int);
int main()
{
int a[BOYUT]={10,20,30},i;
diziyiAyarla(a,BOYUT);
for(i=0;i<BOYUT;i++) printf("%d ",a[i]);
getch();
return 0;
}
void diziyiAyarla(const int a[],int boyut)
{
int i;
for(i=0;i<boyut;i++) a[i]*=2;
}
Dizileri Sıralamak
• Veri sıralamak
 Önemli bilgisayar uygulamalarından biridir.
 Hemen hemen tüm organizasyonlar bazı verileri sıralamak
zorundadır.
• Seçmeli sıralama
1. Listedeki en küçük değerli öğeyi bul.
2. İlk konumdaki öğeyle bulunan en küçük değerli öğenin yerini
değiştir.
3. Yukarıdaki adımları listenin ilk elemanından sonrası için
(ikinci elemandan başlayarak) yinele.
Seçmeli Sıralama
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define BOYUT 10
void secmeliSiralama(int [], int);
int main()
{
int a[BOYUT]={2,6,4,8,10,12,89,68,45,37},i;
secmeliSiralama(a,BOYUT);
for(i=0;i<BOYUT;i++) printf("%d ",a[i]);
getch();
return 0;
}
void secmeliSiralama(int dizi[],int boyut)
{
int enkucuk, yedek;
for (int i = 0; i < boyut-1; i++)
{
enkucuk = i;
for (int j = i + 1; j < boyut; j++)
if (dizi[j] < dizi[enkucuk])
enkucuk = j;
yedek = dizi[i];
dizi[i] = dizi[enkucuk];
dizi[enkucuk] = yedek;
}
}
Dizilerde Arama Yapmak
• Bir dizide belirli bir arama değerine eşit bir değer
olup olmadığının kararı
• Lineer arama
Basit
Dizinin her elemanını arama değeriyle
karşılaştırır.
Küçük ya da sıralanmamış dizilerde iyi çalışır.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define BOYUT 100
int lineerArama(const int[],int,int);
int main()
{
int a[BOYUT],i,aramaD,eleman;
for(i=0;i<BOYUT;i++) a[i]=2*i;
printf("Tamsayi arama deger:");
scanf("%d",&aramaD);
eleman=lineerArama(a,aramaD,BOYUT);
if(eleman!=-1)
printf("Bu deger, eleman %d' de bulundu\n",eleman);
else
printf("Bu deger bulunamadi\n");
getch();
return 0;
}
int lineerArama(const int dizi[],int key,int boyut)
{
int i;
for(i=0;i<BOYUT;i++) if(dizi[i]==key) return i;
return -1;
}
Çok Boyutlu Diziler
• Çok boyutlu diziler
Satırlar ve sütunlar biçiminde düzenlenmiş tablolar.
Matrisler gibi: Satır tanımla ardından sütun.
• Bildirim
 int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };
 Değerler parantez içinde satırlara göre
gruplandırılmıştır.
 Eğer bir satır değeri içinde yeterince atama değeri
yoksa, satırda diğer elemanlara 0 atanır.
int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1,}, { 3, 4 } };
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void printArray( const int [][ 3 ] );
int main()
{
int array1[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } },
array2[ 2 ][ 3 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 },
array3[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2 }, { 4 } };
void printArray( const int a[][ 3 ] )
{
int i, j;
for ( i = 0; i <= 1; i++ ) {
for ( j = 0; j <= 2; j++ )
printf( "%d ", a[ i ][ j ] );
printf( "Satir satir array1' in elemanlari:\n" );
printArray( array1 );
printf( "\n" );
}
printf( "Satir satir array2' in elemanlari:\n" );
printArray( array2 );
printf( "Satir satir array3' in elemanlari:\n" );
printArray( array3 );
getch();
return 0;
}
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define STUDENTS 3
#define EXAMS 4
int minimum( const int [][ EXAMS ], int, int );
int maximum( const int [][ EXAMS ], int, int );
double average( const int [], int );
void printArray( const int [][ EXAMS ], int, int );
int main()
{
int student;
const int studentGrades[ STUDENTS ][ EXAMS ] =
{ { 77, 68, 86, 73 },
{ 96, 87, 89, 78 },
{ 70, 90, 86, 81 } };
printf( "Dizi:\n" );
printArray( studentGrades, STUDENTS, EXAMS );
printf( "\n\nEn dusuk not: %d\nEn yuksek not: %d\n",
minimum( studentGrades, STUDENTS, EXAMS ),
maximum( studentGrades, STUDENTS, EXAMS ) );
for ( student = 0; student <= STUDENTS - 1; student++ )
printf( "Ogrenci %d icin ortalama: %.2f\n",
student,
average( studentGrades[ student ], EXAMS ) );
getch();
return 0;
}
int minimum( const int grades[][ EXAMS ],
int pupils, int tests )
{
int i, j, lowGrade = 100;
for ( i = 0; i <= pupils - 1; i++ )
for ( j = 0; j <= tests - 1; j++ )
if ( grades[ i ][ j ] < lowGrade )
lowGrade = grades[ i ][ j ];
return lowGrade;
}
int maximum( const int grades[][ EXAMS ],
int pupils, int tests )
{
int i, j, highGrade = 0;
for ( i = 0; i <= pupils - 1; i++ )
for ( j = 0; j <= tests - 1; j++ )
if ( grades[ i ][ j ] > highGrade )
highGrade = grades[ i ][ j ];
return highGrade;
}
double average( const int setOfGrades[], int tests )
{
int i, total = 0;
for ( i = 0; i <= tests - 1; i++ )
total += setOfGrades[ i ];
return ( double ) total / tests;
}
void printArray( const int grades[][ EXAMS ],
int pupils, int tests )
{
int i, j;
printf( "
[0] [1] [2] [3]" );
for ( i = 0; i <= pupils - 1; i++ ) {
printf( "\nogrenciNotlari[%d] ", i );
for ( j = 0; j <= tests - 1; j++ )
printf( "%-5d", grades[ i ][ j ] );
}
}

similar documents