Řeč nepřímá - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá,
polopřímá
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_01_A_09_CJL
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Markéta Hadáčková
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Grafická stránka jazyka, skladba
Téma
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá
Ročník
1. ročník, 3. ročník
Datum tvorby
12. 4. 2013
Anotace
Cílem prezentace je přiblížit žákům problematiku
užívání různých druhů řeči. Důraz je kladen na
osvojení grafického záznamu řeči přímé.
Metodický pokyn
Výklad učitele + samostatná práce, kontrola, popř.
upřesnění
Metodické pokyny:
1. část prezentace (5. - 15. snímek) je výkladová
2. část prezentace je zaměřena na opakování probíraných jevů:
• žáci individuálně plní zadané úkoly
• každý snímek je uzavřen společnou kontrolou
• v některých případech (snímek 16, 19 a 21) mohou žáci využívat
funkci pera v Office 2010
• správné řešení se objeví po použití mezerníku
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
Řeč přímá, nepřímá,
nevlastní přímá,
polopřímá
Řeč přímá
podává výpověď tak, jak byla vyslovena
skládá se z promluvy a uvozovací
věty
netvoří souvětí (poměr přímé řeči k větě
uvozovací je volný)
Katka řekla: „Mám tě moc ráda.“
uvozovací věta
promluva
Postavení věty uvozovací
A. Před přímou řečí – oddělena
dvojtečkovou
Katka řekla: „Mám tě ráda.“
Karolína se zeptala: „Je to pravda?“
Petr se rozkřikl: „Tak to ne!“
B. Za přímou řečí – odděluje se čárkou,
nekončí-li přímá řeč otazníkem nebo
vykřičníkem
„Mám tě ráda,“ řekla Katka.
„Je to pravda?“ zeptala se Karolína.
„Tak to ne!“ rozkřikl se Petr.
C. Uprostřed přímé řeči – oddělena čárkami
„Mám tě ráda,“ řekla Katka, „ už dlouhou
dobu.“
Řeč nepřímá
zpráva mluvčího o výroku jiného
mluvčího
mění se gramatická osoba, čas,
někdy i slovesný způsob
vyjádřena vedlejší větou
Katka řekla, že mě má ráda.
Nakázal jí, aby ten nepořádek rychle uklidila.
Otec se zeptal, zda zítra přijde.
V umělecké literatuře…
využívání moderních mluvnických
prostředků:
Pásmo vypravěče – autor nezasahuje do
děje, monologická forma, nepřímá řeč
(3. osoba), někdy ich-forma
Pásmo postav – dialogická i monologická
forma, vnitřní monolog, přímá řeč +
polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč
Nevlastní přímá řeč
podává projev tak, jak byl vysloven, ale
v písmu
není v uvozovkách
projev postavy reprodukován
vypravěčem beze změny
splývá s pásmem vypravěče
má znaky hovorového stylu
využívá osob a časů jako v přímé řeči
Karel řekl Šimonovi, pojeď do té Itálie s
námi, ale nebylo to pozvání upřímné.
Chytil ji za ruku, pojď, utečeme až na
konec světa.
Polopřímá řeč
řeč postav – formálně však
překračuje hranici této řeči a včleňuje
se do řeči autorské
bez uvozovek
využití pouze 3. osoby
Uháněla, nebyla schopná ani sledovat
čas, přece jí nemohou ujet. Určitě na
ni počkají!
Jana se dotkla Kryštofovy ruky, ne,
takhle to nesmí dopadnout.
Procvičování
Označ věty uvozovací:
Když babička dokončila své vypravování,
položila jí kněžna ruku na rámě a řekla: „Tvé
vypravování, stařenko, bylo velmi milé, nevíš
ani, jak jsem ti za ně vděčna.“ Za chvíli se
přihnaly děti.
„Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie
dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly
rozličné dárky.
B. Němcová
Řešení:
Když babička dokončila své vypravování,
položila jí kněžna ruku na rámě a řekla:
„Tvé vypravování, stařenko, bylo velmi
milé, nevíš ani, jak jsem ti za ně vděčna.“
Za chvíli se přihnaly děti.
„Dívejte se, babičko, co nám slečna
Hortensie
dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly
rozličné dárky.
Změň řeč nepřímou na řeč přímou a
nevlastní přímou:
Pocestný se u nás zastavil a zeptal se, kde najde
cestu do města.
Pocestný se u nás zastavil a
zeptal se: „Kde najdu cestu do města?“
Pocestný se u nás zastavil a zeptal se,
kde najdu cestu do města?
Doplň uvozovky a interpunkční znaménka:
Veverka vykřikl Pavlík.
Kde křičely děti. Chtěly ji také vidět.
Má tady někde hnízdo řekl lesník Vácha.
Hnízdo smála se Slávka. Copak je
veverka pták.
B. Říha
Řešení:
„Veverka,“ vykřikl Pavlík.
„Kde?“ křičely děti. Chtěly ji také vidět.
„Má tady někde hnízdo,“ řekl lesník
Vácha.
„Hnízdo?“ smála se Slávka. „Copak je
veverka pták?“
Rozliš nevlastní přímou řeč od
polopřímé:
Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce
souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou.
Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci.
Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl
ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí.
Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy
nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru:
nežere mě snad černá závist?
L. Vaculík
Řešení
nevlastní přímá řeč x polopřímá řeč
Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce
souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou.
Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci.
Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl
ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí.
Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy
nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru:
nežere mě snad černá závist?
ZDROJE
 MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno:
Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9.
 MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského
učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.
 SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce.
Havlíčkův Brod: Fragment, 2005, ISBN 80-253-0094-3.
 SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy.
Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-338-0.

similar documents