Dosyalar/Sinavlar/Sinavlar_37 - Batı Osgb

Report
B
1)
Türkiye’de iş süresinin ilk kez sekiz saatle
sınırlandırılmasını sağlayan Ereğli Havza-i Fahmiyesi
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
(Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna
İlişkin 151 Sayılı Kanun) hangi tarihte çıkmıştır?
A)
8 Haziran 1936
B)
10 Eylül 1921
C)
24 Nisan 1930
D)
12 Ağustos 1967
1
1.
Ülkemizde İSG’nin gelişimi
•
•
•
I.Tanzimat öncesi
– Lonca (Orta Sandığı – Teavün Sandığı)
II.Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi
– 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi (Havza-i
Fahmiye Teamülnamesi)
– 1869 Maadin Nizamnamesi
– 1871 Ameleperver Cemiyeti
– 1895 Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti
III. Cumhuriyet dönemi
-Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin
Hukukuna Müteallik Kanun (10 Eylül 1921)
– 1926 Borçlar Kanunu
– 1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu (173-180. mdd.)
– Çalışma hayatının ilk önemli Yasası olan “3008
Sayılı İş Kanunu” 15.06.1937 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
D
2)
Aşağıda verilen gruplardan hangisi / hangileri
işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı içindedir?
I – İşçiler
II – İşyerine gelen ziyaretçiler
III – Alt işveren işçileri
IV – Geçici İşçiler
A)
Yalnız I
B)
I ve III
C)
I, III ve IV
D)
I, II, III ve IV
3
2.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
KAPSAM VE İSTİSNALAR
Madde:2
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE AİT TÜM İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BU
YERLERİN
 İŞVERENLERİ,
 İŞVEREN VEKİLLERİNİ,
 ÇIRAK-STAJYER VEYA TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAR.
 İŞVEREN ADINA HAREKET EDEN İŞİN VE İŞYERİNİN YÖNETİMİNDE YER ALAN İŞVEREN VEKİLLERİ BU YASA
GEREĞİ İŞVEREN SAYILIR,
(01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer)
B
3)
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
açısından öncelikli beklentiyi ifade etmez?
A)
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları iş kazalarını
azaltır.
B)
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ücretleri
artırır.
C)
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları işletme
güvenliğini sağlar.
D)
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları verimliliği
artırır.
5
B
4) İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat çalışması yapmak
aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevleri arasındadır?
A)
B)
C)
D)
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(İSGGM)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)
6
C
5) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre
yürürlüğe konulmuş uluslar arası anlaşmalarla ulusal
kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması
gerekir?
A)
B)
C)
D)
Uluslararası Adalet Divanı’na başvurulmalı
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmalı
Uluslararası anlaşma hükümleri esas alınmalı
Ulusal kanunlar esas alınmalı.
7
B
6) Gece çalışması bakımından aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)
Gece en geç saat 20.00'de başlayarak en
erken saat 06.00'ya kadar geçen dönemi ifade eder.
B)
Kadın işçiler, çalışabileceğine dair rapor alarak
doğuma dek gece postalarında çalışabilirler.
C)
Posta değişiminde, işçiler sürekli olarak en az
11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
D)
Gece postalarında çalıştırılan kadın işçilerin 6
ayda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması
zorunludur.
8
6.
KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı
• Madde 9 — Kadın işçiler, gebe olduklarının
doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma
kadar, emziren kadın işçiler ise doğum
tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece
postalarında çalıştırılamazlar. ……………………
9
D
7) Aşağıdakilerden hangisi yasada belirlenen ara
dinlenmesi sürelerinden değildir?
A)
4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
B)
4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat
dahil) süreli işlerde yarım saat,
C)
7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat,
D)
8 saatten fazla süren işlerde 1 saat 15 dakika
10
7.
• Ara dinlenmesi (4857 sayılı İş Kanunu)
MADDE 68. - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında
o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle
işçilere;
• Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
• Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat
dahil) süreli işlerde yarım saat,
• Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
• Ara dinlenmesi verilir.
• Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
• Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde
kullandırılabilir.
• Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
11
A
8) Çalışma koşullarında değişiklik ne zaman söz konusu
olabilir?
A)
İşçinin çalışma yerinin değiştirilmesi esaslı değişiklik
ise çalışma koşullarında değişiklik mevcuttur
B)
İşçinin gördüğü işin niteliğinin herhangi bir şekilde
değiştirilmesi durumunda mevcuttur
C)
Değişiklik işyeri uygulaması dönüşmemiş olsa bile
mevcuttur
D)
İşçi tarafından kabul edilmese bile, uygulama alanı
bulur.
12
8.
• Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki
niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da
işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle
yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından
altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler
işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul
etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını
veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı
olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş
sözleşmesini feshedebilir.
13
D
9) İlgili yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi
işyeri hekiminin görevlerinden değildir?
A)
İş yerinde kurulacak sistem ve alınacak
makine cihaz ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak
B)
İş güvenliği uzmanı ile ortak çalışma yapmak
C)
İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına
yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda
ilgili birimlerle işbirliği yapmak
D)
İşyerinde işçi seçimi yapmak
14
D
10) Dört yıl kıdemi olan ve belirsiz süreli iş
sözleşmesiyle çalışan bir işçinin ihbar öneli ne
kadardır?
A)
2 hafta
B)
4 hafta
C)
6 hafta
D)
8 hafta
15
10.
• Süreli fesih
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce
durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
• İş sözleşmeleri;
• İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
• İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
sonra,
• İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
sonra,
• İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından
başlayarak sekiz hafta sonra,
• Feshedilmiş sayılır.
C
11) Fazla çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)
Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk
beş saati aşan çalışmalardır.
B)
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle
ödenir
C)
Fazla çalışmada saat başı ücret % 25 fazla ödenir.
D)
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu
çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında
bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat
on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
17
11.
• MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya
üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.
Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık
kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre
denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık
ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak
koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu
çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
• Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi
suretiyle ödenir.
• Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında
belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde
uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş
saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.
Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için
verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
B
12) WHO aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan
hangisinin kısa yazılışıdır?
A)
Uluslararası Çalışma Örgütü
B)
Dünya Sağlık Örgütü
C)
Avrupa İş Güvenliği Merkezi
D)
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
19
A
13) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim
kurumları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından
yetkilendirilir?
A)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
B)
Milli Eğitim Bakanlığı
C)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve
Araştırma Merkezi
D)
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
20
B
14) İşverenlerin, işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme
yükümlülüğü bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Çalışanları arasında Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği
uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman varsa
onu iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir.
B)
Çalışanları arasında iş güvenliği konularında tecrübeli bir
mühendis varsa, onu iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir.
C)
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünü ortak sağlık
ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
D)
İşveren, gerekli belgeye sahip olması halinde, kendi işyerinde, iş
güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
21
D
15) İSG Kurullarının sekreteri, ………………………….dır.
…………………………..nın tam zamanlı çalışma zorunluluğu
olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; ………………………..
tarafından yürütülür.
Cümledeki boşluklara gelmesi gereken doğru tanımlar
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı
B)
İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi
C)
İşyeri Hekimi – İK, personel, sosyal işler veya idari mali
işleri yürüten bir görevli
D)
İş Güvenliği Uzmanı –İş Güvenliği Uzmanı– İK,
personel, sosyal işler veya idari mali işleri yürüten bir görevli
22
C
16) İşyerlerinde görevlendirilen İşyeri hekimi ve İş
Güvenliği Uzmanı ile hizmet alınan kurumların
geçerli yetki belgesine sahip olmalarından kim
sorumludur?
A)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
B)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü
C)
İşveren
D)
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
23
D
17) İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta
çalışabilirler.
B)
B sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli
sınıflarda çalışabilirler.
C)
A sınıfı belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında
çalışabilirler.
D)
Birden fazla iş güvenliği uzmanının
görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tüm iş güvenliği
uzmanlarının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip
olması gerekmektedir.
24
17
İSG Hizmetleri Yönetmeliği…………….
• MADDE 5 –
• (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu
Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak
zorundadır.
•
• (2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az
tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve
tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike
sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
•
• (3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği
işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına
uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
•
İş güvenliği uzmanlığı belgesi
•
A
18) Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma
zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim vs. TS
OHSAS 18001'in kontrol önlemlerinden hangisine
girer?
A) Yönetsel
B ) Mali
C ) Kişisel koruyucu
D) Mühendislik
26
A
19) Aşağıdaki soruda önce tehlikeler, sonra riskler
yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma
B)
Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması
C)
Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan
etkilenme
D)
Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkene
dokunma ile elektrik çarpması
27
A
20) Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da
fotosel tertibatı yapılamayan bir presin kullanımına
son verilmesi, risklerin önlenmesinde nasıl bir
yöntemdir?
A)
Riskin ortadan kaldırılması
B)
Mühendislik kontrolü
C)
Kontrol ve tecrit
D)
Yerine koyma
28
C
21) Risk algılanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
Risk kişi tarafından ilk belirlendiğinde bir
önem seviyesinde algılanır.
B)
Zamanla önem seviyesinde bir düşüş gözlenir.
C)
Ciddi bir kaza yaşanması sonrası risk algılama
seviyesi aniden düşer.
D)
Zaman geçtikçe risk algılama seviyesinde
azalma gözlenir.
29
D
22) İş sağlığı uygulama ilkelerinden olmayan
seçeneği işaretleyiniz.
A)
İş yeri risklerinin saptanması
B)
İş yeri risklerinin kontrolü
C)
Uygun işe yerleştirme
D)
Yetersiz işçilerin tasfiyesi
30
C
23) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de onayladığı İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre
yetersiz ifade edilmiştir?
A)
‘’ Ekonomik faaliyet kolları ‘’ terimi, kamu hizmetleri dahil olmak
üzere işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.
B)
‘’ İşçiler ‘’ terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam
edilen bütün kişileri kapsar.
C)
‘’ İşyeri ‘’ terimi, işçilerin işlerini yaptıkları yerleri kapsar.
D)
‘’ Sağlık ‘’ terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya
sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda çalışma sırasındaki
hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve
zihinsel unsurları kapsar.
31
23.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI
SÖZLEŞME
Madde 3
• Bu sözleşmenin amacı bakımından;
• “Ekonomik faaliyet kolları” terimi, kamu hizmetleri dahil olmak
üzere, işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.
• “İşçiler” terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen
bütün kişileri kapsar:
• “İşyeri” terimi, işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları
gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında
bulunan bütün yerleri kapsar;
• “Düzenlemeler” terimi, yetkili makam veya makamlarca kanun gücü
verilen bütün hükümleri kapsar;
• “Sağlık” terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya
sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma
sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı
etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.
B
24) Risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A)
İşveren vekili
B)
İnsan kaynakları yöneticisi
C)
Destek elemanı
D)
Çalışan temsilcisi
33
24.
• Risk değerlendirmesi ekibi
• MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu
bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi
aşağıdakilerden oluşur.
• a) İşveren veya işveren vekili.
• b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği
uzmanları ile işyeri hekimleri.
• c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
• ç) İşyerindeki destek elemanları.
• d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya
muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.
• (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak
üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
B
25) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde risk
değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmez?
A)
İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik
yapılması
B)
İşyerinin bir hafta üretim durduktan sonra
yeniden açılması
C)
Üretim yönteminde değişiklikler olması
D)
İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay
meydana gelmesi.
35
25.
• Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
• MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı
yılda bir yenilenir.
• (2) Aşağıda belirtilen durumlarda, risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen
yenilenir.
• a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
• b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklikler meydana gelmesi.
• c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
• ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
• d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
• e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
• f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin
ortaya çıkması.
36
D
26) Çalışma ortamlarında, “yaptığı iş gereği herhangi
bir etkenle karşılaşma olasılığı yüksek olan ve
etkenle karşılaştığında da başkalarına göre daha
duyarlı olan birey veya gruplara” ne ad verilir?
A)
Tehlike altındaki personel
B)
Risk altındaki personel
C)
Risk altındaki toplum
D)
Risk grubu
37
B
27) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması
halinde gerekli risk değerlendirmesi çalışmaları kimin
tarafından yapılır veya yaptırılır?
A)
Ana işveren tüm yürütülen işler için yapar
B)
Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak yapar
veya yaptırır
C)
Alt işverenler arasından seçilen bir iş veren yapar veya
yaptırır
D)
Ana işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından
yapılır.
38
27.
• Risk değerlendirme yönetmeliği
• MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden
fazla işverenin paylaşması durumunda,
yürütülen işler için diğer işverenlerin
yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak
ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.
İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını,
koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve
çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler
konusunda bilgilendirir.
39
C
28) Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu
forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması
için alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru
değildir?
A)
Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli
kısımları arasında taşınan işçi için, yeterli açıklık kalmasını
sağlayacak yapıda olacaktır.
B)
Forkliftin devrilmesi halinde sürücünün forkliftin
parçaları tarafından ezilmesini önleyecek kişisel koruyucular
verilecektir.
C)
Forklift devrilmeyecek yapıda olacaktır.
D)
Sürücü için kabin olacaktır.
40
C
29) Çalışma ortamı risk etmenlerinin kontrolündeki
önlemlerin önceliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A)
Yerine koyma / kaynakta sınırlama / mekânda
yönetim / kişisel koruyucu
B)
Tecrit / yer değiştirme / aralıklı çalıştırma / ortam
ölçümleri
C)
Üretim planlaması / kaynakta kontrol / ortamda
kontrol / kişide kontrol
D)
Yerine koyma / izolasyon / aralıklı çalıştırma /
periyodik muayeneler
41
C
30) İş sağlığı alanında "iş hijyen" kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
İş hijyeni, kişisel hijyenden farklıdır. Kişisel hijyen kavramı
mikrobik kirlilikten arındırmak demektir oysa "iş hijyeni" kimyasal
tehlikelerin ortamdan arındırılması demektir.
B)
İş hijyeni çalışma ortamının temiz, tertipli ve düzenli tutulmasını
ifade eden kapsamlı bir tanımdır.
C)
İş sağlığı alanında hijyen kavramı sadece biyolojik risklerden
arındırmayı değil fiziksel, kimyasal, ergonomik vb. diğer kirliliklerden
arındırmayı da kapsamaktadır.
D)
Fiziksel ve kimyasal riskler iş hijyeninin kapsamına girmez.
42
C
31) İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar,
geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile
aydınlatılmalıdır?
A) 12
B) 50
C) 20
D) 5
43
31.
• Aydınlatma ölçümlerinde;
– Avlular ve dış kesimlerde 20 lux’ten,
– Kaba malzeme taşınması gibi işlerin yapıldığı
yerlerde 50 lux’ten,
– Kaba işlerin yapıldığı yerlerde 100 lux’ten,
– Ayrıntıların seçilebilmesi gereken işlerde 300 lux’ten,
– Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati
gerektiren ince işlerin yapıldığı yerlerde 500 lux’ten,
– Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler 1000
lux’ten az olamaz.
44
B
32) Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut
titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük
maruziyet etkin değeri ne kadardır?
A)
5m/s²
B)
0,5 m/s²
C)
2,5m/s²
D)
1.15 m/s²
45
TITREŞIM YÖNETMELIĞI MADDE 5:
a.) El-kol titreşimi için;
1.Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
2.Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5m/s2
b.)Bütün vücut titresimi için;
l.Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1.15 m/s2,
2.Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0.5 m/s2
olacaktır
C
33) Titreşim ölçümlerinde nasıl bir alet kullanılır?
A) Higrometre
B) Manometre
C) Vibrasyon detektörü
D) Termometre
47
33.
• Higrometre havadaki nemi ölçmek için
kullanılan bir araçtır.
• Manometre: Gaz veya sıvı akışkanların
basıncını ölçmek için kullanılan bir alet.
• Titreşim, vibrasyon detektörü ile ölçülür.
• Sıcaklık ölçer ya da Termometre,
48
A
34) Bir işyerinde en uygun bağıl nem % kaç değerleri
aralığında olmalıdır?
A) 30 – 60
B) 80 – 100
C) 60 – 100
D) 30 – 50
49
34.
WHO TARAFINDAN ÖNERİLEN NEM VE HAVA AKIM
HIZLARI
NEM :18.5 0C de %45 – 65
HAVA AKIM HIZI :
Rahatlatıcı : 0.11 – 0.15 m/sn
Rahatsız edici: 0.5 m/sn
Uluslar arası standartlara göre ;
Vücut sıcaklığının 38 0C üzerine çıkmaması veya 1
saatte 1 0C’den fazla yükselmemesi
önerilmektedir.
A
35) Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının
özelliklerinden değildir?
A)
Enine dalgalardır
B)
Madde ortamında yayılırlar
C)
340 m/s hızla yayılırlar
D)
Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan
dalgalardır
51
B
36) Türkiye’de işyerlerinde radyasyonun
denetlenmesini ve kişisel radyasyon alımı belirleyen
dozimetrelerin değerlendirmesini hangi kuruluş
yapar?
A)
İ.S.G.Ü.M.
B)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
C)
SGK
D)
DPT
52
D
37)Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardandır?
A)
Metan
B)
Karbonmonoksit
C)
Karbondioksit
D)
Azot monoksit
53
37.
5- ZEHİRLİ GAZLARIN OLUŞTURDUĞU SOLUNUM ZORLUĞU
TEHLİKESİYangın yerinde meydana gelen ölüm olaylarının çoğu zehirli
gazlar sebebiyle olmaktadır. Zehirlenme çoğunlukla soluma, nadiren de
deriden soğurma yoluyla olur. Zehirli gazları tesirlerine göre üç gruba
ayırabiliriz;
1.Grup Zehirli Gazlar; Kendisi zehirli olmadığı halde bulundukları yerlerde
oksijeni ittikleri için boğulmaya neden olurlar.
Su Buharı, Azot, Asal Gazlar (Helyum, Neon, Argon, Kripton, Xenon),
Hidrojen, Metan, Etan, Propan v.b.
2. Grup Zehirli Gazlar; Nefes yollarını tahriş ederler, göz ve deriye de zarar
verirler. Bunlar asidik ve bazik gazlardır; Hidroklorik Asit (HCl), Nitrik Asit
(HNO3), Formik Asit (HCOOH), Asetik Asit (CH3COOH), Propiyonik Asit
(CH3CH2COOH), Klor (Cl2), Kızgın hava, Amonyak (NH3), Aminler (R-NH2),
Hidrazin (H2N-NH2), Azotdioksit (NO2), Azot Monoksit (N2O), Kükürtdioksit
(SO2) v.b.
3.Grup Zehirli Gazlar; Kana, sinir sistemine ve hücrelere tesir ederler. Bu gruba
giren gazlar; Karbon Monoksit (CO): Hemen her yangında ortaya çıkar. Kan
zehiridir. Akciğerlerden hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinle birleşerek
karboksi hemoglobin kompleksini oluşturur. Kandaki oksijen taşıyıcı yok
edilmiş olur. Hidrojen Siyanür (HCN) benzer şekilde kompleks yapmaktadır.
Kükürt Karbonat (CS2) ve Hidrojen Sülfür (H2S) sinir zehiridirler. Merkezi
sinir sistemini tahrip edip ölüme neden olurlar.
D
38) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen
veya işlenen veya depolanan binalarda aşağıdaki
özelliklerden hangisi aranmalıdır?
A)
Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve
havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç
karşısında içeriye doğru açılacak şekilde yapılmalıdır
B)
Pencereler kalın kırılmaz camlı olmalı ve patlama
halinde büyük parçalar halinde havaya fırlayacak
malzemeden yapılmalıdır
C)
Tabanda drenaj sistemi bulunmamalıdır
D)
İşyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, kıvılcım
çıkarmaz malzemeden yapılmalıdır
55
A
39) Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı
açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal
reaksiyon veya değişime ne denir?
A) Patlama
B) Yanma
C) Yangın
D) Parlama
56
Yavaş Oksidasyon (Oksidasyon, Oksitlenme): Örneğin, demirin ve bakırın
oksitlenmesi, canlıların hücre solunum olayları birer yavaş oksidasyondur.
Yanma tarifinin içine girmez. Ama yavaş oksidasyon zamanla hızlı
oksidasyona dönüşebilir. Örneğin, bezir yağına bulaştırılmış bir bez
parçası, normal şartlar altında kolaylıkla oksitlenecek ve bu oksitlenme
sırasında açığa çıkan ısı ile sıcaklığı tutuşma derecesine kadar zamanla
yükselerek kendiliğinden alevlenme meydana gelecektir.
Hızlı Oksidasyon (Combustion, Yanma): Yanma tarifinde yer alan olay budur.
Yanmanın belirtileri alev, ısı ve ışıktır. Örneğin, odunun yanması, buhar ve gaz
halindeki maddelerin yanması sonucu oluşan yanma şeklidir. Bazı maddeler
katı halden önce sıvı hale daha sonrada buhar veya gaz haline geçerek
yanarlar. Örneğin parafin, mum ve katı yağlar gibi. Bazıları ise doğrudan
yanabilen buhar çıkarırlar. Örneğin, naftalin. Yine bazı maddeler doğrudan
doğruya yanabilen gazlar çıkarırlar. Örneğin, odun, kömür Meydana gelen bu
yanıcı buhar veya gazlar oksijenle birleşirken alev meydana gelir.
Çok Hızlı Oksidasyon (Explosion, Patlama): Gazların yanma şeklidir.
Ortalama 10 bar basınç oluşur. Bütün yanıcı gazlar Alt Patlama Sınırı (Lower
Explosion Limit = LEL) oranında biriktiklerinde en ufak bir kıvılcımla
patlarlar.
A
40) Aşağıdakilerden hangisi suya duyarlı (Suyla
temas ettiğinde patlama, yanma, yanık vb.
oluşturan) maddelerden değildir?
A)Alüminyum
B) Lityum
C) Sodyum,
D) Potasyum
58
40
•
•
•
•
•
•
•
•
Aseton
• Etil Eter
• Sodyum
• Hidrojen
• Lityum
• Asetilen
• Etil Alkol 3
• Potasyum
59
B
41) Grup 4 içerisinde yer alan bir biyolojik risk
etmeni ile çalışılacak ortamın koruma düzeyi en az
kaç olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) Hepsi yanlış
60
41
• b) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik
etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma
düzeyi tespit edilir ve EkV’te belirtilen önlemler alınır. Aşağıda
belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar;
• 1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi
en az 2 olan,
• 2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi
en az 3 olan,
• 3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi
en az 4 olan,
• çalışma alanlarında yürütülür.
61
C
42) Aşağıdakilerden hangisi iş stresinin işveren için
en önemli sonucudur?
A)
İşçiler arasında tartışma çıkması
B)
İşçilerde depresyon
C)
Absenteizm (İşe devamsızlık)
D)
İşçilerde işyerinden memnuniyetsizliğin
artması
62
A
43) Ergonomi, aşağıdaki koşullardan hangisinin
etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya
çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve
engellenmesi için çalışan bir bilim dalı değildir?
A) Enerji ihtiyacı
B) Makine
C) Araç – gereç
D) Çevre koşulları
63
D
44) Aşağıda sayılan hangi veriler çalışma masası
yüksekliği tespitinde dikkate alınmalıdır?
A)
İşçinin dirsek yüksekliği,
B)
Yapılan işin tipi,
C)
Üretilen malzemenin boyutları,
D)
Hepsi
64
B
45) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma
uygulaması değildir?
A)
İşe uygun personel seçimi, eğitim ve denetim
B)
Makine koruyucuları
C)
Kişisel koruyucu donanımlar
D)
Periyodik sağlık muayeneleri
65
B
46) Aşağıdaki kaynak gazı türlerinden hangisi yanıcı
gazlar gurubunda yer alır?
A) Azot
B) Asetilen
C) Argon
D) Helyum
66
C
47) Eşit zaman aralıklarıyla, akım yönünün tersine
dönmesi ile oluşan akıma ne denir?
A) Kuvvetli akım
B) Doğru akım
C) Alternatif akım
D) Manyetik akım
67
47
Alternatif (değişken) Akım
Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen
akıma alternatif akım denir. Alternatif akım
büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü
elektrik motorlarında kullanılır. Evlerimizdeki
elektrik alternatif akım sınıfına girer.
Doğru akım
Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti
değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru
akım genelde elektronik devrelerde kullanılır.
A
48) İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda
(yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilen ve elektrik
enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini,
biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye,
ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek
kullanılmasını sağlayan tesislere ne denir?
A)
Elektrik kuvvetli akım tesisleri
B)
Elektrik iç tesisleri
C)
Elektrik Üretim A.Ş.
D)
Termik santraller
69
B
49) Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve
Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 2. Grup için
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)
En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek teknik
öğrenim görenler.
B)
En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim
görenler.
C)
Ortaokuldan sonra en az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili
mesleki ve teknik öğrenim görenler.
D)
Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile
ilgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış
olanlar.
70
49
Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukluları Hakkında
Yönetmelik”
Madde-3
1. inci Grup: En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.
2. inci Grup: En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile
ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim
görenler.
3. üncü Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler,
lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu
kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve
Mesleki Eğitimi Kanunu’ nun öngördüğü eğitim sonucu ustalık
belgesi alanlar.
D
50) Kaldırma ve iletme makineleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları
flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat
fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
B)
Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en
alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde en az iki sarım halat
kalmalıdır.
C)
Zincirler kullanılacakları işin hususiyetine ve kaldıracakları yükün
ağırlığına göre seçilirler. Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık
varsa zincir değiştirilmelidir. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının
dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır
D)
Yüksek gerilim hatları yakınında çalışmak gerekiyorsa, gerilim ile
en az 1048 cm.lik uzaklık olmalıdır.
72
C
51) Vinçlerde güvenlik kuralları içinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Bütün vinçler görülebilecek bir yerinde yük çizelgesi taşırlar. Bu
çizelgede belirlenmiş kapasite dışında yük kaldırılmamalıdır.
B)
Yük kaldırılmadan önce işaretçi tarafından etrafta çalışanlar
çalışma bölgesinden uzaklaştırılmalıdır.
C)
Operatör vincini terk ediyorsa rölantiye almalı, vinci istenen
değerler arasında çalışmıyorsa makinasını derhal durdurmalıdır.
D)
Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden
geçmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden
geçirilmemelidir.
73
A
52) Kaldırma makinelerinde kullanılan çelik halatlar,
zincirler, kancalar ve sapanlar için periyodik
muayyene aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yılda bir
B)
Altı ayda bir
C)
Üç ayda bir
D)
İki yılda bir
74
B
53) Kaldırma ve taşıma işinde birden çok kişi çalışıyorsa,
operatör kimlere ve nasıl uyum sağlayacaktır?
A)
Operatör çalışanların hepsinden işaret alıp hepsinin
dur talimatına kesinlikle uymalıdır.
B)
Operatör bir kişiden işaret almalı, fakat herhangi bir
kişinin dur işaretine derhal uymalıdır.
C)
Operatör sadece kendi görüş açısına bakmalı, başka
kimsenin işaret ve talimatına bakmamalı.
D)
Dur ve yönlendir işaretlerini tek kişiden fazlası
veremez.
75
B
54) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İş Makinesinde operatörden başkası
bulunamaz.
B)
İş Makineleri gerektiğinde diğer işçiler
tarafından da kullanılabilir.
C)
İş makinelerinin geri hareketinde sesli uyarı
sistemi otomatik olarak devreye girecektir.
D)
Operatörler varsa ikaz levhalarına dikkat
edeceklerdir
76
D
55) Forkliftler en az hangi periyotlarla kontrol
edilmelidir?
A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 12 ay
77
C
56) Keskiler ile yapılan çalışmalarda genel olarak
uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A)
Keskiler manivela gibi kullanılmamalı,
B)
İş yapılırken göz ve baş koruma altına alınmalı,
C)
Keski ve çekiç gevşek tutulmalı,
D)
Çekiç ve keski başlarının yaşlı ve kaygan
olmamasına dikkat edilmeli,
78
B
57) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı
durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.
B)
Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli
ustalar tarafından yapılmalıdır.
C)
Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla
bağlantıları kesilmelidir.
D)
Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik
karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda onarım
başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile
irtibatı kesilmelidir.
79
A
58) Aşağıdakilerden hangisi yangınla mücadelede en
ön sırada yer alır?
A)
Yangın çıkmasının önlenmesi
B)
Yangın sırasında tahliye
C)
Yangının kısa sürede tespiti
D)
Yangının söndürülmesi
80
D
59) Hangisi ısının yayılma yolu değildir?
A)
İletim (kondüksiyon),
B)
İntikal (konveksiyon)
C)
Işıma (radyasyon )
D)
Hiçbiri
81
C
60) 525 kişinin çalıştığı işyerinde, en az kaç acil çıkış
tesis edilmelidir?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4
82
60.
• Madde 39 (Acil Çıkış Zorunluluğu): (1)- Bütün
yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış
tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması
gerekir.
• (2)- Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı
yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her
mekanda en az 2 çıkış kapısı bulunması şarttır.
Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve
1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak
zorundadır.
83
B
61) Aşağıdakilerden hangisi kandaki hemoglobin ile
birleşerek karboksihemoglobin oluşturur?
A) Hidrojen sülfür
B)Karbon monoksit
C) Karbondioksit
D) Azot
84
C
62) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile
ayrılmış her bölümde düzenlenmeli ve aralarındaki
uzaklık en fazla kaç metre olacak şekilde
yerleştirilmelidir?
A) 20
B) 25
C)30
D)50
85
B
63) Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla
kaç metre olmalıdır?
A) 10
B) 25
C) 30
D) 20
86
B
64) Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren
hallerden değildir?
A)
Yangın, patlama,
B)
Grev ve lokavt uygulanması
C)
Deprem, sel, insan sağlığını tehdit eden
olaylar, çevre sağlığını tehdit eden olaylar,
D)
Domino etkisi,
87
B
65) Aşağıdaki uyarı ikaz levhalarından hangisinin anlamı yanlıştır?
A) Suyla söndürmek yasaktır
B) Dur
C) Dokunma
D) Yaya Giremez
88
D
66) Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki
durumlardan hangisinde kullanılır?
A)
Uyarı işaretlerinde
B)
Zorunluluk işaretlerinde
C)
Acil kaçış işaretlerinde
D)
Yasak İşaretlerinde
89
D
67)
İşyerlerinde hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri
tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi başına en
az ........... olacaktır. Hava hacminin hesabında tavan
yüksekliğinin .......... fazlası nazara alınmaz.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler
gelmelidir?
A)
10 m³ - 3 metreden
B)
5 m³ - 3 metreden
C)
2,5 m³ - 3 metreden
D)
10 m³ - 4 metreden
90
A
68) Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap
tanımıdır?
A)
İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve
ekipmanlar
B)
İç basıncı 1 bardan büyük olan kap ve
ekipmanlar
C)
İç basıncı 0,5 bardan küçük olan kap ve
ekipmanlar
D)
İç basıncı 1,5 bardan büyük olan kap ve
ekipmanlar
91
D
69) Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda
uygulanan test tekniklerinden biri değildir?
A) Pnömatik Test
C) Gözle muayene testi
B) Hidrolik Testi
D) Statik Test
92
B
70) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan içindeki
tehlikelerden değildir?
A)
İçine çekilme veya sıkışma tehlikesi
B)
Zehirli gazların müsaade edilen maruziyet
limiti (PEL)’nin altında olması
C)
Kimyasal maddelerle temas tehlikesi
D)
Tehlikeli atmosfer varlığı veya oluşması
93
B
71) Aşağıdaki gazlardan hangileri kapalı alanlarda
yoğunlukla karşılaşılan gazlardan değildir?
A)
Karbon monoksit
B)
Karbon dioksit
C)
Metan
D)
Hidrojen
94
D
72) Ekranlı araçlardaki çalışmalarda eğitim,
aşağıdaki konulardan hangisini içerir?
A)
Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve
korunma yolları,
B)
Doğru oturuş,
C)
Ara dinlenmeleri ve egzersizler
D)
Hepsi
95
D
73) Yükün hangi durumlarda elle taşınması, bilhassa
sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir?
A)
B)
C)
D)
Çok ağır veya çok büyükse,
Kaba veya kavranılması zorsa,
Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa
Hepsi
96
B
74) Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden hangisi
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olmaz?
A)
Özellikle vücudun belden dönmesini
gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel
çalışmalar
B)
Yeterince sıvı almadan yapılan çalışmalar
C)
Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
D)
Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
97
D
75)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine
göre yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili
bölge müdürlüğüne sunulan ön bildirimde
aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek ir?
A)
İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami
işçi sayısı
B)
İşin planlanan başlama tarihi ve çalışma süresi
C)
İnşaatta kullanılan iş ekipmanları sayısı
D)
Hepsi
98
A
76) Aşağıdaki faktörlerden hangisi çatı
çalışmalarında yüksekten düşmeye karşı korunma
yöntemini belirlerken en az rol oynar?
A)
Çatı üzerine ayrıca yapılan kaplamasının cinsi
B)
Çatının yüksekliği
C)
Çatının eğimi
D)
Çatıda çalışacak işçi sayısı
99
B
77) Taşınabilir merdivenler düşey yüzeylere
yaslandığında, yatay uzunluk düşey uzunluğun kaç
katı olmalıdır?
A) ½
B) ¼
C) 1
D) 2
100
D
78) Aşağıdakilerden hangisi iksa için en ideal
malzemedir?
A) Ahşap
B) Çelik
C) Organik Alaşım D) Alüminyum Hidrolik
101
A
79) Yeraltında insan taşınmasında kullanılacak halatlar için
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Yeraltında her taşıyıcı halat, insan taşınması için
hizmete konulmadan önce, taşınması öngörülen yükle en az 3
kez taşıma deneyine tabi tutulur.
B)
İnsan taşınmasındaki en ağır yük, malzeme
taşınmasındaki en ağır yükün % 75 ini geçemez.
C)
Halatlar, Bakanlığın izni olmadan insan taşımasında 18
aydan çok kullanılamaz.
D)
Ekleme(matiz) yapılmış halatların, insan taşımasında
kullanılması yasaktır
102
B
80) Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının
eğimi en fazla ne kadar olmalıdır?
A) % 1
B) %0,5
C) %2
D) %1,5
103
C
81) Madenlerde patlamayan lağım olması
durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır?
A)
Olduğu gibi bırakılır
B)
Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme
ile patlatılır
C)
30 cm paraleline yeni lağım açılarak imha
edilir
D)
Hepsi
104
B
82) Yer altında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir
bürün bir bölümünün insan iniş çıkışı için merdivenle
teçhiz edildiği, bir bölümün ise cevher ve ramble
nakledildiği açıklığa ne denir?
A)Fere
B) Kelebe
C) Başyukarı
D)Bür
105
A
83) Gürültülü ortamda kulak koruyucusunun
işyerinde hazır bulundurulması için en düşük desibel
kaç olmalıdır?
A)
80 desibel ve üstü
B)
85 desibel ve üstü
C)
90 desibel ve üstü
D)
95 desibel ve üstü
106
D
84) Aşağıdaki işlerden hangisinde yapılan
çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmasına gerek
yoktur?
A)
İskelelerde çalışma
B)
Prefabrik parçaların montajı
C)
Direk ya da sütunlarda çalışma
D)
Sıcak demircilik işlerinde
107
C
85) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği’ne göre işyerinde kullanılan iş ekipmanlarının kullanımı ve
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
İş ekipmanlarını kullanma görevi verilen operatörler, bu
ekipmanların periyodik kontrollerini yapabilirler.
B)
İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini sadece mühendisler
yapabilir.
C)
İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, Çalışma Bakanlığı’na
kayıt yaptırmış olan ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek
teknikerler yapabilir.
D)
Tüm iş ekipmanlarının yılda bir kere kontrol edilmesi gerekir.
108
B
86) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu 13. Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş
kazası sayılmaz?
A)
Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin
geçirdiği trafik kazası
B)
Servis hizmeti verilmeyen işyerinde kendi aracıyla işe
gelen işçinin karayolunda geçirdiği trafik kazası
C)
İşveren tarafından sağlanan taşıtla evine dönen işçinin
geçirdiği trafik kazası
D)
İşyerinde buzdan kayarak düşen işçinin kazası
109
A
87) İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün
olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) %2
B) %3
C) %5
D) %10
110
A
88) İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda
yapılacak işleri önceden belirleyen bir
……………………..hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı
yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
A)
Acil eylem planı
B)
Etkilenmiş alan planı
C)
Patlamadan korunma dokümanı
D)
Risk analiz
111
B
89) Kanserojen ve Mutajen Maddeler ile çalışanların yüksek
düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay
veya kaza halinde yapılacak işlemlerden hangisi yanlıştır?
A)
İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi
verecektir.
B)
İşyeri derhal kapatılacaktır.
C)
Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim
eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır.
D)
Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin
etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
112
C
90) İşyeri ortam faktörlerinden kaynaklanan
hastalıkların (meslek hastalıkları) yükümlülük süresi
dışında; işveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını
işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle
saklamak zorundadır?
A) 5 yıl
B) 10 yıl
C) 15 yıl
D) 20 yıl
113
D
91) Bir akü fabrikasında çalışan işçinin maruz kaldığı
kurşun zehirlenmesi tablosu mevzuatımızda tarif
edilen meslek hastalığı sınıflamasına göre hangi
grupta yer alacaktır?
A)
Fiziksel nedenlerle oluşan meslek hastalığı
B)
Mesleki cilt hastalığı
C)
Mesleki solunum sistemi hastalığı
D)
Kimyasal nedenlerle oluşan meslek hastalığı
114
C
92) Elektrik ve aydınlatma tesisatının kontrol
periyodu nedir?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) Yılda bir
D) 2 yılda bir
115
A
93) Bir işyerinde Sağlık Gözetiminin ilk adımı olarak
yapılması gereken işlem hangisidir?
A)
Tüm kimyasallara ilişkin olarak malzeme
güvenlik bilgi formlarının oluşturulması
B)
Tüm fiziksel unsurlara ilişkin olarak malzeme
güvenlik bilgi formlarının oluşturulması
C)
Tüm biyolojik etkenlere ilişkin olarak malzeme
güvenlik bilgi formlarının oluşturulması
D)
D) Hepsi
116
C
94) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun en az
kaç kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde kreş ve çocuk
bakım yurdu kurulması zorunludur?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 250
117
94
• Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın
işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların
bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını
emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı
ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.Yurt açma
yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da
açmak zorundadırlar.Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa
işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
• (İş Kanunu Madde:78, Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırma
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik Madde:15)
118
D
95) Çocuklar ve genç işçiler için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş işveren
veya vekiller yanlarında çalıştıramazlar
B)
Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm
giyenler yanlarında çalıştıramazlar
C)
16 yaşını doldurmamış genç işçiler ilgili
yönetmelikte belirlenen bazı işlerde çalışabilirler.
D)
Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
119
B
96) ) Vardiyalı çalışmalarda gece dönemine denk
düşen saatlerde kimler çalıştırılamaz?
A)
Kadınlar
B)
18 yaşını doldurmamış genç işçiler
C)
20 yaşını doldurmamış olanlar
D)
50 yaşın üstündekiler
120
D
97) Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da
daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta
halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma
süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda,
çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin
ücretlerinden hangi oranda indirim yapılır?
A)
Azalan sürenin tümü ücretten indirilir.
B)
Azalan sürenin 1/2 si ücretten indirilir.
C)
Azalan sürenin 1/4 ü ücretten indirilir.
D)
Azalan süre nedeni ile indirim yapılamaz.
121
C
98) Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki sorumlulukları yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe
ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst
önerilerde bulunmalıdır.
B)
İşverenler, tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke
edinmelidir.
C)
Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için, gelişmekte olan
ülkelerden ucuz işgücü sağlamak, fakir ülkenin ekonomisine katkı
sağlayacağından etik olarak değerlendirilmelidir.
D)
Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından
desteklenmesi, araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir.
122
B
99) Aşağıdakilerden hangisi, işçilere verilecek İSG
eğitim konularından biri değildir?
A)
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
B)
Mesleki gelişim
C)
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma
prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
D)
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve
işyerindeki riskler
123
D
100) İletişim, insanın hayatını sosyal bir varlık olarak sürdürebilmesi için
vazgeçilmez bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi
desteklemez?
A)
İletişim; kişileri birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup
halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur.
B)
Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları
öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak
kendisine verilen rolleri oynaması, yani toplumsallaşması ancak iletişimle
gerçekleşebilir.
C)
İnsanlar toplumlarla bir arada olabilmek, onlara kendilerini
anlatabilmek, onları anlamak için iletişim kurarlar.
D)
İletişim, bireyin kendi amacı doğrultusunda hareket etmesi için
yapılır
124
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
DENEME SINAVI IV
125

similar documents