ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 093/ຄຊກລ

Report
ແຈ
້ ງການ ສະບັບເລກທ
ີ 093/ຄຊກລ
່ ທັນແຕກ ່ີທຕ
ກ
່ ຽວກັບການເກ
້ ລະເບ
ີ ດບ
ັ ບກ
ົ ກ
່ ອຮັບໃຊ
ຄ
້ າງ ເພ
້ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກ
ິ ດສັງຄ
່ າງໆຢ
່ ສປປ ລາວ
ົ ມຕ
ສະເໜ
ຸ ນເພ
ີ ໂດ ບ
ັ ງ ີ ສສະຫວັດ
ຮອງຫ
້ າຫ
້ ອງການ ຄຊກລ
ົ ວໜ
1. ບ
່ ອນອ
ີ ງ
ບັນດານ
ິ ຕ
ິ ກາ ຂອງລັດຖະບານ:
• ດາລັດເລກທ
່ າດ
້ ວ
ີ 406/ນ , ວັນທ
ີ 08 ພະຈ
ິ ກ 2011 ວ
ການແຕ
່ ງຕັ້ງ ຄຊກລ.
• ມາດຕະຖານແຫ
່ ງຊາດ ວ
່ າດ
້ ວ ການແກ
້ ໄຂບັນຫາ
ລບຕ ່ີທຕ
້ າງຢ
່ ສປປ ລາວ.
ົ ກຄ
• ແຜນ ຸ ດທະສາດແຫ
່ ງຊາດ ວ
່ າດ
້ ວ ການແກ
້ ໄຂ
ບັນຫາລະເບ
ີ
່ ສປປ ລາວ ສາລັບປ
ີ ດ ່ບທັນແຕກ ຢ
2011-2020.
ປະຫວັດຄວາມເປ
ັ ນມາ.
່ີ ຖກຜ
່ີ
• ສປປ ລາວ ເປ
ັ ນປະເທດທ
່ າງໜັກໜ
່ ວງທ
ົ ນກະທ
ົ ບຢ
ສ
ຸ ດຈາກ
ລະເບ
່ ຫ
ີ ດ, ທຽບໃສ
ົ ວຄ
ົ ນໃນປະຫວັດສາດ
່ ອງບ
• ີມເຄ
້ ຮົບ ຈານວນ 580,000 ຖ
້ ຽວ
ິ ນສ
• ລະເບ
ຼ າ ກວ
່ ານ ຫ
່ າ 270 ລ
້ ານໜ
່ ວ ໄດ
້ ຖອກເທລ
ີ ດລກຫວ
ົ ງ
ໃສ
່
ຜນແຜ
່ ນດ
ິ ນຂອງລາວ
່ ທັນແຕກ
• ຄາດຄະເນ 30% ແມ
່ ນ ັ ງບ
່ົ ວປະເທດ ໄດ
• 14 ໃນ 17 ແຂວງໃນທ
້ ຮັບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຈາກ ລບຕ
ຕ
ົ ກ
່ີ 87,000
້ ອທ
ຄ
້ າງ ລວມທັງໝ
ົ ດ 98 ເມອງ, ່ ຊງກວມເນ
ກ
ິ ໂລແມ
ັ ດ
້ ມນ.
ຂ
່ີ ຄວາມທ
ແຜນທ
ຸ ກ າກ
່ ທັນແຕກຕ
ຜ
້ າງ.
ີ ດບ
ົ ນກະທ
ົ ບຂອງລະເບ
ົ ກຄ
ຜ
ຸ ດສະທາ.
່ ມະນ
ົ ນກະທ
ົ ບໃສ
• ປະຊາຊ
້ ຮັບເຄາະຮ
້ າ ຈາກ ລບຕ ແຕ
່ ີ ປ 1964-2008
ົ ນ 50,136 ຄ
ົ ນ ໄດ
່ ັ ງກ
• 60% ຂອງຈານວນດ
ຼ ປະມານ 30,000 ກວ
່ າວ ແມ
່ ນເສ ີ ຊິ ວດ ຫ
່ າ
ຄ
ົ ນ
່ ັ ງກ
• 40% ຂອງຈານວນດ
ຼ ປະມານ 20,000 ກວ
່ າວ ແມ
່ ນບາດເຈ
່ າ
ັ ບຫ
ຄ
ົ ນ
• 23% ແມ
່ ນເດ
້ ອ ອາ ຸ 18 ີ ປ ລ
ັ ກນ
ົ ງມາ
• 13% ແມ
່ ນເພດິ ງ
• 15% ຂອງອ
ຸ ປະຕ
່ ນເກ
່ ານ
ິ ເຫດ ແມ
ີ ດມາຈາກລະເບ
ີ ດລກຫວ
້ ນປ
•ອ
ີ 2011 ີມ 99, ີ ປ 2012 ີມ 56 ຄ
ຸ ປະຕ
ິ ເຫດ ເກ
ີ ດຂ
ົ ນ
• ສາລັບປ
ີ 2013 ີມຜ
້ ໄດ
້ ຮັບເຄາະຮ
້ າ ຈາກ ລບຕ 27 ຄ
ົ ນ (ເສ ີ ຊິ ວດ 10
ຜ
່ ການພັດທະນາຕ
່ າງໆ.
ົ ນກະທ
ົ ບໃສ
່ີ ທາການຜະລ
້ ອທ
•ດ
້ ານກະສ
້ ່ບໄດ
້ , ່ບປອດໄພ ແລະ
ິ ກາ (ເນ
ິ ດນາໃຊ
່ ອນໆ)
່ ອນໄຟຟ
່ ແຮ
•ດ
້ າ, ຂ
້ າ
ຸ ດສາຫະກາ (ເຂ
ຸ ດຄ
້ ານອ
່ , ຕາຂ
່ າ ໄຟຟ
ົ ້ ນບ
ແລະ ່ ອນໆ)
່ີ ປ
້ ນທ
່ີ ນຫ
•ດ
ຸ ກສ
້ ານການສກສາ (ພ
້ າງໂຮງຮຽນ, ເດ
ິ ຼ ້ ນກ
ິ ລາ ແລະ
່ ອນໆ)
•ດ
ຸ ກສາລາ, ໂຮງໝ ແລະ ່ ອນໆ)
້ ານສາທາ (ສ
້ ນຖານໂຄງລ
•ດ
້ ານໂ ທາ (ສ
້ າງທາງ, ຂ
່ າງ ແລະ ່ ອນໆ)
ົ ວ, ພ
•ດ
້ ານການທ
່ ອງທ
່ ຽວ (ບ
່ ອນທ
່ ອງທ
່ ອງທ
່ ຽວ)
້ ນຖານຂອງການອອກແຈ
ພ
້ ງການ ສະບັບເລກທ
ີ 093/
ຄຊກລ.
• ໃນໄລ ະຜ
່ ານມາ ເຫ
່ າກ
່ ອນປະຕ
ິ ບັດໂຄງການພັດທະນາ ີມ
ັ ນວ
ໂຄງການຈາ
່ ງບ
່ ໄດ
່ ກວດກ
ນວນໜ
້ ກວດກ
້ ລບຕ ແລະ ບາງໂຄງການກ
້ .
່ີ ໄດ
່ ງກ
່ ່ບຮັບປະກັນຄ
• ໂຄງການທ
ຸ ນນະພາບ
້ ກວດກ
້ ຈານວນໜ
່ ອ ແລະ ກ
່
ແທ
້ ເທ
ຼ ອຢ
່ .
ີ ລບຕ ຫ
ັ ງມ
ົ ງເຫ
່ ່ບໄດ
• ເຖ
່ າກວດກ
້ ໄປແລ
້ ວກ
້ ປະຕ
່ ງ
ິ ງວ
ິ ບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ
ຊາດ ວ
່ າດ
້ ວ
ການແກ
້ ໄຂບັນຫາ ລບຕ ່ີ ທຕ
້ າງ ຢ
່ ສປປ ລາວ.
ົ ກຄ
່ ອຮັບປະກັນໃຫ
• ສະນັ້ນ, ເພ
້ ການກວດກ
້ ລບຕ ຖກຕ
້ ອງຕາມ
ມາດຕະຖານແຫ
່ ງ
່ີ ໂຄງການ ກ
້ ນທ
່ ຄຜນແຜ
ຊາດ, ແນໃສ
່ ເຮ
້ ພ
່ ນດ
ິ ນລາວ ປອດ
ັ ດໃຫ
ຈາກ ລບຕ.
• ປະທານ ຄຊກລ ່ ຈງໄດ
້ ອອກແຈ
້ ງການສະບັບນ
່ ານ
ີ ້ ເຖ
ິ ງບັນດາທ
ລັດຖະມ
ົ ນ
່ົ າ ແລະ ທ
ຕ
່ າການ, ທ
່ ານປະທານອ
່ ານເຈ
ີ ວ
ົ ງການທຽບເທ
ົ ້ າແຂວງ
ໃຫ
້ ແນະນາ
ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ
ຸ ້ ມຄອງຂອງ
່ າງໆ ່ີ ທຢ
່ ພາ ໃຕ
້ ການຄ
ຕ
ົ ນ.
້ ນງ
ປະເພດຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂ
້
ັ ບກ
ົ ບປະມານເກ
ລະເບ
ີ ດ.
່ ອມະນ
I. ໂຄງການຊ
ຼ ອເພ
ຸ ດສະທາ (ໂຄງການຂະໜາດ
່ ວ ເຫ
ນ
້ ອ )
1.
2.
3.
4.
5.
ກະສ
່ າໄມ
້ (ໄຮ
່ ນາຮົ້ວສວນ, ລ
້ ຽງສັດ ແລະ ປກພດ, ປກຕ
້
ິ ກາປ
ົ ້ ນໄມ
່ີ ສ
້ ອທ
່ົ ງເສ
ກ
ິ ນໜາກຂອງປະຊາຊ
ີ ມປກພດ
ົ ນ ແລະ ສນທ
ົ ດລອງ, ເນ
້ າ)
ແລະ ລ
້ ຽງສັດ ແລະ ຊ
ົ ນລະ ປະທານ ແລະ ຝາ ກັ້ນນ
ສກສາ (ປ
ຸ ກໂຮງຮຽນ, ບ
ຸ ດ)
່ ອນຫ
ິ ຼ ້ ນກ
ິ ລາ, ຫພັກນັກຮຽນ, ຫສະໝ
້ າລ
້ າສະອາດ,
ສາທາ (ປ
ຸ ກສ
ຸ ກສາລາ, ໂຮງໝ, ບາດານ, ນ
ິ ນ, ນ
່ າ )
ິ ວດຖ
່ ເມອງ, ນ
້ າປະປາ
ໂ ທາ (ສ
້ າງທາງເຂ
້ ານ, ຂ
ັ້ ນທາງເມອງຕ
ົ ້ າບ
ົ ວ, ເສ
ເຂ
້ ານ)
ົ ້ າບ
່ ອນໆ (ສານັກງານຫ
່ ສ
້ າເຂ
້ ອງການ, ກ
້ າງຕາຄ
່ າ ໄຟຟ
້ ານຮັບໃຊ
້
ົ ້ າບ
່
ປະຊາຊ
ຼ າດຊ
່ ອງທ
່ ຽວຂອງຊ
ີ ທ
ົ ນ, ຕະຫ
ົ ນ, ສະຖານທ
ົ ນ)
ຸ ມຊ
ຸ ມຊ
- ບັນດາໂຄງການເຫ
່ ນສະເໜ
້ ຕ
່ າງປະເທດສະໜັບສະໜນງ
ີ ້ ແມ
ີ ໃຫ
ົ ຼ່ ານ
ົ ບປະມານ
ການກວດກ
ຼັ ກ. ພ
ັ ນຫ
້ ເປ
້ ອມນັ້ນ, ໃຫ
້ ເຈ
ົ ້ າຂອງໂຄງການຂ້ ນແຜນງ
ົ ບປະມານສະເໜ
ີ .
້ ໃນແຕ
່ ລະປ
ີ ີລັດຖະບານ ສ
ົ ມທ
ົ ບທນກວດກ
່ ອມະນ
-ສ
ຸ ດສະທາຂອງລາວ
່ ວນການກວດກ
້ ນັ້ນ ມອບໃຫ
້ ອ
້ ລະເບ
ີ ດເພ
ັ ບກ
ົ ງການເກ
່ີ ່ບຫວັງຜ
II. ໂຄງການພັດທະນາທ
ົ ນກາໄລ (ໂຄງການຂະໜາດ
ໃຫ
່ )
1.
2.
3.
4.
5.
ໂຄງການດງຕາຄ
້ າແຮງສງລະຫວ
່ າ ໄຟຟ
່ າງແຂວງຫາ
ແຂວງ
ສະຖານນ
້ າ
່ າ ໄຟຟ
ີ ແຈກຈ
ຂ
ຼ ວງແຫ
່ ງຊາດ
ັ້ ນທາງຫ
ົ ວ ແລະ ເສ
່ ສ
ກ
້ າງສະໜາມບ
ິ ນ
່ົ ງສ
ຈ
ຸ ດພັກຂ
້ າລະຫວ
່ າງປະເທດ
ິ ນຄ
ົ ນສ
- ບັນດາໂຄງການເຫ
້ ອງຂົ ງບປະມານກວດກ
້ ຈາກ
ີ ້ ເຈ
ົ ຼ່ ານ
ົ ້ າຂອງໂຄງການ ຕ
ລັດຖະບານໃນແຕ
ີ ແລ
ຸ ມັດຕາມລະ
່ ລະປ
້ ວສະເໜ
ີ ຂັ້ນເທ
ິ ງຂອງຕ
ົ ນອານ
່ ສະເໜ
ບຽນບການ. ພ
້ ອມນັ້ນ, ກ
້ ຕ
່ າງປະເທດສະໜັບສະໜນ
ີ ໃຫ
້ .
ົ ງບປະມານການກດກ
- ສ
່ ວນການກວດກ
້ ນັ້ນ ແມ
່ ນມອບໃຫ
້ ບິ ລສັດເກ
້ ລະເບ
ີ ດ ປະມນການສາ
ັ ບກ
ຫ
ຼ ວດ, ກວດກ
ຼ ຈະມອບໃຫ
້ ແລະ ທາລາ ລະເບ
້ ກອງ
ີ ດ ຕາມລະບຽບການ ຫ
ເກ
ຼ ໂຄງການເກ
ຸ ດສະທາກອງທັບ ຫ
້ ລະເບ
້ ລະເບ
່ ງຊາດ
ີ ດມະນ
ີ ດແຫ
ັ ບກ
ັ ບກ
່ ໄດ
ໄປກວດກ
້ ຕາມຄວາມເໝາະສມກ
້ .
III. ໂຄງການລ
ຸ ລະກ
່ າງປະເທດ.
ິ ດພາ ໃນ ແລະ ຕ
ົ ງທນທ
1.
2.
3.
4.
່ ອຂາ ເປ
ໂຄງການປກໄມ
ຸ ດສາຫະກາ ເພ
ັ ນສ
້ ອ
້ າ, ໂຄງການ
ິ ນຄ
ປກພດສະໝ
ຸ ນໄພ
່ ອປ
ໂຄງການປກພດເພ
້ ອນໂຮງງານ
ໂຄງການຢ
່ ໃນເຂດເສດຖະກ
ິ ດພ
ິ ເສດຂອງລັດຖະບານ
່ ອນ, ຕາຄ
່ີ ທາການ
້ ອທ
ສ
້ າ ແລະ ເຂດຈັດສັນເນ
້ າງເຂ
່ າ ໄຟຟ
ຜະລ
່ ອາໄສຢ
່ ໃນເຂດສາປະທານຂອງໂຄງການ
ິ ດ ແລະ ່ີທຢ
ບັນດາໂຄງການເຫ
ຸ ລະກ
້ ອງມ
ີ ້ ເຈ
ິ ດຕ
ີ ົ ງບປະມານສາ
ົ ຼ່ ານ
ົ ້ າຂອງໂຄງການທ
ຫ
ຼ ວດ, ເກ
ຸ ນນະພາບການເກ
້ , ທາລາ ລະເບ
ີ ດ ແລະ ກວດກາຢັ້ງຢນຄ
ັ ບກ
ັ ບ
ກ
ັ ນຂອງຕ
້ ເປ
້ ບັນດາບິ ລສັດເກ
້ ລະເບ
່ າງໆ ປະມນການ
ີ ດຕ
ັ ບກ
ົ ນ ແລະ ໃຫ
ສາຫ
ຼ ວດ, ກວດກ
້ ແລະ ທາລາ ລະເບ
ີ ດ ຕາມລະ ບຽບການ.
IV. ການວ
່ າຈ
້ າງບິ ລສັດເກ
້ ລະເບ
ີ ດ.
ັ ບກ
•
ໃຫ
້ ບັນດາເຈ
້ ອງການ ຄຊກລ
ົ ້ າຂອງໂຄງການ ສ
ົ ມທ
ົ ບກັບຫ
ເປ
ຼ ວດ, ກວດກ
ິ ກສາຂັ້ນຕອນໃນການສາຫ
້ ແລະ ການວ
່ າຈ
້ າງ
ບັນດາບິ ລສັດເກ
້ ລະເບ
ີ ດ.
ັ ບກ
•
່ບໃຫ
ຸ າດຕາມລະບຽບກ
້ ຮັບອະນ
້ ວ
່ າຈ
້ າງບິ ລສັດ ່ີທ່ບໄດ
ົ ດໝ
່ີ ໃບອະນ
າ ແລະ ບິ ລ ສັດທ
ຸ າດໝ
້ ວ.
ົ ດອາ ຸ ແລ
V. ການກວດກາຢັ້ງຢນຄ
ຸ ນນະພາບການກວດກ
້ .
•
ລັດຖະບານໄດ
ຸ້ ມຄອງ
ັ ນຜ
້ ມອບໝາ ໃຫ
້ ຄຊກລ ເປ
້ ກວດກາຄ
ຄ
ຸ ນນະພາບ
່ ທັນແຕກ ່ີ ທຕ
ການປະຕ
້ ລະເບ
້ າງຢ
່
ິ ບັດການກວດກ
ີ ດບ
ົ ກຄ
ສປປ ລາວ.
•
ທ
ຸ ກໆໂຄງການກວດກ
ຸ ນ
້ ຕ
້ ອງໄດ
້ ີມການກວດກາຢັ້ງຢນຄ
ນະພາບການກວດ
້ ນ
ກ
້ ຈາກ ຄຊກລ ແລະ ສະເໜ
້ ເຈ
ີ ໃຫ
ົ ້ າຂອງໂຄງການຂ
ງ
ົ ບປະມານ.
•
ໜ
ຸ ນນະພາບການກວດກ
້
້ າວຽກຂອງການກວດກາຢັ້ງຢນຄ
ແມ
່ ນອ
່
ີ ງໃສ
ມາດຕະຖານແຫ
່ ງຊາດ ວ
່ າດ
້ ວ ການເກ
້ ລະເບ
່ ສປປ
ີ ດຢ
ັ ບກ
ລາວ.
ຂອບໃຈ

similar documents