PRIVATJURIDIK - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
PRIVATJURIDIK
 Att
lösa tvister (kap 5)
Centralt innehåll
 Konstitutionell
rätt samt straffrätt och
processrätt. En översikt över de svenska
grundlagarna och deras förhållande till
EU-rätt och internationell rätt. En översikt
över regler som rör brott och straff samt
det svenska rättegångsväsendet.
 Juridiska begrepp och problemlösning i
rättsliga sammanhang.
Rättsliga konflikter
 TVISTEMÅL
 Två
personer är oense
 FÖRVALTNINGSMÅL
 Person oense med myndighet
 BROTTMÅL
 Person har begått en brottslig handling
anser staten
TVISTEMÅL
 En
tvist är en konflikt mellan två parter,
personer och/eller myndigheter.
 Kan
 Ja
man lösa tvister utan rättegång?
Hur det går till i tvistemål (1)
 1.
Lämna in stämningsansökan till
tingsrätten.
 Den
som ansöker om stämning kallas:
 Kärande
 Motparten kallas:
 Svarande
Hur det går till i tvistemål (2)
 2.
Tingsrätten granskar och skickar sedan
stämningen till svaranden genom
delgivning.
 Svaranden
skickar sitt svaromål, dvs.
framför sina invändningar.
Hur det går till i tvistemål (3)
 3.
Förberedelsen
 Informellt sammanträde som leds av
domare. Käranden och svaranden
framför sina ståndpunkter, utreder vilken
bevisning som finns mm.
 Parterna uppmuntras att komma överens,
dvs. förlikas.
Hur det går till i tvistemål (4)
 4.
Om parterna inte kommer överens ska
huvudförhandling inledas.
 Käranden framställer sitt yrkande
 Svaranden medger eller bestrider
yrkandet.
 Sakframställan dvs. berättar mer i detalj
vad som hänt.
 Bevisning, t ex förhör av vittnen.
 Plädering, ung. sammanfattning.
Hur det går till i tvistemål (5)
 5.
Överläggning av domstolens ledamöter
för att komma fram till en dom.
 Ska kärandens yrkande godkännas,
bifallas till viss del, eller ogillas.
 Domen avkunnas.
Bevisning
 Kan
i tvistemål t ex vara:
 Avtal, fakturor, brev o dyl.
 Vittnen
 Oftast har käranden bevisbördan
 Vittnen
avlägger ed – vad kallas det om
vittnet ljuger?
 Mened
Skiljedom
 Tvister
löses genom skiljeförfarande, inte i
domstol
 Fördelar:
 Kan välja skiljemän med goda kunskaper
 Kan gå snabbare
 Blir inte offentligt
 Vanligen
används tre skiljemän
Förvaltningsmål
 Olika
myndigheter som tillämpar lagar
och utför den verksamhet som regering
och riksdag bestämt.
 Exempel på myndigheter:
 Skatteverket
 Polisen
 Försäkringskassan
Förvaltningsmål
 När
person eller företag oense med en
myndighet avgörs tvisten av
förvaltningsdomstol.
 Exempel:
 En privatperson anser att Skatteverket
begär för mycket i skatt
Förvaltningsmål
 Be
myndigheten ompröva beslutet
 Om parterna ändå inte blir överens:
 Överklaga myndighetens beslut.
 Får sedan framföra sina åsikter i
förvaltningsrätten.
 Vanligt att rätten tar beslut utifrån de
skriftliga handlingarna.
 Oftast en domare och tre nämndemän.
 Rättsfall
sid 88
 Om
du tycker att du har blivit illa
behandlad av en myndighet, t ex att
polisen behandlat dig illa på något sätt,
kan du anmäla detta till riksdagens
 Justitieombudsman (JO)
 JO ska alltså se till att myndigheterna följer
de regler som finns.
 Justitiekanslern
 Har
ungefär samma uppgifter som JO
men har dessutom tillsyn över
advokatväsendet
Offentlighetsprincipen
 Innebär
att du har rätt att läsa vad som
finns hos statliga och kommunala
myndigheter.
 Bestämmelserna återfinns i
Tryckfrihetsförordningen (2 kap).
Offentlighetsprincipen forts
 Finns
dock begränsningar för denna
öppenhet, t ex så kan alla inte ta fram all
information om alla andra
 Exempel på sådan känslig information är
sjukjournaler.
 Bestämmelser om detta finns i
Offentlighets- och Sekretesslagen samt i
Personuppgiftslagen
Offentlighetsprincipen forts
 Svår
balansgång! Vad ska vara offentligt
för alla och vad är integritetskränkande
för enskild medborgare?
Offentlighetsprincipen forts
 Vad
är en offentlig handling?
 Ett skrivet eller tryckt papper, eller mejl,
betyg, bild, film etc.
 Ann
Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2014 ht

similar documents