prezentacja - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Report
Sześciolatek w szkole
9 kwietnia 2014r.
1.
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa
oświatowego
2.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego
3.
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka
młodszego do warunków szkoły
Młodszy uczeń w szkole
w świetle prawa oświatowego
W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego
rozpoczynają dzieci:

urodzone w 2007 roku

urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 lipca 2008 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia1 lipca
2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców może rozpocząć
spełnianie obowiązku szkolnego.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego
rozpoczynają dzieci:

urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym
2014/2015

urodzone w 2009 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
(Klasa II – od roku szkolnego 2015/2016, klasa III – od roku szkolnego 20016/2017)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej
szkoły podstawowej dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając
od uczniów najmłodszych.
Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor
dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej zasady.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Ustawa z dnia 19 marca 2009r..
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 56, poz. 458)
Ustawa z dnia 16 lutego 2012r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 176)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, założonej
zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Ustawa z dnia 21 marca 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o ustawy o cudzoziemcach
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko
mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 przepis ten stosuje się do dzieci, które
powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 7 lat (urodzonych odpowiednio w roku 2007 i 2008.
Ustawa z dnia 19 marca 2009r..
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 56, poz. 458)
Ustawa z dnia 21 marca 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o ustawy o cudzoziemcach
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy
dziecko zostało przyjęte do innej szkoły podstawowej, dyrektor tej szkoły, na wniosek rodziców,
odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.
Wniosek, o którym mowa, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.
Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.
Ustawa z dnia 21 marca 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o ustawy o cudzoziemcach
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Odroczenie obowiązku szkolnego
Decyzja dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka,
po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
W latach szkolnych
2014/2015 – rocznik 2007
2015/2016 - rocznik 2008
Odracza dyrektor szkoły w obwodzie
której dziecko mieszka
lub dyrektor innej szkoły,
do której dziecko zostało przyjęte,
na wniosek rodziców.
Wniosek składa rodzic
w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
Odroczenie dotyczy roku szkolnego,
w którym dziecko ma rozpocząć
lub już rozpoczęło
spełnianie obowiązku szkolnego.
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Do wniosku
dołączona jest opinia
poradni
psychologiczno –
pedagogicznej.
Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów,
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:


czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki w szkole.
Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać
więcej niż 25 uczniów.
Ustawa z dnia 21 marca 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o ustawy o cudzoziemcach
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części
podręczników i przyborów szkolnych.
Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.)
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniu uzdolnień.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych .
Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Sześciolatek a wymagania
zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego
Proponowane zmiany
podstawy programowej
Podstawa programowa
kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)

Edukacja wczesnoszkolna ma
stopniowo i łagodnie
przeprowadzić dziecko z
kształcenia zintegrowanego do
nauczania przedmiotowego w
klasach IV-VI.

Wykaz wiadomości i
umiejętności ucznia kończącego
klasę I i ucznia kończącego klasę
III szkoły podstawowej.

Powodem wyodrębnienia klasy I
jest podkreślenie ciągłości
procesu edukacji rozpoczętego w
przedszkolu i kontynuowanego w
szkole podstawowej.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja wczesnoszkolna to
proces rozłożony na 3 lata, w
czasie którego dziecko ma być
stopniowo i łagodnie…….

Wykaz wiadomości i
umiejętności ucznia kończącego
klasę III szkoły podstawowej.

Konieczność uwzględniania
przez nauczycieli
indywidualnych możliwości
dzieci. Dostosowanie tempa
pracy do potrzeb uczniów.
Proponowane zmiany
podstawy programowej
Podstawa programowa
kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)

Znajomość podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego – nauczyciele
klasy I.

Znajomość podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego – nauczyciele
klas I – III.

Okres adaptacyjny dla dzieci –
określa nauczyciel biorąc pod
uwagę potrzeby dzieci.

Okres adaptacyjny dla dzieci –
określa nauczyciel biorąc pod
uwagę potrzeby dzieci.

Biorąc pod uwagę możliwości
uczniów nauczyciel decyduje o
doborze metod, środków
dydaktycznych oraz tempie
realizacji treści nauczania.
Nauczyciel nie powinien
planować i przeprowadzać zajęć
edukacyjnych w systemie 45
minutowych lekcji.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Proponowane zmiany
podstawy programowej
Podstawa programowa
kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)

Sale lekcyjne powinny składać
się z dwóch części i właściwie
wyposażone.

Sale lekcyjne powinny składać
się z dwóch części i właściwie
wyposażone.

Klasy nie większe niż 26 osób.

Liczbę dzieci w klasie reguluje
ustawa.

Edukacja w formie kształcenia
zintegrowanego.

Edukacja w formie kształcenia
zintegrowanego.

Prace domowe powinny być
dostosowane do możliwości
ucznia, a nauczyciel powinien
monitorować czas, jaki uczeń
poświęca na ich wykonanie.

Edukację powierza się jednemu
nauczycielowi.

Edukację powierza się jednemu
nauczycielowi.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Proponowane zmiany
podstawy programowej
Podstawa programowa
kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Edukacja polonistyczna:
Edukacja polonistyczna:
•
Kontynuowanie procesu
kształtowania dojrzałości dzieci
do czytania i pisania.
•
Kontynuowanie procesu
kształtowania dojrzałości dzieci
do czytania i pisania
•
Około połowy czasu uczniowie
w klasie I mogą zajmować się
rysowaniem i pisaniem siedząc
przy stolikach.
•
Około połowy czasu uczniowie
w klasie I mogą zajmować się
rysowaniem i pisaniem siedząc
przy stolikach.
•
Klasa I jest pierwszym etapem
nauki czytania i pisania.
•
Klasa I jest pierwszym etapem
nauki czytania i pisania.
•
Rozwijanie u dzieci zamiłowania
do czytelnictwa.
•
Rozwijanie u dzieci zamiłowania
do czytelnictwa
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Proponowane zmiany
podstawy programowej
Podstawa programowa
kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Edukacja matematyczna:
•
Wspomaganie czynności
umysłowych ważnych dla
uczenia się matematyki.
•
Dominująca forma zajęć to gry,
zabawy i sytuacje zadaniowe.
•
Dzieci mogą korzystać z
zeszytów ćwiczeń najwyżej
przez jedną czwartą czasu
przeznaczonego na edukację
matematyczną.
•
Manipulowanie przedmiotami
lub obiektami zastępczymi,
potem zapisywanie rozwiązań.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Edukacja matematyczna:
•
Wspomaganie czynności umysłowych
ważnych dla uczenia się matematyki
oraz budowanie podstawowych
intuicji matematycznych.
•
Dominująca forma zajęć to gry,
zabawy i sytuacje zadaniowe.
•
W klasie I – około jednej trzecie
czasu na rysowanie i pisanie przy
stolikach.
•
Manipulowanie przedmiotami lub
obiektami zastępczymi,
przedstawienie rozwiązania w
dogodny dla siebie sposób (ustnie
lub za pomocą rysunku, rozmowa o
proponowanych rozwiązaniach.

Edukacja przyrodnicza nie tylko na podstawie pakietów czy internetu, ale także w
naturalnym środowisku.

Zajęcia komputerowe w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Dostęp do
komputerów z odpowiednim oprogramowaniem w sali lekcyjnej. Korzystanie z
pracowni komputerowej.

Edukacja muzyczna – włączanie muzyki do codziennych zajęć.

Wychowanie fizyczne – na boisku, w sali gimnastycznej. Rozwijanie sprawności
fizycznej uczniów.
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Każde
dziecko jest uzdolnione.
Odpowiednio
-
do potrzeb szkoła organizuje:
zajęcia opiekuńcze (interesujące, przyjazna atmosfera,
bezpieczeństwo)
-
zajęcia zwiększające szanse edukacyjne (dla uczniów
zdolnych i mających trudności w nauce).
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Rola i zadania nauczyciela
w adaptacji dziecka młodszego
do warunków szkoły
Młodsze dzieci mają problem z kontrolą własnych
działań, reagują w sytuacjach społecznych odruchowo .
Jest to spowodowane niedojrzałą korą przedczołową.
Mniej dojrzała kora przedczołowa u dzieci 6/7-letnich
oznacza niższy poziom (w porównaniu z 9/10-latkami )
kilkunastu kluczowych kompetencji psychicznych
odpowiedzialnych za skuteczne realizowanie zadań
szkolnych .
U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji
kluczowych dla nauki szkolnej.
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11
kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej.
1. Hamowanie
reakcji
„powstrzymywanie”
2. Kontrola
własnych
emocji
„panowanie
nad sobą”
3. Koncentracja
uwagi
mimo działania
dystraktów
4. Gotowość
do poświęceń
na rzecz
nadrzędnego celu
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
5. Pamięć
operacyjna
(aktywowana
„tu i teraz”)
6.
Planowanie
działań
„krok po
kroku”
U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11
kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej.
10. Elastyczność
działania
9. Organizacja
działania w czasie
7. Inicjowanie
działania
8. Organizacja
działania
w przestrzeni
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
11. Kompetencje
metapoznawcze
„zdawanie sobie
sprawy”
Problemy :
 „wyskakuje z czymś jak
Filip z konopi”
 często „palnie coś bez
zastanowienia”
 nie zawsze potrafi ocenić
wpływ własnego działania
na sytuację, w której się
znalazł
 ma problemy z
zaakceptowaniem każdej
dla siebie niekorzystnej
opinii
 ma trudności z
rozpoczynaniem zadania –
zaczyna bez zastanowienia,
robi „byle co”
Co robić?
 uczyć hamowania
reakcji – poczekaj;
zatrzymaj się na
chwilę; zamykamy
oczy …; a teraz ciszej
…; każdy po kolei;
Twoja kolej za
chwilkę; zaczynamy
wszyscy równo –
uwaga… start!;
zaczynamy na mój
znak; zatrzymujemy
się wszyscy, gdy
zrobię tak …
 wykorzystywać gry i
zabawy dziecięce, gry
planszowe,
komputerowe,
rymowanki i
wyliczanki
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie zawstydzać
 nie ośmieszać
 nie poganiać
Kompetencja 1:
hamowanie reakcji
Problemy :
 gdy coś idzie nie po jego
myśli, przez długi okres
czasu nie potrafi ukryć
rozczarowania
 łatwo ujawnia niepokój
 nie umie opanować złości
 nie umie opanować radości
Co robić?
 rozmawiać o emocjach
– jakie są i jak się
wtedy zachowujemy
Czego nie robić?
 zastanawiać się, co
przeżywają
bohaterowie
opowiadanych bajek,
czytanych książek,
oglądanych filmów
 nie porównywać
dzieci ze sobą
 bawić się w
„udawanie” i
zgadywanie emocji na
podstawie np. min,
gestów, postawy ciała
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
 nie zawstydzać
 nie ośmieszać
 nie stawiać za wzór
i za przykład
innych dzieci
Kompetencja 2:
kontrola emocji
Problemy :
 Możliwe jest ok. 5
minutowe pełne skupienie
uwagi na realizacji
uciążliwego obowiązku
(dodatkowo z pomocą
dorosłego) w porównaniu z
1-2 godzinami skupionej
uwagi u nastolatka
 bardzo często rozpoczyna
nowe zadanie zanim
skończy poprzednie
Co robić?
 specjalnie nie dbać o
komfort pracy dzieci,
raczej dawać im
atrakcyjne zadania,
aby zadanie
„wciągało”
 zachęcać do
rozmawiania ze sobą,
gdy tego potrzebują
zachęcać do mówienia
do siebie
 zachęcać, by szukały
sobie miejsca do
najbardziej dogodnego
działania
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie zawstydzać,
 nie ośmieszać
 nie poganiać
 nie wyciszać, gdy
coś robią razem
 nie przerywać, gdy
pracują, a chcemy
podać dodatkową
informację
 jak najrzadziej
mówić do całej
grupy
Kompetencja 3:
koncentracja uwagi
Problemy :
 jest mało gotowy do
poświęceń na rzecz
osiągnięcia nadrzędnego
celu
 może mieć trudności z
dostosowywaniem się do
pracy w grupie, gdy pracuje
się nad wspólnym
zadaniem
 ma problemy z
uzasadnianiem
sensowności własnych
działań, woli robić coś „po
swojemu”
Co robić?
 stosować zmienność
form pracy: w parach,
indywidualnie,
trójkach, grupkach 4-5
osobowych
 pozwalać na
dobieranie się w
zespoły, ale także
dobierać przez
losowanie (odliczanie,
losowanie kolorowych
kulek, zabawek,
pociętych pocztówek)
 jak najwięcej zadań
wymagających
współpracy – jedna
budowla, jeden wielki
rysunek, jedna gra
terenowa
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie zawstydzać,
 nie ośmieszać
 nie moralizować
 nie wyciszać, gdy
coś robią razem
 nie uruchamiać
rywalizacji między
osobami ani
między zespołami
 stosować różne
kryteria oceny tej
samej pracy
Kompetencja 4:
gotowość
do poświęceń
na rzecz
nadrzędnego celu
Problemy :
 pamięta wskazówki dla
zaledwie jedno- i dwuetapowych działań
 ma problemy z
zapamiętaniem wielu
oczekiwań ze strony
rodziców i nauczycieli, np.:
posprzątaj pokój i wynieś
śmieci – za pół godziny
sprawdzę i wychodzimy
Co robić?
 wprowadzić różne
obrazki / symbole,
gesty jako
„przypominajki”
 krótkie polecenia
 zanim dzieci
rozpoczną pracę
mówimy sobie, co
teraz będziemy robić
 wprowadzić
„rytmizowanie”,
dwuwiersze,
rymowanki i
wyliczanki, piosenki
jako sygnały
czynności np.. pinko –
panko za chwilę małe
czytanko
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie stosować
długich i złożonych
poleceń
 nie gadać za dużo
Kompetencja 5:
pamięć robocza
Problemy :
 potrzebuje pomocy osoby
dorosłej, aby np. pomyśleć
o sposobach rozwiązania
konfliktu w grupie
rówieśniczej
Co robić?
 wprowadzić dużo
rutynowych działań
jako sygnałów tego, co
będzie dalej - dobry
plan dnia
Czego nie robić?
 nie zawstydzać
 nie ośmieszać
 nie poganiać
 żyje przede wszystkim
„obecną chwilą”
 trudno mu ustalić, co jest
ważniejsze
 przypominać: za
chwilę będziemy
malować wielki obraz
na papierze na
podłodze, to co
musimy sobie
przygotować?
 oznaczać rysunkami /
słowami, co będziemy
robić
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Kompetencja 6:
planowanie działań
Problemy :
 odkłada najmniej
przyjemne zadania na sam
koniec, mimo, że zna ich
priorytetowy status
 uwielbia zwlekać i
wyczekiwać do ostatniej
chwili
 przekraczanie terminów
końcowych to jego
specjalność
Co robić?
 dawać zadania /
zajęcia do wyboru w
kolejności wykonania
(karteczki z różnymi
rysunkami na różnych
stolikach)
 tworzyć sytuacje, w
których wykorzysta
się specyficzne
umiejętności i
pomysły każdego
dziecka (zabawy
naśladowcze)
Czego nie robić?
 nie zawstydzać, nie
ośmieszać
 nie poganiać!!
 nie oceniać przez
porównywanie
dzieci ze sobą
 nie uruchamiać
rywalizacji
 nie zachęcać do
naśladowania
„gwiazd” w grupie
Kompetencja 7:
inicjowanie
działania
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Problemy :
 trzeba mu przypominać,
aby odłożył zabawki na
swoje miejsce albo
posprzątał po jedzeniu
 słabo chwyta związki
przyczynowe (a - b;
najpierw - potem) i logiczne
(nadrzędne - podrzędne) w
przyjętej przez nauczyciela
strategii działania
Co robić?
 kształtować nawyk
przynoszenia
zabawek/przedmiotów
do działania na
miejsce pracy i potem
odnoszenia (najlepiej
mieć taki pokoik,
półkę, skrzynię
skarbów, kącik, z
którego zabieramy i
odnosimy)
 zachęcać do cichego
mówienia do siebie i
uczyć tego: teraz mam
zrobić to, teraz to …
 opowiadać dziecku o
własnych działaniach,
sposobie ich realizacji,
intencjach i planach
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie uciszać dzieci,
gdy się bawią lub
pracują (praca w
ciszy hamuje
działanie w tym
wieku)
 nie przynosić
przedmiotów za
dzieci
 nie sprzątać za nie
Kompetencja 8:
organizacja działania
w przestrzeni
fizycznej i społecznej
Problemy :
 nie dotrzymuje
zobowiązań, zapomina o
nich
 nie potrafi oszacować czasu
potrzebnego do realizacji
zadania
 nie wyznacza sobie
zmiennego tempa pracy w
zależności od okoliczności
 dorosły musi wyznaczać (i
pilnować!) terminy
końcowe realizowanego
zadania: masz na to 10
minut, za chwilę kończymy
Co robić?
 powiesić duży zegar w
sali widoczny dla
dzieci
 przyczepiać do niego
symbole/obrazki
różnych czynności
 często odwoływać się
do zegara
 wprowadzić umowne
znaki (np.
dzwoneczek,
wkładanie kapelusza w
czerwonym kolorze)
oznaczające zbliżanie
się do końca
pracy/zabawy
 pozwolić dokończyć
zadanie / zabawę w
innym czasie i
zachęcać do tego
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie planować
skomplikowanych
zadań, gdy jest
mało czasu
 nie poganiać
Kompetencja 9:
organizacja działania
w czasie
Problemy :
 słabo dopasowuje się do
zmiennych okoliczności
realizacji zadania
 z trudnością i niechęcią
poddaje rewizji swoje
dotychczasowe plany;
złości się w sytuacji, gdy
musi z czegoś rezygnować,
np.: niestety, nie będziesz
mógł obejrzeć bajki, bo
zadzwoniła babcia i
musimy do niej zaraz
jechać
 jest ciągle czymś
zaskakiwany
 często odczuwa
rozczarowanie, złość - nie
potrafiąc dopasować
Co robić?
 często zmieniać losowo – skład
pracujących zespołów
 dawać zadania
wymagające pracy w
różnych miejscach i
wykorzystania
różnych przedmiotów
 zachęcać do
niestandardowego
wykorzystywania
przedmiotów
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie dostarczać
dzieciom zawsze
wszystkich
potrzebnych
przedmiotów
 w pracy zespołowej
nie dawać
wszystkim
zespołom tego
samego zestawu
przedmiotów
Kompetencja 10:
elastyczność
działania
Problemy :
 rzadko zadaje sobie
pytania: - jak mi idzie? jak mi poszło? - co zrobić,
żeby to było lepsze? dlaczego mi się nie udało?
 zachowuje się trochę jak
„bokser w ciągłym
zwarciu”: - słabiej analizuje
rezultaty własnej pracy mniej się uczy na
popełnionych błędach
 często ignoruje sygnały /
wskazówki płynące ze
strony dorosłego / innego
dziecka
 rzadko koryguje własne
zachowanie pod wpływem
wskazówek
Co robić?
 jak najwięcej
rozmawiać z dziećmi –
„pogaduszki” np. przy
jedzeniu, ubieraniu
się, myciu rąk,
sprzątaniu, w czasie
przerw
 zachęcać dzieci do
rozmawiania ze sobą,
porównywania swoich
dokonań, oglądania
rysunków czy
zeszytów
 analizować razem z
nimi ich wytwory
stosując różne
kryteria analizy
 prosić o uzasadnienia
 samemu stosować tzw.
kod rozwinięty typu:
dlatego, że….,bo…., no
skoro…to….
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Czego nie robić?
 nie moralizować
 nie wygłaszać
tyrad, nie
monologować
 nie stosować kodu
ograniczonego w
formie nakazów,
zakazów, prostych
poleceń (głównie
proste zdania
pojedyncze)
Kompetencja 11:
kompetencje
metapoznawcze
zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu
psychicznego
oferta placówki dotycząca istnienia świetlicy
odpowiednia aranżacji przestrzeni
liczebności klas pierwszych
zapewnienie jednorodności wiekowej w klasach
pierwszaków.
gwarancja całodziennej opieki nad dzieckiem
kompetencje kadry pedagogicznej do pracy z 6latkami
kontrola nad regularnością posiłków
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Nauczyciel
 planuje zadania do pracy samodzielnej, do
wykonania w parach oraz w zespołach o różnej
wielkości
 wykorzystuje różne źródła informacji i zachęca
dzieci do ich samodzielnego wyszukiwania
 wykorzystuje różne „naturalne” sytuacje i
materiały edukacyjne, np. związane z porami roku,
charakterem zawodu czy pracy rodziców, specyfiki
geograficznej i tradycji kulturowej regionu, kultury
ludowej, okazjonalnych uroczystości w otoczeniu
szkoły, wydarzeń w Polsce i na świecie
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Konstruowanie
różnorodnych
i elastycznych
ofert edukacyjnych
 zmienia skład i liczbę dzieci w małych zespołach
w zależności od charakteru zadania i umiejętności
dzieci
 tworzy sytuacje i zadania dające szansę na
uzupełnienie braków i ćwiczenie słabiej
opanowanej umiejętności
 tworzy sytuacje i zadania dające szansę na
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie
jakiejś umiejętności
 zmienia role, jakie pełnią dzieci w małych zespołach
lub w klasie, dając każdemu szansę nauczenia się
pełnienia różnych ról
 tak organizuje czas na wykonanie zadań, aby dzieci
nie poganiać
 umożliwia dzieciom dokończenie przerwanych
zadań
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Dopasowywanie
oferty edukacyjnej
do poziomu
gotowości różnych
dzieci w klasie
Nauczyciel
 stosuje zasadę tzw. wycofującej się pomocy, czyli
minimalnej pomocy, koniecznej, aby dziecko mogło
dalej działać samodzielnie
 różnicuje formę pomocy dzieciom stosownie do
okoliczności, np.: od udzielenia informacji do pomocy
w znalezieniu tej informacji; od pokazania, jak coś
wykonać, do pomocy technicznej przy wykonaniu
czegoś; od życzliwego chwilowego wsparcia do
dłuższej pomocy emocjonalnej w trudnej dla dziecka
sytuacji
 rozmawia z dzieckiem, które sobie nie radzi i
podkreśla postępy, jakie robi
 nie stosuje porównywania dziecka, które sobie z
czymś nie radzi, z innymi dziećmi, nie zawstydza go,
nie pogania
 o trudnościach rozmawia z dzieckiem „w cztery
oczy”, a nie publicznie
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Udzielanie pomocy
i wspieranie dzieci
natrafiających
na problemy
w realizacji oferty
edukacyjnej
 zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie zachodzą
w zachowaniu dzieci i w poziomie wykonywania
zadań szkolnych
 rozmawia z dziećmi o ich postępach – wtedy
łatwiej mu wskazać, co jest jeszcze do zrobienia czy
poprawienia
 rozmawia z rodzicami o zmianach i postępie w
funkcjonowaniu dziecka
 na spotkaniach klasowych z rodzicami podkreśla
postępy dzieci, wskazuje ich mocne strony – wtedy
łatwiej na tym tle rzeczowo poinformować o
niedociągnięciach, nieprawidłowych zachowaniach
czy brakach
Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych
Zaplanowanie
monitoringu postępów
dzieci w procesie
edukacji
Dziękuję 

similar documents