czerwiec 2013 r - Kuratorium Oświaty w Opolu

Report
Program





Otwarcie spotkania
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego
przez Opolskiego Kuratora Oświaty w szkołach
i placówkach woj. opolskiego w roku szkolnym 2012/2013
Komunikaty i sprawy różne
Zamknięcie spotkania
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
-
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów.
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
obejmują:
1) w zakresie kontroli:
a) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych:
- ,,Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych";
b) w publicznych technikach:
- „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym
planem nauczania dla ww. szkoły";
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
c) w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych,
technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach
policealnych:
„Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa zawodowego";
d) w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli:
„Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań
polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki
oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty.”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
e) w publicznych szkołach podstawowych:
„Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej
zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej";
f) w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach:
„Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";
g) w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:
„Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne
dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły”;
h) w publicznych gimnazjach:
„Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
i) w publicznych szkołach podstawowych:
„Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania w klasach I - Ill publicznej szkoły
podstawowej”;
j) w szkołach niepublicznych:
,,Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez
szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
2) w zakresie ewaluacji:
- ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);
- ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku
szkolnym):
a) w przedszkolach - w zakresie wymagań:
- „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej.
- ,,Respektowane są normy społeczne”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz
ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie
wymagań:
- ,,Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się;
-„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej”;
- „Respektowane są normy społeczne”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych - w zakresie wymagań:
-,,Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób
sprzyjający osiąganiu celów”;
- ,,Respektowane są normy społeczne”;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych w zakresie wymagań:
,,Promowana jest wartość edukacji”;
,,Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju”;
„Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
- ,,Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów
placówki”;
- „Respektowane są normy społeczne”;
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki - w zakresie wymagań:
- „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób
sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
-,,Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej”;
- „Respektowane są normy społeczne.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na
podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji
w roku szkolnym).
w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach kształcenia
i doskonalenia zawodowego:
•
- szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich
indywidualną sytuację,
- szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski
z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
•
w przedszkolach:
-przedszkole
wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji,
- przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014
3) W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:
a) Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
i w zawodach.
b) Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
prowadzonego przez Opolskiego Kuratora
Oświaty w szkołach i placówkach woj. opolskiego
w roku szkolnym 2012/2013
Ewaluacje przeprowadzone w roku szkolnym 2012/13
Lp.
Typ szkoły/placówki
Liczba ewaluacji:
całościowe
problemowe
łącznie
1
Przedszkola i inne formy
wychowania
przedszkolnego
8
12
20
2
Szkoły podstawowe
4
25
29
3
Gimnazja
4
22
26
4
Licea ogólnokształcące
6
10
16
5
Technika
7
2
9
Zasadnicze szkoły
zawodowe
Poradnie psychologiczno10
pedagogiczne
6
Suma
2
31
2
3
3
74
105
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
Lp.
Badany
obszar
1
Efekty
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1 Przedszkola dokonują diagnozy potrzeb
i możliwości dzieci, na podstawie wyników
wdrażają działania, które sprzyjają pogłębianiu
wiedzy, rozwijaniu zainteresowań
i kształtowaniu pożądanych postaw u dzieci.
2. Stosowane w przedszkolach różnorodne
formy zajęć, wdrażanie do samodzielności
i współżycia w grupie, a także rozwijanie
aktywności ruchowej i twórczej wpływają na
dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki
w szkole.
3. Przedszkola dbają o przyjazną atmosferę,
realizują programy profilaktyczne
i adaptacyjne zapewniając tym samym poczucie
bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.
Brak
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
Lp.
Badany
obszar
2
Procesy
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1.Oferta pracy przedszkoli wzbogacana jest 1. W organizacji pracy
o różnorodne zajęcia dodatkowe, w tym
z dziećmi nauczyciele nie
specjalistyczne (głównie logopedyczne).
zawsze uwzględniają ich
2. Nauczyciele wdrażają innowacje
indywidualne możliwości
pedagogiczne, samodzielnie opracowane
i potrzeby rozwojowe.
programy oraz projekty edukacyjne, które 2.Większość zajęć
wynikają z potrzeb rodziców
dodatkowych jest
i środowiska.
odpłatna, co ogranicza
3. Nauczyciele współpracują przy
możliwości korzystania
planowaniu, organizacji i realizacji
z nich.
procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci, dostosowują organizację
pracy na zajęciach edukacyjnych do
rozpoznanych możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
Lp.
3
Badany
obszar
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Współpraca 1.Systematyczna i wielokierunkowa
ze
współpraca przedszkola z lokalnym
środowiskiem środowiskiem, identyfikowanie jego
potrzeb oraz prowadzenie działań
w celu ich zaspokajania wpływa
korzystnie na proces edukacji i jego
wizerunek.
2.Przedszkole wspiera rodziców
w wychowaniu, a także stwarza
warunki do uczestnictwa
w organizowanych działaniach
edukacyjnych.
3. Rodzice chętnie angażują się
w życie przedszkola, wspierają
organizację imprez i uroczystości.
Słabe strony
1. Rodzice w niewielkim
zakresie mają wpływ na
podejmowane decyzje
dotyczące organizacji
procesu dydaktycznego.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
Lp.
4
Badany
obszar
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
Zarządzanie 1. Wdrażane wnioski i działania wynikające 1.Nie wszystkie
z prowadzonego nadzoru
przedszkola wykorzystują
pedagogicznego przyczyniają się do
wnioski z wewnętrznego
jakościowego rozwoju placówki.
nadzoru pedagogicznego
2. Warunki lokalowe i wyposażenie
do planowania pracy
przedszkoli zaspokajają potrzeby
i wdrażania działań.
rozwojowe dzieci i umożliwiają realizację 2. Przedszkola nie
podstawy programowej.
organizują doskonalenia
3. Nauczyciele angażują się w prowadzenie kadry pedagogicznej
ewaluacji wewnętrznej, wspólnie
w zakresie metod i form
rozwiązują problemy istotne dla
współpracy zespołowej.
funkcjonowania przedszkola.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe
Badany
Lp.
obszar
1
Efekty
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. W szkołach dokonuje się analizy wyników 1. Wdrażane wnioski wynikające
sprawdzianu zewnętrznego oraz osiągnięć
z analizy sprawdzianów
uczniów, na podstawie których formułuje
zewnętrznych oraz osiągnięć
i wdraża się wnioski.
uczniów nie we wszystkich
2. Uczniowie angażują się w działania
szkołach i nie w pełni
podejmowane przez szkołę dotyczące
przyczyniają się do wzrostu
zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz inne
efektów kształcenia.
przedsięwzięcia zwłaszcza
2. Podczas prowadzonych analiz
o charakterze społecznym jak również
wyników sprawdzianów
inicjują działania na rzecz rozwoju
zewnętrznych i osiągnięć
własnego i szkoły.
uczniów nie wszystkie szkoły
3. Pracownicy szkoły podejmują wiele
stosują metody jakościowe.
działań wychowawczych oraz z zakresu
3. Uczniowie w mniejszym
profilaktyki wpływających na kształtowanie stopniu angażują się
właściwych postaw dzieci i ich poczucie
w działania edukacyjne
bezpieczeństwa oraz respektowanie
podejmowane przez szkołę.
obowiązujących w szkole zasad i norm
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe
Badany
Lp.
obszar
2
Procesy
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Szkoły pracują zgodnie
z przyjętymi przez Rady
Pedagogiczne koncepcjami pracy
akceptowanymi przez społeczność
szkolną.
2. Oferta edukacyjna jest zgodna
z potrzebami uczniów i spójna
z podstawą programową.
3. Procesy edukacyjne zachodzące
w szkole są planowane
i monitorowane, a ich organizacja
w większości sprzyja uczeniu się.
Słabe strony
1. Nie we wszystkich szkołach
oferta zajęć dodatkowych
w pełni odpowiada aspiracjom
i zainteresowaniom uczniów.
2. W ocenie niektórych uczniów nie
wszystkie zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne oraz metody pracy
stasowane przez nauczycieli są dla
nich atrakcyjne. Nauczyciele nie
zawsze udzielają im informacji
zwrotnej o ich postępach w nauce.
3. Nie wszyscy rodzice w badanych
szkołach mają poczucie, że ich
dziecko jest traktowane
indywidualnie.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe
Lp.
3
Badany
obszar
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Podejmowana współpraca ze
Współpraca
środowiskiem lokalnym
ze
środowiskiem przyczynia się do osiągania
wzajemnych korzyści.
2. Nauczyciele w różnorodny
sposób wspierają rodziców
w wychowaniu ich dzieci.
3. Rodzice uczestniczą
w przedsięwzięciach
organizowanych przez szkołę,
głównie w zakresie działań
wychowawczych.
Słabe strony
1. Niektóre szkoły w sposób
niesystematyczny i niepełny
wykorzystują informacje o losach
absolwentów w procesie
doskonalenia nauczania
i wychowania oraz nie zawsze
podejmują z nimi współpracę.
2. Nie we wszystkich szkołach
rodzice uczestniczą
w podejmowaniu decyzji
dotyczących funkcjonowania,
planowania i organizacji pracy
szkoły.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe
Lp.
4
Badany
obszar
Zarządzanie
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. Nauczyciele angażują się
w pracę powołanych w szkole
zespołów i analizują efekty ich
pracy oraz wspólnie
rozwiązują występujące
w szkole problemy.
2. Szkoły dokonują ewaluacji
wewnętrznej.
3. Szkoły posiadają bazę
lokalową i wyposażenie
wystarczające do realizacji
podstawy programowej
i przyjętych programów
nauczania.
1. Nie we wszystkich szkołach
doskonalenie zawodowe
nauczycieli obejmowało treści
związane z metodami i formami
ich współpracy.
2. Nie wszystkie badane szkoły
posiadają infrastrukturę sportową
tj. salę gimnastyczną, boisko
sportowe.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja
Lp.
1
Badany
obszar
Efekty
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. Powszechność analizowania
wyników egzaminów
zewnętrznych oraz
monitorowania
i analizowania osiągnięć
uczniów.
2. Poczucie bezpieczeństwa
uczniów gimnazjów
potwierdzone wypowiedziami
rodziców i partnerów szkół.
3. Podejmowanie szeregu
różnych działań
wychowawczych (w tym
profilaktycznych) w celu
eliminowania zagrożeń
i wzmacniania pozytywnych
zachowań.
1. Brak wykorzystywania
Kalkulatora EWD Plus do poprawy
jakości kształcenia.
2. Nieefektywność wdrażanych
wniosków formułowanych na
podstawie egzaminów
zewnętrznych oraz badania
osiągnięć uczniów (wnioskowanie).
3. Inicjowanie przez uczniów działań
na rzecz własnego rozwoju.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja
Lp.
2
Badany
obszar
Procesy
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. Bogata oferta edukacyjna
dająca możliwości nabywania
nowych kompetencji.
2. Podejmowanie różnorodnych
działań sprzyjających
kształtowaniu pożądanych
postaw.
3. Współpraca nauczycieli
podczas planowania
i organizowania procesów
edukacyjnych.
1. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie
zawsze adekwatna do
zainteresowań uczniów.
2. Udział uczniów w planowaniu
i organizacji procesów
edukacyjnych (partycypacja,
demokratyzacja procesów) – brak
lub niewielki udział.
3. Monitorowanie procesów
edukacyjnych zachodzących
w szkole.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja
Lp.
3
4
Badany
obszar
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Szeroka współpraca ze
Współpraca
środowiskiem lokalnym
ze
środowiskiem przynosząca korzyści każdej
ze stron.
2. Poszerzanie oferty
edukacyjnej dzięki współpracy
ze środowiskiem lokalnym.
Zarządzanie
1 Działanie zespołowe
nauczycieli
2 Baza lokalowa
i wyposażenie.
3. Pozyskiwanie środków
finansowych z różnych źródeł
na ich polepszanie warunków
lokalowych i wyposażenia.
Słabe strony
1. Niewykorzystywanie współpracy
z absolwentami w procesie
edukacji.
2. Partnerstwo rodziców (szkoły
współpracują z rodzicami
w zakresie określonym prawem).
3. Promowanie wartości edukacji
(rozumiane jako promocja szkoły).
1. Wnioskowanie (formułowanie,
adekwatność, mierzalność)
2. Stosowanie procedur
ewaluacyjnych podczas badania
efektów pracy zespołów
nauczycielskich.
3. Niedostosowanie budynków
szkolnych do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych ruchowo.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące
Lp.
1
Badany
obszar
Efekty
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. Efektywna współpraca
1.Brak ujednoliconego,
z innymi placówkami oraz
systemowego sposobu
uczelniami wyższymi.
analizowania i dokumentowania
2. Podejmowanie licznych działań
wyników egzaminu maturalnego
edukacyjnych sprzyjających
przez poszczególne zespoły
poszerzaniu wiedzy i umiejętności
przedmiotowe nauczycieli.
uczniów. Wdrażanie program
2. Formułowane podczas różnych
i realizacja projektów
analiz wnioski nie zawsze są
edukacyjnych, a także promocja
konkretne i mierzalne.
osiągnięć i sukcesów uczniów
3. Nie wszystkie zajęcia lekcyjne
wpływa na korzystny wizerunek
i pozalekcyjne są interesujące dla
szkoły w środowisku.
uczniów.
3. Stwarzanie uczniom możliwości
do podejmowania różnorodnych
form aktywności wpływających na
ich rozwój, a także na rozwój
szkoły.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące
Lp.
2
Badany
obszar
Procesy
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
1. Znane i akceptowane 1.Organizacja pracy nie zawsze sprzyja
przez wszystkich
procesowi uczenia się, liczebność klas, zbyt
pracowników oraz
duża ilość zajęć jednego dnia. Brak podziału na
młodzież i rodziców
grupy w klasach, w których liczba uczniów do
założenia koncepcji
tego upoważnia (zgodnie z prawem
pracy szkoły.
oświatowym w tym zakresie).
2. Bogata i atrakcyjna
2. Brak spójności działań podejmowanych przez
oferta edukacyjna.
nauczycieli dotyczących, np. oceniania,
przestrzegania zasad zachowania w szkole,
motywowania i wspierania uczniów, czy ich
udziału w planowaniu i organizowaniu
procesów edukacyjnych. Nie dokonuje się
także diagnozy możliwości wszystkich
uczniów.
3. Uczniowie rzadko mają szansę wypowiedzi na
temat tego, jak chcieliby się uczyć, a ocenianie
nie zawsze motywuje ich do dalszej pracy.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące
3
Badany
obszar
Współpraca
ze
środowiskiem
4
Zarządzanie
Lp.
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1.Aktywna współpraca
z absolwentami
i wykorzystywanie
w procesie nauczania
i wychowania informacje
o ich losach.
2. Znacząca pozycja
w środowisku lokalnym.
1.Dobra baza lokalowa (często
przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych),
dbałość o estetykę,
nowoczesne zaplecze
sportowe.
Słabe strony
1.Niewielkie zainteresowanie
rodziców współpracą ze szkołą,
a zwłaszcza współuczestniczeniem
w podejmowanych przez nią
działaniach.
1. Planowanie pracy zespołów
nauczycielskich nie zawsze
wypływa z analizy efektów ich
działań.
2. Zbyt małe wykorzystywanie
w procesie edukacyjnym
nowoczesnych technologii
informacyjnych.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika
Lp.
1
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Efekty
1. Prowadzone analizy wyników 1. Prowadzone analizy wyników
egzaminów zewnętrznych nie zawsze
egzaminów zewnętrznych
uwzględniają analizy jakościowe, m.in.
przekładają się na wzrost
kontekst, warunki środowiskowe
efektów kształcenia.
i wewnętrzne szkoły oraz czynniki
2. Szkoły stwarzają warunki do
społeczne. Nie wszystkie szkoły
rozwoju aktywności uczniów
posiadają ujednolicony, systemowy
poprzez działania
sposób analizowania i dokumentowania
o charakterze charytatywnym, wyników egzaminów zewnętrznych
przez poszczególne zespoły
udział w szkolnych
przedmiotowe.
wolontariatach, licznych
2. Nie wszyscy uczniowie mają poczucie,
projektach, imprezach,
że szkoła spełnia ich potrzeby
konkursach i zawodach
edukacyjne i rozwija zainteresowania.
sportowych.
Twierdzą, że zajęcia pozalekcyjne nie są
ciekawie prowadzone.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika
Lp.
1
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Efekty
3. Podejmowane przez 3. Realizowane w szkole działania nie zawsze
przekładają się na nabywanie przez uczniów
c.d.
nauczycieli działania
wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie
wychowawcze
programowej i w standardach wymagań
i profilaktyczne
będących podstawą przeprowadzania egzaminu
wpływają na poczucie maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje
bezpieczeństwa przez zawodowe. Opinie ankietowanych rodziców
uczniów.
wskazują, że w szkole nie podejmuje się działań
uwzględniających indywidualizację procesu
edukacji oraz starań, by dzieci miały poczucie
sukcesu w nauce na miarę ich możliwości.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika
Lp.
2
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
1. Nauczyciele nie zawsze udzielają
Procesy 1. Podejmowane działania
uczniom pełnej informacji zwrotnej na
wychowawcze mają charakter
temat postępów oraz przyczyn ich
zorganizowany i są oceniane
sukcesów i trudności w nauce, a także
pod kątem ich skuteczności.
wskazówek do nauki. Nie wszyscy
2. W szkole zajęcia dostosowane
nauczyciele uwzględniają opinie
są do możliwości edukacyjnych uczniów na temat tego, w jaki sposób
uczniów.
chcieliby się oni uczyć.
2 .Rodzice i uczniowie są zdania, że
3. Oferta edukacyjna szkół
młodzież nie zawsze jest traktowana
oparta jest na potrzebach
indywidualnie i nie wszyscy uczniowie
uczniów, rodziców oraz
mają poczucie, że są na równi
lokalnego rynku pracy.
traktowani z rówieśnikami.
3. Uczniowie czują się zmęczeni
z powodu liczby zajęć w ciągu dnia,
co może wpływać na organizację
procesów uczenia się.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika
Lp.
3
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
1. Nie wszyscy rodzice mają poczucie
Współp 1. Szkoły współpracują
wpływu na decyzje podejmowane
raca ze
z instytucjami środowiska
w kluczowych sprawach szkoły,
środowi
lokalnego i korzystają z ich
a współpraca z rodzicami opiera się
skiem
wsparcia.
głównie na współdziałaniu z radą
2 Szkoły identyfikują potrzeby
rodziców.
uczniów i środowiska
2. Nie wszystkie technika wykorzystują
lokalnego oraz prowadzą
informacje o losach absolwentów
w procesie nauczania i wychowania.
działania mające na celu ich
3. Część rodziców wskazuje na potrzebę
zaspokojenie
korzystania przez uczniów
3. Działania szkoły realizowane
z korepetycji lub innych zajęć poza
wspólnie z przedstawicielami
szkołą, aby móc kontynuować naukę
lokalnego środowiska służą
w wybranej uczelni.
promowaniu wartości edukacji.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika
Lp.
4
Badany
obszar
Zarządzanie
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Funkcjonuje współpraca
w zespołach, a nauczyciele
wspólnie rozwiązują problemy
i podejmują działania
dydaktyczno-wychowawcze.
2. Wnioski formułowane na
podstawie wewnętrznego
nadzoru pedagogicznego,
wykorzystywane są do
planowania pracy szkoły.
3. Warunki lokalowe
i wyposażenie są wystarczające
do realizowania podstawy
programowej i przyjętych
w szkole programów nauczania,
a dyrektorzy podejmują liczne
działania w celu poprawy
infrastruktury szkoły.
Słabe strony
1.Prowadzona dokumentacja
w zakresie funkcjonowania
zespołów przedmiotowych
i prowadzenia ewaluacji
wewnętrznej jest mało czytelna.
2. Nauczyciele nie podejmują
szkoleń w zakresie doskonalenia
metod i form pracy zespołowej.
3. Warunki lokalowe
i wyposażenie są zróżnicowane
(występują nieliczne braki
w pracowniach). Nie wszystkie
szkoły dostosowane są do
potrzeb uczniów
niepełnosprawnych ruchowo.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
1
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Efekty 1. Analiza osiągnięć uczniów dokonywana jest 1. Specyfika placówki, jej
etapami i przeprowadzana na poziomie
priorytety wpływają
pojedynczych uczniów, a wnioski wdrażane
w sposób zdecydowany na
są dwutorowo: w zakresie doskonalenia
osiągane wyniki
kształcenia zawodowego i wspomagania
z egzaminów wewnętrznych
w edukacji ogólnej.
i zewnętrznych.
2. Efekty pracy wychowawczej z młodzieżą
niedostosowaną społecznie są
zadowalające, a edukacyjne zdecydowanie
wyższe w porównaniu z sytuacją, gdy
młodzież uczęszczała do szkół masowych.
3. To działania nauczyciela mają ścisły związek
z aktywnością i zaangażowaniem uczniów
w zajęcia organizowane przez szkołę,
świadczą o tym widoczne, liczne i różne
dowody działalności uczniowskiej.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
2
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Procesy 1. Naczelnym założeniem
1. W ocenie uczniów nie wszystkie
przyjmowanych koncepcji jest
zajęcia lekcyjne są dla nich
przywrócenie ucznia / wychowanka
ciekawe i atrakcyjne.
społeczeństwu, a służyć temu ma
2. Są szkoły, w których nie
permanentna diagnoza edukacyjnowykorzystuje się wniosków
wychowawcza, która pozwala ustalić
z monitoringu jakości
stan faktyczny prezentowanych
i efektywności procesu nauczaniapostaw wychowanków i stopień
uczenia się do planowania
zaawansowania teoretycznego oraz
procesów edukacyjnych.
praktycznego w edukacji.
2. Oferty edukacyjne szkół/placówek
wychodzą naprzeciw potrzebom
rynku pracy i w pełni zaspokajają
potrzeby edukacyjne
uczniów/wychowanków, oczekiwania
rodziców oraz partnerów szkoły.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
2
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Procesy 3. Procesy edukacyjno-wychowawcze
3. Są szkoły, w których organizacja
c.d.
szkół/placówek podlegają planowaniu procesów edukacyjnych nie
holistycznemu przejawiającemu się
zawsze sprzyja uczeniu się.
w korelacji międzyprzedmiotowej
oraz współpracy nauczycieli
w ramach zespołów przedmiotowych
i wychowawczych.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
3.
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Współpraca 1. Szkoły/placówki zabiegają
1. Z uwagi na interwencyjny
ze
o dobre relacje z lokalnym
charakter ośrodka i miejsce
środowiskiem
środowiskiem, identyfikują jego
zamieszkania rodziców
potrzeby i możliwości oraz
(teren całego kraju) rodzice
prowadzą działania, które mają na
rzadko uczestniczą
celu zaspokojenie potrzeb
w działaniach
współpracujących podmiotów.
organizowanych przez szkołę
2. Społeczności szkolnooraz w niewielkim zakresie
wychowawczej losy absolwentów
biorą udział
nie są obojętne, absolwenci często
w podejmowaniu decyzji
służą informacją i poradą na tzw.
dotyczących życia szkoły.
„żywych spotkaniach z tymi,
którym się udało”.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
3.
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Współpraca 3. Szkoły/placówki czynią wiele
ze
w zakresie utrzymania łączności
środowiskiem
z rodzicami / prawnymi opiekunami
c.d.
swoich wychowanków, stwarzając
możliwości współuczestniczenia
w podejmowanych decyzjach,
realizowanych działaniach
w stosunku do podopiecznych,
pomimo ograniczonego kontaktu
bezpośredniego ze szkołą /
placówką.
Słabe strony
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
4
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Słabe strony
Zarządzanie 1. Zdecydowana większość działań
1. Nie we wszystkich szkołach
planowana i realizowana jest
odbywały się szkolenia
wspólnie, a pojawiające się
dotyczące metod i form
w pracy problemy rozwiązywane
współpracy zespołowej osób
są najczęściej w zespołach
zatrudnionych w szkole/
ogólnoprzedmiotowych,
placówce, pracowników
praktycznej nauki zawodów
pedagogicznych
i w grupach wychowawczych.
i niepedagogicznych.
2. Wnioski z wewnętrznego nadzoru 2. Wzbogacanie warunków
pedagogicznego wykorzystywane
lokalowych i wyposażenia
są do planowania pracy szkoły
realizowane jest w dużej mierze
i wprowadzenia prorozwojowych
własnymi siłami.
zmian w funkcjonowaniu ośrodka
dotyczących aktywizacji społecznej
młodzieży i praktycznej nauki
zawodu.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW
Lp.
4
Badany
obszar
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Zarządzanie 3. Nauczyciele poszczególnych
c.d.
przedmiotów i wychowawcy
wymieniają się wiedzą na temat
uczniów, konsultują w zespołach
metody oddziaływań
wychowawczo-resocjalizacyjnych
i edukacyjnych, monitorują
zachowanie wychowanków
z podwyższonej grupy ryzyka oraz
wspierają się wzajemnie
w realizacji założeń programowych
i w rozwiązywaniu problemów
swoich podopiecznych
Słabe strony
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
1
Badany
obszar
Efekty
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
Nie badano tego obszaru
Nie badano tego obszaru.
2
Procesy
1. Formy pomocy oferowane przez
1. Poradnie rzadko realizują
specjalistów poradni wynikają
programy autorskie.
z koncepcji pracy, diagnozy potrzeb,
ewaluacji wewnętrznej i podlegają
modyfikacjom, mającym na celu
poszerzenie oferty placówek, np.:
o terapię EEG Biofeedback,
wspomaganie rozwoju małego dziecka,
grup wsparcia dla rodziców itp.
2. Planowanie i doskonalenie procesów
edukacyjnych, przebiegających
w poradni odbywa się w oparciu
o systematyczny monitoring ich
efektywności prowadzony przez
wszystkich pracowników poradni.
Lp.
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Lp.
2
3.
Wyniki ewaluacji
Mocne strony
Słabe strony
3. Placówki zwiększają dostępność
swoich usług poprzez działania
podejmowane poza swoimi
siedzibami, dostosowanie godzin
pracy do oczekiwań klientów oraz
współpracę z podmiotami
działającymi na rzecz dzieci
i rodziny.
Współpraca 1. Poradnie korzystają z zasobów
1 Słabą stroną jest współpraca
ze
środowiska, a współpraca
z rodzicami.
środowiskiem z podmiotami w nim działającymi
korzystnie wpływa na ich rozwój
i wizerunek. Są postrzegane jako
placówki zapewniające wysoką
jakość prowadzonych usług.
Badany
obszar
Procesy
Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Lp.
3.
4
Wyniki ewaluacji
Badany
obszar
Mocne strony
Współpraca 2. Szeroka działalność promocyjno-informacyjna
ze
za pomocą różnych środków przekazu (własna
środowiskiem strona internetowa, foldery, ulotki, artykuły
c.d.
w prasie) oraz otwartość i elastyczność
pracowników przyczyniają się do poszerzania
wiedzy na temat zakresu usług poradni
w środowisku lokalnym jak również
pozyskiwania nowych klientów.
3. Poradnie prowadzą szeroką działalność
edukacyjną poprzez publikacje artykułów
w czasopismach specjalistycznych oraz na
swoich stronach internetowych, a także
przygotowywanie materiałów dydaktycznowychowawczych dla określonej grupy klientów
(rodzice, nauczyciele).
Zarządzanie
Nie badano tego obszaru
Słabe strony
Nie badano tego
obszaru
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej
Celem kontroli była ocena zgodności przestrzegania przez publiczne
szkoły podstawowe przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodności organizacji
pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa.
Kontrola została zrealizowana w okresie od listopada 2012r.
do lutego 2013 roku.
Kontrolą objęto 47 publicznych szkół podstawowych,
(z tego 23 w okresie listopad - grudzień 2012r.)
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania
4. dyrektorom publicznych szkół podstawowych
5. zaleceń, sformułowania 25. wniosków i uwag (z tego
4 zalecenia w 3. szkołach wydano w okresie listopad grudzień 2012r.)
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej
Najczęściej wydawane zalecenia:
• Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy w ten sposób, aby
liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego
wychowawcę świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, zgodnie
z § 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21
maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół.
• Zaleca się uzupełnić dziennik zajęć w świetlicy, zgodnie
z § 8a ust. 2 rozporządzenia MEN i S z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia
kontrolującego dotyczyły:
1. Organizacji pracy świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami
prawa zewnętrznego oraz ustaleniami zawartymi w arkuszu
organizacyjnym i statucie szkoły. Prawidłowej dokumentacji
zajęć. Systemu pracy świetlicy, który powinien być
adekwatny do potrzeb zgłoszonych przez rodziców.
Zróżnicowania wymiaru godzinowego poszczególnych
rodzajów zajęć.
2. Zapisów w dzienniku świetlicy, gdzie odnotowywano tylko
nieobecności dzieci, które w danym dniu nie były obecne
w szkole.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1. Wszystkie kontrolowane świetlice są zorganizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prawie wszystkie kontrolowane świetlice (oprócz dwóch)
spełniają oczekiwania rodziców.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Celem kontroli było sprawdzenie kontrolowania przez dyrektora
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla
których ustalono obwód, spełniania obowiązku szkolnego, o którym
mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tych szkół.
Kontrola została zrealizowana w okresie od listopada 2012 do
marca 2013 roku.
Kontrolą objęto 47 szkół podstawowych i 24 gimnazja
(z tego 23 kontrole odbyły się w szkołach podstawowych
w okresie od listopada do grudnia 2012r.)
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania
dyrektorom 13. kontrolowanych szkół 19. zaleceń,
sformułowania 27. wniosków i uwag (z tego w okresie od
listopada do grudnia 2012r. wydano dwu dyrektorom
3 zalecenia).
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania
dyrektorów do przestrzegania:
1. Prawidłowego prowadzenia w szkole podstawowej/
gimnazjum księgi ewidencji dzieci i młodzieży.
2. Prawidłowego prowadzenia w szkole podstawowej/
gimnazjum księgi ewidencji uczniów.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia
kontrolującego dotyczyły.
Wpisów do księgi ewidencji dzieci
Pisemnego potwierdzenia o realizacji obowiązku szkolnego.
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1. Najczęściej spotykane uchybienia są związane
z nieprawidłowym prowadzeniem księgi ewidencji dzieci
i młodzieży, występują braki we wpisach w księgach.
2. Nie ma szkół, w których nie było księgi ewidencji dzieci
/księgi ewidencji dzieci i młodzieży.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli c.d.:
3. Wszystkie dzieci rozpoczynające naukę w klasie I szkoły
podstawowej/w klasie I gimnazjum, zgodnie z informacją
o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci
i młodzieży w wieku 3-18 lat przekazanej przez wójta
gminy (burmistrza, prezydenta miasta) były wpisane do
księgi ewidencji dzieci/księgi ewidencji dzieci i młodzieży.
4. W niektórych kontrolowanych szkołach podstawowych
dyrektor podjął decyzję w sprawie odroczenia obowiązku
szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej. Nie ma przypadku, by dyrektor podjął
decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego bez
zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych
z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania
w publicznych gimnazjach.
Celem kontroli było sprawdzenie zgodności organizacji zajęć
z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych
gimnazjach z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości
języka.
Kontrola została zrealizowana w okresie od stycznia do marca
2013 roku. Kontrolą objęto 24 publiczne gimnazja.
Wyniki przeprowadzonych kontroli nie były podstawą do
wydania dyrektorom publicznych gimnazjów zaleceń.
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych
z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania
w publicznych gimnazjach.
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
Organizacja zajęć edukacyjnych z języków obcych
nowożytnych w kontrolowanych gimnazjach była zgodna
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. poz. 204).
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie w zakresie organizowania
i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych
Celem kontroli była ocena zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu głębokim.
Kontrolą zostały objęte publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz
gimnazja, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Kontrola została zrealizowana w okresie od stycznia do marca 2013 roku.
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie w zakresie organizowania
i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych
Kontrolą objęto 79 szkół i placówek, w tym:

8 przeszkoli, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjnowychowawcze;

59 szkół podstawowych, w których zorganizowano zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze;

12 gimnazjów, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjnowychowawcze.
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania
7 dyrektorom kontrolowanych szkół/placówek 9 zaleceń.
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie w zakresie organizowania
i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do
przestrzegania zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
i organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć zgodnie
z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76); (w tym zakresie wydanych
zostało 5 zaleceń)
Kontrole planowe
Kontrola w zakresie w zakresie organizowania
i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych
W wyniku wskazywania szkół do kontroli stwierdzono, że w niektórych
szkołach/placówkach (wykazanych w SIO jako organizujących zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze) nie ma uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim. W związku z powyższym odstąpiono od
zamiaru przeprowadzania kontroli.
Najczęściej występujące wyjaśnienia dyrektora:
1)
błędy przy wpisywaniu danych do SIO;
2)
błędne interpretowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków
określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej
Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa
przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły
publicznej w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Kontrola została zrealizowana w okresie od marca do maja
2013 roku.
Kontrolą objęto 17 niepublicznych szkół podstawowych
o uprawnieniach szkoły publicznej.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków
określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej
Zalecenia wydano dyrektorom 3. kontrolowanych szkół,
a brzmiały one:
„Zaleca się zatrudnienie nauczycieli obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiadających
kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, zgodnie
z art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.”
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków
określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1. Wszystkie kontrolowane szkoły posiadają wpis do
ewidencji szkół niepublicznych, a zaświadczenia
o wpisie zawierają wszystkie wymagane dane.
2. Wszystkie szkoły posiadały statut.
3. Wszystkie kontrolowane szkoły stosują zasady
klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
4. Wszystkie szkoły objęte kontrolą prowadzą dokumentację
przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków
określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
5. Kontrolowane szkoły realizują zarówno programy
opracowane samodzielnie przez nauczyciela lub we
współpracy z innymi nauczycielami, opracowane przez
innego autora/autorów oraz opracowane przez innego
autora/autorów wraz z dokonanymi zmianami.
6. W większości kontrolowanych szkół (13 z 16) dyrektorzy
zatrudniają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół
publicznych.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć
edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania
w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach
Celem kontroli było sprawdzenie zgodności organizacji zajęć z informatyki
z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach, podziału
na grupy, liczby uczniów przypadających na jeden komputer podczas zajęć.
Kontrolą zostały objęte publiczne licea ogólnokształcące i technika dla
młodzieży, z wyłączeniem oddziałów integracyjnych w szkołach. Kontrola
została zrealizowana w okresie maja 2013 roku.
Kontrolą objęto 19 szkół, w tym:

10 liceów ogólnokształcących,

9 techników dla młodzieży.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć
edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania
w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach
Wyniki przeprowadzonych kontroli nie były podstawą do
wydania dyrektorom liceów ogólnokształcących oraz
techników zaleceń, sformułowania wniosków i uwag.
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1.
We wszystkich kontrolowanych i technikach, liczba godzin
informatyki w klasach pierwszych jest nie mniejsza niż
określona w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych.
Kontrole planowe
Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć
edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania
w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli c.d.:
2.
3.
We wszystkich kontrolowanych liceach ogólnokształcących
i technikach liczba uczniów w grupach jest zgodna
z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych.
We wszystkich kontrolowanych technikach oraz prawie
wszystkich liceach ogólnokształcących uczniowie mieli
zapewnione samodzielne stanowiska komputerowe.
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
Celem kontroli była ocena zgodności z przepisami prawa organizacji
zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin
i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi
na niepełnosprawność.
Kontrolą zostały objęte publiczne szkoły podstawowe, gimnazja,
licea ogólnokształcące i zasadnicze szkoły zawodowe, do
których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na
niepełnosprawność.
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
Kontrole zostały zrealizowane w okresie od maja do czerwca
2013 roku.
Kontrolą objęto 23 szkoły, w tym:
 10 szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
z uwagi na niepełnosprawność;
 8 gimnazjów, do których uczęszczają uczniowie posiadający
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na
niepełnosprawność;
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
Kontrolą objęto 23 szkoły, w tym:
 2 licea ogólnokształcące, do których uczęszczają uczniowie
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
z uwagi na niepełnosprawność;
 3 zasadnicze szkoły zawodowe, do których uczęszczają
uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność.
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania
2. dyrektorom kontrolowanych szkół (podstawowej
i gimnazjalnej) 3. zaleceń.
Dotyczyły one:
• organizacji zajęć rewalidacyjnych dla ucznia/uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność, zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
•
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, oraz z 2010 r. poz.
982) i § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt
4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204),
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
•
Zaleca się dokumentowanie realizacji zajęć rewalidacyjnych
w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu
nauczania,
działalności
wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23,
poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz.
997 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047.
Kontrole planowe
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz
ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na
niepełnosprawność
Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1. We wszystkich kontrolowanych szkołach organizacja zajęć
rewalidacyjnych w zakresie rodzaju zajęć, liczby godzin oraz
zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgodna
z przepisami prawa.
2. W większości kontrolowanych szkół realizacja zajęć
rewalidacyjnych była potwierdzona w dzienniku zajęć.
3. W prawie wszystkich kontrolowanych szkołach zajęcia
rewalidacyjne zostały uwzględnione w arkuszu organizacji
danego typu szkoły na rok szkolny 2012/2013.
Kontrole planowe
Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej
biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności
zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji działania
i realizacji zadań przez publiczne biblioteki pedagogiczne oraz
zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.
Kontrola została zrealizowana w czerwcu 2013 roku.
Kontrolę przeprowadzono w jednej publicznej
bibliotece pedagogicznej.
Wyniki przeprowadzonej kontroli nie były podstawą do
wydania dyrektorowi zaleceń.
Kontrole doraźne
W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. kontrolą doraźną
objęto:
 15 szkół w związku z kontrolą szkół niepublicznych
z art. 7 ust 3 w związku z art. 85 ust 2 ustawy,
 5 szkół w związku z kontrolą realizacji podstawy
programowej, prowadzenia
dokumentacji
przebiegu
nauczania, zgodności
zatrudniania
z
wymaganymi
kwalifikacjami, przestrzegania statutu szkoły, stosowania
zasad promowania i klasyfikowania słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów w szkołach niepublicznych dla
dorosłych,
 18
szkół w związku z powzięciem informacji
o nieprawidłowościach w zakresie wyboru przez nauczyciela
podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
Kontrole doraźne
W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. kontrolą doraźną
objęto:
 1 szkołę w związku z zawiadomieniem pełnomocnika
prawnego rodziców ucznia o wypadku w szkole
i nieprzestrzeganiem przez publiczną szkołę przepisów
prawa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w szkole w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami.
 1 szkołę w zakresie przestrzegania zasad oceniania
zachowania
zgodnie
ze
statutem
szkoły
oraz
rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania.
Kontrole doraźne
Celem kontroli doraźnych było:
sprawdzenie spełniania przez szkoły niepubliczne warunków
określonych w art. 7 ust. 3, jak również sprawdzenie
funkcjonowania szkół i placówek zgodnie z prawem
oświatowym oraz sprawdzenie wykonania zaleceń i ocena
jakości wykonania wydanych zaleceń, zasad wyboru przez
nauczyciela podręcznika spośród podręczników dopuszczonych
do użytku szkolnego oraz zasad bezpieczeństwa w szkole.
W trakcie kontroli przeprowadzono szczegółową analizę
dokumentacji prowadzonej w szkołach publicznych oraz
w nowo założonych szkołach niepublicznych, jak również
dokonano oglądu działań dyrektorów prowadzonych
w ramach pełnionego nadzoru.
Kontrole doraźne
Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych
kontroli:
1.
2.
Kontrole dotyczące przestrzegania zapisów art. 7 ust. 3
w
nowo
założonych
szkołach
niepublicznych
z uprawieniami szkół publicznych wykazały liczne
nieprawidłowości szczególnie dotyczące: dokumentowania
przebiegu nauczania; oceniania i klasyfikowania słuchaczy;
nowelizacji statutów; ramowych planów nauczania;
dopuszczania do użytku programów i podręczników,
zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi
kwalifikacjami.
W trzech skontrolowanych szkołach niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych wydano 7 zaleceń
dotyczących spełniania warunków określonych w art. 7 ust.
3 ustawy. Natomiast w 12. szkołach z 15. skontrolowanych
nie wydano zaleceń w tym zakresie.
Kontrole doraźne
Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych
kontroli:
3.
Kontrole doraźne przeprowadzone w 5. szkołach
niepublicznych dla dorosłych zakończone zostały wydaniem
27 zaleceń 4. dyrektorom skontrolowanych szkół.
Zalecenia dotyczyły najczęściej:
 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
niezgodnie z wymaganiami;
 realizowania podstawy programowej niezgodnie
z załącznikiem nr 4 rozporządzenia MEN w sprawie
podstawy programowej;
 nie przestrzegania zapisów rozporządzenia
w sprawie zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach
niepublicznych dla dorosłych;
Kontrole doraźne
Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych
kontroli:
4.
Kontrole w zakresie wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego przeprowadzone w 18. szkołach wykazały
nieprawidłowości, a 10. dyrektorom wydano zalecenia.
Dotyczyły one niepodejmowania żadnych działań
i zobowiązań, które ograniczają wynikające z ustawy
o systemie oświaty prawo nauczycieli do wyboru
podręczników. Należy wdrożyć działania w kierunku
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Kontrole doraźne
Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych
kontroli:
5.
6.
Kontrola w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa
w
szkole
wykazała
nieprawidłowości
wynikające
z braku realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
oraz stosowania procedur i realizowania zadań
wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w szkołach.
W przypadku wniesionych uwag i zaleceń dyrektorzy szkół
nie zgłosili wobec nich zastrzeżeń do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Organizacja konferencji i narad w okresie sprawozdawczym
 Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole” –
 Organizacja 11 powiatowych konferencji podsumowujących nadzór pedagogiczny
po I półroczu roku szkolnego 2012/13 oraz narady z dyrektorami ośrodków
doskonalenia nauczycieli
 Konferencja podsumowująca Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 Spotkania z Krystyną Szumilas, Ministrem Edukacji Narodowej, będące okazją do
wymiany poglądów na temat aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju polskiej
oświaty w zakresie edukacji dziecka sześcioletniego
 Organizacja Gali Finałowej II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam
6 lat”.
 Konferencja informacyjna związana z promocją obniżenia wieku szkolnego:
„Trochę inaczej w edukacji małego dziecka”.
 Organizacja happeningu z okazji włączenia telewizyjnego sygnału cyfrowego
w woj. opolskim.
 Organizacja Wojewódzkiej Konferencji Warsztatowej Programu eTwinning.
 Organizacja konferencji pod nazwą „Piękne życie, bezpieczne życie” w ramach
realizacji priorytetu MEN „Rok Bezpiecznej Szkoły”.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Przykłady dobrych praktyk.
Od stycznia do czerwca opublikowano 10 przykładów dobrych praktyk. Wszystkie
przykłady można zgrupować w następujących obszarach tematycznych:
1. Nauczanie i uczenie się.
2. Wychowanie i opieka.
3. Szkoła w środowisku.
4. Organizacja i zarządzanie.
5. Praca z uczniem zdolnym.
6. Sześciolatek w szkole
Zestawienie ilościowe innowacji pedagogicznych, które będą realizowane od 1.09.2013r.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Monitoring w zakresie przyjmowania do szkół publicznych w województwie opolskim
cudzoziemców oraz uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy
Próba badania obejmowała łącznie 351 szkół dla młodzieży działających na terenie województwa
opolskiego. W tym 13 przedszkoli, 148 szkół podstawowych, 64 gimnazjów, 55 szkół
ponadgimnazjalnych, 19 zespołów obejmujących przedszkole i szkołę podstawową, 53 innych
zespołów szkół.
Procent uczniów przypuszczalnie
realizujących obowiązek szkolny
poza granicami kraju
W świetle zebranych danych widoczna jest wyraźna tendencja malejąca, szczególnie pomiędzy rokiem
szkolnym 2010/11 a rokiem szkolnym 2011/12. Różnica wyniosła 2226 uczniów wobec stanu najwyższego
z roku 2010/11, co stanowi obniżenie liczebności uczniów w badanych szkołach o około 4%. Wniosek:
Do szkół poza granicami kraju uczęszcza około 4-5 % uczniów (wg danych ze szkół objętych
monitoringiem).
4.70%
2012/13
2011/12
2010/11
4.30%
3.70%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%
Series1
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Przyjętych
łącznie
Obywateli
polskich
powracający
Obcokrajow
ch zza
ców
granicy
Liczba przyjętych uczniów powracających zza granicy i cudzoziemców w trzech ostatnich
latach szkolnych w próbie badawczej
73
2012/13
88
2011/12
60
2010/11
27
2012/13
15
2011/12
Series1
22
2010/11
100
2012/13
103
2011/12
82
2010/11
0
20
40
60
80
100
120
 Najwięcej uczniów powracających z zagranicy zarejestrowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Jak widać
z powyższego wykresu liczba ta nie przekroczyła 100 osób.
 Liczba przybywających obcokrajowców w okresie trzech ostatnich lat w badanych szkołach nie była
wielka. W badanej próbie szkół w ubiegłym roku szkolnym było ich 27. Jest to najwyższy wynik
w ostatnich 3 latach na 351 badanych szkół.
 Dzieci cudzoziemców przybywających na teren naszego województwa najczęściej są narodowości
ukraińskiej, niemieckiej, rumuńskiej i bułgarskiej. Zdarzały się również pojedyncze przypadki dzieci
narodowości mołdawskiej, austriackiej czy syryjskiej.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Diagnoza przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich w zakresie bazy
i warunków oraz podejmowanych przez szkołę działań dotyczących
doskonalenia zawodowego.
Arkusz diagnostyczny przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich wypełniły 65 szkoły z 19
gmin (w tym 10 szkół prowadzonych przez stowarzyszenia).
W wyniku monitoringu stwierdzono, że ankietowane szkoły są przygotowane na przyjęcie
dzieci sześcioletnich. Natomiast korekty lub dopracowania wymagają niektóre obszary, co
uwzględniono w poniższych wnioskach:
 Bazę i wyposażenie dydaktyczne można określić jako właściwe i spełniające podstawowe wymagania.
 W większości szkół sale dydaktyczne zostały podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną.
 Na podkreślenie zasługuje możliwość korzystania przez wszystkich uczniów klas I z pracowni
komputerowych.
 Zajęcia wychowania fizycznego w większości badanych szkół prowadzone są w salach gimnastycznych.
 W części szkół toalety wymagają dostosowania do wzrostu dziecka sześcioletniego a same placówki
wyposażenia w place zabaw.
 W większości ankietowanych szkół brakuje wydzielonych sal świetlicowych dla sześciolatków.
 W przypadku dowozu dzieci, według ankietowanych - odległość, jaką muszą one pokonywać wynosi od
1 km do 17 km (średnio od 3 do 5 kilometrów).
 We wszystkich szkołach zorganizowano dowóz dzieci, natomiast pewnym problem pozostaje czas
oczekiwania dzieci na dowóz po zakończonych zajęciach. Średnio wynosi on około 1 godziny, chociaż
w pojedynczych przypadkach jest to nawet 2-3 godzin.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Monitoring osiągnięć szkół podstawowych województwa opolskiego w zakresie analizy,
interpretacji i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych.
W wyniku analizy monitoringu szkół podjęto działania wspomagające. Rekomendowano szkoły do:
 przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w obszarze efekty (19 szkół)
 zalecono przeprowadzenie programu naprawczego (8 szkół)
 przygotowano materiał informacyjny dostępny na stronie internetowej KO w Opolu w ramach
upowszechniania dobrych praktyk
W wyniku tych działań większość wytypowanych do wspomagania szkół podniosło swój wynik
sprawdzianu w 2013 roku o co najmniej jeden stopień w skali staninowej.
Wyniki 6 szkół nadal znajdują się na poziomie wyników niskich (1-3 stanin), z czego jedna szkoła
ponownie uzyskała wynik najniższy.
Wobec szkół o utrzymujących się niskich wynikach kształcenia będą nadal prowadzone działania
wspomagające.
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach w ramach priorytetu MEN –
„Rok Bezpiecznej Szkoły”
Zgodnie z ramowym programem “Rok Bezpiecznej Szkoły” Opolski Kurator Oświaty podjął szereg
różnorodnych przedsięwzięć, m.in.:
 112 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w konkursie na plakat „Moje prawa są
chronione, moje prawa są zagrożone”.
 W Wojewódzkim Konkursie Szkolnych Inscenizacji Teatralnych „Bezpieczni na co dzień” wzięło udział
120 uczniów, którzy rozwijali swoje zdolności i zainteresowania w 9 grupach teatralnych.
 Zorganizowano I Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego o Puchar Opolskiego Kuratora Oświaty.
 Przeprowadzono finał wojewódzki XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 10 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa było uczestnikami etapu wojewódzkiego
XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 Zorganizowano następujące konferencje tematyczne: konferencję pod nazwą „Piękne życie,
bezpieczne życie” oraz „Edukacja dla bezpieczeństwa – współczesne wyzwania".
 Promowane były programy podnoszące bezpieczny i zdrowy styl życia między innymi:
 Rządowy Program „Radosna Szkoła”.
 Programy UE „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”
 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim.
 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 Upowszechniano przykłady dobrych praktyk, realizowanych w szkołach województwa opolskiego
dotyczące bezpieczeństwa.
Dziękuję za uwagę

similar documents