Palliasjon og legemidler

Report
Palliasjon og legemidler
Sykehjemslege Roy Bekkeseth, Lillehammer Helsehus
Vanligste symptomer i terminalfasen




Smerter
Dyspne
Angst/uro
Surkling/dødsralling
Smerter
 Bruker pasienten smertestillende, skal denne
kontinueres selv om pasienten ikke lenger er ved
bevissthet
 Peroral administrering av medikamenter vil være
umulig for mange i denne situasjonen og subkutan
administrering er ofte et godt alternativ
Terminal dyspné
 Dyspné er en subjektiv opplevelse av åndenød
 Har ofte multifaktoriell årsak
 Det siste levedøgnet lider ca. 80 % av pasientene under akutt dyspné
med opplevelsen av å bli kvalt (NEL)grunnet terminal hjertesvikt
 På dette tidspunkt vil symptomatisk lindring av lufthunger være
målet.
 Tilgrunnliggende årsak? effekt av antibiotika ved pneumoni?
Oksygen?
Angst/uro
 Dyspné er ofte ledsaget av angst.
 Pusteøvelser, frisk luft (åpent vindu, ev. vifte), en kald
klut og en god hånd kan være viktige tiltak.
 I tillegg er det ofte nødvendig med angstdempende
medikamenter
 Terminal delir – utelukk urinretensjon, smerter,
obstipasjon
Surkling/Dødsralling
 I terminalfasen vil det ofte bli opphopning av sekret i
bronkier og alveoler
 Pasienten er for svak til å hoste og svelge
 Dette kan gi såkalt ”dødsralling”
 Forklar dette til pårørende
Legemidler i
”medikamentskrinet”
 Symptomlindrende medikamenter for pasienter i
terminalfase:
1.
2.
3.
4.
5.
Morfin
Midazolam
Haldol
Scopoderm
Robinul
Morfin
 Medikament: Opioidanalgetikum
 Virkemåte: Sentral smertestillende effekt
 Absorpsjon: S.c og I.m 15-30 minutter, maks effekt
etter 45-90 minutter I.v: Straks virkning, maks effekt
20 minutter.
 Halveringstid: Ca. 2-4 timer. Ved uttalt nyresvikt vil det
ved gjentatt tilførsel finne sted akkumulering av den
aktive metabolitt morfin-6-glukuronid, som har lang
halveringstid
Morfin

-
Indikasjon:
Smerte - Dokumenter effekt med ESAS, MOBID
Dyspnoe
Surkling
Angst/uro
Morfin og dysné

Morfin er et nyttig medikament mot dyspné.

Gir god lindring hos pasienter i terminalfasen med hjertesvikt

· Tradisjonelle behandlingstiltak som diuretika, antibiotika, kortison eller oksygen vil enten ikke lenger
være symptomlindrende, eller de vil bidra til en unødig forlengelse av dødsprosessen
· Den eneste virksomme behandlingen er tilførsel av morfin som virker på hjernestammen, det limbiske
system, bronkiale reseptorer og det lille kretsløp
· Morfin medfører at en rask overfladisk respirasjon endrer seg til en jevn normofrekvent og dyp
respirasjon og derigjennom til forbedret O2-opptak og avlastning av hjertearbeidet
· Pasienter som ikke bruker opioider fra før gis initialt 5–10 mg morfin subkutant eller langsomt
intravenøst
· Doseringen gjentas hver 4. time eller hyppigere til oppnådd god effekt, for eksempel
respirasjonsfrekvens 15–20 per minutt
· Hos pasienter som allerede får morfin, bør tidligere doseringer økes med ca. 50 %
· Det er dokumentert en effekt av opioider gitt peroralt eller subkutant på indikasjon tungpusthet hos
pasienter som behandles palliativt
· Det foreligger ikke dokumentasjon for bruk av benzodiazepiner for å avhjelpe







Morfin
 Administrasjonsform: Subcutan
 Dosering: (2,5) 5-10 mg hvert 20 min. inntil effekt
 Hos en pasient som allerede står på morfin, gis en
behovsdose mot dyspné som er litt større enn behovsdosen
for smerte, dvs. litt over 1/6 av døgndosen morfin, po, sc eller
iv.
 Virketid: ca. 4 t
 Maksimal døgndose: Avhengig av effekt, opioidnaivitet
(sjelden >400 mg)
 Obs! Obstipasjon

-
Overdose:
Respirasjonsfrekvens <8/ min
Sjelden overdose – oftere sepsis
Motgift/antidot: Naloxon
Midazolam
 Medikament: Benzodiazepin, sedativum
 Dormicum
Midazolam

-
Indikasjon:
Angst/uro
Panikk
Muskelrykninger
Kramper
- Brukes utenfor godkjent indikasjonsområde
Midazolam




Administrasjonsform: Subcutan
Dosering: 1 mg hvert 20 min. inntil effekt
Halveringstid: 1,5 – 2,5 timer
Maksimal døgndose: Avhengig av effekten (sjelden >
20 mg)
Haldol
 Medikament:
 Haloperidol, lavdoseneuroleptikum
 Virkemåte: Har en spesifikk dopaminblokkerende
effekt i CNS -> Antiemetisk (kvalmestillende)
Haldol

-
Indikasjon:
Kvalme
Uro
Agitasjon
Haldol





Administrasjonsform: Subcutan
Dosering: 0,5 – 1 mg x 2 (3)
Virketid (halveringstid): 24 timer
Maksimal døgndose: 10 mg
Obs: Antikolinerge (munntørrhet, sløret syn), rigidet
og tremor
Scopoderm
 Scopoderm depotplaster 1 mg/72t
 Medikament: Skopoloamin
 Virkemåte: Blokkerer kompetitivt for acetylkolinets
effekt på kolinerge reseptorer
Scopoderm
 Indikasjon:
- Surkling i øvre luftveier
 Brukes utenfor indikasjonsområde
 Reisesykebehandling
 Prøves før Robinul
Scopoderm
 Administrasjonsform: Depotplaster
 Dosering: 1 plaster / 72 t, ved noe effekt kan man øke
til 2 plaster etter 3 dager
 Full effekt etter ca 6 t
 Maksimal døgndose: 2 plaster
Robinul
 Medikament: Glykopyrron, antikolinergikum
 Virkemåte: Syntetisk antikolinergikum som hemmer
sekresjon i munn, svelg og luftrør.
 Sidestilles med Morfin-Scopolamin
Robinul

-
Indikasjon:
Surkling i øvre luftveier
Ileus
Kolikk
- Brukes utenfor godkjent indikasjonsområde
Robinul
 Administrasjonsform: Subcutan
 Dosering: Startdose 0,4 mg. Deretter 0,2 mg hvert 20
min. Inntil effekt.
 Virketid:
 Maksimal døgndose: 1,8 mg
Novalgin
 Novalgin: Anbefalt dosering: 500-1000mg x 4. Maks
dose 4 g.
 Indikasjon: Smertelindring, febernedsettende til
terminale pasienter. Gis som substitutt/synergi med
morfin. Mindre bivikninger en morfin som sedasjon,
kvalme, obstipasjon. Virkningstart etter 0,5-1 t.
Virketid 4 t. Settes i s.c hos terminale pasienter (obs
bløtvevsreaksjon da det egentlig skal settes i.m/i.v)
 Morfin alltid 1.valg!
 Alle medikamentene kan blandes i en sprøyte for
applikasjon i en s.c. pumpe.
 Maks 3 forskjellige medikamenter i blandingen.
 Revurdering av medikamentregime hver dag.

similar documents