Årsplanen 2013 - Sandnes Kommune

Report
Adresse: Gamle Asheimvei 15,
4318 Sandes
Telefon: 51337200
Mobil: 97403881
Epost:
[email protected]
Hjemmeside:
www.sandnes.kommune.no/
sandvedhaugen_barnehage
Åpningstid: 07.15 – 16.45
ÅRSPLAN
SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE
Barnas egen landsby
2013 - 2014
INNHOLDSFORTEGNELSE :
Styreren har ordet
1. Fakta om barnehagen
1.1. Barnehagens nærmiljø
1.2 Barnehagens visjon
2. Styringsverktøy
2.1. Lov om barnehager
2.2. Rammeplanen
2.3. Årsplanen
3. Pedagogisk innhold
3.1 Barnehagens satsingsområde
3.2. Barnesyn
3.3 Danning
3.4 voksenrollen
3.5 Inkluderende barnehage
3.6 Barns medvirkning
3,7 Lek, omsorg og læring
3.8 Fagområdene i Rammeplanen
Vårt fokusområde
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
3.9 Digitale verktøy
4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering
5. Førskoleklubben
6. Minoritetsspråklige barn
7. Samarbeid
7.1
Samarbeid med barnas hjem
7.2
Samarbeid med personalet
7.3
Samarbeid med andre
8. Helse, miljø og sikkerhet
8.1 Kosthold
8.2 Hygiene
8.3 Miljøfyrtårn
8.4 Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner
9. Høytider og merkedager
KALENDER
August
September
Oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Styreren har ordet….
Sandvedhaugen barnehage har nå vært i drift siden oktober 2008. Vi er en ung organisasjon
som har fått gode erfaringer som kan brukes videre i vår pedagogiske virksomhet. Erfaringene
sier noe om hva som skal til for å oppnå trivsel, trygghet og utvikling i ”barnas egen landsby”. Vi
vektlegger fokus på kvaliteten i voksenrollen som har stor betydning for barnas trivsel og
utvikling.
I år har Sandvedhaugen barnehage avsluttet et prosjekt og forskningsarbeid med universitetet i
Stavanger. Barnehagen forsetter et utviklingsarbeid. Vi har satt søkelyset mot den voksnes rolle
i barns utvikling av den sosiale kompetansen. Barnehagen skal være en lærende organisasjon.
Vi skal vise evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt de målene som settes og veivalgene
som gjøres er riktige for det enkelte barn, barnegruppa, foreldrene og personalet.
I sommerbarnehagen har vi valgt å forsette med tema ”Jo mere vi gjør sammen”. Vi ønsker at
barna skal ha tid og muligheter til både fordypning og fri lek. Nærmere informasjon om
sommerbarnehagens innhold kommer i eget skriv. Ukeplaner for sommerbarnehagen henges
opp på avdelingens oppslagstavle.
Vår personalgruppe teller nå 66 årsverk. Personalgruppa har en kompetanseplattform som
Sandvedhaugen barnehage gjør god nytte av. Vi har nesten full dekning av førskolelærere, som
fra nå av har tittelen, barnehagelærer. Som styrer ser jeg fram til et konstruktivt samarbeid med
en kvalifisert og positiv personalgruppe.
Vi vektlegger et godt samarbeid med foresatte og er åpne for en dialog når det er behov.
Foresatte og personal har felles interesser. Barnet skal trives og ha en positiv utvikling. Sammen
med barnets hjem ønsker vi å skape en god hverdag for det enkelte barn .
Til slutt vil jeg ønske spesielt velkommen til nye barn og foresatte. Dere er alltid velkommen
innom administrasjonen hvis det er noe dere lurer på.
Velkommen til nytt barnehageår i barnas egen landsby
Vennlig hilsen
Ingrid Eikeland Andersen
Styrer i Sandvedhaugen barnehage
1
Fakta om barnehagen
Barnehagens nærmiljø
Vi vil at barn og voksne skal bli kjent med, og bli en del av
Sandved bydel
6 hus fordelt på to tun
• 3 avdelinger i hvert hus
- 5 avdelinger: 3- 6 år
- 6 avdelinger: 2- 4 år
- 6 avdelinger: 0- 3 år
Med barnehagens nærmiljø tenker vi i første omgang på Sandved bydel,
men også Sandnes sentrum og nærliggende områder. Vi har laget en
oversikt over barnehagens nærmiljø. Se under.
• Fellesområdet med scene: ”Sola”
• 293 barn i alderen 0-6 år
• 5 fagrom med forankring i rammeplan for barnehager
Egen administrasjon og personalavdeling
• Styrer : Ingrid Eikeland Andersen
• Fagutviklere : Bjørg Arntsen, Maj Gabrielsen
• Administrasjonskonsulent : Atle Helland Strøm
• totalt 66 årsverk
• 17 Pedagogiske ledere
• 12 Barnehagelærere
• 12 Barne- og ungdomsarbeidere
• 17 Assistenter
Støttepedagoger og tospråklige assistenter
I Sandvedhaugen barnehage har vi barn fra mange bydeler i
Sandnes kommune.
Skoler og barnehager:
Sandved skole
Sandved barnehage
Hans og Grete barnehage
Krystallveien barnehage
Stangelandsforen barnehage
Rådhusmarka barnehage
Soma-Stangeland skole
1.1
Nær barnehagen:
Sandneshallen
Helgø/Meny
Lekeplasser
Fotballbane
Gand Kirke
Skoleskogen
Skeieskogen
Oversikten gir et utdrag av:
• Offentlige institusjoner (skoler, barnehager, kirke, bibliotek osv)
• Næringsvirksomhet
• Park og grøntarealer
• Kunst og kultur
• Transport
Sandnes kommune har utarbeidet et tur og bydelskart som gir en oversikt
over Sandved bydel. (Se kommunens nettside)
Sandneshallen:
Sandneshallen er en av landets flotteste innendørs friidrettsanlegg. Den
er tilrettelagt for løp, hopp og kast. I tillegg så har den baner for ulike
ballaktiviteter. Hallen er i gangavstand fra barnehagen, og vil bli benyttet
av store og små i Sandvedhaugen.
Sandnes sentrum
Langgata
Bibliotek
Vågenområdet
Togstasjon
Kulturhuset
Øglændsparken
Stangeland Mølle
Vitenfabrikken
Kino
Busstasjon
Annet:
Coop Mega
Brannstasjonen
Legevakten
Joker
Miljøstasjon
1.2
Barnehagens visjon
Våre mål og metoder er forankret i
vår visjon og vårt verdisyn. Verdiene
er grunnlaget for hvordan vi ønsker at
det enkelte barn, foreldre og
personalet skal oppleve kulturen og
samarbeidsformen i Sandvedhaugen
barnehage. Vi velger å bruke
landsbybegrepet fordi en
landsbykultur inneholder mange av
de verdier vi ønsker å leve etter.
Vi ønsker at
Sandvedhaugen
barnehage
skal være
barnas egen landsby
•
•
•
•
•
•
”Sandvedhaugen barnehage –
En god start på livet”
Alle har en viktig rolle i fellesskapet. Alle er like mye verd.
Enkeltmennesket blir sett og respektert.
Vi ser på forskjelligheter som en ressurs.
Vi har en oversiktlig struktur og organisasjon.
Vi legger vekt på medbestemmelse.
I landsbyen samarbeider og hjelper vi hverandre om å nå
et felles mål.
• I vår landsby ønsker vi å vise begeistring og engasjement i
alt fra de små dagligdagse rutiner til større kulturelle
arrangement.
2
Barnehagens styringsverktøy
2.1 Lov om barnehager
2.2 Rammeplanen
Barnehageloven § 1 Formål:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene
Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer
for barnehagens verdigrunnlag, innhold og
oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi
styrer, pedagogiske ledere og det øvrige
personalet en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir
også informasjon til foreldre, eier og
tilsynsmyndighet.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal
utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i
lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering.
(Rammeplanen s. 7)
Hva sier rammeplanen noe om?
• Barnehagens formål, verdigrunnlag og
oppgaver
• Omsorg, lek og læring
• Fagområdene
- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, bevegelse og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknikk
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn
- Antall, rom og form
2.3 Årsplan
Årsplanen er primært et redskap for
barnehagens personale for å styre
virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
Den gir foreldre muligheten til å påvirke, og
å forstå hvorfor vi jobber slik vi gjør.
Årsplanen gir informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til eier,
politikere, kommune, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interesserte.
I tillegg til årsplanen er personalet i ferd
med å utarbeidet et arbeidsdokument som
konkretiserer mål og metoder for de ulike
aldergruppene. Det er utarbeidet konkrete
planer innenfor fagområdene antall , rom
og form og kommunikasjon, språk og tekst,
natur, miljø og teknikk, etikk , religion og
filosofi, kunst, kultur og kreativitet og
kropp, bevegelse og helse.
Årsplanen blir evaluert våren 2014.
• Planlegging, dokumentasjon og vurdering
• Samarbeid
Sandvedhaugen barnehage reguleres av lovverk. I barnehagen forholder vi oss til barnehageloven,
rammeplanen og årsplanen. Årsplanen, som bygger på barnehageloven og rammeplanen, kan dere kan lese
i sin helhet på barnehagens hjemmeside.
Tips til foreldre:
Les om tilvenning
Les om sikkerhetsrutiner
Planleggingsdag – barnehagen stengt
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
31
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
Planleggingsdag
Barnehagen stengt
20
21
22
23
26
27
28
29
30
32
33
34
35
3
Pedagogisk innhold
3.1 Barnehagens satsingsområde
Fra 2010 til 2013 har vi deltatt i et forskningsprosjekt ledet av universitetet i
Stavanger. Forskningsprosjektet har fokus på voksenrollen og hvordan vi
kommuniserer verdier og hvordan vi ”gjør” verdier. Rapporten vil foreligge
høsten 2013. Som en videreføring av verdiprosjektet har vi valgt å satse på
sosial kompetanse.
Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap
(Lov om barnehager § 1 Formål)
Vi har oppmerksomheten rettet mot kvaliteten i voksenrollen, og hvordan vi
på en best mulig måte kan tilrettelegge og møte barna for at de skal kunne
mestre å delta i fellesskapet. Når vi er sammen med barna skal vi skape et
miljø som kjennetegnes av varme, positiv interesse og engasjement fra
voksne. I barnehagen deltar barn i små og store grupper, planlagte og
spontane. Erfaringene de får setter spor for hvordan de møter mennesker
både i nåtid og framtid. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter læres
gjennom små og store hendelser i hverdagen. Latter, glede og humor, men
også motsetninger og uenighet er en naturlig del av barnehagehverdagen.
I barnehagen skal barna møte voksne som er tydelige i sine forventninger på
hva som er akseptabel oppførsel. Verdier som respekt, toleranse, omsorg og
likeverd er veivisere i det daglige.
Vi henter inspirasjon fra Kari Lamer`s rammeprogram
”Du og jeg og vi to” for å fremme sosial kompetanse,”.
Kari Lamer er tilknyttet Høgskolen i Oslo og har i flere år
drevet med forsknings og utviklingsarbeid i barnehagene. I
hennes praktiske – pedagogiske forslag finner vi
mulighetene til å fremme barns sosiale kompetanse i
planlagte læringssituasjoner og i uformelle
hverdagssituasjoner hvor barn møter barn og voksne.
Sentrale temaer i Kari Lamer`s program:
EMPATI OG ROLLETAKING
• Innlevelse i andres følelser.
• Forstå andres perspektiv, tanker og følelser.
• Lytte til andre
VENNLIGE HANDLINGER
• Handlinger som har til hensikt å være til nytte for
andre.
• Å oppmuntre andre.
• Å dele med andre
• Inkludere andre i leken.
• Vise omsorg.
SELVKONTROLL
• Vente på tur.
• Kompromisse.
• Planlegge og vurdere konsekvenser av egne
handlinger.
• Innordne seg.
• Innrømme feil.
SELVHEVDELSE
• Tørre å ta kontakt.
• Delta i lek og samtale.
• Hevde egne meninger.
• Be om hjelp.
LEK, GLEDE OG HUMOR
• Delta i lek, la seg rive med.
• Vise glede og humor i daglige situasjoner.
• Kreativitet.
Tips:
Foreldremøte
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
Foreldremøte for de
som har barn på 3-6 år
20
23
24
Foreldremøte for de
som har barn på 2-4 år
og 0-3 år
25
26
27
36
37
38
39
30
40
3
Pedagogisk innhold
3.2 Barnesyn
Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette
betyr at barns utvikling ses som dynamisk og tett sammenvevd
samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og
miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar
til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er
avgjørende for barns utvikling og læring.
(Rammeplanen s. 16)
I Sandvedhaugen barnehage har vi dette synet på barn:
Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og menneskelige
miljøet: Graden av aktivitet avhenger av alder, funksjonsnivå, interesse og
motivasjon. I det daglige ser vi at barna viser hva de vil og hva de er opptatt
av. De tar kontakt med både barn og voksne, og er fysisk aktive og gjør egne
erfaringer.
Barn er sosiale: De elsker at ting skjer rundt dem, de knytter tidlig vennskap
og utvikler seg og lærer i samspill med andre barn og voksne. I møter mellom
barn – barn og mellom barn og voksne i garderoben, på stellebordet, i
sandkassen og i dyp konsentrasjon i samtale og spill ser vi gjensidighet i
kontakten.
Barn er kompetente. De kan mye, er selvstendige, har en intensjon med det
de gjør. Barn vil gjerne medvirke i det som skjer rundt dem. Tidlig ser vi
ønske om å delta, og vilje til å mestre i daglige situasjoner ved påkledning, i
praktiske oppgaver, i samtale og ved å hevde sin mening.
Barn har behov for voksne. De klarer mye selv, men trenger også hjelp og
veiledning fra de voksne. Barn skal vite at voksne er tilgjengelige og gir den
nødvendige støtten i løpet av barnehagedagen.
Barn inspireres av miljøet, av det fysiske miljøet og menneskene de møter.
De imiterer og observerer, store og små i aktivitet. Det fysiske miljøet, inne og
ute, gir inspirasjon til lek og samhandling. Barnehagens estetiske utforming
påvirker barnas kreativitet, tanke og handling.
3.3 Danning
I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn
og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre
forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang
prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å
reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer
i samspill med omgivelsene og med andre og er en
forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å
håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg
prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv
som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er
mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn
oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer
danning alt dette.
(Rammeplanen s. 15)
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.
Som tidligere nevnt så gir våre verdier retning for oppdragelsen.
Sandvedhaugen barnehage legger vekt på at barna skal mestre
deltagelse i samfunnet, både i dag og i framtida. Vi veileder barn
slik at de utvikler sin evne til å ta vare på seg selv og andre,
samtidig oppmuntres barn til ha egne initiativ og meninger.
Danning skjer i alle konkrete daglige situasjoner hvor vi møtes.
Danning gir retning for utformingen av årsplanen, og hvorfor vi
ønsker å ha sosial kompetanse som vårt fokusområde.
Les mer fra rammeplanen på vår hjemmeside:
www.sandnes.kommune.no/sandvedhaugen_barnehage
Tips:
7. Planleggingsdag – barnehagen stengt
Møte i SU og AU
Uke
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Møte i SU og AU
2
3
4
7
Planleggingsdag
Barnehagen stengt
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
FN-dagen
25
28
29
30
31
40
41
Tirsdag
42
43
44
3
Pedagogisk innhold
3.4
Voksenrollen
Dette synet på barn får konsekvenser for
voksenrollen:
• Være nær barna, gi omsorg, se hvert enkelt
barn, være tilstede, emosjonelt og fysisk.
• Undre oss sammen med barna, vise respekt for
barnets initiativ.
• Bekrefte det barnet ser og er opptatt av.
• Møte barna på barnas egne premisser.
• Gode rollemodeller, kunnskapsformidlere og
kulturformidlere.
• Vise tydelig hva som forventes av oppførsel i
ulike situasjoner.
• Engasjerte og ansvarsbevisste voksne.
• La barna bli kjent med, og oppleve samfunnet,
nærmiljøet og kulturen.
• Gi barna et inspirerende og trygt fysisk miljø i
fellesskap med barn og voksne.
Voksenrollen:
•Gi barna utfordringer og muligheter til å utvikle
kunnskaper og ferdigheter.
•Gi barna støtte for å handle omsorgsfullt og å gjøre
etisk begrunnede valg.
•Møte barn med lydhørhet, innlevelse og vilje til
samspill.
•Gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg
•Respektere leken for dens egenverdi og som
grunnlag for læring og utvikling.
•Gi barna læringsmuligheter ved å erfare, oppleve,
utforske og samtale.
3.5
Inkluderende barnehage
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn i planlegging og gjennomføring av innhold og
arbeidsmåter (rammeplanen s.18)
Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn og voksne.
Sandvedhaugen har som mål at barnehagen skal være inkluderende.
Målsettingen innebærer at:
Barnehagen skal være inkluderende og respektere forskjellighet, og
kontinuerlig vurdere mekanismer som inkluderer/ekskluderer.
Inkludering er et overordnet prinsipp som gir føringer for hvordan vi forholder
oss til i hverandre i hverdagen, i lek, i omsorgen og i læringssituasjoner.
Barnehagen skal gi alle barn en opplevelse av at de selv og alle i gruppen er
betydningsfulle for fellesskapet. Verdier som likestilling, ikke-diskriminering,
og like muligheter for alle er svært viktig for barnehagen.
3.6
Barns medvirkning
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger
At barn har rett til medvirkning er forenelig med barnesynet i Sandvedhaugen
barnehage” Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og
menneskelige miljøet”
Barn har rett til å si/gi uttrykk for sin mening i fellesskapet med andre. Både
kroppslig og verbalt uttrykker barna hvordan de har det, og hva de er opptatt av.
Barns medvirkning og barns uttrykk ser vi både i lek og skapende aktiviteter. Å
ta barns medvirkning på alvor er å engasjere seg i barna, og gjerne ta seg tid til
den gode samtalen. Barna oppmuntres til å undre seg og stille spørsmål. Barns
medvirkning skal gjenspeiles i den daglige pedagogiske virksomheten, i valg av
tema og tilrettelegging av miljø og materiell.
Tips:
Planleggingsdag 15.nov
SU-møte 20.nov
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
44
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
Planleggingsdag
Barnehagen stengt
18
19
20
SU-møte
21
22
25
26
27
28
29
45
46
47
48
3
3.7 Lek, omsorg og læring
- Omsorg -
- Lek Leken skal ha en framtredende plass i
barnas liv i barnehagen. Som rammeplanen
beskriver så har leken en egenverdi.
”Leken er barnas grunnleggende livs- og
læringsform som barn kan uttrykke seg
igjennom”
(rammeplanen s.32)
Leken åpner for muligheten til å utvikle
vennskap og å forstå seg selv i møte med
andre mennesker og ulike miljø. Å leke
sammen med andre, men også alene,
oppleves som både spennende og
motiverende. Leken gir muligheter for å
uttrykke tanker og følelser. Humor, kreativitet
og glede gjenspeiles i leken, men også
spenning og alvor.I barnehagen har barna
muligheter til å leke, både inne og ute.
Spesielt uteleken gir barna muligheter for
fysisk utfoldelse og mestring i møte med ulike
årstider.
Voksenrollen:
- Gi varierte lekeerfaringer med et variert
lekemateriell
- Gi muligheter til å leke i små og store
grupper
- Støtte og utfordre i lek og samvær.
- Være en brobygger mellom barna
- Være en lekende og inspirerende voksen
Omsorg skal prege alle situasjoner i
barnehagen, og er som rammeplanen sier,
en yrkesetisk forpliktelse. Omsorg i
barnehagen handler om relasjonen mellom
voksen - barn og barn - barn. Omsorg er en
viktig forutsetning for barnas trygghet,
utvikling og læring. Den omsorg et barn blir
møtt med, og selv får lov å vise mot andre, er
med på å danne grunnlag for barnets
utvikling av empati, respekt og toleranse.
”Barn har rett til omsorg, og skal møtes
med omsorg”
(rammeplanen s. 29)
God omsorg gir god helse, fysisk og psykisk.
God omsorg gir grunnlag for en positiv sosial
og emosjonell utvikling.
God omsorg gir trygghet i både lek og læring.
Voksenrollen:
- Være gode omsorgspersoner og ivareta
barna fysiske og psykiske helse
- Være oppmerksomme, nærværende og
engasjerte i barnas liv
- Gode rutiner i barnehagen (beskrives mer
utfyllende i MHV - miljøretta helsevern som
finnes i barnehagens HMS perm)
- Læring I barnehagen har vi formelle og uformelle
læringssituasjoner. De henger nøye
sammen. De formelle situasjonene er
planlagte og ledet av personalet mens de
uformelle er nærmere knyttet til
hverdagsaktiviteter. som ”her og nå”
situasjoner som påkledning, stell, måltid, ute
og innelek. De ledes også ofte av personalet.
”Læring foregår i det daglige samspillet
med andre mennesker og miljøet”
(rammeplanen s. 33)
Ved å observere og imitere lærer barna
ferdigheter og holdninger. Kunnskaper om
ulike fenomener som f. eks natur, kropp,
samfunn, kunst, kultur, sosialt samspill gir økt
innsikt og forståelse. Eksperimentering og
problemløsning gir utfordring for både tanke
og språk.
Voksenrollen.
- Motivere for læring og være nysgjerrige
sammen med barna
- Bruke språket i alle sammenhenger
- Dele vår kunnskap og søke ny kunnskap
sammen med barna
I et dynamisk samspill skaper barn og voksne en meningsfull hverdag.
Tips:
Hva betyr jul i landsbyen for oss?
Vi ønsker at barna opplever en rolig førjulstid
og romjulstid med kjekke aktiviteter.
AU julearrangement
Luciafest
Nissefest
Barnehagegudstjeneste 4.,5. ,6. eller 11.
Tema: Jul i landsbyen
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
Luciafest
16
17
18
19
20
23
24
Barnehagen er åpen til
12:00
25
1.Juledag
Barnehagen stengt
26
2.Juledag
Barnehagen stengt
27
30
31
Barnehagen er åpen til
12:00
1 ( jaunar 2014)
Barnehagen stengt
49
50
51
52
1
3
3.8 Fagområdene i Rammeplanen
Hvert fagområde dekker et vidt
læringsfelt. Fagområdene vil sjelden
opptre isolert. Flere områder vil ofte være
representert samtidig i et temaopplegg og
i forbindelse med hverdagsaktiviteter og
turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek
og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en
spontan kommunikasjon knyttet til
fagområdene. At barn får rike, felles
opplevelser og del i kunnskaper på mange
områder, er også en forutsetning for at
det skal bli god lek og et godt samspill
mellom barna.
(Rammeplan side 39)
Vi holder på å utarbeide en progresjonsplan
for alle fagområdene der vi skriver mål og
metode for hver enkelt aldersgruppe. Dette
blir personalets arbeidsdokument.
Barnehagen har et fagrom i øvre etasje i 5 av
husene. Disse vil stå under hvert av
fagområdene.
- Vårt fokusområde –
I Sandvedhaugen barnehage har vi fokus på
fagområdet Kommunikasjon, språk og
tekst.
Kommunikasjon kan være språklig og ikke
språklig, og handler om ”å gjøre noe felles i
et mentalt fellesskap”. Den ikke språklige
kommunikasjonen kjennetegnes ved
kroppsspråk, mimikk og handlinger.
Det tidlige samspillet mellom barn –
voksen er grunnlaget for å lære språk.
Samspillet er basert på felles
oppmerksomhet om lyder, ord, bevegelser
og samhandling. Samspilleker som titt-tei,
kilelek, imitasjon av hverandres lyder og
bevegelser er viktige elementer i den
tidlige språkutvikling. Toddlerleken er
kommunikasjon mellom barn, og har sin
særegne uttrykksform ved bruk av kroppen
og det kroppslige uttrykk.
Vi vil gjennom arbeid med kommunikasjon,
språk og tekst bidra til at barna blir kjent
med bøker, eventyr, sanger, rim/regler,
bilder og media. Vi ønsker at barna skal få
erfaringer med å lytte, men også lære seg
å bruke sitt språk til å uttrykke følelser,
ønsker, erfaringer, til å løse konflikter og til
å skape positive relasjoner i lek og
samspill. I tillegg vil vi legge til rette for at
barna skal få mulighet til å videreutvikle sin
begrepsforståelse og sitt ordforråd.
Begrepsforståelse og ordforrådet styrkes
ved å knytte språket til handlinger.
- Kommunikasjon, språk og tekst –
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del
av barnehagens innhold. Kommunikasjon
foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke
et budskap, og å selv være avsender av et
budskap. Både den nonverbale og den verbale
kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt
muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer
er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale
om opplevelser, tanker og følelser er
nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst
omfatter både skriftlige og muntlige
fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.
Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet
til kommunikasjon, språk og tekst.
(Rammeplan side 40)
Voksenrollen:
• Gi barna et språkstimulerende miljø (verbalog kroppsspråk) i alle daglige situasjoner.
• Oppmuntre barna til å lytte til tekster, og bidra
til å lage tekster.
• Gi barna muligheten til å leke med lyd, rim og
ord.
• Lese og synge for barna på norsk og andre
språk.
• Gi et rikt ordforråd
• Begrepsfeste og sette ord til handling i
hverdagsaktiviteter.
• Gi tid og anledning for den gode samtalen.
Fagrom:
”Mediateket” på Dalsnuten
Tips:
Planleggingsdag
SU-møte
Tema: Tema/prosjektarbeid
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
Planleggingsdag
Barnehagen er stengt
3
1
6
7
8
9
10
13
14
15
16
SU-møte
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
2
3
4
5
3
3.8 Fagområdene i Rammeplanen
- Kropp, bevegelse og helse -
- Kunst, kultur og kreativitet -
- Natur, miljø og teknikk -
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna
seg grunnleggende motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper,
vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta
helse og livskvalitet. Barn er kroppslig
aktive og de uttrykker seg mye gjennom
kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet
lærer barn verden og seg selv å kjenne.
Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer
barn seg erfaringer, ferdigheter og
kunnskaper på mange områder. Barns
kontakt med andre barn starter ofte med
kroppslige signaler og aktiviteter. Dette
har betydning for utvikling av sosial
kompetanse.
(Rammeplan s. 41)
Barnehagen må gi barn mulighet til å
oppleve kunst og kultur og til selv å
uttrykke seg estetisk. Å være sammen om
kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape
noe felles, bidrar til samhørighet. Barn
skaper sin egen kultur ut fra egne
opplevelser. Gjennom rike erfaringer med
kunst, kultur og estetikk vil barn få et
mangfold av muligheter for sansing,
opplevelse, eksperimentering, skapende
virksomhet, tenkning og kommunikasjon..
(Rammeplan s. 42)
Naturen gir rom for et mangfold av
opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i
all slags vær. Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til
estetiske uttrykk.
(Rammeplan s. 44)
Barnas hverdag:
• Lek og fysisk aktivitet sammen med andre
barn.
• En veksling mellom aktivitet og hvile/ro.
• Et sunt kosthold og god hygiene.
• Frisk luft hver dag.
• Variert fysisk aktivitet, inne og ute.
• Turer i skog og mark.
• Sandneshallen.
Barnas hverdag:
• Bli inspirert og kjent med ulike former for
billedkunst og kunsthåndverk.
• Skape sin egen kunst og uttrykksform.
• Erfaring med musikk, dans og drama.
• Bli kjent med bøker, eventyr, sanger, rim og
regler som en del av vår kultur.
Barnas hverdag:
• Bli kjent med dyr og planter i barnehagen, og
utenfor barnehagen.
• Oppleve ulike landskap som skog, fjell og
marker.
• Å være ute i allslags vær.
• Erfaring med, og forståelse for samspillet
mellom natur og mennesker.
Fagrom:
”Uterommet”, Sandneshallen
Fagrom:
”Formingsrommet” på Lifjell
Fagrom:
”Naturfagsrommet” på Storaberget
Tips:
Karneval
Fastelaven
Tema: Tema/prosjektarbeid
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
6
7
8
9
3
3.8 Fagområdene i Rammeplanen
- samfunn - Nærmiljø og
- Antall, rom og form -
Etikk, religion og filosofi er med på å
forme måter å oppfatte verden og
mennesker på og preger verdier og
holdninger. Respekt for menneskeverd og
natur, åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier
som kommer til uttrykk i mange religioner
og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. Den etiske
veiledning barnehagen gir barn, må ta
hensyn til barnets forutsetninger og det
enkelte hjems kulturelle og religiøse eller
verdimessige tilknytning.
(Rammeplan s. 45)
Barns medvirkning i det indre liv i
barnehagen kan være første skritt for å få
innsikt i og erfaring med deltakelse i et
demokratisk samfunn. Barnehagen skal
bidra til at barn møter verden utenfor
familien med tillit og nysgjerrighet.
(Rammeplan s. 47)
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de
utforsker rom og form, de argumenterer
og er på jakt etter sammenhenger.
Gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin
matematiske kompetanse. Barnehagen
har et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforskning og legge til rette for tidlig og
god stimulering.
(Rammeplan s. 48)
Barnas hverdag:
• Verdiene kommer til uttrykk i møtet mellom
mennesker. Barn har behov for gode
rollemodeller.
• Det skal være rom for barnas tro, spørsmål
og undring.
• I det daglige skal barna oppleve å bli møtt
med respekt og interesse for sin kulturelle
og religiøse bakgrunn.
• I konflikter søkes det løsninger gjennom
dialog.
Barnas hverdag:
• Å oppdage, og å være nysgjerrige på hva
som finnes i nærmiljøet.
• Litteratur og hverdagshistorier, opplevelse
av meningsfylte møter med personer,
arbeidsplasser og institusjoner vil bidra til
at barna kjenner seg som en del av et
fellesskap.
• Barnehagen bidrar til nærmiljøet.
• Få erfaring med media og digitale verktøy.
Barnas hverdag:
• Bruke språket som redskap for logisk
tenkning og problemløsning.
• Utforske og leke med tall og mengder.
• Telleregler
• Begreper om størrelse, former, farger,
• Plasseringsbegreper som foran, bak, ved
siden av, under, over, på, i
• Klassifiser og sortere.
• Erfare rom og retning.
- Etikk, religion og filosofi -
Fagrom:
Fagrom:
Nærmiljøet
Fagrom:
”Antall, rom og form- rommet” på
Ragnhildsnuten
Tips:
SU-møte
Tema: Tema/prosjektarbeid
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10
3
4
5
6
7
11
10
11
12
13
14
12
17
18
19
30
21
13
24
25
26
27
28
14
31
3
Pedagogisk innhold
3.9 Digitale verktøy
Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon
og innhenting av kunnskap. En forutsetning for aktiv og
skapende bruk av digitale verktøy er at personalet har
kompetanse i bruken, utforsker mulighetene og etter hvert
gir barna utfordringer med utgangspunkt i deres
interesser, kunnskaper og ferdigheter (fra temaheftet IKT i
barnehagen)
Av digitale verktøy kan nevnes:
• Stasjonær PC, bærbar PC, iPad
• Fargeskrivere og skanner
• Kamera og videokamera
• Telefon, faks, mobiltelefon
• CD, DVD spiller
• Projektor.
Barna får vise sine kreative evner ved bruken av disse
verktøyene. De får også prøve seg med fortellinger og
pedagogiske dataspill.
4
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Vi skal synliggjøre barnas arbeid, opplevelser, samhandling, lek og
læring.
Dokumentasjon er et viktig redskap for å vurdere praksis, og å dele
opplevelser. Ved å beskrive, og å synliggjøre det utforskende barnet i møte
med sine omgivelser åpnes det for muligheten til å tolke for bedre å forstå
hva som skjer. Vi vil vurdere all vår dokumentasjon og ha et etisk
perspektiv på det vi dokumenterer.
Vi dokumenterer ved å bruke
Bilder
Video
Praksisfortellinger
Observasjoner
Samtaler.
Månedsbrev
Månedsbrevet finner du på vår hjemmeside. Her beskriver avdelingenen
hva som har skjedd, og hva som skal skje. Husk å abonnere på nyheter
der.
6.7. Høytider og merkedager
Vi vil markere sentrale høytider og merkedager som er en del av vår kultur.
«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som
er forandret i menneskerettighetene» (lov om barnehager § 1)
Personalet på avdelingene skal gi barn kjennskap til de «kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider og livssyn som er
representert i barnegruppen.
•Markere påske og jul samt jul og påskevandring i kirken
•Markere fastelavn
•FN- dagen
•17.mai
•Bursdagsmarkering med barnet i sentrum
Tips:
22.April planleggingsdag
Tema: Tema/prosjektarbeid
Uke
Mandag
14
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
15
7
8
9
10
11
16
14
15
16
17
18
Barnehagen åpen til
12.00
Skjærtorsdag
Barnehagen er
stengt
Langfredag
Barnehagen stengt
17
21
22
23
24
25
2. Påskedag
Barnehagen stengt
Planleggingsdag
18
28
29
30
Førskoleklubben
5
”Løveungene”
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med
barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehagen til skole må være nedfelt i
barnehagens årsplan (rammeplanen s. 59)
Sandnes kommune har utarbeidet planer og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom
skole og barnehage. Hensikten med planen er å skape helhet og sammenheng i læringsløpet
for barn og unge, og for å sikre best mulig utgangspunkt for tilpasset opplæring og derved
godt læringsutbytte. Sandvedhaugen barnehage samarbeider med Sandved skole og i noen grad
den skolen som barnet skal begynne på.
Mål for Løveungene i Sandvedhaugen:
- Barna skal få oppleve at det er en sammenheng mellom barnhage og skole.
- Barna skal oppleve mestring, faglig og sosialt.
- Barna skal bli mer selvstendige i hverdagssituasjoner
Voksenrollen:
- Tydelige forventninger i forhold til regler og oppførsel
- Løsningsorienterte voksne i møte med barna
- Utfordre og støtte, møte barna der de er i sin utvikling
- Utarbeide planer
6
Minoritetsspråklige barn
Løveungene treffes ukentlig,
avdelingsvis og på tvers av tunene. I
samarbeid med skolen legger vi
særlig vekt på fagområdene antall,
rom og form og kommunikasjon,
språk og tekst. Gjennom lek,
eksperimentering og
hverdagsaktiviteter skal barna få
utvikle sin matematiske kompetanse
og lære sentrale matematiske
begreper.
Fortsettelsesbok, oppgaver, bli kjent
med data som redskap, sanger, rim
og regler styrker barnas
begrepsforståelse og gir dem et
variert ordforråd. Vi skal også lytte til
lyder og rytme i språket, og bli
fortrolige med bokstaver.
I tillegg legger vi vekt på sosial
kompetanse. Lytte, vente på tur og gi
uttrykk for egne meninger og rekke
opp hånda. Inkludering og respekt er
sentrale verdier i møte mellom barna
og mellom voksne og barn.
Språklige og kulturelle forskjeller er en berikelse for fellesskapet i barnehagen vår.
I Sandvedhaugen barnehage legger vi stor vekt på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst og sosial kompetanse.
Vi ønsker å lære minoritetsspråklige barn norsk, samtidig som vi legger vekt på at de skal bruke sitt eget morsmål.
Sandvedhaugen barnehage har et tett samarbeid med tospråklige assistenter fra FBU ( senter for flerspråklige barn og unge
i Sandnes). Møte med minoritetsspråklige barn og foresatte gir en unik mulighet til å få mer kompetanse om andre land og religioner.
Tema: Tema/prosjektarbeid
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
18
Torsdag
Fredag
1
2
19
5
6
7
8
9
20
12
13
14
15
16
21
19
20
21
22
23
22
26
27
28
29
30
Kristi
himmelfartsdag
Barnehagen stengt
Samarbeid
5
5.1. Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling
(Lov om barnehager §1)
Mål for samarbeidet:
• Samarbeidet mellom barnets hjem og barnehage skal
være best mulig
• Foresatte skal kjenne trygghet og føle at de blir respektert
• Foresatte skal få nødvendig informasjon om sitt barn, og
gis muligheter til medvirkning
I barnehagen har vi:
• Den daglige samtalen i hente- og bringesituasjonen
• Oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen
• Foreldresamtale 1-2 ganger om året, og ekstra ved behov.
• Foreldrekaffe
• Felles arrangementer som dugnad og landsbyfest
Informasjonskanaler:
• Barnehagens hjemmeside (drift, innhold og månedsbrev)
• E-post
• Telefon
• Informasjonsoppslag på avdelingene
5.2. Samarbeid med personalet
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til
å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen
innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse
(Rammeplanen s. 16)
Mål:
• Arbeidsglede
• Faglig kompetanse
• Utvikle gode samarbeidsforhold
• Refleksjon over egen praksis
Tiltak:
• Kurs
• Veiledning
• Møtevirksomhet (avdelingsmøte, ledermøter, kompetanseheving,
sosialkomitemøter)
• LØFT (løsningsfokusert tilnærming)
• 5 Planleggingsdager
• Vi vil gi støtte, veiledning og tilbakemeldinger underveis.
• Vi ønsker å ta kloke grep om vår egen organisasjon og samarbeid.
• Vi synes det er svært viktig å ta godt imot nye ansatte, og ta vare på dem
vi har.
Foreldremedvirkning
. Foreldresamtaler
•
•
•
•
Det daglige møtet mellom foreldre og personalet: Her legges det vekt på medvirkning og innflytelse.
Foreldremøter.
Foreldreråd (alle foreldre): Velger representanter til AU.
Arbeidsutvalget (AU): Velger 2 foreldre/foresatte til SU på første møtet. AU samarbeider med styrer/personalet og SU.
Eksempler på oppgaver i AU er organisering av dugnad, familiefester, julearrangement, turer og foredrag.
• Samarbeidsutvalg - SU (2 foreldre og 2 ansatte i barnehagen(velges på foreldremøtet). Disse velges for ett år om gangen.
Landsbyfest
Barnehagen 6 år
Sommerbarnehage
Uke
Landsbyfest
Barnehagen 6.år
Mandag
Landsbyfest
Barnehagen 6 år
AU hjelper til
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
23
2
3
4
5
6
24
9
10
11
12
13
25
16
17
18
19
20
26
23
24
25
26
27
27
30
2. Pinsedag
Barnehagen stengt
7
Samarbeid
8
Helse miljø og sikkerhet
5.3. Samarbeid med andre
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig
tilbud til det beste for barns oppvekst og utvikling, kreves
det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og
institusjoner i kommunen
(Rammeplanen s. 59)
Vi samarbeider med:
• Skole
• Helsestasjonene og ressurshelsestasjonen.
• PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).
• Styrket barnehagetilbud.
• Barneverntjenesten.
• Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
• Fysio - og ergoterapi for førskolebarn.
• Senter for flerspråklige barn og unge, FBU.
• Videregående skoler – lærlinger
• Ungdomsskoler – praksis
• Universitetet i Stavanger – utdanning av barnehagelærere
Sandvedhaugen barnehage har et konstruktivt samarbeid
med Sandved skole, men er også i kontakt med andre skoler
som våre barn skal begynne på.
Kosthold
Sandvedhaugen barnehage skal være en sunn barnehage.
Mange barn spiser flere a v dagens måltider i barnehagen.
Maten vi lager i barnehagen er anbefalt av
helsedirektoratet. Vi serverer et smøremåltid og et frukt/
grønnsaksmåltid hver dag. ( Med unntak av
sommerbarnehagen hvor barna har med matpakke, men får
frukt og melk). Ca hver 14. dag tilbereder barn og personalet
et varmt måltid .
Vi markerer bursdager på andre måter enn tradisjonell
kakespising. ( fruktsalat, et varmt måltid eller lignende)
Hygiene
Barnehagen vektlegger god hygiene og helse. Vi hjelper
barna med å lære grundig såpevask av hender. Voksne
spriter/ vasker hendene etter bleieskift og lignende.
Avdelingene jobber etter et hygienereglement. Hver
avdeling har en ansatt som har ansvar for oppfølging av
dette.
Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner
Barnehagen skal være sikker og trygg for voksne og barn
Det er utarbeidet egne sikkerhets- og beredskapsplaner for
barnehagen. Risikoanalyser blir laget jevnlig hvis de ikke
finnes fra før.
Barna har sitt eget verneombud som velges av foresatte.
Styrer og verneombud har spesielt ansvar for opplæring og
oppfølging av HMS rutinene.
Sikkerhetsrutinene skisserer hvordan vi forholder oss til barn
og voksnes sikkerhet i ulike situasjoner.
Sommerbarnehage
Uke
Mandag
27
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
29
14
15
16
17
18
30
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
9. Årshjulet i Sandvedhaugen barnehage 2013/14
Måned
Barn
Personal
Foreldre
August/September
19.08 Planleggingsdag
19.08planleggingsdag
29.08 Kurs i Musikk .For
alle ass. + b.u.arbeidere
13.09 Med.best møte
27.09 Varslet
Brannøvelse
19.08
Planleggingsdag
Foreldermøter:
19.09 - 3 – 6 års avd
24.09- Voksegruppe og småbarn
Oktober
07. oktober:
planleggingsdag
24.oktober: FN-dag
07. oktober:
planleggingsdag
. 1.oktober SU-møte og
AU- møte.
07. oktober: planleggingsdag
November
Fritt tema på avdelingen
15. nov:
planleggingsdag
1.nov. AMU møte
15. nov:
planleggingsdag
.
20.nov.SU møte
15. nov: planleggingsdag
Desember
Tema : Jul i landsbyen
Lucia fest
Nissefest
Kirkebesøk
Julepause
AU julearrangement
Januar
2.januar
planleggingsdag
Tema/prosjektarbeid
2.januar
planleggingsdag
2.januar planleggingsdag
16.jan. SU møte
Februar
Personalmøte
Karneval/fastelaven
Tema/prosjektarbeid
Mars
April
Tema/prosjektarbeid
Tema: Påske
22.april:
Planleggingsdag
Personalmøte
22.april:
Planleggingsdag
SU møte
22april: Planleggingsdag
Mai
Tema : 17.mai
Tema/prosjektarbeid
Personalmøte
Dugnad v/AU
Juni
Landsbyfest
AU hjelper til

similar documents