İletişim

Report
Etkili
İletişim
Muhatabımız
1) Gündemle
demlenmeyenler
2) Lafızperest olmayanlar
3) Kişi bekçisi değil fikir
işçisi olanlar
“söz meclisten içeri”
Engeller
Memuriyet
Kemmiyet
Rekâbet
İlkeler
İnsan
Güvenilir
“ En büyük ünvan insan”
“En güçlü bağ güven”
Olmak
“olmak ya da yok olmak”
Tanış
“En temel bilgi tanımak”
Farkında
“En temel tepki varlamak”
Eylemler
Tebessüm
(Davet)
Güzel(i)
Görmek
(Sıhhat)
Gözde ve Sözde
“sen sus da gözlerin konuşsun”
Nezih Üslub
Özür
(Devam)
(Tamir)
‫ومن ذا اذلى ترىض جساايه لكها‬
‫كفى املرء نبال ان تعد معايبه‬
Engeller
Kibir
Hased
“Kibir kirdir”
“Hased settir”
Kendini Aşamamak
“Başkası olma kendin ol…”
Riya
Zillet
“Riya rüyadır”
“Zillet illettir”
Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı,
Ben beni terk eylerim bildim ki ağyâr kalmadı.
Cümle eşyâda görürdüm hâr var gülzâr yok,
Hep gülistân oldu âlem şimdi hiç hâr kalmadı.
(Niyazi Mısri)
Cânı cânana kurban eyleyen gelsin bu meydâne
Soyup benliğini uryan olan gelsin bu meydâne
Bu meydan mekteb-i irfan cesaret edemez her can
Haset kin kibr u cehlini koyan gelsin bu meydâne
(Kelâmi Cihan Dede)
Özetle
Sîret ve Basîret
sahibi olmaktır.
Rakip değil
ekip olmaktır.
İletişim
Alınganlık değil
farkındalıktır.
Göze değil
gönle girmektir.
‫« َأ ْرب َ ٌع ا َذا ُك َّن ِف َ‬
‫يك فَ َال عَلَ ْي َك َما فَاتَ َك ِم َن ناُّدنْ َيا ِِ ْفُُ َأ َمان َة‬
‫ِ‬
‫َو ِص ْد ُق َح ِديث َو ُِ ْس ُن َخ ِلي َقة َو ِعفَّ ٌة ِِ ُُ ْع ََة »‬
‫)‪(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2 / 177‬‬
‫الْ َُ ْؤ ِم ُن َمأْل َ َف ٌة ‪ُ -‬مأْل َ ٌف ‪َ -‬و ََل َخ ْ َْي ِفَم َ ْن ََل يَأْل َ ُف َو ََل يُ ْؤل َ ُف‬
‫)‪(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/400; 5/335‬‬
‫َس َير ِِت َخ ْ ًْيا ِم ْن عَ َال ِنيَ ِِت َوا ْج َع ْل عَ َال ِنيَ ِِت َصا ِل ََ ًة‬
‫اللَّه َُّم ا ْج َع ْل َ ِ‬
‫)‪(Tirmizi, Deavat, 123‬‬
Hedefler
Bırakmak
• İs değil iz
• Şan değil insan
Unutulmamak
• Allah katında
• Dualarda
Bundan sonra
…yapmaya
devam edeceğim,
…yapmaya başlayacağım,
 …yapmayı bırakacağım.
“Himmet ve hikmetle hizmet etmeniz dileğiyle”
Meyletmek için: [email protected]
“meylederseniz meylederiz”
Olmak İçin Okumak
Kur’an-ı Kerim (İletişim Temasıyla)
 Hadis (İletişim Temasıyla)
 “Muhammed” (Hitabeti) Mad., DİA
 Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed.., A. Ebû Gudde
 Siyer (Peygamberimiz (sav) ve sahabileri ile İletişimi Temasıyla)
 İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, Kinani, (Çev. M. Şevki Aydın)
 Din Eğitiminde Etkili İletişim, Ahmet Koç, İstanbul, 2011
 Hafızlık Risâlesi, O. Egin – H. Öresin
 Vazgeçmek Özgürlüktür, Ali SAYDAM
 İktidar Yalnızlıktır, Ali SAYDAM
 Algılama Yönetimi, Ali SAYDAM
 İnsan ve İletişim, Ertuğrul Yaman
 Güzel İnsan Modeli & Mesnevi Terapi, Nevzat Tarhan
 Koruyucu Psikoloji, Kemal Sayar
 Drive, Daniel Fink

Sen Ben ve Çocuklarımız, Nevzat Tarhan
 Var mı Beni Anlamak İsteyen, Nevzat Tarhan

Mesnevi Terapi, Nevzat Tarhan
 Yeniden İnsan İnsana, D.Cüceloğlu
 İşte Bu Fikir Tutar, Optimist Yay.
 İz Bırakan Sunuş, Zuhal Baltaş
 Haset ve Rekâbet, Leylâ Navaro
 Bilgelik Hikâyeleri, Cevdet Kılıç
 Hatalıydım Özür Diliyorum, Nick Smith
 Geçimsizler, Erol Göka – Murat Beyazyüz
 Tutum Algı İletişim, Metin İnceoğlu
 D. Cüceloğlu – i. Erdoğan, Öğretmen Olmak Bir Cana Dokunmak
 Hocalık Kavramı Üzerine, Yavuz Dizdar (İnternet Ortamında Bir Yazı)
 Ahlâk-ı Âlâi, Kınalızâde Ali Çelebi

DİB Manisa Eğitim Merkezi

similar documents